ZAWODOWYCH WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 2 STUDENTS AND GRADUATES 1 OF BASIC VOCATIONAL SCHOOLS BY

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 94-101)

EDUCATIONAL PROFILE GROUPS2

WYSZCZEGÓLNIENIE a – uczniowie b – absolwenci

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION a – students b – graduates OGÓŁEM ... a 7702 7586 7854 7832 a TOTAL

b 2441 2564 2310 2319 b

w tym: of which:

Artystyczne ... a 22 24 25 22 a Arts

b 12 8 7 13 b

Ekonomiczne i adminis- a 1199 1067 1069 1058 a Business and tracyjne b 491 530 430 445 b administration Inżynieryjno-techniczne a 2718 2751 2896 2935 a Engineering and

b 673 747 761 768 b engineering trades Produkcji i przetwórstwa a 1597 1432 1213 1146 a Manufacturing

b 510 526 406 354 b and processing

Architektury i budownic- a 971 1007 1186 1210 a Architecture and building

twa b 354 341 297 314 b

Rolnicze, leśne i rybac- a 51 43 39 33 a Agriculture, forestry and

twa b 32 13 16 15 b fishery

Usług dla ludności ... a 1144 1262 1312 1382 a Personal services

b 369 399 365 402 b

1 Z poprzedniego roku szkolnego; bez uczniów i absolwentów specjalistycznych szkół przysposabiają-cych do pracy. 2 Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED’97).

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1 From the previous school year; excluding students and graduates of special job-training schools. 2 According to the International Standard Classification of Education (ISCED’97).

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 35 /84/. LICEA PROFILOWANE

SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas Szkoły ... 48 42 37 29 29 – Schools

Oddziały ... 250 201 143 86 86 – Sections

Uczniowie ... 6623 5076 3459 2112 2112 – Students

w tym dziewczęta ... 3816 3087 2238 1440 1440 – of which females

w tym I klasa ... 1983 1456 827 303 303 – of which 1st grade

Absolwencia ... 2398 2292 1896 1309 1309 – Graduatesa

w tym dziewczęta ... 1383 1332 1133 826 826 – of which females

Liczba uczniów na:

Number of pupils per:

1 szkołę ... 138 121 93 73 73 – school

1 oddział ... 26 25 24 25 25 – section

a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 36 /85/. UCZNIOWIE LICEÓW PROFILOWANYCH WEDŁUG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

STUDENTS OF SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS BY TYPE OF DISABILITY

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION OGÓŁEM ... 36 36 29 31 TOTAL

w tym: of which:

Słabosłyszący ... 3 4 2 11 Hearing impaired Słabowidzący ... 3 4 2 1 Sight impaired Z niepełnosprawnością

ruchową ... 14 12 6 2 Motor-skill impaired Z upośledzeniem umysłowym 8 – – 1 Mentally disabled Z zaburzeniami zachowania – 1 7 9 Behavior disorder Przewlekle chorzy ... 7 12 9 4 Chronically ill

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 37 /86/. UCZNIOWIE LICEÓW PROFILOWANYCH WEDŁUG KLAS I PŁCI

STUDENTS OF SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS BY GRADE AND SEX

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09

Uczniowie w klasach:

Pupils of grade:

I ... 1983 1456 827 303 303 – II ... 2280 1600 1202 713 713 – III ... 2360 2020 1430 1096 1096 –

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 38 /87/. UCZNIOWIE I ABSOLWENCI

1

LICEÓW PROFILOWANYCH WEDŁUG PROFILI KSZTAŁCENIA

2

STUDENTS AND GRADUATES1 OF SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS BY PROFILE OF EDUCATION2

WYSZCZEGÓLNIENIE b 2398 2292 1896 1309 826 b

w tym profile

kształ-cenia: of which of profile

education:

Ekonomiczno-admini- a 1272 766 381 157 105 a Business and stracyjny b 742 566 372 180 144 b administration

Zarządzanie informa- a 2186 1826 1294 756 311 a Information

cją b 516 670 582 493 189 b management

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 2 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 II 2002 r. (Dz.U. nr 59, poz. 451 z późn. zm.).

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1 From the previous school year. 2 According to a decree of the Minister of National Education and Sport, dated 26 II 2002 (Journal of Laws No. 50, item 451), with later amendments.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 39 /88/. ABSOLWENCI

a

LICEÓW PROFILOWANYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI

GRADUATESa OF SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS HAVING TAKEN LEAVING GENERAL SECONDARY EDUCATION EXAM

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION OGÓŁEM ... 2398 2292 1896 1309 TOTAL

w tym dziewczęta ... 1383 1332 1133 826 of which females

Absolwenci, którzy: Graduates:

przystąpili do egzaminu

dojrzałości ... . 2169 1783 1138

having taken leaving secondary education exam

w tym dziewczęta . 1244 1103 724 of which females otrzymali świadectwo

dojrzałości ... . 1509 1451 836

having received general certificate of secondary education

w tym dziewczęta . 909 899 502 of which females a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 40 /89/. TECHNIKA

TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas

Szkoły ... 73 57 61 63 54 9 Schools

Oddziały ... 515 553 606 627 589 38 Sections

Uczniowie ... 13575 14455 15031 15497 14674 823 Pupils

w tym dziewczęta ... 5316 5664 5951 6278 5931 347 of which females

w tym I klasa ... 4407 4715 4607 4511 4268 243 of which 1st grade

Absolwencia ... 4240 2626 2545 2908 2684 224 Graduatesa

w tym dziewczęta ... 2098 1040 1074 1123 1035 88 of which females

Liczba uczniów na:

Number of pupils per:

1 szkołę ... 186 254 246 246 272 91 school

1 oddział ... 26 26 25 25 25 22 section

a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 41 /90/. UCZNIOWIE TECHNIKÓW WEDŁUG RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

STUDENTS OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS BY TYPE OF DISABILITY WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION

OGÓŁEM ... 23 32 26 31 TOTAL

w tym: of which:

Słabosłyszący ... 3 3 5 8 Hearing impaired Słabowidzący ... – 2 1 2 Sight impaired Z niepełnosprawnością

ruchową ... 9 10 6 6 Motor-skill impaired Z niepełnosprawnością

sprzężoną ... – 1 1 – Associated disabled Przewlekle chorzy ... 5 14 12 12 Chronically ill

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 42 /91/. UCZNIOWIE TECHNIKÓW WEDŁUG KLAS I PŁCI

STUDENTS OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS BY GRADE AND SEX

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09 ogółem

total

miasta urban areas

wieś rural areas

OGÓŁEM ... 13575 14455 15031 15497 14674 823 TOTAL

Uczniowie w klasach:

Pupils attending of grade:

I ... 4407 4715 4607 4511 4268 243 II ... 3489 3805 3964 4015 3831 184 III ... 3162 3164 3426 3624 3449 175 IV ... 2383 2656 2915 3226 3005 221 V ... 74 63 57 60 60 – VI ... 60 52 62 61 61 –

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 43 /92/. UCZNIOWIE I ABSOLWENCI

1

TECHNIKÓW WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

2

STUDENTS AND GRADUATES1 OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS BY FIELDS OF EDUCATION2

WYSZCZEGÓLNIENIE a – uczniowie

b – absolwenci 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION a – students b – graduates OGÓŁEM ... a 13575 14455 15031 15497 a TOTAL

b 4240 2626 2545 2908 b

w tym: of which:

Artystyczne ... a 576 572 539 555 a Arts

b 92 95 76 83 b

Społeczne ... a 2572 2568 2416 2317 a Social and behavioural

b 1235 544 565 621 b science

Ekonomiczne i adminis a 1786 1816 1880 1448 a Business and tracyjne b 844 387 295 259 b administration Informatyczne ... a 330 717 1258 1758 a Computing

b 33 5 b

Inżynieryjno-techniczne a 3811 3770 3754 3595 a Engineering and b 1076 876 712 836 b engineering trades Produkcji i przetwórstwa a 562 396 354 328 a Manufacturing

b 242 157 117 95 b and processing

Architektury i budownic- a 1394 1680 1712 1746 a Architecture and building

twa b 217 230 298 344 b

Rolnicze, leśne i rybac- a 366 394 421 972 a Agriculture, forestry and

twa b 175 55 43 211 b fishery

Usług dla ludności ... a 1714 2044 2235 2365 a Personal services

b 256 239 305 338 b

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 2 Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED’97).

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1 From the previous school year. 2 According to the International Standard Classification of Education (ISCED’97).

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 44 /93/. ABSOLWENCI

a

TECHNIKÓW KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI

GRADUATESa OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS HAVING TAKEN LEAVING GENERAL SECONDARY EDUCATION EXAM

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 SPECIFICATION OGÓŁEM ... 4240 2626 2545 2908 TOTAL

w tym dziewczęta ... 2098 1040 1074 1123 of which females

Absolwenci, którzy: Graduates:

przystąpili do egzaminu

dojrzałości ... 4102 2457 2403 2516

having taken leaving secondary education exam

w tym dziewczęta 2031 970 1018 976 of which females otrzymali świadectwo

dojrzałości ... 3641 1862 2065 1986

having received general certificate of secondary education

w tym dziewczęta 1864 758 894 781 of which females a Z poprzedniego roku szkolnego.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

a From the previous school year.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 45 /94/. WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO WEDŁUG TYPU SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2007/08

RESULTS OF LEAVING GENERAL SECONDARY EDUCATION EXAM BY TYPE OF SCHOOLS IN 2007/08 SCHOOL YEARS

WYSZCZEGÓLNIENIE

Licea ogólnokształcące ... 5952 5389 86 477 95,3 62,8 General secondary schools

Ź r ó d ł o: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

S o u r c e: data of the District Commission of Examination in Wroclaw.

TABL. 46 /95/. SZKOŁY POLICEALNE

POST-SECONDARY SCHOOLS WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09

a Z poprzedniego roku szkolnego.

a From the previous school year.

TABL. 46 /95/. SZKOŁY POLICEALNE (dok.)

POST-SECONDARY SCHOOLS (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09

Number of students per:

1 szkołę ... 72 50 49 55 55 x

school

1 oddział ... 21 21 20 23 23 x

section

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 47 /96/. UCZNIOWIE I ABSOLWENCI

1

SZKÓŁ POLICEALNYCH WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

2

STUDENTS AND GRADUATES1 OF POST-SECONDARY SCHOOLS BY FIELDS OF EDUCATION2

WYSZCZEGÓLNIENIE

1 Z poprzedniego roku szkolnego. 2 Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji.

Ź r ó d ł o: w roku szkolnym 2007/08 i 2008/09 dane Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1 From the previous school year. 2 According to the International Standard Classification of Education.

S o u r c e: in 2007/08 and 2008/09 school years – data of the Ministry of National Education.

TABL. 48 /97/. UCZESTNICY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 94-101)