ZAKOŃCZENIE

In document PAMIĘĆ MIEJSCE OBECNOŚĆ (Page 158-162)

ponowoczesne kontrowersje

7. ZAKOŃCZENIE

Tabel 4.13

Ongecorrigeerde enquêteresultaten voor het verbruik van beton- en metselzandvervangende materialen per gebruikerscategorie in kiloton.

Bron: Verbruikersenquête, tabel D.7.

verbruikerscategorie aantal zandvervangende materialen gebruikende

respondenten

percentage bedrijven dat gebruik maakt van

zandver-vangende materialen

totale gemeten verbruik van beton- en metselzandver-vangende materialen (kton)

B&U aannemers 6 2% 1

GWW-aannemers 5 7% 21

asfaltinstallaties 9 100% 315 (1)

betonmortelfabrikanten 4 9% 82

betonproductenfabrikanten 4 6% 44

totaal 20 5% 463

1 Exclusief asfaltgranulaat (opgenomen als ‘grindvervanger’; zie Paragraaf 4.10)

4.10 Verbruik van grindvervangende materialen

Grindvervangende bouwgrondstoffen worden onderverdeeld in primai-re bouwgrondstoffen en secundaiprimai-re bouwgrondstoffen. Onder primaiprimai-re grindvervangende bouwgrondstoffen wordt steenslag uit gebroken rots verstaan. Secundaire grindvervangende bouwgrondstoffen zijn bijvoor-beeld BSA-granulaat (beton- of menggranulaat uit bouw- en sloopaf-val), kunstgrind, fosforslak, hoogovenslak, staalslak en asfaltgranulaat.

4.10.1. Steenslag uit gebroken rots

Ter vervanging van vooral gebroken grind wordt veel gebruik gemaakt van steenslag uit gebroken rots. Er is in dit onderzoek expliciet ge-vraagd naar het verbruik van steenslag uit gebroken rots, omdat de term steenslag ook wel gebruikt wordt voor gebroken grind. Tabel 4.15 toont de totale inkoop van steenslag uit gebroken rots.

Uit de resultaten blijkt het verbruik van steenslag te zijn verdubbeld ten opzichte van 2004. De inkoop bij handelaren is iets gedaald, maar de eigen import is sterk gestegen. Dit is in lijn met de eveneens gestegen import van grind en beton- en metselzand. Hiermee is de import van steenslag min of meer terug op het niveau van voor 2004.

. . . Tabel 4.14

Totale inkoop na ophoging van steenslag uit gebroken rots door verbruikers naar herkomstcategorie in 1996-2005 (miljoen ton).

Bron: 1996-2004: Stand van het Zand X, Lint aan het Grind VIII; 2005: Verbruikersenquête, tabel D.5.

herkomstcategorie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

producenten van steenslag 0,4 0,3 0,4 - - -

handelaren 2,6 4,0 4,9 9,3 4,2 4,7 1,3 3,2 2,7 2,0

buitenland 0,4 1,9 1,6 1,1 2,2 3,0 5,6 3,5 0,1 3,9

Totale inkoop (= VERBRUIK) 3,4 6,2 6,9 10,3 6,4 7,8 6,9 6,7 2,9 5,9

Onderzoek onder verbruikers

Productie en verbruik van beton- en metselzand en (gebroken) grind in 2005 61

. . . Tabel 4.15

Het totale en het relatieve verbruik van steenslag na ophoging per verbruikerscategorie (in tonnen).

Bron: verbruikersenquête, tabel D.5.

2004 2005

categorie hoeveelheid percentage hoeveelheid percentage

aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw 7.468 0% 22.278 0%

aannemers in de grond-, weg- en waterbouw 840.432 29% 153.651 3%

asfaltinstallaties 1.305.350 45% 4.177.032 71%

betonmortelfabrikanten 21.052 1% 250.235 4%

betonproductenfabrikanten 696.029 24% 1.281.708 22%

totaal 2.870.331 5.884.904

Het verbruik van steenslag per verbruikerscategorie is weergegeven in Tabel 4.15. Hieruit blijkt de asfaltsector de belangrijkste gebruiker van steenslag te zijn. Het procentuele verbruik van de asfaltinstallaties is gestegen tot 71%, dat van de GWW-sector gedaald tot 3%. De toe-name in de asfaltindustrie is waarschijnlijk gerelateerd aan de aftoe-name van het verbruik van rond en gebroken grind door de asfaltindustrie (zie Paragraaf 4.7). De afname van het berekende verbruik in de GWW-sector is mogelijk gerelateerd aan de betere controle op onge-bonden toepassingen. Waarschijnlijk is de respons in eerdere jaren hiermee vervuild geweest en de respons in 2005 niet of nauwelijks.

Ook de betonproductenfabrikanten gebruiken veel steenslag uit gebro-ken rots. De hoeveelheid van 1,2 miljoen ton die gevonden is voor de betonproductenfabrikanten is betrouwbaarder dan de 0,7 miljoen ton van 2004 die uitzonderlijk laag was, vermoedelijk door de lage respons.

De betonmortelfabrikanten verbruiken in veel mindere mate steenslag als grindvervanger in beton, hoewel de hoeveelheid wel tien maal zo hoog is als vorig jaar. Omdat betonmortelfabrikanten vrijwel uitsluitend rond grind als grof toeslagmateriaal gebruiken vormt steenslag uit ge-broken rots geen geschikte vervanging.

Steenslag uit gebroken rots bestaat uit verschillende typen steensoor-ten. De verbruikers is dan ook gevraagd aan te geven welk type steen-slag zij gebruiken (zie Tabel 4.16 en Figuur 4.5). Het grootste deel van het geregistreerde steenslag (55%), is van het type ‘anders / onbe-kend’. Reden hiervoor is de ongedifferentieerde opgave door een grote asfaltproducent. Verder bestaat ca. 9% van het type ‘anders’ uit Grauwacke, zodat het aanbeveling verdient dit type volgend jaar in de enquête op te nemen.

. . . Tabel 4.16

Het totale en het relatieve verbruik per typre steenslag na ophoging (miljoen ton).

Bron: verbruikersenquête.

Type steenslag hoeveelheid percentage

basalt 0,04 1,9%

Onderzoek onder verbruikers

Productie en verbruik van beton- en metselzand en (gebroken) grind in 2005 62

. . . Figuur 4.5

Het relatieve verbruik van verschillende typen gebroken toeslagmaterialen (steenslag uit gebroken rots en gebroken grind)

4.10.2. Secundaire grindvervangers

In de verbruikersenquête zijn ook vragen gesteld over het gebruik van secundaire grindvervangende materialen. Ongeveer 15% van de res-ponderende verbruikers zegt hiervan gebruik te maken. Dit is vergelijk-baar met 2003 en 2004. De grindvervangende bouwgrondstoffen zijn kunstgrind, betongranulaat, menggranulaat, fosforslak, asfaltgranulaat en andere secundaire grindvervangende producten (zoals geëxpan-deerde kleikorrels en ecogranulaat). Tabel 4.17 toont het verbruik van deze materialen (na ophoging).

. . . Tabel 4.17

Verbruik secundaire grindvervangende materialen na ophoging in miljoen ton per jaar voor de afgelopen 10 jaar.

Bron: 1996-2004: Stand van het Zand X, Lint aan het Grind VIII; 2005: Verbruikersenquête, tabel D.8.

jaar kunstgrind BSA-granulaat fosforslak staalslak asfaltgranulaat anders totaal

1996 0,05 1,5 0,10 1,3 0,03 3,0

1997 0,05 0,5 0,06 2,6 0,01 3,2

1998 0,08 0,6 0,40 3,1 0,04 4,2

1999 0,04 1,3 (0,5 (1)) 0,12 2,3 0,07 4,0 (3,2 (2)) 2000 0,01 6,4 (0,3 (1)) 0,08 3,0 0,4 9,5 (3,8 (2)) 2001 0,00 2,7 (0,9 (1)) 0,02 1,8 0,7 5,2 (3,4 (2)) 2002 0,00 3,9 (0,5 (1)) 0,02 2,3 0,05 6,3 (2,9 (2)) 2003 0,00 2,4 (0,72 (1)) 0,07 1,9 0,23 4,4 (2,9 (2)) 2004 0,01 13,4 (0,22 (1)) 0,21 0,11 1,43 0,28 15,4 (2,3 (2)) 2005 0,01 0,44 (0,41 (1)) 0,01 1,71 0,27 2,43 (2,4 (2))

1 alleen betonmortel- en betonproductenindustrie

2 voor BSA-granulaat alleen gebruik door de betonmortel- en betonproductenindustrie 2%

21%

13%

9%

55%

Basalt Graniet Kalk Porfier Anders

Onderzoek onder verbruikers

Productie en verbruik van beton- en metselzand en (gebroken) grind in 2005 63

De cijfers voor BSA-granulaat, die in 2004 waarschijnlijk vervuild waren door de toepassing van menggranulaat in de wegenbouw, zijn dit jaar weer terug op een laag niveau, mede dankzij de betere controle op ongebonden toepassingen. Hierdoor komt het gebruik van BSA-granulaat vrijwel volledig voor rekening van de betonindustrie (0,41 miljoen ton, een verdubbeling ten opzichte van 2004). Het gebruik bam BSA-granulaat in de betonsector is echter nog niet geheel terug op het niveau van de jaren 2001-2003 (gemiddeld 0,7 miljoen ton).

Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat de geregistreerde hoeveel-heden per materiaal afkomstig zijn van slechts enkele respondenten. Dit is weergegeven in Tabel 4.18 waarin per gebruikerscategorie het aantal respondenten is getoond dat grindvervangende materialen gebruikt.

Deze tabel toont verder het percentage bedrijven per categorie dat grindvervangende materialen gebruikt en het gebruik per categorie.

Opvallend is het hoge percentage betonmortelbedrijven dat zegt se-cundaire grindvervangers te gebruiken. Dit is gestegen van 27% in 2004 naar 61% in 2005. Het percentage grindvervangende materialen gebruikende asfaltinstallaties toegenomen van 74% naar 100%.

. . . Tabel 4.18

Ongecorrigeerde enquêteresultaten voor het verbruik van grindvervangende materialen per gebruikerscategorie (in kiloton per jaar).

Bron: Verbruikersenquête, tabel D.8.

verbruikerscategorie aantal grindvervangende materialen gebruikende

respondenten

percentage bedrijven dat gebruik maakt van

grind-vervangende materialen

totale verbruik vóór opho-ging van grindvervangende

materialen (kiloton)

B&U aannemers 7 3% 8

GWW-aannemers 2 3% 3

asfaltinstallaties 9 100% 717

betonmortelfabrikanten 27 61% 160

betonproductenfabrikanten 19 29% 78

totaal 64 15% 966

Gecombineerde onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

Productie en verbruik van beton- en metselzand en (gebroken) grind in 2005 65

5. Gecombineerde onderzoeksresultaten, conclusies

In document PAMIĘĆ MIEJSCE OBECNOŚĆ (Page 158-162)