• Nie Znaleziono Wyników

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Współpraca Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

realizowana była zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/165/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5001). Wyróżnić można 5 instrumentów współpracy:

1. Dotacje przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2021 r. zadań publicznych.

Zgodnie z programem współpracy na konkurs przeznaczona została kwota 120.000,00 zł.

Konkurs został ogłoszony 1 lutego 2021 r. Na konkurs wpłynęło 17 ofert od następujących organizacji:

1. Stowarzyszenie Moja Gmina

2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jelnicy 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec

4. Gminno Ludowy Klub Sportowy „Krzna” w Rzeczycy 5. Stowarzyszenie Przyjazne Misie

6. Stowarzyszenie Zdrowo Aktywni

7. Międzygminny Klub Sportowy ROGO Rogoźnica 8. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy 9. Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę

10. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Rudniki 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy

12. Stowarzyszenie rozwoju wsi Pościsze i Tuliłów

Łączna kwota wszystkich ofert wyniosła 169.300,00 zł, co stanowiło 141% środków przeznaczonych na realizację programu. Komisja Konkursowa powołana

do zaopiniowania ofert zakończyła pracę 2 marca 2021 r. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Zarządzeniem Nr 19.2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych zlecanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o

charakterze pożytku publicznego w 2021 roku przyznał dofinansowanie na wsparcie realizacji 15 zadań publicznych na kwotę łącznie

120.000,00 zł. 15 zadań zostało pozytywnie zrealizowanych i rozliczonych.

2. Program Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych:

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/185/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – na jego realizację przeznaczono 20.000,00 zł. Jest to innowacyjny instrument, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać z gminy dotacje na wkłady własne do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Instrument ten został wielokrotnie doceniony przez kapituły ogólnopolskich konkursów – Samorządowy Lider Edukacji 2016, 2017, 2018, 2021, Laur Społecznego Zaufania. Ogłoszenie o otwartym

konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych w 2021 r. nastąpiło 5 stycznia 2021 r. W ramach Funduszu Wkładów Własnych nabór wniosków odbywał się w sposób ciągły od 15 lutego do 15 sierpnia 2021 r. W ramach Funduszu Wkładów Własnych wpłynęła 1 oferta (w marcu 2021 r.), przyznano 1 dotację na kwotę 5.000,00 zł, zaś łączna całkowita wartość realizowanego zadania wyniosła 20.000,00 zł.

3. Zlecanie zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. małe granty:

W 2021 r. nie wpłynęły oferty w trybie tzw. małych grantów.

4. „Fundusz pożyczkowy”

Zarządzeniem Nr 4.2019 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych zaktualizowano działanie wprowadzonego od 2018 r. tzw. „funduszu pożyczkowego” dla organizacji pozarządowych działających w gminie. Celem funduszu jest wsparcie organizacji pozarządowych, które pozyskują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych na zasadzie refundacji. Stowarzyszenia zazwyczaj nie posiadają własnych środków, z których mogłyby finansować realizację takich projektów, a następnie czekać na refundację wydatków ze środków zewnętrznych, co w praktyce uniemożliwiałoby realizację takich zadań na rzecz mieszkańców gminy.

W 2021 r. wystąpiła alokacja środków w ramach „funduszu pożyczkowego”. Stowarzyszenie Przyjazne Misie w lipcu 2021 r. zrealizowało działania przewidziane zadaniem pt. Organizacja imprezy promującej obszar LSR „Spod strzechy w XXI wiek”, na które udzielona została pożyczka w kwocie 53.500,00 zł. Pożyczka została wydatkowana w całości, zgodnie ze zrealizowanym zadaniem, a następnie po otrzymaniu refundacji kosztów w całości zwrócona na konto Pożyczkodawcy.

5. Współpraca pozafinansowa

Przez cały rok 2021 Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski prowadził współpracę pozafinansową

w Rzeczycy, Ochotnicza Straż Pożarna w Sawkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniczce, Ochotnicza Straż Pożarna w Żabcach, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy.

Ponadto pracownik Urzędu Gminy w 2021 r. wspierał stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zarówno w kwestii dotacji, które zostały dofinansowane w ramach Funduszu Wkładów Własnych, jak również dotacji, w których Gmina Międzyrzec Podlaski była partnerem bez udziału finansowego:

− Stowarzyszenie Moja Gmina pozyskało dotację w kwocie 18.960,00 zł (całkowita wartość zadania 21.960,00 zł) na realizację projektu „Bezpieczny senior+”, dotacja została

pozyskana w ramach programu edukacji ekonomicznej z Narodowego Banku Polskiego,

− Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gminy Międzyrzec realizuje trzyletnie zadanie

„Kożuszkański Uniwersytet Ludowy”, dotacja w kwocie 537.776,00 zł pozyskana została z Narodowego Instytutu Wolności.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce (COVID19) organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego na realizację w 2021 roku zadań publicznych oraz w ramach Funduszu Wkładu Własnych mogły liczyć na wsparcie w realizacji zadań w formie:

− możliwości aneksu umowy w zakresie harmonogramu zaplanowanych działań i rozliczenia projektu,

− możliwości indywidualnej konsultacji zmian zakresu rzeczowego, rezultatów oraz kosztorysu realizacji zadań,

− możliwości uznania za uzasadnione wydatków już poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane

w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pracownik Urzędu Gminy prowadził doradztwo online w zakresie wymienionych wyżej form wsparcia. W 2021 r. organizacje pozarządowe nie skorzystały z możliwości aneksowania umów, beneficjenci skorzystali natomiast z doradztwa w zakresie realizacji zadań

w kontekście przepisów epidemicznych. Dzięki wdrożonemu wsparciu wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały w 2021 r. wsparcie z budżetu gminy, zrealizowały swoje zadania.

Na terenie gminy działa Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna „RAZEM”. Spółdzielnia została utworzona na bazie dwóch podmiotów: Gminy Międzyrzec Podlaski i Stowarzyszenia

Społeczno-Oświatowego Gminy Międzyrzec. Głównym jej celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia świadczy usługi sprzątające, porządkowe, remontowo-wykończeniowe na terenie Miasta i Gminy Międzyrzec Podlaski oraz usługi krawieckie dla firm i osób prywatnych. W roku 2021 spółdzielnia

rozwijała swoją działalność: zatrudniła dodatkowo 3 osoby. Na koniec grudnia 2021 r.

w spółdzielni było zatrudnionych 17 osób w tym 15 osób wykluczonych społecznie - 12,25 etatu oraz jedna osoba na umowę zlecenie. W 2021 r . spółdzielnia pozyskała

dofinansowanie ze Stowarzyszenia na rzecz integracji społecznej "Modrzew" w kwocie 210.200,00 zł na zakup maszyn i urządzeń na potrzeby spółdzielni oraz 84.000,00 zł na

substydiowane zatrudnienie 10 osób wykluczonych, a także 7.485,73 zł na wsparcie reintegracyjne.

Od sierpnia 2021 r. spółdzielnia realizuje projekt „Wspólnie tworzymy kluby seniora w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski, na który pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne w wysokości 4.171.270,00 zł. Całkowita wartość projektu to 4.907.376,60 zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na utworzenie nowych Klubów Seniora w: Kożuszkach, Tłuśćcu i Berezie oraz rozwój Klubów w: Koszelikach, Rzeczycy i Zaściankach. Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 150 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 6 klubów seniora do 2023 r.