• Nie Znaleziono Wyników

Wskazać minimalny zestaw pomiarów niezbędny do realizacji celu ćwiczenia

Ćwiczenie 21

Badanie drgań relaksacyjnych

 Wyprowadzić wzór na czas rozładowania kondensatora.  Omówić składanie drgań prostopadłych.

 Zdefiniować pojęcie drgania relaksacyjne.

 Omówić pojęcie rezonansu, w tym w obwodach RLC.  Wyprowadzić wzór na energię naładowanego kondensatora.

Ćwiczenie 22

Pomiar pętli histerezy magnetycznej

 Omówić prawo Biota-Savarta.  Omówić prawo Ampera.

 Omówić podział ciał pod względem właściwości magnetycznych.  Zdefiniować pojęcie natężenia koercji, omówić sens fizyczny.

 Zdefiniować pojęcie pozostałości magnetycznej, omówić sens fizyczny.  Omówić sens fizyczny pola powierzchni pętli histerezy.

 Wyjaśnić, który kierunek obiegu pętli histerezy ma sens fizyczny.  Omówić ruch elektronów w polu elektromagnetycznym.

 Omówić jak wyglądają pętle histerezy do materiałów twardych i miękkich magnetycznie.  Dlaczego tworzy się pętla histerezy?

Ćwiczenie 23

Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya

 Omówić zjawisko dysocjacji elektrolitycznej.  Omówić zjawisko elektrolizy.

 Omówić zjawisko przepływu prądu w elektrolitach.  Omówić przepływ prądu w metalach.

 Omówić pierwsze prawo Faradaya elektrolizy.  Omówić pierwsze prawo Faradaya elektrolizy.

Ćwiczenie 24

Badania rezonansu w obwodach elektrycznych

 Wyprowadzić wzór na czas rozładowania kondensatora.  Omówić metody pomiaru drgań relaksacyjnych.

 Omówić relację amplitudy i przesunięcia fazowego od częstotliwości siły wymuszającej dla drgań wymuszonych w obwodzie RLC.

 Wyprowadzić wzór na amplitudę drgania wymuszonego w obwodzie.

 Zdefiniować pojęcie logarytmicznego dekrementu tłumienia, omówić własności.  Zdefiniować pojęcie rezonansu drgań, omówić zależność od parametrów obwodu RLC.  Wyprowadzić wzór na energię naładowanego kondensatora.

 Zdefiniować pojęcie drgań, omówić ich rodzaje.

Ćwiczenie 25

Badanie zjawiska Halla

 Omówić zjawisko Halla w metalach i półprzewodnikach.  Omówić zjawiska towarzyszące zjawisku Halla.

 Omówić zasadę pomiaru zjawiska Halla.

 Omówić ruch elektronów w polu elektromagnetycznym.

 Dlaczego badając próbkę i mogąc zmieniać: 1) kierunek prądu, 2) kierunek pola

magnetycznego lub nie zadawać pola magnetycznego, 3) miejsce pomiaru napięcia nie badamy 2*3*2=12 napięć tylko 6?

Ćwiczenie 26

Pomiar indukcji elektromagnetycznej

 Omówić zjawisko indukcyjności wzajemnej.  Omówić zjawisko samoindukcji.

 Omówić zasadę przekory Lentza.

 Omówić prawo indukcji elektromagnetycznej.

 Zdefiniować pojęcie momentu elektromagnetycznego zwojnicy.  Omówić właściwości pola magnetycznego od przewodnika kołowego.  Omówić właściwości pola magnetycznego od przewodnika.

 Wyprowadzić zależność na indukcję pola magnetycznego w środku kołowego obwodu z prądem.

 Omówić prawo Biota-Savarta.

 Jaki jest związek indukcji wzajemnej dwóch cewek z mierzonymi w ćwiczeniu indukcją przy stałym prądzie i indukcją przy stałej częstości?

Ćwiczenie 27

Wyznaczanie elektronowej polaryzowalności cząsteczki wody  Omówić zjawisko polaryzacji dielektrycznej.

 Zdefiniować pojęcie współczynnika polaryzowalności.  Omówić metodę pomiaru współczynnika załamania n.  Omówić zasadę działania monochromatora.

 Omówić mechanizm indukowania polaryzacji jonowej, elektronowej i skierowanej.  Omówić zależność polaryzowalność elektronowej wody od temperatury.

 Omówić zależność polaryzowalność wody od częstotliwości pola elektromagnetycznego.  Wyjaśnić zasadę działania refraktometru Abbego.

 Wyjaśnić zasadę działania refraktometru Pulfricha.

 Jakie jest podstawowe ograniczenie refraktometru Abbego przy pomiarze cieczy o

wysokim współczynniku załamania?

 Zdefiniować pojęcie współczynnika załamania światła.  Zdefiniować pojęcie kąta granicznego załamania.  Omówić prawo Snelliusa i zilustrować schematem.  Omówić prawo Lorentza - Lorenza.

 Podać związek pomiędzy współczynnikiem załamania światła a przenikalnością

elektryczną ośrodka wynikającą z teorii Maxwella oraz warunek, kiedy można stosować to przybliżenie.

Ćwiczenie 28

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej

 Omówić zasadę działania siatki dyfrakcyjnej.

 Omówić warunki tworzenia obrazu pozornego dla soczewek rozpraszających.  Omówić warunki tworzenia obrazu pozornego dla soczewek skupiających.  Omówić warunki tworzenia obrazu rzeczywistego dla soczewek rozpraszających.  Omówić warunki tworzenia serii widmowych atomu wodoru.

 Omówić zjawisko dyfrakcji fal.  Omówić zjawisko interferencji fal.

 Zdefiniować pojęcie drgania harmoniczne.  Zdefiniować pojęcie fale harmoniczne.

Ćwiczenie 29

Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej

 Zdefiniować pojęcie soczewki cienkiej.

 Omówić warunki tworzenia obrazu pozornego dla soczewek rozpraszających.  Omówić warunki tworzenia obrazu pozornego dla soczewek skupiających.  Omówić warunki tworzenia obrazu rzeczywistego dla soczewek rozpraszających.  Omówić metody wyznaczania ogniskowej soczewek cienkich.

 Zdefiniować pojęcie zdolności skupiającej soczewki i układu soczewek.  Omówić zjawisko dyfrakcji fal.

Ćwiczenie 30

Badanie zależności prędkości dźwięku od temperatury

 Zdefiniować pojęcie ciepło właściwe gazu, podać jego rodzaje.

 Wyprowadzić wyrażenia na ciepło właściwe gazu w przemianie izobarycznej.  Wyprowadzić wyrażenia na ciepło właściwe gazu w przemianie izochorycznej.  Omówić kinetyczno-molekularną teorię gazów.

 Omówić metody wyznaczenia prędkości dźwięku.  Omówić zależność prędkości dźwięku od temperatury.  Zdefiniować pojęcia gęstości ciała, masy, ciężaru.  Zdefiniować pojęcie fali.

Ćwiczenie 31

Wyznaczanie stałej Rydberga i stałej Plancka z widma liniowego wodoru

 Zdefiniować pojęcia ciało doskonale czarne, ciało doskonale białe, ciało doskonale szare.  Wyprowadzić wzór na energię elektronu w atomie wodoru.

 Omówić prawo przesunięć Wiena.  Omówić prawo Stefana - Boltzmanna.

 Omówić postulaty Bohra dotyczące budowy atomu wodoru.  Omówić serie widmowe atomu wodoru.

 Zdefiniować pojęcie fali.

Ćwiczenie 32

Badanie promieniowania ciała doskonale czarnego

 Zdefiniować pojęcie fali.

 Zdefiniować pojęcie zdolności absorpcyjnej ciała.  Zdolność pojęcie zdolności emisyjnej ciała.  Omówić wzór Plancka.

Ćwiczenie 33

Wyznaczanie prędkości lotu ciała przy pomocy wahadła balistycznego

 Zdefiniować pojęcia linia zderzenia, zderzenia: proste, ukośne i centralne.  Omówić centralne niesprężyste zderzenia ciał sztywnych.

 Omówić centralne sprężyste zderzenia ciał sztywnych.

 Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe.

 Zdefiniować pojęcia linia zderzenia, zderzenia: proste, ukośne i centralne.

 Zdefiniować pojęcie wahadło fizyczne, rewersyjne, matematyczne, balistyczne sprzężone.  Omówić zasadę zachowania momentu pędu.

 Omówić zasadę zachowania pędu.  Omówić ruchu harmoniczny tłumionym.

Ćwiczenie 34

Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania  w metalach

 Omówić zjawisko tworzenia się par elektron-pozyton.  Omówić zjawisko Comptona.

 Omówić zjawisko fotoelektryczne.

 Omówić pochodzenie i właściwości promieniowania   Omówić sposoby detekcji promieniowania 

 Omówić oddziaływanie promieniowania gamma z materią.

 Jakie efekty odpowiedzialne są za pochłanianie promieniowania gamma?  Zdefiniować pojęcie warstwy półchłonnej.

 Zdefiniować pojęcie współczynnika pochłaniania promieniowania.  Jakie rodzaje promieniowania towarzyszą przemianom jądrowym?

 Wykazać ile procent natężenia padającego promieniowania pochłonie warstwa o grubości: warstwy półchłonnej, dwóch warstw półchłonnych, połowy warstwy półchłonnej.

 Wyjaśnić cel przeprowadzenia w ćwiczeniu dwóch pomiarów wstępnych.  Podać prawo Plancka i opisać wielkości w nim występujące.

 Podać prawo Bouguera - Lamberta i opisać wielkości w nim występujące.  Co nazywamy fotonem?

 Jakie jest podstawowe założenie teorii dualizmu korpuskularno-falowego?  Co oznacza pojęcie elektronu walencyjnego?

Ćwiczenie 35

Wyznaczanie szerokości przerwy zabronionej półprzewodników metodą optyczną

 Omówić metodę bezpośrednią wyznaczania przerwy energetycznej półprzewodnika.  Omówić metodę pośrednią wyznaczania przerwy energetycznej półprzewodnika.  Omówić mechanizm powstawania pasm energetycznych w ciałach stałych.

Ćwiczenie 36

Wyznaczanie momentu bezwładności bryły z wykorzystaniem maszyny Atwooda  Omówić I. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.

 Omówić II. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić III. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić I. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu postępowym.  Omówić II. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu postępowym.  Omówić III. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu postępowym.

 Omówić metodę wyznaczania przyspieszenia ziemskiego za pomocą maszyny Atwooda.  Omówić metody wyznaczania momentu bezwładności ciał sztywnych.

 Omówić zasadę zachowania energii.

 Omówić zasadę zachowania momentu pędu.  Omówić zasadę zachowania pędu.

 Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe.  Zdefiniować pojęcia: prędkość liniowa, przyspieszenie liniowe.  Zdefiniować pojęcie moment bezwładności.

 Zdefiniować pojęcie moment siły.

 Zdefiniować pojęcie środka ciężkości bryły sztywnej, podać sposób wyznaczania dla kartki papieru.

 Omówić siłę sprężystości (napięcia) linki, wyznaczyć jej wartość.

Ćwiczenie 37

Badanie drgań tłumionych cewki galwanometru zwierciadłowego

 Zdefiniować pojęcie logarytmicznego dekrement tłumienia.  Wyprowadzić wyrażenie na okres drgań wahadła fizycznego.  Wyprowadzić wyrażenie na okres drgań wahadła matematycznego.  Omówić rezonans w obwodzie RLC.

 Omówić zasadę zachowania momentu pędu.  Omówić zasadę zachowania pędu.

 Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe.  Zdefiniować pojęcie drgania, drgania tłumione.

Ćwiczenie 38

Pomiar składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego

 Omówić podział ciał stałych ze względu na właściwości magnetyczne.  Omówić właściwości pole magnetycznego od przewodnika kołowego.  Omówić właściwości pole magnetycznego od przewodnika prostoliniowego.

 Wyprowadzić wyrażenie na indukcję pola magnetycznego w środku kołowego obwodu z prądem.

 Omówić prawo Biota-Savarta.  Omówić prawo Ampera

Ćwiczenie 39

Czas trwania zderzenia kul

 Zdefiniować pojęcia linia zderzenia, zderzenia: proste, ukośne i centralne.  Omówić centralne niesprężyste zderzenia ciał sztywnych.

 Omówić centralne sprężyste zderzenia ciał sztywnych.

 Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe.

 Zdefiniować pojęcia linia zderzenia, zderzenia: proste, ukośne i centralne.

 Zdefiniować pojęcie wahadło fizyczne, rewersyjne, matematyczne, balistyczne sprzężone.  Omówić zasadę zachowania momentu pędu.

 Omówić zasadę zachowania pędu.  Omówić ruchu harmoniczny tłumiony.

 Zdefiniować pojęcie inercjalnego układu odniesienia.

 Wyprowadzić wyrażenie na czas rozładowania kondensatora.  Zdefiniować pojęcia drgania relaksacyjne.

Ćwiczenie 40

Wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego

 Omówić I. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić II. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić III. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić ruchu harmoniczny tłumiony.

 Omówić metody wyznaczania moment bezwładności ciał sztywnych.  Omówić zasadę zachowania momentu pędu.

 Omówić zasadę zachowania pędu.

 Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe.

 Zdefiniować pojęcia: moment sprężystości sprężyny, moment bezwładności ciała.  Zdefiniować pojęcie inercjalnego układu odniesienia.

 Omówić drganie układów mechanicznych.  Omówić twierdzenie Steinera.

Ćwiczenie 41

Badanie transformacji energii mechanicznej w krążku Maxwella

1. Omówić I. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym. 2. Omówić II. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym. 3. Omówić III. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym. 4. Omówić I. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu postępowym. 5. Omówić II. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu postępowym. 6. Omówić III. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu postępowym.

7. Omówić metodę wyznaczania przyspieszenia ziemskiego za pomocą krążka Maxwella. 8. Omówić metody wyznaczania momentu bezwładności ciał sztywnych.

9. Omówić zasadę zachowania energii.

10. Omówić zasadę zachowania momentu pędu. 11. Omówić zasadę zachowania pędu.

12. Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe. 13. Zdefiniować pojęcia: prędkość liniowa, przyspieszenie liniowe. 14. Zdefiniować pojęcie moment bezwładności.

15. Zdefiniować pojęcie moment siły.

16. Zdefiniować pojęcie środka ciężkości bryły sztywnej, podać sposób wyznaczania dla kartki papieru.

17. Omówić siłę sprężystości (napięcia) linki, wyznaczyć jej wartość przy opadaniu krążka. 18. Wykazać, czy przyspieszenie ziemskie jest jednakowe w każdym punkcie Ziemi? 19. Omówić twierdzenie Steinera.

20. Czy stosunek enerii kinetycznej ruchu obrotowego do energii kinetycznej ruchu postępowwego zależy od wysokości z jakiej opada krążek?

21. Jak wpłynie na czas opadania zmiana rozkłądu masy w krążku – część masy szprych zostanie przesunięta bliżej obwodowi pierścienia, zenętrzy promień pierscienia nie ulegnie zmianie?

Ćwiczenie 42

Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej względem dowolnej osi obrotu z wykorzystaniem twierdzenia Steinera

 Omówić I. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić II. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić III. zasadę Newtona dla bryły sztywnej w ruchu obrotowym.  Omówić metody wyznaczania moment bezwładności ciała sztywnego.  Omówić zasadę zachowania energii.

 Omówić zasadę zachowania momentu pędu.  Omówić zasadę zachowania pędu.

 Zdefiniować pojęcia: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe.  Zdefiniować pojęcie moment bezwładności.

 Zdefiniować pojęcie moment siły.

 Zdefiniować pojęcie środka ciężkości bryły sztywnej, podać sposób wyznaczania dla

kartki papieru.

 Omówić ruchu harmoniczny tłumionym.

 Zdefiniować i podać przykłady inercjalnego i nieinercjalnego układu odniesienia.  Omówić twierdzenie Steinera.

 Wykazać, czy na podstawie przeprowadzonych pomiarów można wyznaczyć masę

tarczy?

 Podać definicję przyspieszenia odśrodkowego.

 Ile wynosi teoretyczny moment bezwładności tarczy o masie M i promieniu R?

 Czy można uzyskać wynik obarczony mniejsza niepewnością jeżeli wszystkie pomiary

Ćwiczenie 43

Wyznaczanie aberracji sferycznej soczewek i ich układów

 Omówić zdolność skupiającą soczewki i układu soczewek.  Omówić zjawisko dyfrakcji fal.

 Omówić zjawisko interferencji fal.

 Czy zjawiska dyfrakcji i interferencji występują łącznie czy rozdzielnie?

 Zdefiniować pojęcie soczewki grubej i scharakteryzować własności tworzonych przez nią obrazów.

 Omówić pojęcie podłużnej i poprzecznej aberracji sferycznej w soczewkach.  Omówić zjawisko aberracji chromatycznej.

 Jak w obrazach tworzonych przez układy optyczne objawiają się zjawiska astygmatyzmu, dystorsji, krzywizny płaszczyzny obrazu i komy?

Ćwiczenie 44

Wyznaczanie długości fal świetlnych źródeł barwnych (diody LED)

Omówić zjawisko dyfrakcji fal. Omówić zjawisko interferencji fal.

Czy zjawiska dyfrakcji i interferencji występują łącznie czy rozdzielnie? Jaka jest zasada działania diody LED?

Od czego zależy barwa światła emitowanego przez diodę?

Wyjaśnić różnice między laserem a diodą elektroluminescencyjną. Jak jest zbudowane złącze półprzewodnikowe p-n?

Co to jest spójność czasowa?

Ćwiczenie 45

Badanie rozkładu Maxwella-Boltzmanna

 Zdefiniować rozkład Maxwella-Boltzmanna.

 Gdzie ma zastosowanie rozkład Maxwella-Boltzmanna?  Jakie parametry posiada rozkład Maxwella-Boltzmanna?

Powiązane dokumenty