[W artykule moim]

Download (0)

Full text

(1)
(2)

W artykule moim Władysław Małachowski — Leon Warnerke, polski wynalazca w dziedzinie fotografii w nrze 1—2/1(966 „Kwartalnika” zaszła dość przykra po­ myłka!: pod ryc. 2 uimieszczono podpis „Fotografia Władysława Małachowskiego w Pamiętnikach J. Gieysztora”, rycina natomiast przedstawia fotografię Małachow­ skiego z albumu zdjęć D. MemdeOeijewa. Fotografię tę otrzymałem dzięki uprzejmości Tamary Siergiejewmy Kubriawcowej, dyrektora Muzeum — Archiwum D.. Mende- 1-ej ewa. Fotografia pochodzi z albumu zdjęć wklejanych osobiście, przez wielkiego uczonego i nosi dedykację iz dn. 2 III 1878, podpisaną: L. Warnerke.

¡PrizypOmiiniam jednocześnie, że fotografia iz Pamiętników J. Gieysztora została mi zwrócona e listem redakcji „Kwartalnika” z dn. 3 V 1966 z uwagą, że „nie nadaje się do reprodukcji”. Zostałem wówczas nieco zaskoczony tą decyzlją ze względu na znaczenie dowodowe wymienionej fotografii, ale nie wniosłam sprzeciwu. Ni© wy­ daje mi się jednak, aby, roziponządzając sprawną pracownią fotograficzną, nie moż­ na było fotografii tej wyretuszować tak, żeby nadawała się do reprodukcji.

Witold Romer

Zamieszczając powyższy list, redakcja „Kwartalnika” przeprasza najuprzejmiej Autora artykułu, a także T. S. Kubriawcową, dyrektora Muzeum — Archiwum D. Mendelejewa w Leningradzie, oraz wszystkich Czytelników za powstałą z winy re­ dakcji przykrą pomyłkę. Redakcja wyjaśnia natomiast, że fotografia Małachowskiego z ,¿Pamiętników” J. Gieysztora została zakwalifikowana jako nie nadająca się do reprodukcji przez wydawnictwo — wbrew opinii redakcji „Kwartalnika” .

Figure

Updating...

References

Related subjects :