ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ROGOWO W ROKU 2022

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 149-154)

Wpłynęła jedna oferta ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA Sp. z o.o. , ul. Metalowców 4, 58-100 ŚWIDNICA na kwotę:

- 1 967 220,49 zł NETTO, - 157 377,64 zł VAT (8%), - 2 124 598,13 zł BRUTTO .

Umowa została zawarta w dniu 10 grudnia 2021 r.

Okres realizacji zamówienia - 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

150 2 611 383,11 zł, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia - 6 m-cy od podpisania umowy.

Na dzień 15 czerwca 2021 r. wyznaczono termin podpisania umowy. Ostatecznie Wykonawca uchylił się od jej podpisania, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZDEGRADOWANEJ NA CELE ROZWOJU SPOŁECZNEGO – OKOLOCE STADIONU W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO

Również w dniu 1 marca 2021 r. ogłoszony został przetarg na realizację ww. zadania. Złożono trzy oferty. W dniu 14 kwietnia 2021 r. Gmina Rogowo zawarła umowę z przedsiębiorcą prowadzącym firmę pod nazwą EMBUD Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą ul. Dębowa 8 w miejscowości Bożejewiczki, poczta 88-400 Żnin, na kwotę brutto 944 397,17. Termin udzielonej gwarancji 60 m-cy.

TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH W GOŚCIESZYNIE

W ww. postępowaniu przetargowym złożono pięć ofert. W dniu 22 czerwca 2021 r. Gmina Rogowo podpisała umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym GRINBUD ul. Olsztyńska17, 62-200 Gniezno na kwotę brutto 799 073,50 zł. Termin udzielonej gwarancji 60 m-cy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 m-cy od dnia podpisania umowy.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA NOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAM,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. KOLEJOWA, JEZIORNA, LEŚNA I OGRODOWA W ROGOWIE

W ww. postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty. W dniu 27 lipca 2021 r. Gmina Rogowo podpisała umowę z MPGK Sp. z o.o. ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec na kwotę brutto 2 253 383,03 zł. Termin udzielonej gwarancji 60-m-cy, termin wykonania zadania 9 m-cy od dnia podpisania umowy.

PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO Gmina Rogowo w dniu 30 czerwca 2021 r. ogłosiła kolejny przetarg na realizację ww. zadania.

Wpłynęło pięć ofert. W dniu 17 sierpnia 2021 r. umowa została zawarta z ACTIV SPORT ul.

Sportowa 2, 62-040 Puszczykowo, na kwotę brutto 2 897 904,60 zł. Termin wykonania zadania 10 m-cy od dnia podpisania umowy, okres gwarancji 60 m-cy.

151

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 130564C LUBCZ - GOSTOMKA

Złożono cztery oferty. Umowę w dniu 29 lipca 2021 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Drogowym Sp. z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno, na kwotę brutto 257 417,23 zł.

Okres udzielonej gwarancji 60 m-cy , termin zakończenia 1 miesiąc od podpisania umowy.

2.2. USŁUGI

UDZIELENIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE DEFICYTU W BUDŻEWCIE GMINY ROGOWO NA 2021 ROK W WYSOKOŚCI 1 172 000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)

Złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą złożył BANK SPÓŁDZIELCZY w Strzelnie ul. Dr.

Jakuba Cieślewicza 3, 88-320 Strzelno, cena 31 064,50 zł, okres kredytowania 8 lat, termin ostatniej raty 31.12.2029 r.

2.3. DOSTAWY

SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO, EKOMIAŁU i PELLETU DLA GMINY ROGOWO NA SEZON GRZEWCZY 2021 – II POŁOWA ROKU

Zadanie zostało podzielano na dwie części:

Część I - Dostawa węgla kamiennego i ekomiału wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku

Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez WĘGLOPASZ Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, na kwotę brutto 48 844,04 zł.

Ceny jednostkowe 1,0 t węgla kamiennego – asortyment orzech : 450,00 Netto

103,50 VAT 553,50 Brutto

Ceny jednostkowe 1,0 t ekomiału:

380,00 Netto 87,40 VAT 467,40 Brutto

Część II - Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku.

Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez WĘGLOPASZ Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, na kwotę brutto 25 630,48 zł.

Ceny jednostkowe 1,0 t pelletu drzewnego 639,00 Netto

152

SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO, EKOMIAŁU i PELLETU NA SEZON GRZEWCZY 2022

Zadanie podzielano na 2 dwie części:

Część I - Dostawa węgla kamiennego i ekomiału wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2022

Wpłynęła 1 (jedna) oferta WĘGLOPASZ Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6, na kwotę brutto 213 388,58 zł

Ceny jednostkowe 1,0 t węgla kamiennego – asortyment orzech:

947,00 Netto 217,81 VAT 1 164,81 Brutto

Ceny jednostkowe 1,0 t ekomiału:

690,00 Netto 158,70 VAT 848,70 Brutto

CZĘŚĆ II - Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2022

Wpłynęły 2 (dwie) oferty. Wybrano ofertę złożoną przez WĘGLOPASZ Sp. z o.o. ul.

Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, na kwotę brutto 166 715,43 zł.

Ceny jednostkowe 1,0 t pelletu drzewnego 1 190,00 Netto

237,70 VAT 1 463,70 Brutto

Okres realizacji ww. zadania 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

PRACE INSTALACYJNO BUDOWLANE POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI KOTŁOWNI MIENIA KOMUNALNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 4 W ROGOWIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano firmę MIX – MEX Szelejewo 58, 88-410 Gąsawa. Koszt zadania 54 756,01 zł ( brutto ), terminem wykonania do 3 kwietnia 2021 r.

Zakres prac :

• zakup i montaż nowego pieca (kotła) c.o. o mocy minimalnej 36 kW z zasobnikiem (na paliwo stałe – pellet),

• demontaż, wywóz i utylizacja starego pieca,

• obniżenie podłogi kotłowni do wysokości 220 cm ( dotychczasowa wysokość pomieszczenia wynosiła ok. 1,7 m),

153

• wykonanie podłogi kotłowni z materiałów niepalnych, wytrzymałych na nagłe zmiany temperatury oraz na uderzenia, ze spadkiem w kierunku studzienki kanalizacyjnej,

• wykonanie w podłodze kotłowni studzienki kanalizacyjnej umożliwiającej schłodzenie wody ( o pojemność równej pojemności wodnej kotła, jednak nie większej niż 2 m3 ),

• demontaż, wywóz i utylizacja starych drzwi wejściowych do kotłowni;

• montaż nowych drzwi wejściowych do kotłowni klasy niepalnej (min. 0,8 m szerokości, otwierane na zewnątrz, dostosowane do obecnej wielkości otworu drzwiowego) wraz z obróbką,

• wywóz i utylizacja pozostałych odpadów,

• przeszkolenie palacza w zakresie obsługi zamontowanego kotła.

DOSTAWA KRUSZYWA NA UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY ROGOWO

Najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym złożyła firma: KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na kwotę brutto 110 700,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Zakres obejmował dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości około 1 200 ton oraz kruszywa łamanego frakcji0-63 mm w ilości około 300 ton.

BUDOWASIECI WODOCIĄGOWEJ DN 110 PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODSOCIĄGOWYMI W M. WIEWIÓRCZYN , GMINA ROGOWO

W rozstrzygnięciu przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych z Zalesia, 88-420 Rogowo, na kwotę brutto 78 621,46 zł, termin realizacji 30 czerwiec 2021 r., okres gwarancji 60 m-cy.

REMONT PRZEPUSTU NA WEWNĘTRZNEJ DRODZE O NR DZ. 100/3 OBRĘB IZDEBDO

Wykonawcą zadania była firma B.W. INVEST – DOM Sp. z o.o. Podgórzyn 17F, 88-400 Żnin za kwotę brutto 10 500,00 zł, terminem wykonania 30.04.2021 r.

USŁUGA OBEJMUJĄCA FREZOWANIE I KRUSZENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ, FREZOWANIE POWIERZCHNI DROGI, MIESZANIE WARSTWY ŚCIERNEJ TWORZENIE PROFILU ZAGĘSZCZANIE WALCEM WIBRACYJNYM GUMOWO- STALOWYM NA PUBLICZNEJ DRODZE GMINNEJ 130521C GOŚCIESZYN – GOŚCIESZYNEK OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNA 150526C GOŚCIESZYN – DŁUGI BRÓD DO ODCINKA BRUKOWANEGO DROGI 130521C GOŚCIESZYN – GOŚCIESZYNEK

Wykonawcą usługi była firma Baumaschinen Polska Sp. z o. o Sp. K. Skałowo 3, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, kwota brutto: 12 300,00 zł, termin wykonania 15.05.2021 r.

154

DOSTAWA KRUSZYWA W MIEJSCE WBUDOWANIA, TWORZENIE PROFILU DROGI, ZAGĘSZCZANIE WALCEM WIBRACYJNYM GUMOWO – STALOWYM, WYKONANIE POSZERZENIA POBOCZY POPRZEZ ZEBRANIE SKARPY NA PUBLICZNEJ DRODZE GMINNEJ 130527C IZDEBNO WIEŚ: DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ 150525C IZDEBNO – GROCHOWSKA KSIĘŻE

Zlecono firmie DOM – BRUK z Januszkowa 43, 88-400 Żnin, kwota brutto 9 840 zł, termin dostawy 15.05.2021 r.

USŁUGA OBEJMUJĄCA FREZOWANIE I KRUSZENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ, FREZOWANIE POWIERZCHNI DROGI, MIESZANIE WARSTWY ŚCIERNEJ

TWORZENIE PROFILU ZAGĘSZCZANIE WALCEM WIBRACYJNYM GUMOWO-STALOWYM NA PUBLICZNEJ DRODZE GMINNEJ 130527C IZDEBNO WIEŚ ORAZ 130502C NIEDŹWIADY-DZIADKÓWKO

Wykonawcą usługi była firma Baumaschinen Polska Sp. z o. o Sp. K. Skałowo 3,62-025 Kostrzyn Wielkopolski, kwota brutto: 25 830,00 zł, termin wykonania 30.06.2021r.

DSTAWA I MONTAŻ 3 (TRZECH) WIAT TYPU ATENA STANDARD M. LUBCZ

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 149-154)