ZAKŁAD PATOMORFOLOGII DEPARTMENT OF PATHOMORPHOLOGY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 164-167)

KATEDRA I ZAKŁAD RADIOLOGII OGÓLNEJ I STOMATOLOGICZNEJ CHAIR AND DEPARTMENT OF GENERAL AND DENTAL RADIOLOGY

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII DEPARTMENT OF PATHOMORPHOLOGY

(1). The 3020insC allele of NOD2 predisposes to cancers of multiple organs. [Aut. m.in.] Wenancjusz DOMAGAŁA, Maria CHOSIA

= poz. 1121.

(2). The 3020insC allele of NOD2 predisposes to early-onset breast cancer. [Aut. m.in.] W[enancjusz] DOMAGAŁA, M[aria] CHOSIA

= poz. 1122.

(3). Azathioprine-induced severe aplastic anaemia in thiopurine S-methyltransferase defi cient patient with Crohn’s disease. [Aut. m.in.] Maria CHOSIA = poz. 600.

(4). Badanie ekspresji białka NIS w materiale histologicznym u pacjentów z wolem guzkowym. [Aut. m.in.] Andrzej KRAM = poz. 532.

1287. (5). Badanie patomorfologiczne w rozpoznaniu przerzutów nowotworowych do kości = [Patomorphology assessment in diagnosing cancer metastasis to bones]. [Aut.] Andrzej KRAM. W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przerzutach nowotworowych do kości. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Gusty. Szczecin, 2005 s. 49–59 il. tab. bibliogr.

(6). Changes of active caspase-3 and its inhibitor survivin in leukemic cells in response to initial prednisone therapy in children with acute lymphoblastic leukemia. [Aut. m.in.] E[lżbieta] URASIŃSKA = poz. 414.

(7). Chora z wrodzonym włóknieniem wątroby. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA = poz. 584.

1288. (8). Choroby głowy i szyi = [Head and neck diseases]. [Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2. Pato-logia narządowa. Cz. 1. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 689–750 il.

1289. (9). Choroby narządu płciowego męskiego = [Male genital diseases]. [Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o cho-robie. T. 2. Patologia narządowa. Cz. 2. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 943–969 il. tab.

1290. (10). Choroby narządu płciowego żeńskiego = [Female genital diseases]. [Aut.] Maria CHOSIA, Wenancjusz DOMAGAŁA. – Tamże:

s. 971–1026 il. tab.

1291. (11). Choroby nerek = [Kidney diseases]. [Aut.] Maria CHOSIA, Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2.

Patologia narządowa. Cz. 1. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 862–926 il. tab.

1292. (12). Choroby sutka = [Mammary gland diseases]. [Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa. Cz. 2. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 1027–1056 il. tab.

1293. (13). Choroby układu moczowego = [Urinary system diseases]. [Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie.

T. 2. Patologia narządowa. Cz. 1. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 927–941 il. tab.

1294. (14). Choroby układu nerwowego obwodowego i mięśni szkieletowych = [The diseases of the peripheral nervous system and skeleton muscles].

[Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa. Cz. 2. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała.

Kraków, 2005 s. 1200–1225 il. tab.

(15). Comparison of genomic abnormalities between BRCAX and sporadic breast cancers studied by comparative genomic hybridization.

[Aut. m.in.] Wenancjusz DOMAGAŁA, Maria CHOSIA = poz. 1143.

1295. (16). Computerized image analysis assessment of cell cycle related proteins (P16, P21, P27, P53, cyclin D1) and E-cadherin in 289 laryngeal carcinomas – a tissue microarray study. [Aut.] Andrzej KRAM, Leszek TERESIŃSKI, Natsumi OKAMOTO, Wenancjusz DOMAGAŁA. – Virchows Arch. 2005 vol. 447 nr 2 s. 131. – 20th European Congress of Pathology, Paris, France, September 3–8, 2005.

1296. (17). Concentration of histamine in serum and tissues of the primary ductal breast cancers in women. [Aut.] K[rzysztof] SIEJA, S[tanisław]

STANOSZ, J[arosław] von MACH-SZCZYPIŃSKI, S[ławomir] OLEWNICZAK, M[ałgorzata] STANOSZ. – Breast 2005 vol. 14 nr 3 s. 236–241 tab.

bibliogr. summ.

1297. (18). Czy można za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej rozpoznać zmiany limfoproliferacyjne oczodołu i aparatu ochronnego oka?

= Is it possible to diagnose lymphoproliferative lesions by fi ne needle aspiration biopsy? [Aut.] Maria CHOSIA, Ewa WOLSKA-SZMIDT. – Klin. Ocz.

2005 R. 107 nr 7–9 s. 555–559 il. tab. bibliogr. summ.

1298. (19). Dermatopatologia = [Dermatopathology]. [Aut.] Maria CHOSIA, Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie.

T. 2. Patologia narządowa. Cz. 2. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 1099–1147 il. tab.

1299. (20). Distinct patterns of MCM protein binding in nuclei of S phase and rereplicating SV40-infected monkey kidney cells. [Aut.]

Thomas D. FRIEDRICH, Elżbieta BEDNER, Zbigniew DARZYNKIEWICZ, John M. LEHMANN. – Cytometry A 2005 vol. 68 nr 1 s. 10–18 il.

bibliogr. summ.

(21). Ekspresja białka MDM2 w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przed leczeniem – doniesienie wstępne. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA = poz. 418.

(22). Expression of survivin in leukemic cells in response to initial prednisone therapy in children with acute lymphoblastic leukemia: relation to other prognostic factors. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA = poz. 419.

(23). Frequency and nature of MSH6 germline mutations in Polish patients with colorectal, endometrial and ovarian cancers. [Aut. m.in.]

M[aria] CHOSIA = poz. 1150.

1300. (24). Gałka oczna i oczodół = [Eyeball and orbit]. [Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. W: Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa. Cz. 2. Aut. Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała. Kraków, 2005 s. 1307–1349 il. tab.

1301. (25). Gastrointestinal stromal tumors. A multicenter experience. [Aut.] Katarzyna URBAŃCZYK, Janusz LIMON, Elżbieta KOROBOWI-CZOWA, Maria CHOSIA, Jacek SYGUT, Danuta KARCZ, Katarzyna IWANIK, Czesław OSUCH, Jerzy LASOTA, Jerzy STACHURA. – Pol. J. Pathol.

2005 vol. 56 nr 2 s. 51–61 il. tab. bibliogr. summ.

(26). Immunohistochemiczna ocena ekspresji C4d i zmian histopatologicznych w nerkach wyszczepionych i ich związek z czasem przeżycia przeszczepu = poz. 365.

1302. (27). The infl uence of anti STAT5 oligodeoxynucleotides on nucleolin, c-myc protein and estrogen receptor α expression in selected breast cancer cell lines. [Aut.] M[arek] MASIUK, M[agdalena] BAŚKIEWICZ-MASIUK, B[ogusław] MACHALIŃSKI, E[lżbieta] URASIŃSKA, W[enancjusz] DOMAGAŁA. – Folia Histochem. Cytobiol. 2005 vol. 43 suppl. 1 s. 62–63. – IX Conference on Cell Biology, Łódź, Poland, September 15–17, 2005.

(28). The infl uence of STAT5 antisense oligodeoxynucleotides on apoptosis and proliferation of selected human breast cancer cell lines.

Preliminary report. [Aut. m.in.] M[arek] MASIUK = poz. 1277.

1303. (29). Nefropatia u dziewczynki z zespołem neurofi bromatosis-Noonan = [Nephropathy in girls with neurofi bromatosis-Noonan]. [Aut.]

Tomasz JARMOLIŃSKI, Justyna KOZŁOWSKA, Tomasz ZIMOŃ, Elżbieta URASIŃSKA. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 32–33.

1304. (30). Novel indications for cyclosporin A (CsA) in glomerulopathies in children. [Aut.] T[omasz] JARMOLIŃSKI, E[lżbieta] URASIŃSKA.

W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 26–27.

(31). Ocena węzła wartowniczego w czerniaku złośliwym. [Aut. m.in.] A[ndrzej] KRAM = poz. 1228.

(32). Pathology of breast cancer in women with constitutional CHEK2 mutations. [Aut. m.in.] Wenancjusz DOMAGAŁA, Stanisław WOYKE

= poz. 1177.

1305. (33). Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa. Cz. 1 = [Pathology is a word on illness. Vol. 2. Pt. 1.]. [Aut.] Jerzy STACHURA, Wenancjusz DOMAGAŁA. Kraków: Pol. Akad. Umiejętności, 2005, XX, [451]–941, [XXI]–XXXIV s. il. – Dr. dwuszpaltowy.

1306. (34). Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2. Patologia narządowa. Cz. 2 = [Pathology is a word on illness. Vol. 2. Pt. 2.]. [Aut.] Jerzy STACHURA, Wenancjusz DOMAGAŁA. Kraków: Pol. Akad. Umiejętności, 2005, XX, [943]–1383 il. – Dr. dwuszpaltowy.

1307. (35). Postępy w diagnostyce patomorfologicznej nowotworów = [Advances in the pathomorphological diagnostics of cancers]. [Aut.] Maria CHOSIA. W: Człowiek w obliczu zagrożeń i chorób cywilizacyjnych. Wyjazdowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koszalińskiego i Szczecińskiego Oddziału PTDL [Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej] z udziałem ZG PTDL i przewodniczących terenowych oddziałów PTDL, Darłowo, 2–4 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 16.

(36). Przebieg kliniczny dziedzicznego raka piersi – projekt MEiN. [Aut. m.in.] M[aria] CHOSIA, W[enancjusz] DOMAGAŁA

= poz. 1185.

1308. (37). Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej na inaugurację roku akademickiego 2004/2005 = Address by Rector of the Pomeranian Medical University inaugurating the academic year of 2004/2005. [Aut.] Wenancjusz DOMAGAŁA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 1 s. 7–11.

(38). Przypadek ciężkiej mielotoksyczności u pacjenta z chorobą Crohna leczonego azatiopryną. [Aut. m.in.] Maria CHOSIA = poz. 1108.

(39). Przypadek malarii zakończony zgonem. Analiza przyczyn niepowodzenia diagnostyczno-terapeutycznego. [Aut. m.in.] Sami TITI

= poz. 47.

(40). Regulacja apoptozy w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA = poz. 426.

1309. (41). RIα infl uences cellular proliferation in cancer cells by transporting RFC40 into the nucleus. [Aut.] Rakhee S. GUPTE, Piotr POZAROW-SKI, Jerzy GRABAREK, Frank TRAGANOS, Zbigniew DARZYNKIEWICZ, Marietta Y. W. T. LEE. – Cancer Biol. Ther. 2005 vol. 4 nr 4 s. 429–437 il. bibliogr. summ. – Commentary: Cancer Biol. Ther. 2005 vol. 4 nr 4 s. 438–439.

(42). The role of STAT5 proteins in the regulation of proliferation and apoptosis of selected human breast cancer cell lines. [Aut. m.in.] M[arek]

MASIUK = poz. 1284.

1310. (43). The role of Th1 and Th2 cytokines in kidney recipients with stable graft function. [Aut.] A[drian] CHUDYK, M[arek] MASIAK [właśc.

MASIUK], M[arek] MYŚLAK, S[tefania] GIEDRYS-KALEMBA, M. SACHALIŃSKI. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 14–15.

1311. (44). Schorzenia języka wymagające diagnostyki morfologicznej = [Tongue diseases requiring morphological diagnostics]. [Aut.] Maria CHOSIA. W: Język – narząd niezastąpiony? Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Poświęcona Patologii Języka, Szczecin, 23 września 2005. Szczecin, 2005. s. 18–19.

(45). Sentinel lymph node biopsy (SLNB) in melanoma malignum patients – important role of limphoscintigraphy in trunk localization of primary lesion. [Aut. m.in.] A[ndrzej] KRAM = poz. 1230.

(46). Severe azathioprine-induced myelotoxicity in Crohn‘s disease patient with thiopurine S-methyltransferase defi cient genotype (TPMT*3A/*3A). [Aut. m.in.] M[aria] CHOSIA = poz. 1111.

(47). Severe form of lactic acidosis as a side-effect of gancyclovir. [Aut. m.in.] E[lżbieta] URASIŃSKA = poz. 714.

(48). Smółkowe zapalenie osłonki pochwowej jądra – rzadka przyczyna guza moszny. [Aut. m.in.] Wojciech DOBRZYCKI = poz. 11.

(49). Subpopulacja komórek kaspazo-dodatnich/surwiwino-ujemnych we krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia wstępnego – doniesienie wstępne. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA = poz. 430.

(50). Synchronous et metachronous neoplasms in gastric cancer patients – 18 years’ prospectives studies. [Aut. m.in.] B[lanka] KOŁODZIEJ

= poz. 597.

(51). Wpływ trimetazydyny na profi l nukleotydów w nerkach szczurów poddanych niedokrwieniu i reperfuzji. [Aut. m.in.] Elżbieta URA-SIŃSKA = poz. 722.

(52). Współczesna diagnostyka zespołu Sjögrena. [Aut. m.in.] Maria CHOSIA = poz. 752.

1312. (53). Zastosowanie telemedycyny w diagnostyce nowotworów = Telemedicine in cancer diagnosis. [Aut.] Andrzej KRAM. W: Sześćdzie-sięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005.

Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 71. – Tekst równol. w jęz. ang.

(54). Zespół Churga i Strauss – opis czterech przypadków. [Aut. m.in.] Jerzy GRABAREK = poz. 757.

(55). Zmiany ekspresji białek p53, MDM2 i fragmentu p89 PARP w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia glikokortykoidami – doniesienie wstępne. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA = poz. 435.

(56). Zmiany ekspresji surwiwiny w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną pod wpły-wem leczenia glikokortykoidami i ich związek z innymi czynnikami rokowniczymi – doniesienie wstępne. [Aut. m.in.] Elżbieta URASIŃSKA

= poz. 436.

ZAKŁAD PERIODONTOLOGII

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 164-167)