• Nie Znaleziono Wyników

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2015"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto

według województw i podregionów w latach 2010-2015

Główny Urząd Statystyczny publikuje zrewidowane dane z rachunków regionalnych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna).

W załączonych tablicach zestawiono dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) według rodzajów działalności w przekroju województw i podregionów za lata 2010-2015, stanowiące porównywalne szeregi czasowe.

Dane zostały opracowane zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r., z późn. zm.).

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do rachunków narodowych znajduje się w notatce informacyjnej GUS „Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2016 rok” z dnia 23 X 2017 r., dostępnej na stronie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/skorygowany-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-2016-rok,9,3.html

Do przeliczeń PKB na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI, opracowaną na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Aktualne dane z rachunków regionalnych będą dostępne także w Banku Danych Lokalnych na stronie internetowej GUS.

Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych

Dorota Doniec tel: (+48 32) 7791 215 e-mail: d.doniec@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie: Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Karolina Dawidziuk

tel.: (+48 22) 608 3009, (+48 22) 608 3475 kom.: 695 255 011

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Urząd Statystyczny w Katowicach

Warszawa, 10.11.2017 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dostawy realizowane będą raz w tygodniu poza sobotami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy do godz 13:00, bądź wg uzgodnienia.. Wartość brutto

W ojewództwa, które wytworzyły największą część produktu krajowego brutto w kraju, charakteryzowały się także największym udziałem sektora usług

W poszczególnych województwach udział dochodu mieszanego w wartości dodanej brutto sektora gospodarstw domowych w 2000 roku kształtował się na poziomie od 87,4%

Region śląski w 2016 roku wypracował 12,3% krajowej wartości produktu krajowego brutto, zajmując 2 lokatę po regionie warszawskim stołecznym (podobnie jak w latach 2014-2015).. W

W latach 2009-2011 największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego osiągały jednostki prowadzące działalność w przemyśle, odmiennie niż w

In the years 1995-2005, there were observed significant changes in the kind-of-activity structure of the national and regional economies – the share of market services

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I PODREGIONÓW (cd.) GROSS VALUE ADDED BY KIND OF ACTIVITY AND SUBREGIONS (cont.).

Ze w zględu na brak danych statystycznych dla tego sektora obliczenia poszczególnych kategorii rachunków regionalnych s ą oparte na różnorodnych źródłach