Dodatek dotycz¡cy hurtowni danych medycznych

B.1 System zarz¡dzania relacyjn¡ baz¡ danych

B.1.2 Zbiór HOLT ER_II

| ID_HOLTER | b i g i n t (20) | YES | | NULL | |

| ID_CLINIC | b i g i n t (20) | YES | | NULL | |

| START | varchar (30) | YES | | NULL | |

| END | varchar (30) | YES | | NULL | |

| TIME | varchar (10) | YES | | NULL | |

Tabel¦ st przedstawia kod B.4, a jej przykªadowe dane kod B.5 B.4: Tabela st w zbiorze HOLTER_I

+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−+−−−−−+−−−−−−−−−+−−−−−−+

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−+−−−−−+−−−−−−−−−+−−−−−−+

| ID_HOLTER | b i g i n t (20) | YES | | NULL | |

| HOUR | t i n y i n t (4) | YES | | NULL | |

| TIME | varchar (20) | YES | | NULL | |

| MAXHR_DOM | int (11) | YES | | NULL | |

| MINHR_DOM | int (11) | YES | | NULL | |

| AVGHR_DOM | int (11) | YES | | NULL | |

| QRS_ST_DOM | int (11) | YES | | NULL | |

| ARTEF_DOM | float | YES | | NULL | |

| ST_UP1 | float | YES | | NULL | |

| ST_UP2 | float | YES | | NULL | |

| ST_UP3 | float | YES | | NULL | |

| ST_DOWN1 | float | YES | | NULL | |

| ST_DOWN2 | float | YES | | NULL | |

| ST_DOWN3 | float | YES | | NULL | |

| ST_EPI | int (11) | YES | | NULL | |

+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−+−−−−−+−−−−−−−−−+−−−−−−−+

B.5: Przykªadowe dane tabeli st w HOLTER_I

+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

| ID_HOLTER | HOUR| TIME | MAXHR_DOM| MINHR_DOM| AVGHR_DO|

+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

| 1301843768731 | 0 | Razem : | 96 | 48 | 72 |

| 1301843768731 | 1 | 12:55 | 90 | 67 | 79 |

| 1301843768731 | 2 | 13:55 | 92 | 65 | 79 |

B.1.2 Zbiór HOLT ER_II

Do przechowania danych zbioru HOLT ER_II utworzona zostaªa hurtownia da-nych skªadaj¡ca si¦ z 15 tabel, poª¡czoda-nych ze sob¡ wzajemnymi relacjami. List¦

tabel przedstawia kod B.6, a krótki opis ka»dej z tabel Tab. B.2.

B.6: Tabele w zbiorze HOLTER_II +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+

| Tables |

+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+

| apnea |

| beats |

| c l i n i c s |

| edf_annotations |

| exams |

| hrv |

| p a t i e n t s |

| patients_names |

| pmi |

| pq |

| qt |

| rhythm |

| s i g n a l s |

| s t |

| sve |

+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+

Tabela apnea

Gªównym zadaniem tabeli jest przechowywanie informacji dotycz¡cych bezdechów, zaimportowanych z pliku Apnea*.csv pacjentów. Zawiera 9 pól do przechowywa-nia danych. Narz¦dzia dotycz¡ce bezdechu zostaªy umieszczone przez producenta eksperymentalne i sªu»¡ jedynie do celów testowych. Obecnie niewykorzystywane przez system.

Tabela beats

Gªównym zadaniem tabeli jest przechowywanie informacji dotycz¡cych zaªamków EKG, zaimportowanych z pliku BeatTable*.csv pacjentów. Zawiera 9 pól do prze-chowywania danych: id_holter unikalny identykator badania Holtera, time czas wyst¡pienia zaªamka R, type Klasa uderze«, gdzie: N: Prawidªowe uderzenie, S: Przedwczesne pobudzenie nadkomorowe, V: Przedwczesne pobudzenie komo-rowe, B: Blok odnogi p¦czka Hisa lub zaburzenia przewodnictwa ±ródkomorowego, Q: Uderzenie niemo»liwe do okre±lenia (w¡tpliwe), X: Artefakt (w zaªo»eniu, nie ma uderzenia), rr czas trwania odst¦pu RR , p_on odlegªo±¢ pocz¡tku zaªamka

Tabela Zawarto±¢

apnea informacje dotycz¡ce bezdechów beats informacje dotycz¡ce zaªamków EKG clinics dane kliniczne pacjentów

edf_annotations adnotacje dotycz¡ce surowego zapisu sygnaªu exams dane bada« Holtera pacjentów

hrv dane dotycz¡ce dobowej zmienno±ci rytmu serca HRV patients dane identykacyjne pacjentów

patients_names dane wra»liwe pacjentów

pmi dane na temat pracy rozrusznika serca pq dane dotycz¡ce odst¦pu PQ

qt dane dotycz¡ce odst¦pu QT

rhythm dane na temat rytmu serca signals surowy sygnaª

st dane dotycz¡ce odcinka ST

sve dane na temat arytmii

Tablica B.2: Tabele bazy danych zbioru HOLT ER_II.

P od zaªamka R, p_o odlegªo±¢ ko«ca zaªamka P od zaªamka R, qrs_on od-legªo±¢ pocz¡tku zespoªu QRS od zaªamka R, qrs_o odod-legªo±¢ ko«ca zespoªu QRS od zaªamka R, t_o odlegªo±¢ ko«ca zaªamka T od zaªamka R.

Tabela clinics

Gªównym zadaniem tabeli jest przechowywanie danych klinicznych pacjentów po-chodz¡cych z dokumentacji medycznej. Zawiera 143 pola do przechowywania da-nych takich jak: typ choroby niedokrwiennej serca CNS (stabilna/niestabilna), kla-sykacja CNS wg Canadian Cardiovascular Society (klasy: I-IV), obecno±¢ nad-ci±nienia t¦tniczego HA (Hypertonia Arterialis), stopie« nasilenia HA, obecno±¢

cukrzycy DM (Diabetes Mellitus), typ cukrzycy, podwy»szony poziom lipidów, sto-sowanie u»ywek (papierosy), obecno±¢ przewlekªej niewydolno±ci serca ICC

(Insuf-cientia Circulatoria Chronica), klasykacja ci¦»ko±ci objawów ICC wg New York Heart Association (klasy: I-IV), frakcja wyrzutowa EF (Ejection Fraction), obec-no±¢: mia»d»ycy zarostowej t¦tnic ko«czyn dolnych PAOD (Peripheral Arterial Occlusive Disease), skala Rutherford (kategorie: 0-6), obecno±¢: POCHP (przewle-kªa obturacyjna choroba pªuc), otyªo±ci, przewlekªej niewydolno±ci nerek

(Insuf-cientia Renalis Chronica), waga pacjenta, wzrost, bmi pacjenta, liczba krwinek biaªych, liczba krwinek czerwonych, hemoglobina, hematokryt, liczba pªytek krwi.

Tabela edf_annotations

Zadaniem tabeli jest przechowywanie adnotacji zaimportowanych z pliku *.edf pacjentów, w którym zapisane s¡ informacje o surowym sygnale. Zawiera 5 pól do przechowywania danych.

Tabela exams

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych bada« Holtera pacjentów. Zawiera 5 pól do przechowywania danych: unikalny identykator badania Holtera,

identy-kator badania klinicznego, czas rozpocz¦cia badania, czas zako«czenia badania i data badania.

Tabela hrv

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych dotycz¡cych dobowej

zmienno-±ci rytmu serca (HRV heart rate variability), zaimportowanych z pliku Ove-rview*.csv. Zawiera 22 pola do przechowywania danych, takie jak: sdrr - odchy-lenie standardowe dªugo±ci odst¦pów RR dla wszystkich uderze«, sdnn (standard deviation of NN) - odchylenie standardowe czasów trwania wszystkich odst¦pów NN czy lf (low frequency) pasmo w widmie zmienno±ci rytmu serca o niskiej cz¦stotliwo±ci (0.04 0.15 Hz).

Tabela patients

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych identykacyjnych pacjentów (bez danych wra»liwych). Zawiera 3 pola do przechowywania danych.

Tabela patients_names

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych wra»liwych pacjentów. Zawiera 4 pola do przechowywania danych.

Tabela pmi

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych na temat pracy rozrusznika serca (ang. pacemaker implantation) zaimportowanych z pliku Overview*.csv. Zawiera 11 pól do przechowywania danych. Niewykorzystana w badaniach ze wzgl¦du na niekwalikowanie do analiz pacjentów z rozrusznikami.

Tabela pq

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych dotycz¡cych odst¦pu PQ, zaimpor-towanych z pliku Overview*.csv Zawiera 7 pól do przechowywania danych, takich jak: minimalny czas trwania odst¦pu PQ z 30 sekund, ±redni czas trwania odst¦pu PQ z 30 sekund czy maksymalny czas trwania odst¦pu PQ z 30 sekund.

Tabela qt

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych dotycz¡cych odst¦pu QT, zaimpor-towanych z pliku Overview*.csv Zawiera 10 pól do przechowywania danych, takich jak: minimalny czas trwania odst¦pu QT z 30 sekund, ±redni czas trwania odst¦pu QT z 30 sekund czy minimalny czas trwania skorygowanego odst¦pu QT z 30 sekund (korekcja Bazzeta).

Tabela rythm

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych na temat rytmu serca, zaimportowa-nych z pliku Overview*.csv Zawiera 20 pól do przechowywania dazaimportowa-nych, takich jak:

najni»sza, ±rednia i najwy»sza warto±¢ rytmu czy czas trwania tachykardii.

Tabela signals

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych, zaimportowanych z pliku *.edf (su-rowy sygnaª). Zawiera 14 pól do przechowywania danych, w tym na 12 odprowa-dze« klasycznego elektrokardiogramu: 3 ko«czynowe dwubiegunowe Einthovena: I, II, III, 3 ko«czynowe jednobiegunowe Goldbergera: aVR, aVL, aVF, 6 przedserco-wych jednobiegunoprzedserco-wych: V1-6 (albo C1-6).

Tabela st

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych dotycz¡cych odcinka ST, zaimporto-wanych z pliku Overview*.csv Zawiera 28 pól do przechowywania danych, takich jak: maksymalne uniesienia odcinka ST w odprowadzeniu dwubiegunowym ko«czy-nowym I czy maksymalne obni»enia odcinka ST w odprowadzeniu dwubieguko«czy-nowym ko«czynowym I.

Tabela sve

Zadaniem tabeli jest przechowywanie danych na temat pobudze« dodatkowych (V -komorowych, ventricular, S - nad-komorowych, supraventricular), zaimportowanych z pliku Overview*.csv. Zawiera 22 pola do przechowywania danych, takie jak:

liczba pojedynczych pobudze« komorowych, liczba bigeminii komorowych, liczba pojedynczych pobudze« nadkomorowych czy liczba przerw.

W dokumencie Metody stosowania wiedzy dziedzinowej do poprawiania jakości klasyfikatorów (Stron 188-193)