• Nie Znaleziono Wyników

View of Ks. Krzysztof Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Ks. Krzysztof Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

236 RECENZJE

s´wiadectwo Janusza Korczaka i s´w. Maksymiliana Kolbego w okresie II wojny s´wiatowej, jako wielkich pedagogów i wychowawców okresu mie˛dzywojennego, pokazało wielkie zwycie˛stwo moralne programu wychowawczego, który pozostaje znakiem dla współczesnego człowieka.

Opublikowana monografia ks. E. Walewandra stanowi wie˛c waz˙ny przyczynek do badan´ nad zachodz ˛acymi procesami w działalnos´ci pastoralnej Kos´cioła katolickiego na terytorium diecezji lubelskiej, któr ˛a Ojciec s´w. Jan Paweł II podniósł w 1992 r. do rangi archidiecezji.

Ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL Katedra Historii Z´ródeł Kos´cielnego Prawa Polskiego WPPKiA KUL

Ks. Krzysztof M i k o ł a j c z u k, Realizacja zasady jednos´ci

sakra-mentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego w prawodawstwie Kos´cioła

katolickiego, Kielce 2006, ss. 367.

W uje˛ciu Katechizmu Kos´cioła Katolickiego sakramenty wtajemniczenia chrze-s´cijan´skiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia s ˛a fundamentami całego z˙ycia kaz˙dego chrzes´cijanina i stanowi ˛a przedziwn ˛a droge˛ do udziału w misterium, jakim jest plan powzie˛ty przez Boga, aby wszystkich ludzi doprowadzic´ do zbawienia (por. KKK 1212).

Sakramenty wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego stanowi ˛a waz˙ny element ustawo-dawstwa kos´cielnego, gdyz˙ zwi ˛azane s ˛a s´cis´le z zapocz ˛atkowaniem przez człowieka nowego z˙ycia z Chrystusem we wspólnocie Kos´cioła. Pierwotnie tych trzech sakra-mentów udzielano ł ˛acznie, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, w czasie jednej celebracji liturgicznej, chociaz˙ bez w ˛atpienia istniała s´wiadomos´c´ róz˙nicy rytów kaz˙dego z nich. Wtajemniczenie było wie˛c jednym wielkim sakramentem, złoz˙onym z trzech etapów, którymi były trzy odre˛bne sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Ustawodawstwo to przeszło w Kos´ciele katolickim pewn ˛a ewolucje˛ i zmiany. St ˛ad z uznaniem nalez˙y odnies´c´ sie˛ do prezentowanej monografii ks. dr. Krzysztofa Mikołajczuka (wykładowcy prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), który zaj ˛ał sie˛ zagadnieniem realizacji zasady jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego w prawodawstwie Kos´cioła katolickiego, czyli w dwóch odmiennych porz ˛adkach prawnych Kos´cioła katolickiego. Trzeba bowiem przyznac´, z˙e polska literatura kanoniczna nie obfituje w tego rodzaju opracowania. Tym bardziej wie˛c powyz˙sza praca nabiera szczególnego znaczenia i wartos´ci.

(2)

237 RECENZJE

Monografia składa sie˛ z pie˛ciu rozdziałów, stanowi ˛acych zwart ˛a synteze˛ pro-blematyki, oczekiwan ˛a od tego rodzaju opracowan´. Rozdział I nosi tytuł: Przesłanki

biblijno-teologiczne zasady jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego

(s. 17-88). Stanowi on wprowadzenie biblijne i teologiczne w zagadnienia zwi ˛azane z jednos´ci ˛a chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Autor omówił w nim kwestie zwi ˛ a-zane z przymierzem w Starym Testamencie i podj ˛ał próbe˛ odszukania s´ladów po-szczególnych sakramentów inicjacji w Pis´mie S´wie˛tym. Przybliz˙ył praktyke˛ cele-browania tych sakramentów w Kos´ciele pierwotnym oraz w doktrynie Ojców Kos´-cioła. W rozdziale II – Podstawy dogmatyczne i regulacje prawne zasady jednos´ci

sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego (s. 89-175) Autor zarysował podstawy

dogmatyczne i regulacje prawne trzech sakramentów inicjacyjnych. Najpierw przybliz˙ył wypowiedzi Magisterium Kos´cioła oraz zaprezentował kształtowanie sie˛ prawodawstwa Wschodu i Zachodu do Soboru Watykan´skiego II, wł ˛acznie z normami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. Przedstawił takz˙e kolejne lata kształtowania sie˛ i rozwoju ustawodawstwa Kos´cioła katolickiego, az˙ do kodyfikacji z 1983 r. Zasada jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego dzieci w

Kos´ciele łacin´skim według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. to tytuł

rozdzia-łu III (s. 177-262). Autor ukazał tutaj realizacje˛ zasady jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego dzieci w Kos´ciele łacin´skim. Omówił przebieg przygotowania rodziców, chrzestnych i całej wspólnoty parafialnej do chrztu, Pierwszej Komunii s´wie˛tej i bierzmowania dzieci. Naste˛pnie opisał celebracje˛ tych sakramentów, ich skutki prawne oraz formacje˛ wymagan ˛a po ich przyje˛ciu. Roz-dział IV – Zasada jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego dorosłych

w Kos´ciele łacin´skim według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (s. 263-296)

przedstawia szczegółowe zagadnienia zwi ˛azane z wtajemniczeniem chrzes´cijan´skim dorosłych w Kos´ciele łacin´skim, takie jak katechumenat jako droga do przyje˛cia sakramentów inicjacji. Ukazana została równiez˙ celebracja tych sakramentów oraz – podobnie jak w poprzednim rozdziale – ich skutki prawne i formacja dorosłych neofitów.

Specyfika realizacji zasady jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´-skiego w kodyfikacji katolickich Kos´ciołów wschodnich została zaprezentowana

w ostatnim V rozdziale (s. 297-342). Autor przedstawił w nim przygotowanie dzieci i dorosłych do przyje˛cia sakramentów wtajemniczenia i ich odmienne niz˙ w Kos´ciele łacin´skim celebracje.

Bogat ˛a tres´c´ rozprawy spinaj ˛a jakby w klamry: wste˛p i zakon´czenie. We wste˛pie czytelnik napotyka oczekiwane zwykle w tym miejscu informacje, a wie˛c wyjas´nienie i okres´lenie tematu, jego aktualnos´c´, wskazanie metody badan´ i płaszczyzny z´ród-łowej, wreszcie uzasadnienie przyje˛tego schematu, czyli dyspozycji pracy. Układ samej monografii jest bardzo przejrzysty i ciekawie skonstruowany, zaopatrzony w bardzo bogat ˛a bibliografie˛ podzielon ˛a na z´ródła i literature˛, która dopełnia zawartos´c´ omawianej monografii. Autor umieje˛tnie wykorzystuj ˛ac rozliczne z´ródła, czyni prace˛ interesuj ˛ac ˛a oraz przydatn ˛a w studium nad problematyk ˛a sakramentów inicjacji chrzes´cijan´skiej w uje˛ciu jurydycznym, kieruj ˛ac czytelnika w bogactwo obowi ˛azuj ˛acych obu kodyfikacji Jana Pawła II.

(3)

238 RECENZJE

Omawiana praca dowodzi, iz˙ Autor dysponuje przemys´lanymi pogl ˛adami w bada-nych kwestiach i potrafi przedstawic´ równie przemys´lane ich naukowe uzasadnienie, stanowi zatem bardzo przydatne czytelnikowi kompendium wiedzy na temat jednos´ci sakramentów wtajemniczenia chrzes´cijan´skiego dla całej wspólnoty wiernych obrz ˛ ad-ku łacin´skiego i wschodniego.

Ks. dr Grzegorz Wojciechowski Katedra Prawa Katolickich Kos´ciołów Wschodnich WPPKiA KUL

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Jakość badań naukowych w coraz większym stopniu będzie wpływała na status Uniwersytetu. Jednym z najistotniejszych kryteriów oceny jakości badań jest ich obecność

45 minut (odliczanie czasu zostanie uruchomione w momencie rozpoczęcia rozwiązywania testu). I etap konkursu może być przeprowadzony poza szkołą lub - jeśli pozwalają na to warunki

However, achieving this performance requires a combination of batch calibration, to obtain a set of average calibration parameters, followed by a room temperature trim, to correct

In this special issue we present three papers selected from the 18 th meeting of the EURO Working Group on Transportation (EWGT) which was held in July 2015 in Delft, the

For a twin-hulled structure at 15° heel, Figure 6 illustrates the calculated sway, heave and roll hydrodynamic coefficients determined using equations (25-27) At w2B/2g 1.52 a

NalezÇaÎ do nich: dobra wøasne (ruchome i nieruchome) instytucji kosÂcielnych, mienie funda- cji kosÂcielnych, dobrowolne sÂwiadczenia ze strony wiernych (pienieÎzÇ- ne i w

Jednodniówka wydana z  okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku dawnej Szkoły i  spotkania wychowanków w  dniu 18 lutego 1995 roku, opracowała Barbara

• Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa pol- skiego.?. Tom IV ‒ 1999

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2016.. Bibliography of academic staff of the Faculty of Law, Canon

ZESPÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW OSOBY DUCHOWNEJ 29 stępowania karnego 4 (zawartym w rozdziale 4 tej ustawy, który został po- święcony statusowi osoby pokrzywdzonej):

Organizatorami spotkania byli: Katedra Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz

Antoni Kość SVD, kierow- nik Katedry Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, znakomity znawca kultury,

Można powiedzieć, iż Darowska już w II połowie XIX wieku realizowała za­ łożenia, które stały się później jednymi z istotniejszych myśli przewodnich w na­ uczaniu Jana

35 Kategori specyficznie traktowanego sdu judgment rozumie Locke w Of the Conduct of the Understanding chyba nieco inaczej ni w An Essay Concerning Human Understanding, gdzie

Nic dziwnego, z˙e w pismach Peirce’a znajdujemy tez˙ inn ˛a koncepcje˛ wiedzy – jako s ˛adu, który jest za- razem uzasadniony nie tylko w tym sensie, z˙e obecnie nie ma wobec

Ingarden widzi w quasi- -s ˛adach intelektualno-emocjonaln ˛a polifonie˛ („polifoniczn ˛a harmonie˛” 23 ). S ˛ad logiczny odnosi sie˛ do rzeczywistos´ci dotycz ˛acej

[r]

W ramach niniejszej pracy przyje˛to naste˛puj ˛ ace okres´lenie Ja-postulatywne- go: Ja-postulatywne jest jednym z podsystemów Ja-przedmiotowego (obok real- nego i idealnego Ja) be˛d

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 35/1/4,

Talent poetycki oddaw ała chętnie na usługi przekładom , zw ra­ cając się zw łaszcza do um iłowanej poezji włoskiej... Dopiero dzięki p er­ spektyw ie dali

Ale kiedy w dwadzieścia la t później, mimo wielkiego rozwoju polskiej literatu ry teologicznej, powie Małecki o polskim języku teologicznym, że ta mowra

Obok odrębności indywidualnej wystąpić mają wyraźnie linie zespalające każdy utwór z utworami poprzednimi i następnymi, pozwala­ jące wskazać ew olucję

A dopiero w tedy pozwolić sobie będzie można na syntezy przynoszące odpowiedź na pytania, jak w toku średniowiecza kształtowały się dzieje kultury polskiej,