Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

8 809 387 Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 1

L1/12/VIII Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno - Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw

Zakup urządzeń potrzebnych do realizacji programu: Naukowy Heks, Pisanie lustrzane, Kółko i krzyżyk, Walec linarium, Zestaw metalowy "kosmos" itp. Wykonanie prac ogrodniczych wraz z ogrodzeniem całego terenu.

396 594 Śródmieście BO

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Katowicach

L14/04/VIII Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4

Modernizacja placu zabaw obejmująca prace związane z nawierzchnią, drenażem, oświetleniem. Wymiana zepsutych urządzeń. Stworzenie nowego miejsca do pikniku.

Demontaż i montaż ogrodzenia. Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu i oświetlenia.

122 200 Dąbrówka Mała BO

8 809 387 Zespół Szkół

Poligraficzno-Mechanicznych

Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno

– Mechanicznych w Katowicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. 100 000 Piotrowice - Ochojec WPI

Zespół Szkół nr 2 Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia

zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. 80 000 Murcki WPI

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. 200 000 Piotrowice - Ochojec WPI

Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr

2 w Katowicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji. 81 000

w tym środki UE: 68 850

III Liceum Ogólnokształcące Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Usunięcie barier architektonicznych - wykonanie podjazdu umożliwiającego wjazd

wózków inwalidzkich wraz z dostosowaniem wejścia do budynku. 25 000 Śródmieście J

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 1 Inwestycje dotyczące budynku Usunięcie barier architektonicznych. 46 000 Śródmieście J

Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej Inwestycje dotyczące budynku Modernizacja budynku. 40 000 Dąbrówka Mała J

Szkoła Podstawowa nr 39 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych. 50 000 Bogucice J Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych Nr 6 Inwestycje dotyczące budynku Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami. 30 000 Załęska Hałda - Brynów -

Część Zachodnia J

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

Inwestycje dotyczące budynku Termomodernizacja budynków. 1 000 000 Koszutka J

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

Inwestycje dotyczące budynku Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2 000 000 Koszutka J

zadania powiatu

Centrum Usług Wspólnych Murcki UE/WPI

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących Nr 3 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów. 100 000 Piotrowice - Ochojec J

VI Liceum Ogólnokształcące Inwestycje dotyczące budynku Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami. 30 000 Szopienice - Burowiec J Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w mieście Katowice - etap VIII A

Dokończenie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII

Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach. 1 000 000

w tym środki UE: 220 527

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice

- etap VIII C

Dokończenie termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki

6. 1 000 000

w tym środki UE: 300 547

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV

Dokończenie termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego

65 w Katowicach. 1 839 398

w tym środki UE: 507 393

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I

Rozliczenie końcowe termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji

Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7. 1 187 989

w tym środki UE: 139 309

19 170 000 19 170 000

Wydział Nadzoru

Właścicielskiego Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach

Ukończenie przebudowy budynku Starej Administracji, ukończenie przebudowy budynku dawnego prosektorium na cele gospodarczo – administracyjne, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego, przebudowy pomieszczeń Budynku Neurologii (parter) , przebudowa III piętra ZPO, rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ułożeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej.

13 170 000 Murcki WPI

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objecie udziałów przez miasto Katowice

Objęcie przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Szpital Murcki sp. z o.o. 6 000 000 Murcki J

Wydział Inwestycji Śródmieście UE/WPI

Wydział Inwestycji Zawodzie UE/WPI

Ochrona zdrowia zadania gminy

Wydział Inwestycji Piotrowice - Ochojec UE/WPI

Wydział Inwestycji Dąbrówka Mała UE/WPI

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

1 033 519 883 519 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej Przebudowa schodów i budowa pochylni Przebudowa schodów i budowa pochylni - obiekt przy ul. Orkana 7a - dostosowanie do

przepisów ustawy o dostępności. 40 000 Załęska Hałda - Brynów -

Część Zachodnia J

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II

Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach. 843 519

w tym środki UE: 28 966

150 000

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej Montaż platform przyschodowych Montaż dwóch platform przyschodowych - obiekt przy ul. Gliwickiej 74a (mieszkanie

chronione) dostosowanie do przepisów ustawy o dostępności. 150 000 Załęże J

150 000 150 000

Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycja dotycząca instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych. 150 000 Dąbrówka Mała J

3 825 479 2 840 000

Żłobek Miejski Stabilizacja skarpy ziemnej wraz z projektem technicznym w

Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szczeptyckiego 1 Wykonanie projektu technicznego i stabilizacja skarpy ziemnej. 100 000 Osiedle Paderewskiego-

Muchowiec J

Wydział Inwestycji Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego

oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoż. 2 740 000 ogólnomiejskie WPI

985 479

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice

- etap II

Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul.

Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach: siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (dawniej: Dom Dziecka

"Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46).

885 479

w tym środki UE: 52 805

Wydział Polityki Społecznej /Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1-12

Przebudowa pomieszczeń pod przyszłe łazienki dla wychowanków Przebudowa pomieszczeń tak aby powstały 3 osobne łazienki dla wychowanków. 70 000 Śródmieście J zadania powiatu

Śródmieście UE/WPI

zadania gminy

Wydział Inwestycji Ligota - Panewniki UE/WPI

Rodzina

Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu

zadania powiatu

Wydział Inwestycji

Pomoc społeczna

zadania gminy

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

Wydział Polityki Społecznej /Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych

Budowa ogrodzenia na pojemniki do segregacji śmieci i odpadów Budowa ogrodzenia na pojemniki do segregacji śmieci i odpadów. 30 000 Śródmieście J

76 333 585 69 491 103 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy

dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice. 2 000 000 ogólnomiejskie J Miejski Zarząd Ulic i Mostów L17/08/VIII Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie

Parku Giszowieckiego w Katowicach Budowa nowego oświetlenia ulicznego. 130 000 Giszowiec BO

Zakład Zieleni Miejskiej Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera

oraz zagospodarowanie terenu Opracowanie dokumentacji projektowej. 200 000

Brynów - Część Wschodnia- Osiedle

Zgrzebnioka

WPI

Zakład Zieleni Miejskiej M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa,

Załęża i całych Katowic Opracowanie dokumentacji projektowej. 200 000 ogólnomiejskie BO/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja -

oświetlenie i wybieg dla psów Opracowanie dokumentacji projektowej. 41 500 Załęże BO/WPI

Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu Rozpoczęcie robót budowlanych. 5 000 000

w tym środki UE: 4 250 000

Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda Rozpoczęcie robót budowlanych. 2 500 000

w tym środki UE: 2 125 000

Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki Rozpoczęcie robót budowlanych. 2 500 000

w tym środki UE: 2 125 000

Zakład Zieleni Miejskiej Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół

stawu Starganiec Rozpoczęcie robót budowlanych. 4 150 000 Ligota - Panewniki WPI

Budowa parku przy ul. Wantuły Rozpoczęcie robót budowlanych. 1 000 000

w tym środki UE: 850 000

Zakład Zieleni Miejskiej Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej Kontynuacja realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury dla

floty pojazdów elektrycznych. 300 000

Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia / Janów -

Nikiszowiec

WPI

Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w

Podlesiu Kontynuacja realizacji zadania. 100 000 Podlesie WPI

Zakład Zieleni Miejskiej Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach Rozpoczęcie robót budowlanych. 500 000 Śródmieście WPI

Zakład Zieleni Miejskiej L17/05/VI Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury

w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" Rozpoczęcie robót budowlanych. 520 000 Giszowiec BO/WPI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy

Piotrowice - Ochojec

UE/WPI Kostuchna

Zakład Zieleni Miejskiej Wełnowiec - Józefowiec UE/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej Bogucice / Dąbrówka

Mała UE/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej

UE/WPI

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju

Opracowanie projektów zielonej infrastruktury stanowiącej bezpośredni obszar badania,

zakup części urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu. 451 200

w tym środki UE: 451 200

Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach. 600 000 ogólnomiejskie UE/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej. 150 000 Śródmieście WPI

Wydział Inwestycji „Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”

Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji

projektowej. 500 000 ogólnomiejskie WPI

Wydział Rozwoju Miasta „Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej

infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy" Opracowanie wstępnego studium wykonalności. 100 000 ogólnomiejskie WPI

Zakład Zieleni Miejskiej M/66/VII Tężnia solankowa na Tysiącleciu Rozpoczęcie robót budowlanych. 2 427 430 ogólnomiejskie BO/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej L9/22/VII Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych

zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia Rozpoczęcie robót budowlanych. 446 379 Osiedle Tysiąclecia BO/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej L17/07/VII Rewitalizacja giszowieckiego parku Rozpoczęcie robót budowlanych. 356 796 Giszowiec BO/WPI

Zakład Zieleni Miejskiej Zielony zakątek w Śródmieściu Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 100 000 Śródmieście J

Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja terenu wokół pomnika Trudu Górniczego Realizacja robót budowlanych na podstawie posiadanego projektu. 400 000 Osiedle Paderewskiego-

Muchowiec J

Zakład Zieleni Miejskiej

L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i

przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia

Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 291 350 Zawodzie BO

Zakład Zieleni Miejskiej L9/09/VIII Psi Tauzen - wybieg dla psów Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 154 000 Osiedle Tysiąclecia BO

Zakład Zieleni Miejskiej

L10/02/VIII Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przez budynkiem ul. Jabłoniowej 54

Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 82 000 Dąb BO

Zakład Zieleni Miejskiej L12/09/VIII Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu

Budnioka Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 40 000 Koszutka BO

Zakład Zieleni Miejskiej L16/02/VIII Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 50 000 Janów-Nikiszowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej L19/11/VIII Plac Burka - psi wybieg dla każdego Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 150 000 Piotrowice - Ochojec BO Zakład Zieleni Miejskiej L20/10/VIII Eko-ostoja fauny i flory na "Szarotek" - mieszkańcy dla

zachowania dziedzictwa przyrodniczego Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 89 812 Zarzecze BO

Zakład Zieleni Miejskiej Toaleta na Nikiszowcu Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 450 000 Janów-Nikiszowiec J

Zakład Zieleni Miejskiej ogólnomiejskie UE/WPI

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

Biuro Zarządzania Energią

System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS

Wykonanie usługi sterowania budynkami, doposażenie budynków w aparaturę pomiarowo kontrolną, konfigurację optymalnych parametrów funkcjonowania AKPiA, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie e-usługi sterowania.

360 000 ogólnomiejskie WPI

Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

Podpisanie z IOK umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. Zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych (około 167 lokalizacji na terenie miasta Katowice). Udzielenie zamówienia firmie zewnętrznej na obsługę projektu.

Wypłata grantów. Promocja projektu.

9 062 708

w tym środki UE: 7 709 302

Wydział Kształtowania Środowiska

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne

Zmiana systemu ogrzewania w 1200 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt.

odnawialnych źródeł energii. 12 960 000 ogólnomiejskie WPI

Wydział Kształtowania

Środowiska Datacja celowa na usunięcie azbestu Dotacja na usunięcie azbestu w 3 budynkach mieszkalnych. 70 000 ogólnomiejskie J

Wydział Kształtowania

Środowiska Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice

Kontynuacja prac nad wykonaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie uzgodnień propozycji działań naprawczych z zarządcami źródeł hałasu, opracowanie arkuszy sprawozdawczych i zbiorów danych, przygotowanie wyników prac związanych ze strategiczną mapą hałasu.

690 350 ogólnomiejskie WPI

Wydział Kształtowania Środowiska

Projekt przebudowy pawilonu dla kotów w katowickim Schronisku

dla Bezdomnych Zwierząt Projekt budowlano-wykonawczy, opracowanie kosztorysu. 80 000 Dąbrówka Mała J

Wydział Kształtowania Środowiska

Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice

Przepompownia ul. Gospodarcza modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Bocheńskiego : montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpień podtopień przez przepompownię wód deszczowych; przepompownia ul. Chorzowska Dąb: modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Harcerzy Września: zakup i montaż pompy.

174 353

Janów-Nikiszowiec / Załęże / Dąb / Piotrowice -

Ochojec

WPI

Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie

ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 97 000 Kostuchna WPI

Wydział Inwestycji

Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej

Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul.

Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej).

Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

8 400 000 Szopienice - Burowiec WPI

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej. 200 000

w tym środki UE: 170 000

ogólnomiejskie UE/WPI Biuro Zarządzania Energią

Wydział Inwestycji ogólnomiejskie UE/WPI

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

Wydział Inwestycji

Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.

Gospodarczej

Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul.

Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II).

Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.

8 975 000 Janów-Nikiszowiec WPI

Wydział Inwestycji Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach” Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy “Katowickiej Doliny 5

stawów w Szopienicach” i uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 2 441 225 Szopienice - Burowiec WPI 6 842 482

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice. 2 000 000 ogólnomiejskie J

Miejski Zarząd Ulic i Mostów L4/02/VIII Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa

na przejściu na ul. Granicznej 61 Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych. 116 000 Osiedle Paderewskiego-

Muchowiec BO

Miejski Zarząd Ulic i Mostów L4/02/VIII Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów Budowa nowego oświetlenia ulicznego. 90 000

Brynów - Część Wschodnia- Osiedle

Zgrzebnioka

BO

Miejski Zarząd Ulic i Mostów L12/06/VIII Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej,eko Budowa nowego oświetlenia ulicznego. 220 000 Koszutka BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów L22/13/VIII Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla

pieszych w Podlesiu Budowa nowego oświetlenia ulicznego. 247 500 Podlesie BO

Miejski Zarząd Ulic i Mostów L6/10/VII Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie

przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik Montaż latarni punktowych. 270 000 Ligota - Panewniki BO/WPI

Miejski Zarząd Ulic i Mostów L11/11/VII "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia

przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec Doświetlenie przejść. 320 482 Wełnowiec - Józefowiec BO/WPI

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

L12/02/VII Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska)

Montaż nowego oświetlenia ulicznego. 238 500 Koszutka BO/WPI

Wydział Kształtowania Środowiska

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne

Zmiana systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt.

odnawialnych źródeł energii. 3 340 000 ogólnomiejskie WPI

zadania powiatu

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

18 735 429 13 405 714

Muzeum Historii Katowic Adaptacja pomieszczeń piwnicznych oddziału MHK przy ul.

Rymarskiej 4 na działalność edukacyjną

Wykonanie prac niezbędnych do zaadoptowania i wyposażenia w niezbędny sprzęt pomieszczeń piwnicznych oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną.

300 000 Janów-Nikiszowiec J

Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu

Etnologii Miasta Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. 105 000

w tym środki UE: 89 250

Wydział Inwestycji MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

4 772 818 Osiedle Witosa WPI

Wydział Inwestycji Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.

Budowa pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego

w 1945 r. 8 027 062 Bogucice WPI

Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul.

Grażyńskiego 47 w Katowicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. 75 000

w tym środki UE: 63 750

Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice

Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. 55 500

w tym środki UE: 47 175

MDK Bogucice-Zawodzie ZL13/07/II Zielony skwer przy MDK Bogucice-Zawodzie

Demontaż około 160m2 kostki parkingowej, przesunięcie i ponowny montaż około 20mb krawężnika, wymiana gruntu słabej jakości na odpowiednią ziemię, wysiew trawy na podłożu wzmocnionym geokratką.

60 000 Bogucice ZB

MDK Szopienice- Giszowiec ZL17/04/II Montaż poidełek z wodą pitną na terenie MDK

Szopienice-Giszowiec Filia nr 2 Plac pod Lipami 1, 3-3a Montaż poidełek z wodą pitną 10 334 Giszowiec ZB

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy

Muzeum Historii Katowic Janów-Nikiszowiec UE/WPI

Wydział Inwestycji

Wydział Inwestycji

Koszutka

Zawodzie

UE/WPI

UE/WPI

Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na

01.01.2022r. Jednostka pomocnicza ozn.*

5 329 715

W dokumencie P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E (Stron 22-30)