Wzmocnienie opieki przedszpitalnej

W dokumencie Strategia walki z pandemią COVID-19. zima/wiosna 2022 (Stron 41-44)

Działania informacyjno-promocyjne podjęte przez KPRM i MZ w celu zwiększenia wyszczepialności

II.12. Wzmocnienie opieki przedszpitalnej

Przygotowano rozwiązania, które wzmocnią opiekę przedszpitalną, czyli przeznaczoną dla pacjentów na wczesnym stadium choroby.

II.12.1. Wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania związane ze zdalną medycyną.

Program Domowej Opieki Medycznej (DOM)

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program DOM jesienią 2020 r., mając na względzie znaczną liczbę pacjentów z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2 przebywających w izolacji domowej.

Pierwszym modułem Programu był projekt PulsoCare - skierowany do wszystkich osób zakażonych koronawirusem przebywających w izolacji domowej. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, którzy ukończyli 55 lat, zostają automatycznie włączani do programu DOM. Pozostali pacjenci są kwalifikowani przez lekarzy POZ biorących udział w programie lub mogą zgłaszać się samodzielnie poprzez formularz na stronie internetowej.

Pacjenci włączeni do PulsoCare mogą przesyłać wyniki za pośrednictwem strony internetowej, infolinii oraz aplikacji mobilnej. Po zakwalifikowaniu pacjent uzupełnia wywiad chorobowy, na podstawie którego wyznaczana jest klasa ryzyka, oraz wykonuje pomiary monitorowanych parametrów (saturacja, tętno, temperatura, liczba oddechów, kwestionariusz objawów dodatkowych). Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób prowadzi go przez cały proces badania, regularnie przypominając o konieczności wykonywania pomiarów kontrolnych. Wszystkie wyniki badań są przesyłane do centralnej bazy danych. Pacjenci, którzy nie mają telefonu komórkowego lub dostępu do Internetu, mogą zgłaszać wyniki swoich pomiarów z pulsoksymetru przez telefon stacjonarny, korzystając z automatycznej, całodobowej infolinii. Konsultanci i lekarze w specjalnie powołanym Centrum na bieżąco monitorują wyniki pomiarów pacjentów i w razie wychwycenia dekompensacji kierują na zdalną konsultację lekarską w formie teleporady, a w przypadku potwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia pacjent kierowany jest do hospitalizacji lub wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Dzięki PulsoCare pacjent jest nadzorowany przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dane liczbowe dotyczące PulsoCare:

• Liczba zarejestrowanych pacjentów: 930 tys. pacjentów

• Ponad 30% pacjentów sukcesywnie przekazuje pomiary

• Sposób zapisu do PulsoCare – automatycznie (osoby 55+): 860 tys., formularz: 60 tys., lekarz POZ – 10 tys.

41

• Liczba konsultantów dyżurujących w Centrum Monitorowania Pacjenta – 298

• Liczba lekarzy dyżurujących w Centrum Monitorowania Pacjenta – 83

• Liczba pacjentów PulsoCare do których został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego - 5 800

• Liczba zrealizowanych telekonsultacji – 108 tys.

• Liczba zrealizowanych teleporad medycznych – 22,5 tys.

• Liczba pomiarów z alertem – 182 tys.

Program DOM – rozbudowane funkcjonalności

Lekarz POZ może wykorzystywać DOM również w pracy z pacjentem niecovidowym. Wprowadzono możliwość zapisania do DOM wszystkich pacjentów POZ. Po wprowadzeniu pacjenta POZ lekarz może kontrolować:

• poziom cukru

• ciśnienie tętnicze

• poziomu saturacji.

Monitoringiem nie zajmuje się Centrum monitorowania DOM, a lekarze POZ i sam Pacjent. Wyniki wprowadzane są manualnie przez pacjentów. Jednocześnie została uruchomiona funkcjonalność tele/video porady. Pacjenci oraz Lekarze POZ mają możliwość wykorzystania środków komunikacji bezpośrednio z poziomu aplikacji w formie: teleporady, wideoporady oraz czatu. W ramach DOM nie są zapewniane narzędzia do pomiaru (glukometr, ciśnieniomierz, pulsoksymetr). Urządzenia muszą być zapewnione przez pacjentów.

Program DOM – projekty pilotażowe

Programy pilotażowe realizowane na Platformie Domowej Opieki Medycznej dla pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2:

1. Projekt e-stetoskop zakłada wykorzystanie elektronicznych stetoskopów (prostych urządzeń, którymi można zbadać płuca w warunkach domowych) w ramach teleporad udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki, które zostały zakwalifikowane do programu, otrzymały elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępniły chorym do zdalnej diagnostyki. Pilotaż objął pacjentów po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

W ramach programu podpisano 30 umów z placówkami POZ. Program realizowany był w terminie 15.05.2021 – 13.12.2021 r. (rozliczenie do 31.12.2021 r.), a wartość całego programu wynosiła 5 500 000,00 PLN.

Efekty realizacji programu:

• 30 placówek POZ objętych programem

• 101 lekarzy przeszkolonych z obsługi elektronicznego stetoskopu w ramach platformy DOM,

• 1099 pacjentów objętych opieką w programie

• 30 432 przeprowadzone badania

• 211 996 przesłanych nagrań punktów pomiarowych na platformie DOM.

42 Aktualnie przygotowywane są rozwiązania w zakresie możliwości wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Celem jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów jako narzędzia umożliwiającego ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, u których zdiagnozowano jedną z poniższych chorób:

a) chorobę nowotworową,

b) wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, c) przewlekłą chorobę układu oddechowego,

d) wielochorobowość (co najmniej dwie choroby przewlekłe), e) otyłość.

Mając na względzie niezwykle szybki przyrostu liczby zakażeń nowym wariantem wirusa istnieje bardzo duże ryzyko maksymalnego obciążenia systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach. Dlatego w ramach programu pilotażowego przygotowane zostało rozwiązanie, które wzmocni opiekę przedszpitalną nad pacjentami w ramach podstawowej opieki medycznej, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i zapewni im opiekę z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych we wczesnym stadium choroby.

Realizacja świadczeń z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów równolegle z pulsoksymetrem oraz przy wykorzystaniu możliwości platformy DOM ogranicza ryzyko gwałtownego pogorszenia się stanu klinicznego pacjenta.

2. Drugim programem pilotażowym jest program w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Jego celem była ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu pacjenta po ukończeniu 18. roku życia, po przechorowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany był w ramach programu pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu pacjenta i w zależności od potrzeb, podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta na dalsze badania. W ramach programu podpisano 37 umów z placówkami POZ. Program realizowany był w terminie 16.08.2021 – 13.12.2021 r. (rozliczenie do 31.12.2021 r.), a wartość całego programu wynosiła 3 300 000,00 PLN.

Efekty realizacji programu:

• 37 placówek objętych programem

• 163 lekarzy przeszkolonych z obsługi opasek oraz platformy DOM,

• 887 pacjentów monitorowanych w ramach programu,

• 567 182 tys. pomiarów parametrów życiowych pacjentów zamieszczonych na Platformie DOM

3. Trzecim programem pilotażowym jest program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Jego celem jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu

43 wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc. Programem pilotażowym zostanie objętych nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostało podpisane w dniu 31.12.2021 r. Nabór wniosków na realizację świadczeń z wykorzystaniem spirometrów elektronicznych rozpocznie się w pierwszej połowie stycznia 2022 roku.

II.12.2. Zmiana Rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania lub ograniczania szerzenia się i zwalczania COVID-19, w tym maksymalnemu zwiększaniu wydajności systemu opieki zdrowotnej zaproponowano aby w przypadku pacjentów powyżej 60 r.ż., skierowanych do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, nie później niż w trzeciej dobie odbywania tej izolacji udzielił pacjentowi porady, podczas której na podstawie badania fizykalnego dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. Porada lekarska w przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym odbywa się w formie wizyty domowej. Proponowana regulacja ze względu na znaczny wzrost zakażeń, jak również zwiększającą się liczbę pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu choroby wzmocni opiekę przedszpitalną nad pacjentem zakażonym wirusem SARS-Cov-2, tym samym ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie.

W dokumencie Strategia walki z pandemią COVID-19. zima/wiosna 2022 (Stron 41-44)