• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wprowadzenie

Podstawowym warunkiem przemian zmierzaj.:tcych do wdraZal1ia zasad gospodarki rynkowej jest racjonalny przebieg proces6w transformacji cato~ci gospodarki narodowej oraz poszczeg61nych jej sektor6w, w tym przedsi~biorstw przemyslowych i zwi¥8nych z nimi przestrzennych struktur przemystowych. Efektywne sterowanie tymi procesami wymaga coraz precyzyjniejszego poznania zwi¥80ycb z nimi mechanizm6w, co umo:tliwi wypracowywanie coraz precyzyjniejszych instrument6w steruj~tcych. tym procesem. Moz-na wi~c przyj~c. iz procesy te przez nast~pne lata b«i!d~t nalezec do wiod~cych problem6w badawczych nauk ckonomicznych a taki:e geografii przemystu. Maj~c na uwadze ch~ci

wt~czenia si~ do rozwi~tzywania tych aktualnych problem6w badawczych, w ramach dzia-lalnosci Komisji Geografii Przemystu Polskiego Towarzystwa GeograficL.nego prezentuje-my kolejne prace badawcze zwi~zane z transformacj~ przedsit;bior~tw przemyslowych

1 zwi~zanych z nimi struktur przestrzennych. Zdajemy sobie sprawt;. ii: badania z tego za-kresu natrafiajct obecnie na bardzo du~ barier~ informacyjn~ ale nie oznacza to. iz majct zostac zaniedbane.

Do tej idei nawi~zuje czwany tom Prac Komisj i Geografii Prz~:myslu PTG, po~wit;co­ ny problemom transformacji struktur przemyslowych w procesie wdrazania regut gospo-darki rynkowej. Chcemy w ten spos6b whtczyc si~ do szerokiej dyskusji nad przebudow~

polskiej gospodarki, kt6ra winna bye konkurencyjna i zdobywac cora.r. powai:niejsZ<t pozy-cj~ w jednocZ<tcej si~ Europie a taki:e w ukladzie gospodarki globalnej. Mamy r6wniez nadziej~ zwi~kszyc w ten spos6b zainteresowanie problematyk<l badawcZ<t z zakresu geo-grafii przemyslu mtodszych pracownik6w, co jak widac ze sktadu autorskiego obecnego tomu zaczyna nam si«i! udawac. Wdzi~czni bt;dziemy za wszystkic uwagi i nowe propozycje

odno~nie przysztych tom6w prac komisji.

Niniejszy tom otwieraj11. rozwazania B. Domanskiego (Uniwersytet Jagielloftski Kra-k6w) poswi~cone wplywowi zagranicznych inwestycji zagranicznych na obszary

metro-poltame w Polsce. Autor szczeg61nct uwag~ zwraca na skalcc koncentracji przestrzennej zagranicznych inwestycji, rozmieszczenie ich w strukturze obszar6w metropolitamych oraz na czynniki Jokalizacji nowych zaktad6w przez kapitat zagraniczny.

A. Wieloftski i A. Bazydto (Uniwersytet Warszawski Warszawa) podejmujct proble

-matyk~ roli procesu integracji z Uni~ Europejskct w przemianach strukturalnych polskiego

przemyslu. Akcentujil_ rol~ kapitalu zagranicznego w proeksportowej restrukturyzacji

prze-myslu oraz okre~laj<l konkurencyjno~c produkt6w na rynku.

Z. Zioto (Akademia Pedagogiczna Krak6w) i S. Pirog (UTZ<td Marszalkowski Kra-k6w) analizuj~ lokalizacj~ i koncentracji przestrzennct centr6w decyzyjnych (zaTZ<td6w) wiodctcych firm europejskich, kt6re traktujct jako szczeg6lnie wai:ne elementy sterujctce tymi zlot.onymi, c~sto ponadnarodowymi strukturami produkcyjnymi. Zwracaj~ takt.e

d

KAPITAllUDZKI ~ flr..ooo-."""'-QltfQ!oOko

UNIAEUIIOPEJSKA

CJ•

• •

EUROPEJSt<J • •

(2)

6

uwag~ na ich struktur~ braniow~t i rozmiary potencjatu produkcyJnego w swietle wartosci

kapitalu i poziomu zatrudnienia.

Przestrzenne struktury przemyslowe w podstawowym stopniu ksztahuj~t uklady osad-nicze oraz wplywaj~t na ich trwalosc w przestrzeni spoleczno-gospodarczej. ldentyfikacj~

tej interesuj~tcej problematyki zawiera praca J. Rajmana (Akademia Pedagogiczna Kra-k6w), analizuj~tca trwalosc uklad6w przemyslowo-osadniczych na obszarze dorzecza Malej Panwi w okresie ponad 200 lat.

Procesy transformacji przedsi~biorsrw przemyslowych przebiegaj~t odmiennie zarow-no w ukladach przestrzennych jak i w poszczeg61nych brantach. Wskazuje na to analiza E. Rydza i W. Szymanskiej (Pomorska Akademia Pedagogiczna Slupsk) poswi~cona funk-cjonowaniu przemyslu obuwniczego w rejonie Slupska oraz P. Czaplinskiego (Pomorska /\kademia Pedagogiczna Slupsk) wskazuj~tca na rol~ w tym zakresie polityki regionalnej R6zne tendencje proces6w restrukturyzacji przedsi~biorstw przemyslowych na wybranych przykladach z obszaru Polski PohJdniowo-Wschodniej prezentuje T. Rachwal (Akademia Pedagogiczna Krakow) a K. Widermann (UJ Krak6w) analizuje dzialania na rzecz restruk-turyzacji polskiego hutnictwa. P. Sleszynski (Jnstytut Geografii i Przestrzennego Zagospo-darowania PAN Warszawa) przedstawia analiz~ koncentracji siedzib wai:niejszych

przed-si~biorstw okreslaj~tc w ten spos6b atrakcyjnosc przestrzeni miasta Warszawy dla ich J

oka-lizacji.

W. Kaminska {Akademia Swi~tokrzyska Kielce) przedstawia instrumenty prawne po-lityki pansrwa na rzecz rozwoju sektora malych i srednich firm a na tym tie D. Resko (Pro-fex Krynica) prezentuje ksztahowanie si~ przedsi~biorstwa uslugowo-handlowego naleZ~t­ cego do tego sektora.

Procesy restrukturyzacji, jak podkresla L. Luchter ( Uniwersytet Jagiellonski K.rak6w),

wplywaj~t takie na poswi~caniu wi~kszej uwagi zagadnieniom ekologicznym. llustruje to

zmiana skali zanieczyszczen gazowych w krajowych elektrowniach zawodowych. Proccsy transformacji gospodarki krajowej, w tym przemyslu wptywaj~t r6wniei: na inne dziedziny zycia. Wskazuje nato praca J. Majewskiego (Uniwersytet Warszawski Warszawa) podcj-mujctcego wplyw zmian strukturalnych przemyslu na przewozy kolejowe oraz M. Borowiec (Akademia Pedagogiczna Krak6w), zajmuj~tca si~ zmianami kierunk6w studi6w w Akade-mii Ekonomicznej w nawi1tZ3niu do zmian systemu gospodarowania

Procesy transformacji gospodarki w innych rozmiarach dokonuj~t si~ w skali wielkich panstw. Nawii\Zllje do tego interesuj~tce studium Z. Szota (Akademia Pedagogiczna, Kra-kow) poswi~one problematyce transformacji przemyslu w Federacji Rosyjskiej.

Zbigniew Ziolo

UNIA~CJ·•

WAOf'EJSI<I •

.

.

Cytaty

Powiązane dokumenty

8 Grupa opracowań instrumentalnych: dziesięć opracowań Tryumfy Króla Niebieskiego; po dzie- więć opracowań Dzisiaj w Betlejem, Lulajże Jezuniu; osiem opracowań Wśród

Klasycyzm francuski był tworem na wskroś oryginalnym, klasycyzm polski tworem [...] importowanym – tworem oryginalnym natomiast był polski romantyzm”..

Wielu badaczy zadaje sobie pytanie: czy społeczeństwo obywatelskie w Polsce w ogóle istnieje, czy ulega erozji, czy dopiero zaczyna się tworzyć..

Wśród grzybów i bakterii najczęściej zakażających kultury gloriozy oraz czosnków znalazły się gatunki znane z występowania w kulturach in vitro [Brunner i in.. Zarówno

On the Notion of the Competent State Agency as the Unit Authorized to Demand the Fulfillment of Testamentary Burden, if it is in the Public Interest.. (Art. 985 of the Civil

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesów restrukturyzacji w gospodarce Ukrainy, w kontekście toczącej się jednocześnie transformacji, oraz próba oceny przyczyn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Czarny, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006; M. Rekowski, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekono-

Właśnie dlatego w obu wymienionych kon- cepcjach społecznej gospodarki rynkowej wolność ekonomiczna, w tym także wolność prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest