WZORY TABEL SPRAWOZDAWCZYCH METODA KOSZTÓW USTALONYCH

W dokumencie Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 19 (Stron 47-57)

Przejrzystość trasowej podstawy kosztowej:

Tabela sprawozdawcza 1 i informacje dodatkowe

1. TABELA SPRAWOZDAWCZA 1

Umawiające się Państwa i instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej wypełniają poniższą tabelę sprawozdawczą 1 dla każdej strefy pobierania opłat wchodzącej w ich obszar odpowiedzialności i dla każdego roku okresu odniesienia. Umawiające się Państwa dostarczają również skonsolidowaną tabelę sprawozdawczą 1 dla każdej strefy pobierania opłat wchodzącej w ich obszar odpowiedzialności.

Jeżeli strefa pobierania opłat rozciąga się w przestrzeni powietrznej więcej niż jednego Umawiającego się Państwa, wypełniają one tabelę wspólnie, zgodnie z porozumieniami, o których mowa w paragrafie 1.2.4 niniejszych Zasad.

Faktyczne koszty ustala się na podstawie zrewidowanych sprawozdań finansowych. Koszty ustala się na podstawie biznesplanu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej i zgłasza w walucie, w której zostały ustalone, zgodnie z Zasadami.

Wszelkie różnice pomiędzy wykazaną faktyczną liczbą jednostek usługowych a faktyczną liczbą jednostek usługowych przedstawioną przez CRCO są należycie uzasadnione w ramach informacji dodatkowych.

Umawiające się Państwa oraz instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej wypełniają tabelę sprawozdawczą 1 wstępnie prognozowanymi wartościami, dziewiętnaście miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.

Ustalone koszy wynikające z finansowania wspólnego projektu są wyraźnie określone.

- 32 -

Strefa pobi era ni a opła t Wa l uta

Na zwa podmi otu:

Rozbicie kosztów N N+1 N+2 N+3 N+4 N N+1 N+2 N+3 N+4

1. Rozbicie wg rodzaju (w wartościach nominalnych) 1.1 Pers onel

2. Rozbicie wg służby (w wartościach nominalnych) 2.1 Za rządza ni e ruchem l otni czym

3. Informacje uzupełniające (w wartościach nominalnych) Średnia podstawa aktywów

4. Koszty całkowite po potrąceniu kosztów służb dla lotów objętych zwolnieniem (w wartościach nominalnych) 4.1 Kos zty dl a zwol ni onych l otów VFR

4.2 Całkowite koszty ustalone/faktyczne

5. KPI w zakresie efektywności kosztowej - Ustalony/faktyczny koszt jednostkowy (w wartościach realnych) 5.1 Infl a cja % (3)

5.2 Indeks cen (4)

5.3 Koszty całkowite w wartościach realnych (5) Ogółem % n/n-1

5.4 Jednostki usługowe ogółem Ogółem % n/n-1 5.5 Koszt jednostkowy

Ogółem % n/n-1

Koszty i pozycje dotyczące podstawy aktywów w '000 – Jednostki usługowe w '000 (1) Z kosztami EUROCONTROL (patrz szczegóły w tabeli 3).

(2) Zostawić niewypełnione, jeżeli służby takie są zapewniane na podstawie postanowień artykułu 3

(3) Faktyczna/prognozowana inflacja zastosowana do wyliczenia kosztów ustalonych w wartościach nominalnych – faktyczna/skorygowana inflacja prognozowana (4) Prognozowany indeks cen – wart. bazowa 100 w roku N-3 inflacja N-2: inflacja N-1:

Faktyczny indeks cen – wart. bazowa 100 w roku N-3 inflacja N-2: inflacja N-1:

(5) Ustalone koszty (plan skuteczności działania) w wartościach realnych – faktyczne/skorygowane koszty prognozowane w cenach N-3

Koszty ustalone (plan skuteczności działania) Faktyczne koszty Okres odni es i eni a : N - N+4 Tabela 1 - Koszty całkowite i koszty jednostkowe

2. INFORMACJE DODATKOWE DO TABELI SPRAWOZDAWCZEJ 1

Ponadto każde Umawiające się Państwo oraz każda instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej przekazują osobno co najmniej następujące informacje:

(a) opis zastosowanej metody podziału kosztów obiektów, urządzeń i służb pomiędzy poszczególne służby żeglugi powietrznej na podstawie wykazu urządzeń i służb zawartego w odpowiednim regionalnym planie żeglugi powietrznej ICAO (Doc 7754, wersja aktualna) oraz opis zastosowanej metody podziału tych kosztów pomiędzy poszczególne strefy pobierania opłat;

(b) opis zastosowanej metody i przyjętych założeń w celu określenia kosztów służb trasowych zapewnianych na potrzeby lotów VFR, jeżeli loty VFR objęto zwolnieniami zgodnie z paragrafem 3.6;

(c) zgodnie z paragrafem 2.2.8 – opis i uzasadnienie wszelkich korekt wykraczających poza przepisy międzynarodowych standardów rachunkowości;

(d) opis i wyjaśnienie przyjętej metody obliczania kosztów amortyzacji: czy obliczano je na podstawie kosztów historycznych, czy bieżących. W przypadku zastosowania systemu rachunkowości opartego o koncepcję kosztów bieżących, przedstawia się porównywalne dane zgodne z kosztem historycznym;

(e) uzasadnienie kosztu kapitału, w tym składniki podstawy aktywów, ewentualnych korekt ogółu aktywów i stopy zwrotu z kapitału własnego;

(f) w stosownych przypadkach, informacje o zmianach w zakresie kosztów restrukturyzacji i o korzyściach netto dla użytkowników;

(g) określenie kryteriów zastosowanych do podziału kosztów pomiędzy służby terminalowe a służby trasowe dla każdego portu lotniczego;

(h) rozbicie kosztów meteorologicznych na koszty bezpośrednie i „koszty podstawowe MET” zdefiniowane jako koszty wspierających obiektów, urządzeń i służb meteorologicznych służących również ogólnym potrzebom w zakresie meteorologii.

Obejmują one ogólne analizy i prognozy, sieci obserwacyjne na ziemi i w górnych warstwach atmosfery, systemy łączności meteorologicznej, ośrodki przetwarzania danych, wspomagające badania podstawowe, szkolenia i administrację;

(i) opis metody zastosowanej do określania udziału lotnictwa cywilnego w kosztach całkowitych MET i kosztach podstawowych MET oraz podziału tych kosztów pomiędzy strefy pobierania opłat;

(j) zgodnie z wymogiem Załącznika III 1 – Tabela sprawozdawcza, dziewiętnaście miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia, opis przedstawionych prognozowanych kosztów i ruchu;

(l) opis zadeklarowanych faktycznych kosztów i rozbieżności w odniesieniu do prognoz oraz danych faktycznych przedstawionych przez CRCO, odpowiednio, dla każdego roku okresu odniesienia;

(m) każdego roku okresu odniesienia, rozbieżność między inwestycjami instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej odnotowanymi w planach skuteczności działania a faktycznymi nakładami, a także rozbieżność między planowanym terminem rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowych inwestycji a faktyczną sytuacją.

- 34 -

Przejrzystość trasowej podstawy kosztowej:

Tabela sprawozdawcza 2 i informacje dodatkowe

Mechanizm pobierania opłat – Obliczanie stawki jednostkowej

1. TABELA SPRAWOZDAWCZA 2

Każde Umawiające się Państwo i każda instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej wypełniają osobno tabelę sprawozdawczą 2 przedstawioną w niniejszym Załączniku dla każdej strefy pobierania opłat wchodzącej w ich obszar odpowiedzialności i dla każdego okresu odniesienia. Umawiające się Państwa dostarczają również skonsolidowaną tabelę dla każdej strefy pobierania opłat wchodzącej w ich obszar odpowiedzialności.

Jeżeli strefa pobierania opłat rozciąga się w przestrzeni powietrznej więcej niż jednego Umawiającego się Państwa, wypełniają one tabelę wspólnie, zgodnie z porozumieniami, o których mowa w paragrafie 1.2.4 niniejszych Zasad.

Strefa pobi era ni a opła t:

Na zwa podmi otu:

Obliczanie stawki jednostkowej N N+1 N+2 N+3 N+4

1. Ustalone koszty w wartościach nominalnych oraz skorygowane o inflację 1.1 Kos zty us ta l one w wa rtoś ci a ch nomi na l nych – bez VFR – Ta bel a 1 1.2 Fa ktyczna s topa i nfl a cji – Ta bel a 1

1.3 Prognozowa na s topa i nfl a cji – Ta bel a 1

1.4 Korekta o i nfl a cję (1): przenos zona kwota z roku n

2. Prognozowane i faktyczne jednostki usługowe ogółem

2.1 Prognozowa ne jednos tki us ługowe ogółem (pl a n s kutecznoś ci dzi a ła ni a ) 2.2 Fa ktyczne jednos tki us ługowe ogółem

2.3 Fa ktyczne/prognozowa ne jednos tki us ługowe ogółem (w %)

3. Koszty objęte podziałem ryzyka związanego z ruchem

3.1 Kos zty us ta l one w wa rtoś ci a ch nomi na l nych – bez VFR (przeni es i one z Ta bel i 1)

3.10 Podzi a ł ryzyka zwi ąza nego z ruchem: doda tkowe przychodyprzenos zone z roku n 3.11 Podzi a ł ryzyka zwi ąza nego z ruchem: utra cone przychody przenos zone z roku n

3.12 Sa l da doda tni e l ub ujemne będące wyni ki em na dmi ernego l ub ni epełnego odzys ka ni a kos ztów w rezul ta ci e zmi a n w ruchu n do przeni es i eni a

Pa ra metry podzi a łu ryzyka zwi ąza nego z ruchem 3.13 % doda tkowe przychody zwrócone użytkowni kom w roku n+2 3.14 % utra ta przychodów pokrywa na przez użytkowni ków

4. Koszty nie objęte podziałem ryzyka związanego z ruchem 4.1 Kos zty us ta l one w wa rtoś ci a ch nomi na l nych – bez VFR (Ta bel a 1)

5. Inne przychody - zastosowana stawka jednostkowa (w walucie krajowej) 5.1 Inne przychody ogółem

5.10 El ement MET s ta wki jednos tkowej 5.11 El ement NSA-pa ńs two s ta wki jednos tkowej

5.12 Sta wka jednos tkowa dl a roku n, która była by s tos owa na bez i nnych przychodów

Koszty, przychody i pozostałe kwoty w walucie krajowej w '000 – Jednostki usługowe w '000

(1) Skumulowany wpływ rocznych różnic pomiędzy inflacją faktyczną a prognozowaną – korekta całkowitych kosztów ustalonych (2) Salda wynikające z nadmiernego lub niepełnego odzyskania kosztów powstałe do roku wejścia w życie metody kosztów ustalonych

Tabela 2 – Obliczanie stawki jednostkowej

Okres odni es i eni a : N - N+4

- 36 -

2. INFORMACJE DODATKOWE DO TABELI SPRAWOZDAWCZEJ 2

Dodatkowo zainteresowane Umawiające się Państwa gromadzą i udostępniają przynajmniej następujące informacje:

(a) opis i uzasadnienie ustanowienia różnych stref pobierania opłat trasowych;

(b) opis polityki w dziedzinie zwolnień i środków finansowych zastosowanych do pokrycia wynikających z tego kosztów;

(c) opis innych przychodów, jeżeli dotyczy, z podziałem na poszczególne kategorie określone w tabeli sprawozdawczej 2;

(d) opis i wyjaśnienie zachęt adresowanych do użytkowników służb żeglugi powietrznej na mocy paragrafu 3.4.1;

(e) opis i wyjaśnienie modulacji opłat trasowych stosowanych na mocy paragrafu 3.4.2.

Przejrzystość trasowej podstawy kosztowej:

Tabela sprawozdawcza 3 i informacje dodatkowe Dodatkowe informacje

1. TABELA SPRAWOZDAWCZA 3

Umawiające się Państwa wypełniają tabelę sprawozdawczą 3 dla każdej strefy pobierania opłat wchodzącej w ich obszar odpowiedzialności i dla każdego roku okresu odniesienia.

Ustalone koszy wynikające z finansowania wspólnego projektu są wyraźnie określone.

- 38 -

Koszty wyłączone z podziału kosztów (wg rodzaju) 3.1 Personel

3.2 Pozostałe koszty operacyjne 3.3 Amortyzacja

3.4 Koszt kapitału 3.5 Koszty wyjątkowe

3.6 Całkowite koszty wyłączone z podziału kosztów

Koszty wyłączone z podziału kosztów (wg czynnika/pozycji) 3.7 Emerytury

3.8 Odsetki od kredytów 3.9 Krajowe prawo podatkowe

3.10 Nowe pozycje kosztowe wymagane przez prawo 3.11 Umowy międzynarodowe

3.12 Całkowite koszty wyłączone z podziału kosztów

Koszty restrukturyzacji

Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N-2 Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N-1 Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N+1 Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N+2 Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N+3 Podział ryzyka związanego z ruchem, przychody rok N+4

Korekta z tytułu przychodów z podziału ryzyka związanego z ruchem ogółem

Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N-4 Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N-3 Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N-2 Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N-1 Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N+1 Podział ryzyka związanego z ruchem, straty rok N+2

Korekta z tytułu strat z podziału ryzyka związanego z ruchem ogółem

Koszty wyłączone z podziału kosztów rok N-5 Koszty wyłączone z podziału kosztów rok N-4 Koszty wyłączone z podziału kosztów rok N-3 Koszty wyłączone z podziału kosztów rok N-2 Koszty wyłączone z podziału kosztów rok N-1 Całkowite koszty wyłączone z podziału kosztów

D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2005 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2006 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2007 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2008 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2009 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2010 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2011 D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2012 (tylko TNC) D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2013 (tylko TNC) D-u salda przed kosztami ustalonymi rok 2014 (tylko TNC) Przeniesienia ogółem

Koszty planowane (uzasadnienie biznesowe) Koszty faktyczne (informacyjnie) CZĘŚĆ A: Informacje uzupełniające o kosztach

Tabela 3 - Informacje uzupełniające

Okres odniesienia: N - N+4

Koszty ustalone (plan skuteczności działania) Faktyczne koszty

2. INFORMACJE DODATKOWE DO TABELI SPRAWOZDAWCZEJ 3

Ponadto Umawiające się Państwa przekazują co najmniej następujące informacje:

(a) podział kosztów wspólnych projektów na poszczególne projekty;

(b) opis kwot wynikających z niekontrolowanych czynników kosztowych według rodzaju i według czynnika, w tym uzasadnienie i zmiany w fundamentalnych założeniach;

(c) opis przeniesień kwot odzyskanych z nadwyżką lub niecałkowicie pokrytych przez państwa członkowskie do roku 2011;

(d) opis przeniesień wynikających z mechanizmu podziału ryzyka związanego z ruchem zgodnie z paragrafem 3.3.3;

(e) opis przeniesień wynikających z mechanizmu podziału ryzyka związanego z kosztami zgodnie z paragrafem 3.3.4.

- 40 -

(Strona celowo niezadrukowana)

ZAŁĄCZNIK IV

W dokumencie Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 19 (Stron 47-57)

Related documents