Zapłatą za pokorę i bojaźń Pańską jest bogactwo, chwała i życie

W dokumencie Zespół redakcyjny Alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego pod kierunkiem ks. Grzegorza Szamockiego. Redaktor techniczny kl. (Stron 85-117)

Prz 22,4

MOdLiTWA W ciąGu dNiA Ukochany mój Zbawco powierzam Ci wszystkie sprawy

które będą mnie dziś dotykać.

Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce.

Dopomóż mi w tym otwierając moje oczy, uszy i rozum

na działanie Ducha Świętego abym przeżył ten dzień nie wyrządzając nikomu nic złego ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia

przeciw Twojej Świętej Osobie.

Zmieniaj mnie Jezu do Twojej jestem dyspozycji weź mnie w Twoje ramiona.

Jestem Twój, daje Ci swoje serce, swoje życie.

Jeśli taka jest Twoje wola ulecz mnie miłościwy Chryste z moich chorób i rożnych słabości.

Ty Panie wiesz jak mocno one mnie dotykają.

Prowadź mnie Jezu wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach mego życia

bo Tyś jest moja mocą moim największym szczęściem.

Obejmij swoimi łaskami również...

Amen.

MODLItWy CODZIENNE

MOdLiTWy NA zAKOńczeNie dNiA Magnificat (łk 1,46-55)

Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pieśń (łk 2, 29-32) Kantyk Symeona

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wielbię Cię, mój Boże i kocham Cię całym ser-cem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tego dnia. Wybacz mi zło, jakie dziś popełniłem, a jeśli uczyniłem coś dobre-go, zechciej to przyjąć. Strzeż mnie w godzinach spoczyn-ku i chroń przed niebezpieczeństwami. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

M O D l I T W y W   I N T E N c j A c h

K O Ś c I O ł A MOdLiTWA zA KOŚciół

Panie, miłuję piękno Twojego Kościoła, wspaniałość Jego świętych, śmiałość założycieli zakonów i ruchów re-ligijnych, zapał nawróconych, gorliwość duchowieństwa, samozaparcie się bojowników, porywającą żarliwość mi-sjonarzy.

Panie, należymy do Twojego Kościoła. Oczyść nas z grzechów naszych, ażeby bardziej czystym był Kościół.

Pomnóż w nas miłosierdzie, ażeby Kościół lepiej świadczył o Twojej miłości. Pomnóż naszą gorliwość dla Ewangelii, ażeby Kościół dzięki temu jeszcze więcej jaśniał. Wcielaj nas jak najmocniej do Twego Kościoła. Wtapiaj nas jak najmocniej w Twój Kościół, ażebyśmy dźwigając ciężary za innych, byli świadkami Twojego miłosierdzia. Amen.

MOdLiTWA zA PAPieŻA

Boże Wszechmogący, któryś ustanowiła Ojca Świę-tego N. widzialną głową Kościoła święŚwię-tego i następcą Pio-tra Apostoła, otaczaj Go zawsze i wszędzie swą łaskawoś-cią oraz obdarzaj Go zawsze i wszędzie swą łaskawośłaskawoś-cią oraz obdarzaj obfitością błogosławieństwa. Udziel Mu długiego życia, dobrego zdrowia i  spraw, aby Jego apo-stolska, twórcza praca przynosiła jak najwięcej pożytków chrześcijaństwu, ludom i narodom. Niech mądrość, wspa-niałomyślność i  wielkoduszność Jego służy

sprawiedli-wemu pokojowi oraz wiecznemu zbawieniu wszystkich.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MOdLiTWA zA BiSKuPA

Boże, który jak Ojciec troszczysz się o  wierzących w Ciebie i Syna swego Jednorodzonego dałeś na świat, aby był Dobrym Pasterzem, spraw łaskawie, aby i nasz Biskup przez Ciebie wybrany i posłany, był dla nas Ojcem strzegą-cym rodziny diecezjalnej. Niech wiarą zapala nas wszyst-kich, nadzieją dzieli się z  nami jak chlebem, a  miłością buduje wspólnotę i komunię osób. Niech będzie jak „Oj-ciec bogaty w miłosierdzie”, aby każdy z Jego dobroci mógł wiele otrzymać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MOdLiTWA zA KAPłANóW

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś so-bie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprze-branego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej ła-ski, prosimy Cię dzisiaj za nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o  świętość i  wytrwałość w  powołaniu. Przez Ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w  nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską mi-łością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich ko-chali i spalali się ofiarnie w służbie dusz. Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed pokusami wroga dusz, podtrzymaj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawiania dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w inten-cji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna,

MOdLiTWA zA SeMiNArzySTóW Jezu Chryste Królu Wszechświata, któremu pod-dane jest wszelkie stworzenie, stajemy do modlitwy za wspólnotę  Diecezjalnego Seminarium Duchownego, prosząc, abyś  uświęcał, strzegł  i  prowadził  wszystkich, którzy ją  stanowią. Boski Pasterzu spraw, aby klerycy, odpowiadający na Twoje wezwanie, czerpali miłość i od-wagę z Twego boskiego Serca, a wpatrując się w Ciebie, dążyli ku kapłaństwu służebnemu i jednoczyli się z Tobą.

Jezu prosimy, by dom seminaryjny nigdy nie był  pusty.

Przyprowadzaj tych, których pragniesz uświęcić jako słu-gi w Winnicy Kościoła Świętego. Twoje Królewskie serce niech będzie sercem wspólnoty Seminarium, aby nic i nikt nie był w stanie odłączyć jej członków od Twojej miłości.

Amen.

Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami!

Modlitwa Gdańskiego Seminarium Duchownego MOdLiTWA O POWOłANiA

KAPłAńSKie i zAKONNe

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i  wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i  serca młodych, którzy szukają i  oczekują słowa praw-dy dla swego życia; daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boją się, że Twoje wyma-gania są zbyt trudne. Porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności

MODLItWy W INtENCjACH KOśCIOłA

i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi pro-wadzące donikąd.

Ty jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zba-wia, Słowem, które oświeca i umacnia serca. Przełam swo-im Duchem opory i wahania niezdecydowanych; daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z  miłością:

„Oto ja, poślij mnie!”. Amen.

św. Jan Paweł II  MOdLiTWA zA OSOBy KONSeKrOWANe

Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i  skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.

Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszyst-kie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostat-nich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.

Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apo-stolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca okazując gorliwość w  posłuszeństwie, męstwo w  ubó-stwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przy-jęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy

otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.

O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i  miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.

św. Jan Paweł II MOdLiTWA zA MiSje

Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy, na swoich misjo-narzy: kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości.

Bądź im tarczą potężną i  podporą silną, ochrona przed gorącym wichrem i osłoną przed żarem południa, zabez-pieczeniem przed potknięciem się i  pomocą w  upadku.

Prowadź ich. Podnoś na duchu. Słowem i przykładem swo-im oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

św. Jan XXIII MOdLiTWA zA WSPóLNOTy,

STOWArzySzeNiA i NOWe ruchy Jakże pragniemy oddać Tobie, Panie, teraz wszystkie nowe ruchy religijne, rodzące się wspólnoty, organiza-cje i  stowarzyszenia kościelne. Pragniemy Ci za nie po-dziękować, szczególnie za te, które powstały jako owoc Soboru Watykańskiego II. Ty, Panie, znasz ich piękno i słabości, Ty znasz ich potrzeby. Ty wiesz, że wiele

wspól-MODLItWy W INtENCjACH KOśCIOłA

not potrzebuje oddanych i życzliwych prezbiterów - asy-stentów, aby zawsze być w sercu Kościoła, aby doświad-czać jego pełni. Ty wiesz, że dopiero, gdy znajdą stałych, oddanych ich charyzmatowi księży, będą mogły „odpła-cić” Kościołowi nowymi powołaniami kapłańskimi. Ty wiesz, jak wielu prezbiterów potrzebuje doświadczyć łaski życia w  konkretnych, dojrzałych wspólnotach. Ty wiesz najlepiej, jak parafie uczynić żywymi wspólnotami wspól-not. Ty, Panie, znasz nasz Kościół, wiesz, co jest w nim piękne, a co trudne. Prosimy Cię o łaskę posłuszeństwa dla ruchów i  stowarzyszeń, o  wierność Tradycji, o  mą-drość i pełną dojrzałość, o wzajemne zrozumienie i dobrą współpracę wspólnot z hierarchią.

MOdLiTWA zA PrzeŚLAdOWANych chrzeŚcijAN

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze siostry i naszych braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swo-ją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chry-stusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księ-dze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

M O D l I T W y

W   I N T E N c j I O S ó B MOdLiTWA zA rOdziNę

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w nie-bie i  na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i  Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Two-jego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z  Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybyt-kiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów przez jakie nieraz przecho-dzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o  to za pośred-nictwem Matki Bożej Różańcowej – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi, mógł owocnie speł-niać swe posłannictwo w  rodzinach i  poprzez rodziny.

Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

św. Jan Paweł II MOdLiTWA zA MęŻA

Boże Ojcze! Postawiłeś na mej drodze mężczyznę, któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze

związać mój los. Czuwaj nad moim ukochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i  do-brym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potra-fił władać sobą i domem, którego będzie głową. Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obda-rowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obro-nie każdego poczętego życia.

Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie.

Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego umi-łowanego od pokus fałszywej męskości. Naucz go opa-nowywać zmysłowość i  podporządkować własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną od Ciebie. Chroń go od alkoholizmu.  Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu po-wierzam mój los. Naucz go obowiązkowości i  troski o  zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opie-kunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspie-raj go w każdej potrzebie. Amen

MOdLiTWA zA ŻONę

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze

drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami: spory, nieporozu-mienia, zwątpienia. Spraw, abyśmy byli nawzajem dla sie-bie pomocą, umieli sosie-bie przebaczać i wciąż lepiej siesie-bie rozumieć. Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił. Chcę być jej wsparciem i obrońcą.

Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za wychowa-nie naszych dzieci. Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Ko-cham ją.

MOdLiTWA zA dzieWczyNę

Panie Jezu, proszę Cię za moją dziewczynę. Błogo-sław jej i rozwiń w niej doskonałą, dojrzałą miłość. Niech dobrze przygotuje się do roli żony i  matki. Daj, żeby była ze mną szczęśliwa i aby mogła się na mnie oprzeć.

Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Niech czuje się ze mną dobrze.

Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i piękniejszą duchowo do wiecznego szczęścia. Chroń ją od próżności i wszelkich pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała Two-ją miłością.     

Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości.

Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabym i bezbronnym.

Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w posłudze na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze powołanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i  matki, lecz

MODLItWy W INtENCjI OSóB

w  wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście.

Spraw, żeby była cierpliwa, cicha i  radosna, aby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech naśladuje Ciebie Maryjo i tak jak Ty wypełnia Boże plany. Amen.

MOdLiTWA zA chłOPAKA

Panie Jezu, postawiłeś na mej drodze człowieka, któremu pragnę oddać moje serce i z którym chcę na za-wsze związać moje życie. Czuwaj nad nim. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją ży-ciową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.

Daj mu serce mężne, aby nie obawiał się trudności, lecz przełamywał je w Twoje Imię. Daj mu siłę, aby miał silną wolę, potrafił panować nas sobą i dobrze służyć rodzinie.

Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w  obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz.

Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie staje w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i na-sze dzieci prowadzi do Ciebie drogą pięknej miłości.

     Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego chłopa-ka od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z  Boga.

Chroń mego miłego przed alkoholizmem. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na moim wybranym. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby się potrafił oprzeć

MODLItWy W INtENCjI OSóB

pokusie niewierności i  dotrzymał swoich przyrzeczeń.

Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie. Amen MOdLiTWA zA PrzyjAcieLA

Ojcze, proszę Cię, byś pobłogosławił mojego przy-jaciela. Proszę Cię, abyś łaską dotknął jego duszy w  tej właśnie chwili. Gdzie jest ból, daj mu swój pokój i miło-sierdzie. Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania. Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpa-nie, proszę Cię, byś udzielił mu zrozumienia, cierpliwości i siły, gdy będzie uczył się poddawania Twojemu prowadze-niu. Gdzie jest duchowy zastój, proszę Cię, byś go odno-wił przez objawienie Twojej bliskości i przez pociągnięcie go ku większej zażyłości z  Tobą. Gdzie jest strach, ob-jaw Twoją miłość i udziel mu Twojej odwagi. Gdzie jest grzech, który blokuje, ujawnij go i  zerwij jego pano-wanie nad życiem mojego przyjaciela. Udziel mu także swojego błogosławieństwa, aby nie doznał niedostatku.

Daj mu dar rozróżniania, by rozpoznawał siły zła wokół niego, a także objawiaj moc, którą ma w Tobie, by je po-konywać. Proszę Cię, byś uczynił to, w imię Jezusa. Amen.

MOdLiTWA zA NAuczycieLA

Panie Jezu, Nauczycielu Miłości, proszę Cię by mój nauczyciel miał łaskę dobrego tłumaczenia. Nie po-zwól by wpadł w  rutynę, ale spraw by każdą lekcję rze-telnie przygotował. Proszę Cię, by mój nauczyciel swoją pracę traktował jako pasję i realizację powołania. Daj mu talent, by potrafił znaleźć prawdziwe przyczyny

proble-mów w nauce najgorszych uczniów i pomóż mu je rozwią-zać. Daj mu także talent by potrafił w nas odnaleźć talenty, których my jeszcze nie znamy. Panie Jezu, pomagaj moje-mu nauczycielowi być sprawiedliwym, a więc takim, który nie jest za ostry, ale także nie pozwól mu być zbyt łagod-nym i niewymagającym. Spraw by był dla nas wzorem do naśladowania ucząc nas nie tylko swojego przedmiotu, ale i życia na wzór Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

MOdLiTWA zA NiePrzyjAciół

Ojcze niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i  Uświęciciela, swoją mi-łość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.

Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, któ-rzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją świętą obecność!

Ojcze, ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłam-ców, oszczerkłam-ców, szyderkłam-ców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.

Ojcze, wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej żą-dzy, włażą-dzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.

Ojcze, pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.

Ojcze, bądź wtedy z  nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.

MODLItWy W INtENCjI OSóB

Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spo-wodowane podstępem węża starodawnego.

Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcow-ska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte!

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcow-ska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte!

W dokumencie Zespół redakcyjny Alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego pod kierunkiem ks. Grzegorza Szamockiego. Redaktor techniczny kl. (Stron 85-117)