• Nie Znaleziono Wyników

Alkohole, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Alkohole, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Alkohole

Pytania z budowy alkohoholi. Właściwości alkoholi.

1/ Wzór Metanolu

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2/ Wzór Oktanolu

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3/ Czy metanol jest trujący?

[ ] tak [ ] nie

4/ Czy czysty metanol ma barwę?

[ ] nie [ ] tak

5/ Wzór etanolu.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6/ Czy etanol ulega reakcji spalania?

[ ] tak [ ] nie

7/ Jaki odczyn ma etanol?

[ ] obojętny [ ] zasadowy [ ] kwasowy

8/ Czy etanol jest bezwonny?

[ ] nie

(2)

Alkohole

https://www.memorizer.pl/nauka/2350/alkohole/

[ ] tak

9/ Czy cholesterol-związek powodujący miażdżycę,jest alkoholem?

[ ] tak [ ] nie

10/ Alkohol,główny składnik olejku miętowego.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11/ Uzależnienie,spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu etylowego.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12/ Wzór propanolu Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13/ Wzór butanolu Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14/ Wzór pentanolu Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15/ Jaki kolor ma płomień przy spalaniu Etanolu?

[ ] zielony [ ] żółty [ ] niebieski [ ] pomarańczowy

16/ Wybierz alkohole dobrze rozpuszczalne w wodzie

[ ] Etanol [ ] Butanol [ ] Propanol [ ] Heksanol

17/ Wybierz właściwości fizyczne Propanolu

[ ] charakterystyczny, ostry zapach [ ] bezbarwny

[ ] nieprzezroczysty

(3)

Alkohole

https://www.memorizer.pl/nauka/2350/alkohole/

[ ] bezwonny

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozpoczęła się właściwie dopiero w nu­ merze trzecim „Nowin” ostrzeżeniem: „Partia »Wyzwolenie«, która w naszym okręgu wyborczym niewiele ma do gadania,

The primary tide generator maintains a differential between a pumped inflow of saltwater to the model ocean and a gravity outflow of salt- water from the m6del

Jak mogliśmy się przekonać w trakcie kontaktów bezpośrednich lub korespondencyj­ nych z przedstawicielami zagranicznych humanistycznych ośrodków naukowych,

Alinę Słomkowską zespół (wokół którego skupione jest stosunkowo liczne grono pra- soznawców: praktyków i teoretyków dziennikarstwa, studentów — magistrantów,

Znajdowały się wśród nich czasopisma w ydaw ane przez lekarzy, przez techników dentystycznych oraz przez różne organizacje społeczno-zawodowe.. Było to, w

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 29/3-4,

Due to the nature of LCL filters, a specific harmonic attenuation can be obtained with several values of the inductive and capacitive components; therefore other variables, such

1991.. A dam Panasiew icz, ppor. Józef Cynowiec, chor.. po p ełniącym ją przez tydzień Bogdanie Skąpskim.. Frühlinga czytamy m.in.: zostałem postawiony przed oblicze

With main purpose to investigate the effect of aging and filler particles, selected from adhesion studies, on the performance of EB, the frequency- dependent material properties

klasow ej polity ki kadrow ej było zw iększenie się g ru p y osób m ający ch pochodzenie robotnicze lub chłop­ skie... obniżył się poziom

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Bij gebruik van kogels met steeds afnemende diameter zal echter het punt worden bereikt waar niet alle deeltjes van de beschouwde fractie m e e r kurmen breken, en uiteindelijk zijn

Był nim Antoni Sadzewicz, dotychczasow y współredaktor „G azety War­ szawskiej” i jej formalny współwłaściciel, a także reprezentant Związku L udow o-N

G dy pełen wątpliwości co do swej dalszej przyszłości pisał list z zesłania, posłużył się takim sformułowaniem: „ [ ...] absolutnie nie wiem, za co się

Osobną kategorię aktów norm atyw nych wojewódzkich funduszy tworzą ak ty praw ne stanowione przez ich organy (uchwały rady n a d ­ zorczej oraz zarządu), w

The contribution this paper is that by considering SMPL systems the perfor- mance of the scheduling procedure can be improved by using the properties of SMPL models and dynamic

Rozważając, czy środki nałożenia obowiązku usługi publicznej i za­ w ierania umów o usługach publicznych mogą być stosowane jednocze­ śnie do przewoźników n a tej samej

A patient experience journey was created via a standardized approach to analyze the patient experience within the dedicated care track of myocardial infarction treatment,