ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 146-149)

KATEDRA I ZAKŁAD RADIOLOGII OGÓLNEJ I STOMATOLOGICZNEJ CHAIR AND DEPARTMENT OF GENERAL AND DENTAL RADIOLOGY

ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY

1093. (1). Analysis of LRRK2 G2019S and I2020T mutations in Parkinson‘s disease. [Aut.] Monika BIAŁECKA, Shen HUI, Gabriela KŁODOW-SKA-DUDA, Grzegorz OPALA, Eng-King TAN, Marek DROŹDZIK. – Neurosci. Lett. 2005 vol. 390 nr 1 s. 1–3 bibliogr. summ.

(2). Azathioprine-induced severe aplastic anaemia in thiopurine S-methyltransferase defi cient patient with Crohn’s disease. [Aut. m.in.]

Mateusz KURZAWSKI, Marek DROŹDZIK = poz. 600.

1094. (3). Catechol-O-methyltransferase and monoamine oxidase B genes and susceptibility to sporadic Parkinson‘s disease in a Polish population.

[Aut.] Monika BIAŁECKA, Marek DROŹDZIK, Krystyna HONCZARENKO, Barbara GAWROŃSKA-SZKLARZ, Jan STANKIEWICZ, Ewa DĄB-ROWSKA, Maciej KUBISIAK, Gabriela KŁODOWSKA-DUDA, Grzegorz OPALA. – Eur. Neurol. 2005 vol. 53 nr 2 s. 68–73 tab. bibliogr. summ.

(4). Comparison of rat and human alkaline phosphatase isoenzymes and isoforms using HPLC and electrophoresis. [Aut. m.in.] Anna MA-CHOY-MOKRZYŃSKA = poz. 831.

1095. (5). Cyclosporine and sirolimus interaction in a kidney transplant patient. [Aut.] E[wa] DĄBROWSKA-ŻAMOJCIN, A[ndrzej] PAWLIK, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] DROŹDZIK. – Transplant. Proc. 2005 vol. 37 nr 5 s. 2317–2319 il. bibliogr. summ.

(6). Cytokine gene polymorphism in patients with delayed renal graft function. [Aut. m.in.] E[wa] DĄBROWSKA-ŻAMOJCIN

= poz. 1065.

(7). The cytokine gene polymorphisms in patients with chronic kidney graft rejection. [Aut. m.in.] E[wa] DĄBROWSKA-ŻAMOJCIN

= poz. 1066.

1096. (8). Działania niepożądane leków w obrębie jamy ustnej = Side effects of drugs in oral cavitum. [Aut.] Lilianna MIKRUT, Marek DROŹDZIK.

– Farm. Pol. 2005 t. 61 nr 1 s. 36–39 bibliogr. summ.

(9). Effect of 4-hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione (formestane) on the bile secretion and metabolism of 4-14C-cholesterol to bile acids. [Aut.

m.in.] Zygmunt JUZYSZYN = poz. 1468.

(10). Effect of CYP2C19 and MDR1 polymorphisms on cure rate in patients with acid-related disorders with Helicobacter pylori infection.

[Aut. m.in.] Marek DROŹDZIK = poz. 1067.

(11). Effect of quercetin on experimental hyperlipidemia and atherosclerosis in rabbits. [Aut. m.in.] Jerzy WÓJCICKI, Monika BIAŁECKA, Marek DROŹDZIK = poz. 1069.

(12). Effect of tamoxifen and raloxifene on cholesterol transformation to bile acids in ovariectomized rats. [Aut. m.in.] Zygmunt JUZYSZYN

= poz. 1469.

(13). Effect of tamoxifen, raloxifen and tibolon on bile components in ovariectomized rats. [Aut. m.in.] Zygmunt JUZYSZYN = poz. 1470.

(14). Effect of tibolone on turnover of cholesterol to bile acids in ovariectomized rats. [Aut. m.in.] Zygmunt JUZYSZYN = poz. 1471.

(15). EKG i poziom osoczowej troponiny-T w ocenie kardiotoksyczności doxorubicyny oraz kardioprotekcyjnego działania cardioxanu u szczu-rów. [Aut. m.in.] Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA = poz. 6.

1097. (16). Estimation of fl uoride distribution in the mandible and teeth of the red deer (Cervus elaphus L.) from industrially polluted areas in Poland.

[Aut.] Helena ZAKRZEWSKA, Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Maria MATERNY, Izabela GUTOWSKA, Zygmunt MACHOY. – Arch. Oral Biol.

2005 vol. 50 nr 3 s. 309–316 il. tab. bibliogr. summ.

(17). Every cloud has its silver lining – different indication of cannabinoids usage. [Aut. m.in.] A[nna] MACHOY-MOKRZYŃSKA, M[onika]

BIAŁECKA = poz. 1259.

1098. (18). Frequencies of the common promoter polymorphisms in cytokine genes in a Polish population. [Aut.] M[ateusz] KURZAWSKI, A[ndrzej]

PAWLIK, B[ogusław] CZERNY, L[eszek] DOMAŃSKI, J[acek] RÓŻAŃSKI, M[arek] DROŹDZIK. – Int. J. Immunogenet. 2005 vol. 32 nr 5 s. 285–291 tab. bibliogr. summ.

(19). Geny a leki = Genetik und Arzneimittel. [Aut. m.in.] Marek DROŹDZIK = poz. 1070.

(20). H nuclear magnetic resonance spectroscopic investigation of urine for diagnostic and clinical assessment of methanol intoxication. [Aut.

m.in.] Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA = poz. 1260.

(21). IL-10 promoter polymorphism in patients with rheumatoid arthritis. [Aut. m.in.] M[ateusz] KURZAWSKI, Z[ygmunt] JUZYSZYN, M[arek] DROŹDZIK = poz. 1071.

(22). IL-2 and TNF-α promoter polymorphisms in patients with acute kidney graft rejection. [Aut. m.in.] E[wa] DĄBROWSKA-ŻAMOJCIN

= poz. 1072.

(23). IL1β+3953 exon 5 and IL-2 -330 promoter polymorphisms in patients with rheumatoid arthritis. [Aut. m.in.] M[ateusz] KURZAWSKI

= poz. 1074.

1099. (24). The impact of thiopurine s-methyltransferase polymorphism on azathioprine-induced myelotoxicity in renal transplant recipients. [Aut.]

Mateusz KURZAWSKI, Krzysztof DZIEWANOWSKI, Barbara GAWROŃSKA-SZKLARZ, Leszek DOMAŃSKI, Marek DROŹDZIK. – Ther. Drug Monit. 2005 vol. 27 nr 4 s. 435–441 tab. bibliogr. summ.

Toż w streszcz.: – Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2005 vol. 97 suppl. 1 s. 118. – 7th Congress of the European Association for Clinical Pharma-cology and Therapeutics, Poznań, Poland, June 25–29, 2005.

(25). The infl uence of 3,3‘,5triiodo-L-thyronine (T3) on human haematopoiesis. A preliminary report. [Aut. m.in.] M[ateusz] KURZAWSKI

= poz. 847.

(26). Interleukin-10 promoter polymorphism in patients with rheumatoid arthritis. [Aut. m.in.] Mateusz KURZAWSKI, Marek DROŹDZIK

= poz. 1075.

1100. (27). Interleukin-6 gene polymorphism in renal transplant patients with and without gingival overgrowth. [Aut.] M[arek] DROŹDZIK, G[rze-gorz] KURZAWSKI, A[gnieszka] DROŹDZIK, K[atarzyna] KOTRYCH, J[adwiga] BANACH, A[ndrzej] PAWLIK. – J. Clin. Periodontol. 2005 vol. 32 nr 9 s. 955–958 tab. bibliogr. summ.

(28). Involvement of C3435T and G2677T multidrug resistance gene polymorphisms in release of cytokines from peripheral blood mononuclear cells treated with methotrexate and dexamethasone. [Aut. m.in.] Mateusz KURZAWSKI = poz. 1076.

(29). MDR1 gene polymorphism in allogenic kidney transplant patients with tremor. [Aut. m.in.] Marek DROŹDZIK = poz. 702.

1101. (30). Molekularne aspekty działania narkotyków = Molecular aspects of drugs action. [Aut.] Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Krzysztof BO-ROWIAK. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 56–57. – Tekst równol. w jęz. ang.

1102. (31). Monoamine oxidase B (MAOAB) and catchol-o-methyltransferase (COMT) polymorphisms in patients with sporadic Parkinsin’s disease treated with levodopa. [Aut.] M[onika] BIAŁECKA, M[arek] DROŹDZIK, G[abriela] KŁODOWSKA-DUDA, K[rystyna] HONCZARENKO, B[arbara]

GAWROŃSKA-SZKLARZ, G[rzegorz] OPALA, J[an] STANKIEWICZ. W: Alzheimer’s and Parkinson’s diseases: insights, progress and perspectives.

7th International Conference AD/PD 2005, Sorrento, Italy, March 9–13, 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 168.

(32). Ocena polimorfi zmu genów MTHFR i MDR1 u pacjenta z ciężką leukoencefalopatią w przebiegu leczenia ostrej białaczki bifenotypowej.

[Aut. m.in.] M[ateusz] KURZAWSKI, M[arek] DROŹDZIK = poz. 606.

1103. (33). Ocena toksycznego działania 6-merkaptopuryny u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – wskazania dla doboru terapeutycznej dawki leku = [Assessment of the toxicity of 6-mercaptopurine in children with acute lymphoblastic leukemia – indications for establishing a therapeutic dose].

[Aut.] Maria CHRZANOWSKA, Marta KUEHN, Danuta JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, Mateusz KURZAWSKI, Marek DROŹDZIK. – Med.

Wieku Rozw. 2005 t. 9 supl. 1 do nr 2 s. 157. – Osiągnięcia – wyzwania. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Warszawa, 8–11 czerwca 2005.

1104. (34). Polimorfi zm genu NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain 2) w patogenezie sporadycznej choroby Parkinsona = [NOD2 (nucle-otide-binding oligomerization domain 2) variants in patients with sporadic Parkinson‘s disease]. [Aut.] Monika BIAŁECKA, Mateusz KURZAWSKI, Gabriela KŁODOWSKA-DUDA, Grzegorz OPALA, Stefania JUŹWIAK, Krystyna HONCZARENKO, Marek DROŹDZIK. – Probl. Ter. Monitorowanej 2005 t. 16 nr 4 s. 79. – Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych. IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Łódź, Arturówek, 1–3.12.2005.

1105. (35). Polymorphism in the P-glycoprotein drug transporter MDR1 gene in colon cancer patients. [Aut.] Mateusz KURZAWSKI, Marek DROŹDZIK, Janina SUCHY, Grzegorz KURZAWSKI, Monika BIAŁECKA, Wanda GÓRNIK, Jan LUBIŃSKI. – Eur. J. Clin. Pharmacol. 2005 vol. 61 nr 5–6 s. 389–394 tab. bibliogr. summ.

1106. (36). Postępy w terapii ostrego zapalenia trzustki = Advances in therapy of acute pancreatitis. [Aut.] Andrzej SALAMON, Ewa DĄBROW-SKA-ŻAMOJCIN, Iwona POZIOMKOWSKA, Andrzej PAWLIK. – Farm. Pol. 2005 t. 61 nr 10 s. 455–461 bibliogr.

(37). Profi laktyka przeciwzakrzepowa w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości. [Aut. m.in.] Monika BIAŁECKA = poz. 185.

1107. (38). Protective action of milk proteins agains fl uoride intoxication in rats. [Aut.] Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Andrzej BOHATYRE-WICZ, Krzysztof BOROWIAK, Tomasz JANUS. – Fluoride 2005 vol. 38 nr 3 s. 240–241. – XXVI Conference of the International Society for Fluoride Research, Wiesbaden, Germany, September 26–29, 2005.

1108. (39). Przypadek ciężkiej mielotoksyczności u pacjenta z chorobą Crohna leczonego azatiopryną = [Severe myelotoxicity in Crohn’s disease patients treated with azathioprine – a case report]. [Aut.] Mateusz KURZAWSKI, Barbara ZDZIARSKA, Ewa WIERZBICKA-PACZOS, Maria CHOSIA, Barbara GAWROŃSKA-SZKLARZ, Andrzej PAWLIK, Marek DROŹDZIK. – Probl. Ter. Monitorowanej 2005 t. 16 nr 4 s. 72. – Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych. IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Łódź, Arturówek, 1–3.12.2005.

1109. (40). Rzadkie polimorfi zmy w genie CYP2D6 mogą zakłócać interpretację wyników badań farmakogenetycznych = Rare polymorphisms in CYP2D6 gene may interfere pharmacogenetic testing. [Aut.] Mateusz KURZAWSKI, Wanda GÓRNIK, Marek DROŹDZIK. – Probl. Ter. Monitorowanej 2005 t. 16 nr 3 s. 99–103 il. bibliogr. streszcz. summ.

1110. (41). Severe azathioprine-induced myelotoxicity in a kidney transplant patient with thiopurine S-methyltransferase-defi cient genotype (TPM-T*3A/*3C). [Aut.] Mateusz KURZAWSKI, Krzysztof DZIEWANOWSKI, Kazimierz CIECHANOWSKI, Marek DROŹDZIK. – Transpl. Int. 2005 vol.

18 nr 5 s. 623–625 il. bibliogr.

1111. (42). Severe azathioprine-induced myelotoxicity in Crohn‘s disease patient with thiopurine S-methyltransferase defi cient genotype (TPM-T*3A/*3A). [Aut.] M[ateusz] KURZAWSKI, B[arbara] ZDZIARSKA, E[wa] WIERZBICKA-PACZOS, M[aria] CHOSIA, A[ndrzej] PAWLIK, M[arek]

DROŹDZIK. – Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2005 vol. 97 suppl. 1 s. 118. – 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznań, Poland, June 25–29, 2005.

1112. (43). Środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty = [Narcotics and other psychoactive substances in the practice of a dentist]. [Aut.] Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Krzysztof BOROWIAK. W: Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii. Praca zbiorowa. Pod red. nauk. Anny Jabłeckiej oraz Tadeusza F. Krzemińskiego. Lublin, 2005 s. 119–136 tab.

bibliogr.

1113. (44). Terapia genowa i podstawy molekularne leczenia przerzutów nowotworowych do kości = [Gene therapy and molecular basis of treat-ment of neoplastic metastases in bones]. [Aut.] Marek DROŹDZIK, Monika BIAŁECKA. W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przerzutach nowotworowych do kości. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Gusty. Szczecin, 2005 s. 186–202, [2] s. nlb. bibliogr.

(45). Wpływ polimorfi zmu genu IL-1β na występowanie i stopień intensywności zapaleń przyzębia. [Aut. m.in.] Mateusz KURZAWSKI

= poz. 1324.

(46). Wpływ polimorfi zmu genu MDR1 kodującego glikoproteinę P (gp-170) na wydzielanie digoksyny do śliny. [Aut. m.in.] Mateusz KU-RZAWSKI, Marek DROŹDZIK = poz. 1089.

(47). Wpływ polimorfi zmu IL-2 na leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. [Aut. m.in.] Mateusz KURZAWSKI = poz. 1090.

(48). Wpływ polimorfi zmu interleukiny-6 na skuteczność leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów metrotreksatem i prednizonem.

[Aut. m.in.] Ewa DĄBROWSKA-ŻAMOJCIN = poz. 1091.

(49). Wpływ soku grejpfrutowego na dostępność biologiczną leków. [Aut. m.in.] Maria KAŁDOŃSKA, Marek DROŹDZIK = poz. 1092.

1114. (50). Wpływ soku grejpfrutowego na farmakokinetykę leków zależną od cytochromu P-450 3A4 = Infl uence of grapefruit juice drug pharma-cokinetics dependent to cytochrome P-450 3A4. [Aut.] Maria KAŁDOŃSKA, Rozalia STERNA, Marek DROŹDZIK. – Farm. Pol. 2005 t. 61 nr 1 s. 30–35 bibliogr. summ.

(51). Wpływ trimetazydyny na profi l nukleotydów w nerkach szczurów poddanych niedokrwieniu i reperfuzji. [Aut. m.in.] Marek DROŹDZIK

= poz. 722.

1115. (52). Wykorzystanie fenotypu i genotypu metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) w leczeniu białaczek u dzieci oraz u pacjentów po trans-plantacji nerki = [Application of TPMT genotype and phenotype determination in treatment of childhood ALL and in renal transplant recipients]. [Aut.]

Maria CHRZANOWSKA, Marta KUCHN, Marek DROŹDZIK, Mateusz KURZAWSKI, Danuta JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, Andrzej OKO.

– Probl. Ter. Monitorowanej 2005 t. 16 nr 4 s. 34. – Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych. IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Łódź, Arturówek, 1–3.12.2005.

1116. (53). Wzajemne oddziaływanie leków = Drug interactions. [Aut.] Leonidas SAMOCHOWIEC. – Herba Pol. 2005 t. 51 suppl. 1 s. 35–40 tab. – 11th International Congress of Polish Herbal Committee, Poznań, June 24–25, 2005 = XI Międzynarodowy Sejmik Zielarski, Poznań, 24–25 czerwca 2005.

(54). Zagrożenie aspiracją podczas połykania u chorych leczonych z powodu nowotworu jamy ustnej. [Aut. m.in.] Lilianna MIKRUT = poz. 407.

(55). Zawartość cynku we krwi, moczu, kościach oraz w zębach szczurów po doustnym podaniu tego pierwiastka. [Aut. m.in.] Anna MA-CHOY-MOKRZYŃSKA = poz. 1327.

1117. (56). Ziołolecznictwo w XXI stuleciu – rozwój i nowe wyzwania = [Herbal medicine in XXI century – development and new challenges].

[Aut.] L[eonidas] SAMOCHOWIEC. – Panacea 2005 nr 1 s. 14–15 il.

1118. (57). Znaczenie polimorfi zmu genu MDR-1 w patogenezie i leczeniu padaczki lekoopornej = The effect of MDR1 gene polymorphism in the pathogenesis and the treatment of drug-resistant epilepsy. [Aut.] Monika BIAŁECKA, Grażyna HNATYSZYN, Jolanta BIELICKA-CYMERMAN, Marek DROŹDZIK. – Neurol. Neuroch. Pol. 2005 t. 39 nr 6 s. 476–481 bibliogr. streszcz. summ.

1119. (58). Znieczulenie w chirurgii ambulatoryjnej = Anaesthesia in ambulatory surgeries. [Aut.] Andrzej SALAMON, Ewa DĄBROWSKA-ŻA-MOJCIN, Andrzej PAWLIK. – Farm. Pol. 2005 t. 61 nr 4 s. 196–203 bibliogr. summ.

ZAKŁAD GENETYKI I PATOMORFOLOGII

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 146-149)