Wykaz nauczycielek i kierowniköw przedszkoli Macierzy Szkolnej w Czechostowacji

In document Jubileuszowe sprawozdanie Macierzy Szkolnej na Śląsku Cieszyńskim 1885-1935 (Page 71-76)

1. Przedszkole Btedowiee Bolne I. N auczycielka Emilja F uka- töwna, kierow nik przedszkola Jan Fiedor. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

2. Przedszkole Bledowice Dolne II. N auczycielka Anna Kozu-szniköw na, kierow nik przedszkola Tom an Franciszek, dyr. szk.

w ydz. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

3. Przedszkole Bogumin Nowy. N auczycielka G abriela K ocurow

-5

66

na, kierow nik przedszkola Alfred Kocur. P rzedszkole m iesci sie w budynku szkolnym M acierzy.

4. Przedszkole Bystrzyca n/Ol. I oddziat. N auczycielka P a w e lk a Bruköw na, kierow nik przedszkola Rudolf Budnik, dyr. szk. w ydz.

P rzedszkole m iesci sie w budynku w lasnym .

5. Przedszkole Bystrzyca n/Ol. II oddziat. Nauczycielka Helena C ieslaröw na, kierow nik przedszkola Rudolf Budnik, dyr. szkoly w ydz. P rzedszkole m iesci sie w budynku w lasnym .

6. Przedszkole Cierlicko Dolne. N auczycielka K arola Kozuszni- köwna, kierow nik przedszkola F ranciszek F ranek. P rzedszk ole m iesci sie w budynku w lasnym .

7. Przedszkole Cierlicko Görne. N auczycielka Elzbieta Q alusz- köwna, w zastepstw ie H elena G rodköw na, kierow nik przedszkola Jan Kadlubek. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

8. Przedszkole Darköw II. N auczycielka Anna M lodziköw na, kieiow nik przedszkola Jan Qrohm an. P rzedszkole miesci sie w bu­

dynku w lasnym .

9. Przedszkole Datynie Dolne. N auczycielka M arja P astu chö w n a, kierow nik przedszkola F ranciszek Chmiel. P rzed szko le m iesci sie w budynku w ynajetym .

10» Przedszkole Doubrawa. N auzycielka A gnieszka Sem bolöw na, kierow nik przedszkola Jözef Ostafin. P rzedszkole miesci sie w bu­

dynku szkolnym M acierzy.

11. Przedszkole Frysztat I. N auczycielka Jözefa P ry szczö w n a, kierow nik przedszkola Jan Chromik, dyr. szk. w ydz. P rzedszkole m iesci sie w budynku szkoly w ydzialow ej M acierzy.

12. Przedszkole fr y sz ta t II. N auczycielka Agnieszka Kuncöwna, kierow nik przedszkola Jözef W agner. P rzedszk ole m iesci sie w bu­

dynku w lasnym .

13. Przedszkole Grodziszcz. N auczycielka H elena S zlaueröw na, kierow nik przedszkola P a w e l Kukucz. P rzed szk ole m iesci sie1 w budynku wlasnym,.

14. Przedszkole Qrödek. N auczycielka H elena Buzköwna, kie­

row nik przedszkola Jan Heczko. P rzedszk ole m iesci sie w bu­

dynku w lasnym .

15. Przedszkole Gruszöw. N auczycielka Arnalja Janiköw na, kie­

row nik przedszkola Teofil W ojtyla. P rzedszkole m iesci sie w bu­

dynku szkoly publicznej.

16. Przedszkole Jablonköw. Nauczycielka M onika W ertieinöw na, kierow nik przedszkola Rudolf P aszek, dyr. szk. w ydz. P rzedszkole miesci sie w budynku szkolnym M acierzy.

17. Przedszkole Koriska I. N auczycielka Helena Miadejöwna, od 3/11 Janina C iencialöw na; kierow nik przedszkola P a w e l Tolasz.

P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

18. Przedszkole Koriska II. N auczycielka Helena F arna, k ierow ­ nik przedszkola P aw e l Sikora. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

19. Przedszkole Leszna Dolna. N auczycielka K atarzyn a K anto- röw na do 28/VI, od 1/IX F olw arczna Agnieszka, kierow nik przed

-67

•szkola Jerzy Tom oszek. P rzedszkole m iesci sie w budynku w y -

;naj<jtym.

20. Przedszkole Ligota Alodjalna. N auczycielka W alerja Sza- row ska, kierow nik przedszkola Karol Zagöra. P rzedszkole miesci s ie w budynku w ynajetym .

21. Przedszkole Ligotka Kameralna. N auczycielka E w a

Laso-cianka, kierow nik przedszkola Karol F olw arczny. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

22, Przedszkole Lutynia Niemiecka. N auczycielka W alerja Hudz- cow na do 28/VI, od 1/IX Jasiokow na Anna, kierow nik przedszkola Jan Jelen, dyr. szkoly w ydz. P rzedszkole m iesci sie w budynku szkolnym M acierzy.

23. Przedszkole Lutynia Polska. N auczycielka W alerja Zylanka,

68

kierow nik przedszkola Jan YVojtek. P rzedszkole m iesci sie w bu­

dynku w ynajetym .

24. Przedszkole Lazy-Koksownia. Nauczycielka Olga B ujoköw - na, kierow nik przedszkola Karol Piegza. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

25. Przedszkole Laki. N auczycielka Anna B uryszöw na, k iero w ­ nik przedszkola Karol M orys. P rzedszkole m iesci siei w budynku w ynajetym .

26. Przedszkole 'Lyzbice. N auczycielka Helena G abrysiöw na, kierow nik przedszkola P a w e l .Gojniczek. P rzed szko le m iesci sie w budynku w ynajetym .

27. Przedszkole Marjariskie Göry. N auczycielka G abrjela K ozdo- niowa, kierow nik przedszkola Karol Siwek. P rzedszko le m iesci sie w budynku szkolnym T. S. L.

28. Przedszkole Marklowice Dolne. N auczycielka M arja M okro- szöw na, kierow nik przedszkola Teofil Molinek. P rzedszkole mie­

sci sie w budynku w lasnym .

29. Przedszkole M osty p rz y Cz. Cieszynie. N auczycielka F ran - ciszka Tom anköw na, kierow nik przedszkola H ubert T esarczyk . P rzedszkole m iesci sie w budynku szkoly publicznej.

30. Przedszkole Nawsie II. Nauczycielka Natalja O zanöw na, kie­

row nik przedszkola Jan Zientek. P rzedszkole m iesci sie w bu­

dynku w ynajetym .

31. Przedszkole Niebory. N auczycielka Emilja Bielöwna, k iero w ­ nik przedszkola Karol M arek. P rzedszko le m iesci sie w szkole publicznej.

32. Przedszkole Olbrachcice. N auczycielka M atylda S p o ry szö w - na, kierow nik przedszkola Jan Glombek. P rzed szkole m iesci s i e w lokalu w ynajetym .

33. Przedszkole Oldrzychowice I. Nauczycielka H enryka R z y - m anöw na, kierow nik przedszkola Jan Szczepanski. P rze d szk o le m iesci sie w budynku szkoly publicznej.

34. Przedszkole O ldrzychowice II. N auczycielka W anda B a jt- köw na, kierow nik przedszkola Jan Kantor. P rzedszko le m iesci sie?

w budynku w ynajetym .

35. Przedszkole Orlowa-Kopaniny. N auczycielka Emilja S zaro w - ska, kierow nik przedszkola S tanislaw Paluch. P rzedszkole m iesci sie w budynku w lasnym .

36. Przedszkole Orlowa-Zimny Döl. N auczycielka M ilada P a - stuszköw na, kierow nik przedszkola G ustaw W alach. P rze d szk o le miesci sie w budynku w lasnym .

37. Przedszkole Pioseczna-Jablonköw. N auczycielka H elena Sw ierczkow na, kierow nik przedszkola F ry d e ry k Jesch. P rz e d ­ szkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

38. Przedszkole Piotrow ice. N auczycielka F lorentyn a F lorköw - na, kierow nik przedszkola Jan U rbanczyk. P rzedszko le m iesci s i e

w budynku szkoly publicznej.

39. Przedszkole Poreba. N auczycielka H elena W ojtalöw na, kie­

row nik przedszkola Karol Polak. P rzedszko le m iesci sie w lokalu w ynajetym .

40. Przeszkole Ropica. N auczycielka M arja K rzyzanköw na, kie- xownik przedszkola P a w e l B iedraw a. P rzedszkole miesci sie w bu­

d y n k u szko ly publicznej.

41. Przedszkole Rychwald. N auczycielka Eugenja D ostalow na, kierow nik przedszkola Rudolf Siw ek. P rzedszkole znajduje sie w budynku w lasnym .

69

.o55

5s

’oT

’S

C/3N

^*5O

NCO T3

NUi

£

c>>

•NO Q

cöQ, 3u

o

42. Przedszkole Swibica. N auczycielka M arja W adow ska, kie­

row nik przedszkola Rudolf M acura. P rzedszkole m iesci sie w bu-

■dynku w ynajetym .

43. Przedszkole Skrzeczori. N auczycielka Olga B abiszow na,

kie-70

row nik przedszkola Jan Z yder. P rzedszkole miesci sie w budyri- ku w lasnym .

44. Przedszkole Stare Miasto. N auczycielka Anna T rzask alik ö w - na, kierow nik przedszkola Rudolf W ojnar. P rzedszkole m iesci sie w budynku szkoly publicznej.

45. Przedszkole Stonawa I. N auczycielka Helena Q rötzneröw na, kierow nik przedszkola A ndrzej W ranka. P rzedszkole miesci si<?

w budynku w ynajetym .

46. Przedszkole Stonawa II. N auczycielka Anna Jasioköw na do 28/VI, od 1 /IX W alerja H udzcow na, kierow nik przedszkola F ran ­ ciszek Jezow icz. P rzedszko le m iesci sie w budynku szkoly pu­

blicznej.

47. Przedszkole Sucha Dolna. N auczycielka Helena S an tariu - söw na, kierow nik przedszkola Jan R ym orz. P rzedszkole m iesci sie w budynku w ynajetym .

48. Przedszkole Sucha Srednia II. N auczycielka A gnieszka San- tariusöw na, kierow nik przdeszkola Jan Rym orz. P rzedszkole m ie- sei sie w budynku w ynajetym .

49. Przedszkole Szonychel. N auczycielka A ugustyna B y rtu sö w - na, kierow nik przedszkola P aw e l Pszczölka. P rzedszkole m iesci si§ w budynku w lasnym .

50. Przedszkole Szumbark. N auczycielka M arja Jurczköw na, kie­

row nik przedszkola Karol Sikora. P rzedszkole m iesci sie w bu­

dynku w ynajetym .

51. Przedszkole W^drycia. N auczycielka B ronislaw a M ichej- dzianka, kierow nik przedszkola P a w e t W ojnar. P rzed szko le mie­

sci sie w budynku w ynajetym .

52. Przedszkole Zuköw Dolny. N auczycielka M arja U nucköw na, kierow nik przedszkola Ludw ik S zynder. P rzedszk ole m iesci si?

w budynku w ynajetym .

In document Jubileuszowe sprawozdanie Macierzy Szkolnej na Śląsku Cieszyńskim 1885-1935 (Page 71-76)

Related documents