• Nie Znaleziono Wyników

III. OCENA STANU ŚRODOWISKA

3.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM

Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ na klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy samochodowe, ciężarowe, motocykle, koleje, lotniska i korytarze lotnicze), place budowy, miejsca publiczne, rolnicze użytkowanie pojazdów i urządzeń, zakłady produkcyjne i przetwórcze, warsztaty naprawcze, urządzenia chłodnicze (zewnętrzne).

Hałas jest obecnie traktowany jako jeden z czynników zanieczyszczających środowisko. Do oceny akustycznej środowiska stosuje się poziom równoważny dźwięku (LAeq), który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu. Poziom ten mierzony jest w decybelach. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku uzależnione są od źródła hałasu, pory dnia oraz przeznaczenia terenu.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku stosuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W latach 2018-2019 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie prowadzili monitoringu hałasu na terenie Miasta Pruszków. Bez wątpienia jednak najbardziej uciążliwymi źródłami hałasu na opisywanym terenie jest transport: drogowy, kolejowy i lotniczy.

Hałas komunikacyjny (drogowy)

Źródłem hałasu jest intensywny ruch drogowy.

W granicach Pruszkowa zlokalizowane są odcinki następujących dróg:

 autostrada A2 na odcinku około 4 km,

 drogi wojewódzkie nr 701, 718, 719 i 760 o łącznej długości około 14 km,

 drogi powiatowe o łącznej długości blisko 22 km,

 drogi publiczne gminne o łącznej długości około 125 km.

W latach 2016-2019 nie prowadzono pomiarów hałasu wzdłuż dróg wobec czego nie można przedstawić takich wyników.

Hałas komunikacyjny (kolejowy)

Hałas komunikacyjny związany z ruchem kolejowym kształtowany jest przez przebiegające tu linie kolejowe. Najbardziej zagrożone rejony oddziaływania hałasu kolejowego to: ul. Przejazdowa, Al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie, ul. Poznańska, ul. Waryńskiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Armii Krajowej i ul. 3-go Maja.

Przez Miasto Pruszków przebiega czterotorowa trakcja magistralna Warszawa – Katowice. Na terenie Pruszkowa znajduje się jedna stacja kolejowa należąca do PKP.

Ponadto przez Pruszków przebiega dwutorowa linia Warszawskiej Kolejki Dojazdowej.

W obrębie Miasta znajdują się 3 przystanki tej linii (Pruszków, Tworki, Malichy).

Do Pruszkowa dociera również Szybka Kolej Miejska (SKM) w Warszawie. Na stacji Pruszków swój bieg kończy linia S1 SKM. Ruch osobowy i towarowy jest intensywny również w godzinach nocnych.

Wzdłuż linii PKP uznano za uciążliwy pas o szerokości około 140 – 150 m po obu stronach osi trakcji, natomiast wzdłuż WKD - pas o szerokości 100 m. Poniżej zamieszczono ryciny wskazujące zasięg stref oddziaływania hałasu kolejowego wzdłuż linii przechodzących przez Pruszków.

Zaprezentowano mapy emisyjne i mapy imisyjne. Mapa emisyjna to mapa charakteryzująca hałas emitowany z poszczególnych źródeł. Technicznie, jest to mapa rozkładu poziomu hałasu nie uwzględniająca ukształtowania terenu, budynków, tłumienności gruntu oraz innych obiektów stanowiących przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej.

Natomiast mapa imisyjna to mapa rzeczywistego rozkładu poziomu hałasu liczona na wysokości 4 m, uwzględniająca ukształtowanie terenu, budynki, tłumienność gruntu oraz innych obiektów stanowiących przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej. Każda mapa powstaje dla konkretnego źródła hałasu oraz wskaźnika.

Ryc. 2. Mapa emisyjna hałasu kolejowego określona wskaźnikiem LDWN

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony zgodnie z ISO 1996-2: 1987 w ciągu wszystkich dób w roku (rozumianym jako dany rok kalendarzowy w odniesieniu do emisji dźwięku i średni rok w odniesieniu do warunków meteorologicznych), z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu

od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00);

wskaźnik ten służy do określenia ogólnej dokuczliwości hałasu

Ryc. 3. Mapa emisyjna hałasu kolejowego określona wskaźnikiem LN

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony zgodnie z ISO 1996-2: 1987 w ciągu wszystkich pór nocy (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00) w roku (rozumianym jako dany rok kalendarzowy w odniesieniu do emisji dźwięku

i średni rok w odniesieniu do warunków meteorologicznych);

wskaźnik ten służy do określenia zaburzenia snu

Ryc. 4. Mapa imisyjna hałasu kolejowego określona wskaźnikiem LDWN

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy skrót LDWN został objaśniony pod ryciną nr 2

Ryc. 5. Mapa imisyjna hałasu kolejowego określona wskaźnikiem LN

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy skrót LN został objaśniony pod ryciną nr 3

Hałas komunikacyjny (lotniczy)

Mieszkańcy Pruszkowa mają możliwość korzystania z nieodległych międzynarodowych portów lotniczych: w Warszawie (Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina i Port Lotniczy Modlin) oraz w Łodzi (Port Lotniczy im. Władysława Reymonta). Odległość od nich to odpowiednio około 15 km, 55 km i 120 km.

Należy podkreślić, że w związku z nasileniem ruchu lotniczego nad częścią Pruszkowa i wzmożonymi uciążliwościami w zakresie hałasu akustycznego, odczuwalnymi przez mieszkańców, co spowodowane jest zwiększeniem oddziaływania na środowisko przelatujących samolotów obsługujących Lotnisko im. Chopina w Warszawie podjęto stosowne działania. Prezydent Miasta Pruszków w dniu 1 grudnia 2016 r. powołał zespół ds. ograniczenia uciążliwości hałasu lotniczego nad Pruszkowem. Głównym zadaniem zespołu jest współpraca z różnymi jednostkami, w szczególności z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” – zarządcą lotniska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Współpraca ukierunkowana jest na ograniczenie uciążliwości hałasu lotniczego odczuwalnego przez mieszkańców.

W roku 2016 na terenie Pruszkowa na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego

„Porty Lotnicze” wykonano pomiary w dwóch punktach pomiarowych, w których przeprowadzono ciągły pomiar poziomu dźwięku. Równolegle przeprowadzono rejestrację warunków meteorologicznych: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru. Pomiary poziomu dźwięku przeprowadzono w punkcie przy ul. Różanej 9 (w dniach 20-21.04.2016 r.) oraz w punkcie przy ul. Drzymały 5 (w dniach 30-31.08.2016 r.). Przeprowadzone pomiary hałasu przez niezależne laboratorium, nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

WIOŚ w Warszawie przeprowadził w okresie od 17 do 20 sierpnia 2016 r. pomiary hałasu lotniczego metodą obserwacji ciągłej, z wykorzystaniem mobilnej stacji pomiarowej, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie posesji przy ul. Pływackiej 7 w Pruszkowie. Pomiary zostały wykonane bez informowania zarządzającego lotniskiem.

Na podstawie analizy uzyskanych wyników pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

Na wniosek Prezydenta Miasta Pruszków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w dniach 06.03.2017-10.03.2017 r. przeprowadził powtórne pomiary hałasu lotniczego metodą obserwacji ciągłej, z wykorzystaniem mobilnej stacji pomiarowej – tym razem w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów 2/4.

Pomiary zostały wykonane również bez informowania zarządzającego lotniskiem. Wyniki kontrolnych pomiarów hałasu lotniczego nie wykazały wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku zarówno dla pory dnia, jak i pory nocy poza granicą obszaru ograniczonego użytkowania w tym rejonie. Sprawozdanie z pomiarów hałasu lotniczego przekazane zostało do wykorzystania służbowego do Marszałka Województwa Mazowieckiego tj. organu ochrony środowiska właściwego do oceny oddziaływania akustycznego Portu Lotniczego im. Fr. Chopina. Powtórne badania przeprowadzono w tym samym punkcie pomiarowym w okresie od 17 do 23 sierpnia 2017 r.

Na podstawie analizy uzyskanych wyników pomiarów stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w ww. punkcie.

Dodatkowo Rada Miasta Pruszków w dniu 29.06.2017 r. podjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego przesunięcia tras komunikacji powietrznej obsługującej Port Lotniczy Warszawa - Okęcie im. Fr. Chopina znad terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej nad obszary o mniejszej gęstości zaludnienia, która została przekazana do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego i Starosty Pruszkowskiego.

W celu ochrony przed hałasem opracowany został Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im.

Fr. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne przyjęty uchwałą nr 29/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r. W ramach Programu przeanalizowano działania i procedury przeciwhałasowe realizowane do tej pory. Na tej podstawie oraz uwzględniając doświadczenia i wytyczne międzynarodowe, zaproponowano kierunki i zakresy działania, będące rozszerzeniem względem dotychczas stosowanych, możliwe do zaimplementowania pod względem technicznym i operacyjnym, a jednocześnie nie blokujące możliwości rozwoju lotniska. Wdrażanie powyższych kierunków i zakresów działań przeciwhałasowych na lotniskach jest procesem wieloletnim i musi uwzględniać zasadę zrównoważonego podejścia. Wobec powyższego w ramach Programu procesy wdrażania i realizacji poszczególnych kierunków i działań przeciwhałasowych został podzielony na trzy perspektywy:

 perspektywę krótkookresową (w ramach strategii krótkookresowej), stanowiącą faktyczny zakres niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019–2023,

 perspektywę średniookresową (w ramach strategii średniookresowej), której realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas obowiązywania niniejszego Programu (po roku 2023), perspektywę długookresową (w ramach polityki długookresowej), której realizacja przewidywana jest w ramach kolejnego opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem (po roku 2028).

W praktyce, w perspektywie najbliższych kilku lat nie można spodziewać się radykalnej poprawy warunków akustycznych wokół analizowanego portu lotniczego. Tym bardziej, że efekt działań przeciwhałasowych wskazanych w tym Programie może zostać zniwelowany przez prognozowany dla kraju rozwój przewozów lotniczych. W tym kontekście, znaczną poprawę klimatu akustycznego w otoczeniu Portu Lotniczego im. Fr. Chopina w Warszawie zapewnią tylko decyzje strategiczne dotyczące przeniesienia części lub wszystkich operacji na inne lotniska, istniejące regionalne i planowany do budowy centralny port lotniczy w innej lokalizacji.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy na terenie Miasta Pruszków związany jest m.in. z aktywnością gospodarczą przedsiębiorstw i mieszkańców.

Należy stwierdzić, że w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu może zainicjować wystąpienie informujące o potencjalnej możliwości przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Alternatywa dla hałasu komunikacyjnego: komunikacja miejska i transport rowerowy Dostrzegając ważność zadania publicznego jakim jest Transport Zbiorowy od dnia 1 lipca 2020 r. w Pruszkowie obowiązuje nowa umowa dotycząca świadczenia usługi Publicznego Transportu Zbiorowego, tym samym wprowadzono dla mieszkańców będących posiadaczami Pruszkowskiej Karty Mieszkańca i Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny bezpłatną komunikację, która obecnie składa się z 9 linii autobusowych, obsługiwanych

przez 15 autobusów. Wartym podkreślenia jest fakt, że autobusy pokonują ponad 1 000 000 wozokilometrów rocznie. W 2020 r. wydatki związane z komunikacją miejską wynoszą 5 500 000,00 zł.

Na ulice miasta wyjechały fabrycznie nowe pojazdy wyprodukowane w 2020 r., które zgodnie z prośbami i wnioskami mieszkańców kursują ze zwiększoną częstotliwością. Linie autobusowe nr 2, nr 3, nr 6, a także nr 7 wykraczają poza granice administracyjne miasta Pruszkowa, zapewniając podróżnym dojazd do Komorowa, Piastowa i Ożarowa Mazowieckiego. Autobusy marki ZAZ-y i MAZ-y zostały wyposażone w: klimatyzację, monitoring, system zapowiedzi głosowych, kasowniki, bramki do zliczania podróżnych.

Miasto Pruszków w ramach organizacji i funkcjonowania biletów długookresowych ZTM Warszawa prowadzi program „Warszawa +” umożliwiający zakup biletów długookresowych na preferencyjnych warunkach. Mieszkańcy Pruszkowa od 1 października 2019 r. mogą korzystać z III progu dopłat do biletów długookresowych. Dopłata gminy do normalnego biletu 30-dniowego wynosi 60 zł, dzięki czemu bilet miesięczny kosztuje tylko 120 zł. Miasto Pruszków prowadzi także rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, aby jeszcze bardziej obniżyć ceny biletów dla Mieszkańców Pruszkowa.

Do dnia 31 października 2020 r. dofinansowanie do biletów długookresowych wyniosło 681 360,00 zł. W roku 2020 Gmina Miasto Pruszków na ten cel ma zabezpieczoną kwotę w wysokości 800 000,00 zł.

Gmina Miasto Pruszków przekazuje także dotację :

 na realizację linii podstawowej N-85 (linia nocna) kursującej na trasie: Pruszków – Os. Staszica – Piastów – Al. Tysiąclecia – Warszawska – Warszawa (do Centrum), pokrywając tym samym koszt kursowania linii ZTM w granicach administracyjnych Miasta. Do dnia 31 października 2020 r. na ten cel przeznaczono 114 103,00 zł.

W roku 2020 Gmina Miasto Pruszków przeznacza na ten cel 124 476,00 zł.

 na pokrycie kosztów kursowania linii SKM i KM na terenie Miasta Pruszkowa. Do dnia 31 października 2020 r. na ten cel przeznaczono 2 719 145,00 zł. W roku 2020 Gmina Miasto Pruszków przeznacza na ten cel 3 007 495,00 zł.

Mając na uwadze zapewnienie pasażerom (Mieszkańcom Pruszkowa będących posiadaczami Pruszkowskiej Karty Mieszkańca) jak najkorzystniejszych warunków przejazdu pociągami WKD, Gmina Miasto Pruszków od 1 lipca 2018 r. prowadzi program „Bilet Miejski”. Bilet Miejski umożliwia przejazd na linii WKD w obrębie stacji / przystanków stanowiących granice Miasta, tj. Pruszków – Tworki – Malichy. Do 31 października 2020 r.

Gmina Miasto Pruszków przeznaczyła 6 405,60 zł na dopłatę do Biletu Miejskiego. W roku 2020 Gmina Miasto Pruszków przeznacza na ten cel 9 000,00 zł.

Na terenie Miasta Pruszków wzorem lat ubiegłych rozwijany jest projekt „Pruszkowski Rower Miejski”. Jest to alternatywny środek transportu, umożliwiający szybkie i ciche poruszanie się po mieście, będący dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej.

Rowerzyści, w 2020 r. mieli do dyspozycji 15 stacji i 122 rowerów. Łączna długość dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo – rowerowych (dane z Raportu o stanie Gminy Miasto Pruszków za 2019 r.) wyniosła wg stanu na koniec 2019 r. ponad 25 km. Gmina Miasto Pruszków w roku 2020 przeznaczyła na ten cel 587 940,00 zł.

Wymienione 15 stacji zlokalizowanych w następujących miejscach:

 rejon stacji kolejki WKD Pruszków (ul. Ewy),

 ul. Plantowa w rejonie ul. Jasnej,

 Park Mazowsze,

 Gąsin – skrzyżowanie ulic Promyka i Robotniczej,

 placyk na Ostoi w rejonie ul. Zdzisława,

 teren Centrum Kultury i Sportu,

 ul. Spacerowa – Malichy,

 rejon PKP – przy ul. Kościuszki,

 rejon PKP – parking przy ul. Waryńskiego,

 Park Żwirowisko,

 ul. Gałczyńskiego róg ul. Zimnej,

 Aleja Niepodległości w rejonie ul. Chopina,

 Park ul. Mickiewicza,

 MLP Pruszków I,

 MLP Pruszków II.

Dwie ostatnie stacje zostały uruchomione dzięki współpracy operatora – firmy Nextbike Polska z partnerem komercyjnym tj. deweloperem powierzchni magazynowych MLP Group.

System wypożyczeń rowerów w roku 2020 był kompatybilny z Warszawskim Rowerem Publicznym (Veturilo).

W okresie od maja do listopada odnotowano blisko 19 669 wypożyczeń roweru, co oznacza, że mieszkańcy Pruszkowa byli bardzo aktywni, w ciągu 199 dni przejechali 41 304 km.

W sezonie rowerowym 2020 przybyło 1148 nowych użytkowników.

Średni czas wypożyczenia jednego roweru wyniósł 31 minut i 44 sekundy.

Największą popularnością pod względem ilości wypożyczeń cieszyły się stacje:

1. PKP ( 2 909 wypożyczeń – 14,79%), 2. Plantowa (2 841 wypożyczeń – 14,44%), 3. Park Sokoła (2 058 wypożyczeń -10,46%),

4. Parking Waryńskiego (1 925 wypożyczeń 9,79%), 5. WKD Pruszków (1 809 wypożyczeń 9,20%).

Największą popularnością pod względem zwrotów wypożyczeń cieszyły się następujące stacje:

1. Plantowa ( 2 923 wypożyczeń – 14,86%), 2. PKP (2 816 wypożyczeń – 14,32%), 3. Park Sokoła (2 047 wypożyczeń -10,41%),

4. Parking Waryńskiego (1 888 wypożyczeń 9,60%), 5. WKD Pruszków (1 807 wypożyczeń 9,19%).

Użytkownicy najchętniej na rowerach pokonywali dystans między stacjami:

1. PKP do Plantowa (651), 2. Plantowa do PKP (630),

3. Parking Waryńskiego do Robotnicza (606), 4. Robotnicza do Parking Waryńskiego (589), 5. MLP Pruszków I do PKP (329).

3.2.1. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem

W tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem.

Tabela 9. Analiza SWOT – zagrożenia hałasem

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony Słabe strony

dostępna komunikacja kolejowa – transport zbiorowy,

rozwój projektu rower miejski,

system dopłat do biletów,

uwzględnianie w mpzp zapisów dotyczących ochrony akustycznej obszaru.

duże natężenie ruchu komunikacyjnego,

brak zastosowania konkretnych rozwiązań w zakresie zagrożenia hałasem,

przebieg dróg tranzytowych w bliskości zabudowy zwartej.

Czynniki zewnętrzne

Szanse Zagrożenia

upowszechnianie idei „ecodrivingu”

położenie nacisku na rozwój infrastruktury rowerowej, węzłów przesiadkowych,

korzystanie z komunikacji zbiorowej,

wspólne dojazdy do pracy,

technologie redukujące hałas.

wysokie koszty rozbudowy transportu przyjaznego środowisku naturalnemu,

stosowanie samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu,

brak funduszy na inwestycje zmierzające do poprawy stanu środowiska

akustycznego.

Źródło: opracowanie własne

3.2.2. Zagadnienia horyzontalne - zagrożenie hałasem I – Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja przestrzeni do warunków dużego wzrostu temperatury i jej wpływu na hałas to jedno z wyzwań współczesnej gospodarki przestrzennej. Wysoka temperatura generuje rozwój i zwiększenie ilości urządzeń mających na celu minimalizację zagrożeń termicznych, czyli urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych co w zwartej zabudowie może generować nadmierną emisję hałasu.

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Hałas nie tylko może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, ale również zwierząt ograniczając coraz bardziej ich przestrzeń życiową. Szkodliwość hałasu zależy nie tylko od jego natężenia ale także od częstości występowania, charakteru oddziaływania (ciągły, przerywany) i długotrwałości działania.

W związku ze wzrostem negatywnych czynników należy przewidzieć podjęcie działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu, a w tym dalszej poprawy stanu dróg, w uzasadnionych przypadkach wprowadzania ograniczeń prędkości i wagi pojazdów na obszarach zabudowanych oraz remontów dróg, budowy obwodnic, czy też nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej.

III – Działania edukacyjne

Poważnym, ale nie zawsze dostrzeganym zagrożeniem dla środowiska i życia człowieka jest emisja hałasu. Niezbędnym staje się organizowanie szkoleń w celu edukacji i zwiększania świadomości mieszkańców, a szczególnie młodzieży szkolnej w zakresie oddziaływania hałasu na człowieka i zwierzęta, a także w jaki sposób ograniczyć skutki nadmiernego oddziaływania hałasu na mieszkańców terenów zagrożonych hałasem.

IV – Monitoring środowiska

Na terenie województwa oceny stanu akustycznego środowiska dokonują Główny i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. GIOŚ prowadzi rejestr zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Konieczne jest szczegółowe wykonywanie badań monitoringowych.

3.3. POLA ELEKTROENERGETYCZNE