• Nie Znaleziono Wyników

Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off"

Copied!
11
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Robert Zajkowski

Praktyczne modele funkcjonowania

spin-out i spin-off

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46/1,

65-74

(2)

A N N A L E S

U N I V E R S I TA T IS M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N - P O L O N I A

V O L . X L V I, 1 S E C T IO H 2 0 1 2

Katedra Bankowości

Uniwersytet M arii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

R O B E R T Z A JK O W S K I

Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off

A pplicable m odels o f operation for spin-out and sp in -o ff projects

Wprowadzenie

W spółczesna gospodarka światowa stanowi układ coraz ściślej i gęściej powiąza­ nych gospodarek narodowych, cechujących się rosnącym poziomem walki konkuren­ cyjnej oraz współzależności pom iędzy gospodarującym i podm iotami. Do głównych determ inant kształtujących bieżące relacje biznesowe zalicza się1:

1) globalizację, 2) tw ardą konkurencję, 3) ciągłe innowacje,

4) przełam ywanie monopoli, 5) postęp technologiczny, 6) inform atyzację,

7) różnorodność kulturową, 8) orientację na klienta, 9) zmiany na rynku pracy.

Doprowadziły one do sytuacji, w której o sukcesie rynkowym decyduje unikatowy pomysł połączony z zaawansowaną technologią, kreowany przez ludzi otwartych na niestandardowe w yzw ania i działania. Przedsiębiorstw a potrafiące zaoferować cho­ ciażby m inim alnie większą w artość dodaną własnej oferty, uzyskują szansę w ykre­

1 P. F. B orow ski, P r ze d się b io r s tw a X X I w ieku, „E uropejski D oradca S am orządow y” k w iecień -czerw iec 2011, n r 2(17), s. 12.

(3)

owania ponadprzeciętnych efektów ekonomicznych i wyróżnienie na tle niezliczonej liczby dostawców substytucyjnych dóbr oraz usług.

Również przedstawiciele władz różnego szczebla w raz z instytucjam i m ającymi w pływ na rozwój rynku zauważyły, że innowacyjność gospodarki stanowi jeden z głównych czynników sukcesu we współczesnym świecie. Stąd pojawiło się w ostat­ nich latach wiele inicjatyw propagujących rozwój przedsiębiorstw technologicznych, innowacyjnych, opartych na wiedzy i kapitale intelektualnym. Szeroko lansowane idee spowodowały wykształcenie szerszej koncepcji społecznej, którą m ożna określić jako swoistą modę na przedsiębiorczość technologiczną.

Propagowane koncepcje rozwoju przedsięwzięć technologicznych lub innowacyj­ nych szczególnie podatny grunt znalazły w środowisku akademickim jako natural­ nej „kuźni pomysłów”. Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz absolwenci nieustannie zachęcani są do inicjowania przedsiębiorstw czerpiących różnorodne

know-how uczelni. N a gruncie regulacyjnym stworzono także wiele zachęt do tego

rodzaju aktywności gospodarczej, jak chociażby znane z historii modelowe programy wsparcia funkcjonujące w krajach U E, które dały podstawę do zdefiniowania tzw. dobrych praktyk tw orzenia przedsiębiorstw typu sp in -o ff lub spin-out2. Ponadto chociażby brytyjskie doświadczenia wskazują, że oprócz siły gospodarki regionu, głównych przemysłów z naciskiem n a high-tech, infrastruktury naukowo-badawczej i wydatków na B+R oraz instytucji wspierających i polityki proinnowacyjnej, równie istotne jest wyszczególnienie charakteru powiązań społecznych tworzących kulturę systemu innowacyjnego3. M ożna postawić tezę, że osiągnięcie odpowiedniego efektu kulturowego w Polsce w ym aga jeszcze nie tylko olbrzym ich nakładów pieniężnych i intelektualnych ze strony wszystkich grup interesariuszy, ale także odpowiednio długiego horyzontu czasowego.

1. Sposoby komercjalizacji wyników badań naukowych a sp in -o ff i spin-out

M ożna wskazać cztery główne rodzaje strategii umożliwiających transfer tech­ nologii z ośrodków naukowo-badawczych do biznesu4:

1) licencjonowanie, 2) alianse strategiczne,

3) tworzenie firm technologicznych (np. spin off, spin-out, spin-in, start-up), 4) tworzenie firm jo in t venture.

2 Szerzej por. In n o w a cyjn a p rzed się b io rczo ść a ka d em ick a — św iatow e , PARP, W arszaw a

2005, s. 44 i n.

3 P. F. B orow ski, P rze d się b io r s tw a X X I w ieku, „E uropejski D oradca S am orządow y” k w iecień -czerw iec 2011, n r 2(17), s. 12.

4 D. T rzm ielek, S. Byczko, Z ag a d n ien ia w ła sn o ści in telektu a ln ej w tra n sferze technologii, PARP, Ł ódź 2011, s.31.

(4)

PRAKTYCZNE MODELE FUNKCJONOWANIA SPIN-OUT I SPIN-OFF 67

Strategie licencjonow ania oraz tw orzenia firm technologicznych sprowadzają się do transferu wytworzonej technologii i jej komercjalizacji w zam ian za opłaty lub udziały. Są także najbliższe koncepcjom preferowanym w Polsce. W praktyce gospodarczej potencjalny przedsiębiorca, który zam ierza samodzielnie lub wspólnie z jed n o stk ą naukow o-badaw czą dokonać kom ercjalizacji w yników prac badaw ­ czych, może skorzystać z wielu inicjatyw legitymizowanych przez władze i agendy państwowe wspierających tego rodzaju procesy. Przede wszystkim może skorzystać z rozbudowanych, bezpłatnych systemów szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz dyscyplin przydatnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W najbardziej zaawansowanych formach w sparcia może liczyć nie tylko na pomoc o charakterze dydaktycznym , lecz również wsparcie operacyjne i finansow e ukierunkow ane na utworzenie przedsiębiorstwa typu spin off/spin out.

Mówiąc o przedsiębiorstwach sp in -o ff i spin-out, należy uporządkować stoso­ wany niejednokrotnie nieprawidłowo lub synonim icznie aparat pojęciowy związany z przedsiębiorczością akadem icką.5

Spin-offto przedsiębiorstwo o charakterze odpryskowym (firma odpryskowa), które

powstało na drodze usam odzielnienia się pracow nika (lub pracowników) jednostki macierzystej wykorzystującego (wykorzystujących) w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy sp in -o ff posiadają najczęściej charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej. Utworzenie przedsiębiorstwa typu sp in -o ff związane jest często z komercyjnym wykorzystaniem technologii, wiedzy technicznej i umiejętności nabytych w organizacji macierzystej do rozwoju niezależnego biznesu6. Przedsiębiorstwa tego rodzaju traktow ać m ożna jako „efekt uboczny” prowadzonych przez akadem ika badań naukowych7. W odróżnieniu od spin-off, podm iot określany jako spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracow nika lub pracowników jednostki macierzystej lub innej organizacji (np. laboratorium badaw­ czego, szkoły wyższej), wykorzystujące w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out, w przeciwieństwie do firm spin­

off, są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją m acierzystą8. Głównym

czynnikiem wyróżniającym sp in -o ff i spin-out jest więc formalny związek jednostki macierzystej z powstałą firm ą, a przez to możliwość faktycznego i sformalizowanego

5 Por. chociażby : http://w w w .m edicus.lublin.pl/index.php?pid=664, gdzie w tekście uży w an e je s t pojęcie

s p in - o ff w odniesieniu do p o d m io tu o ch arak terze o rganizacyjnym i praw nym ty p u spin-out.

6 P. G łodek, P o w sta n ie i fin a n so w a n ie m a łej fir m y tech n o lo g iczn ej [w:] P. G łodek, J. K ornecki, J. Ropę-

ga, F u n kcjo n o w a n ie m a łych i średnich p rzed się b io rstw w e w spółczesnej gospodarce. W ybrane ,

U n iw ersy tet Ł ó dzki, Ł ódź 2005, s. 16-17.

7 M. Tokarski, B a rie r y rozw oju p rzed się b io rczo ści a ka d em ick ie j w P olsce, [w:] Stra teg ie za rzą d za n ia

m ikro - i m ałym i p rzed się b io rstw a m i. M ik ro firm a 2010, (red.) B ielaw ska, A. Szopa, Z e sz y ty N aukow e n r

585, Ekonom iczne Problem y U słu g n r 50, W ydaw nictw o N aukow e U n iw ersy tetu Szczecińskiego, S zczecin 2010, s. 376.

8 In now acje i tra n sfer technologii. S ło w n ik podjęć, red. K. B. M atusiak, PARP, W arszaw a, 2005, s. 149;

(5)

oddziaływ ania na procesy przebiegające w przedsiębiorstw ie kom ercjalizującym efekty prac badawczych.

Przyjmując wskazane wcześniej rozróżnienie pomiędzy spin-out i spin-off, wydaje się, że jednostki naukowo-badawcze z punktu w idzenia długookresowych korzyści powinny być szczególnie zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw typu spin-out. W tego rodzaju podmiotach zachowują przynajmniej częściową bezpośrednią kontrolę oraz prawo do rozporządzania komercjalizowanym i wartościam i intelektualnymi.

Proces tw orzenia przedsiębiorstw akadem ickich w ym aga przede w szystkim decyzji dotyczącej prawnego sposobu komercjalizacji w yników badań naukowych. W praktyce w yróżnia się dwa podejścia, tj.: komercjalizację bezpośrednią i pośrednią (por. rys. 1)9.

Komercjalizacja B+R

Bezpośrednia

- Sprzedaż praw do w yników badań

Udzielenie licencji na korzystanie z wyników badań

Pośrednia

Prawa w łasności do

Ц przedsiębiorstw komercjalizujących wyniki badań

Rys. 1. M etody kom ercjalizacji w y ników prac badaw czo-rozw ojow ych

Źródło: Opracowanie własne na podstaw ie Przewodnik. K om ercjalizacja B+R dla praktyków , M inisterstw o Nauki i Szkolnictwa Wyższego, W arszawa 2010.

G eneralnie uznać należy, że w m etodzie bezpośredniej jed n o stk a badaw cza traci całkowicie (sprzedaż) lub istotnie ogranicza (licencja) kontrolę nad know-how będącym przedmiotem komercjalizacji (por. rys. 2). W praktyce prowadzi to często do dwóch niekorzystnych sytuacji:

1. Jednostka badawcza po utracie lub ograniczeniu kontroli nad rozwiązaniem innowacyjnym nie przejawia zainteresowania dalszym rozwojem technologii stanowiącej przedm iot komercjalizacji bezpośredniej.

2. W procesie kom ercjalizacji jed no stk a badaw cza godzi się n a ograniczenie możliwości dalszego rozwoju rozwiązań innowacyjnych przez zapisy umowne uniemożliwiające prowadzenie konkurencyjnej działalności badawczej. W tym w ypadku więc uw arunkow ania korporacyjne procesu kom ercjalizacji z całą pew nością nie w yw ierają pozytywnego w pływ u na kontynuację prac badaw­ czych oraz dalszy rozwój wartości intelektualnych stanowiących przedm iot zbycia

9 P rze w o d n ik. K o m e rc ja liza c ja B + R dla p ra k ty k ó w , M in iste rstw o N au k i i S zk o ln ictw a W yższego, W arszaw a 2010, s. 177 i n.

(6)

PRAKTYCZNE MODELE FUNKCJONOWANIA SPIN-OUT I SPIN-OFF 69

lub licencjonowania. M imo to bezpośrednia komercjalizacja znajduje zwolenników wśród osób i podmiotów preferujących samodzielność i niezależność w kształtowaniu procesów biznesowych.

Jednostka badawcza Jednostka badawcza Sprzedaż Zaplata za zakup prac

rozwojowych

Licencjonowanie Opłaty licencyjne

Kapitał

Inwestor

Wyniki prac badawczych |

Przedsiębiorstwo

j (

Zasoby kapitałowe |

!___________________________ i

[ Licencja na wykorzystanie wyników p ra d

I badawczych Przedsiębiorstwo Zasoby kapitałowe \ _______________ I Kapitał Inwestor

Zakres kontroli w yników prac badawczych

Rys. 2. B ezp ośred n ie m odele kom ercjalizacji w y ników B+R

Źródł o: Opracowanie wł asne.

A naliza procesów zachodzących w realnej sferze gospodarki pokazuje, że bezpo­ średnie modele komercjalizacji aplikowalnych w yników badań naukowych w skraj­ nych przypadkach przybierać m ogą albo form ę przedsiębiorstw a powołanego do rozwoju i urynkowienia pojedynczego w ynalazku (patentu, prawa, rozwiązania), albo prow adzą działalność w formie „fabryki technostarterów ”10. W tym drugim przy­ padku działalność przedsiębiorstwa sprowadza się do poszukiw ania interesujących rozw iązań technologicznych z wybranych lub różnych dziedzin nauki, pozyskiwania praw do tych rozwiązań przez ich zakup lub licencjonowanie, finansow ania proce­ sów komercjalizacji i wreszcie czerpania pożytków przeważnie w formie dalszego licencjonow ania lub sublicencjonow ania gotow ych technologii przem ysłow ych. Zazwyczaj także fabryki technostarterów oferują potencjalnym pomysłodawcom i twórcom wiele usług dodatkowych, które z założenia m ają umożliwić im podjęcie decyzji co do sposobu rozporządzania posiadanym prawem majątkowym (sprzedaż czy licencja). Do świadczeń tych należą przede wszystkim:

(7)

1) wyceny praw majątkowych,

2) rynkowe analizy w yników prac badawczych (ocena przydatności rozwiązań z punktu w idzenia rynkowego),

3) rekomendacje co do sposobu finansow ania procesu komercjalizacji, 4) szkolenia (np. ochrona własności intelektualnej),

5) finansow anie procesu komercjalizacji,

6) pom oc w tworzeniu przedsiębiorstw typu start-up.

Reasumując, jednostki tego rodzaju dążą do przejęcia kontroli nad w ynikam i prac badawczych, sprowadzając rolę ich wynalazców do funkcji współpracowników lub konsultantów wykonujących swe funkcje w zamian za określone wynagrodzenie lub też uznają samoistność efektów prac naukowych i odstępują od współpracy z ich twórcami.

W przypadku kom ercjalizacji pośredniej regułą jest, że jed no stk a naukowo- b a d a w c z a partycypuje w tw orzonym przedsiębiorstw ie zw ykle przez określony poziom udziałów w kapitale zakładowym. W ten sposób zabezpiecza sobie możliwość w pływ u na decyzje dotyczące komercjalizowanych wyników prac badawczych.

Wyodrębnić m ożna kilka sposobów transferu wyników prac rozwojowych z je d ­ nostki badawczej do tworzonego przedsiębiorstwa:

1) sprzedaż w yników prac rozwojowych,

2) opłacenie części kapitału zakładowego przedsiębiorstw a aportem , który stanowią w yniki prac rozwojowych,

3) opłacenie części kapitału zakładowego przedsiębiorstwa aportem, którym jest licencja ustanowiona n a podstawie w yników prac rozwojowych. Modelowe rozw iązania w obszarze pośredniej komercjalizacji prac badawczych zilustrowano na rys. 3.

Jednostka badaw cza

K a p ita ł [o p ła c o n y a p o r te m w y n ik ó w p r a c b a d a w c z y c h lu b lic e n c ja m i n a w y n ik a c h p r a c b a d a w c z y c h ] P rzedsiębiorstw o K a p ita ł Inwestor

Z akres kontroli w yn ikó w prac badaw czych

Rys. 3. Pośrednie m odele kom ercjalizacji w y n ik ó w B+R Źródło: Opracowanie własne.

(8)

PRAKTYCZNE MODELE FUNKCJONOWANIA SPIN-OUT I SPIN-OFF 71

Analizując przedstawione wcześniej koncepcje komercjalizacji, zauważyć nale­ ży, że komercjalizacja bezpośrednia bliższa jest idei przedsiębiorstw typu sp in -o ff (przedsiębiorstw odpryskowych), gdy pośrednia nieomal idealnie wpisuje się w model inicjatyw o charakterze spin-out.

Nadmienić należy ponadto, że w praktyce pośrednie modele komercjalizacji, w któ­ rych jednostka badawcza sprawuje kapitałowy nadzór nad spółką komercjalizującą, z punktu w idzenia jednostki badawczej przybierać mogą dwojaki charakter. K ry te­ rium wyróżniającym jest tu sposób sprawowania funkcji kontrolnych przez jednostkę badawczą nad przedsiębiorstwem: może mieć charakter bezpośredni, gdy jednostka badawcza posiadająca osobowość praw ną jest właścicielem części przedsiębiorstwa, lub pośredni, gdy przez jednostkę badawczą powoływany jest inny podm iot prawa całkowicie od niej zależny (np. Centrum Transferu Technologii, Centrum Innowacji itp.) prowadzący działalność w form ie spółki kapitałowej lub jednostki organiza­ cyjnej jednostki badawczej, który następnie obejmuje udziały w przedsiębiorstwie komercjalizującym w yniki badań naukowych. Oczywiście w drugim z w ym ienio­ nych rozw iązań musi nastąpić uprzednie przeniesienie wyników badań naukowych z jednostki badawczej do podm iotu zależnego (por. rys. 4).

Jednostka badaw cza Kapitał i/lub

wyniki prac badawczych

P rze d siębiorstw o

Jednostka badaw cza

Wyniki prac badawczych Podmiot zależny od JB [ np. CTT] Kapitał Kapitał i/lub wyniki prac badawczych

Inw estor P rze d siębiorstw o

Kapitał

Inw estor

Rys. 4. M odele kontroli je d n o stk i badaw czej nad sp ó łką k o m ercjalizującą w y n ik i p rac badaw czych

Źródł o: Opracowanie wł asne.

W realiach gospodarczych przedstawione powyżej rozw iązania modelowe stano­ wić m ogą co najwyżej punkt w yjścia w procesie kształtow ania formy organizacyjnej pośredniego modelu komercjalizacji w yników prac badawczych. Szczególnie istotną

(9)

rolę odgryw a form a praw na przedsiębiorstwa zajmującego się im plementacją tech­ nologii „laboratoryjnej” do realnej sfery gospodarki. W ytyczne M inisterstw a Nauki i Szkolnictwa W yższego rekomendują powoływanie spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna), jako form prawnych ade­ kwatnych i formalnoprawnie dostosowanych do potrzeb sprawnej organizacji procesu komercjalizacji oraz zarządzania własnością praw majątkowych. W przypadku Pań­ stwowych Jednostek Badawczych (instytuty badawcze, uczelnie, instytuty naukowe PAN) mogą z mocy przepisów prawa tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe, obejmując w nich udziały lub akcje oraz mogą oczywiście czerpać z tego tytułu zyski11.

2. Problemy uczestników procesu komercjalizacji

Doświadczenia krajowe i międzynarodowe pozwoliły na identyfikację wielu barier rozwoju przedsiębiorstw spin-out. Należą do nich przede w szystkim 12:

1) bariery prawne i organizacyjne,

2) bariery m entalno-kulturowe i psychologiczno-społeczne, 3) bariery finansowe,

4) bariery kompetencyjne, 5) bariery strukturalne, 6) bariery informacyjne.

Doświadczenia autora jako uczestnika wielu procesów tworzenia przedsiębiorstw typu spin-out pozwalają sformułować osąd wskazujący, że najtrudniejszym i do poko­ nania przeszkodam i są bariery prawne i organizacyjne. Ich pragm atyczny charakter ujawnia się od razu w pierwszej fazie kreowania nowego podm iotu gospodarczego i jest w yrazem trójstronnego konfliktu interesów:

1) kapitałodawcy, 2) jednostki badawczej, 3) badaczy.

Oczekiwania kapitałodawcy bez względu n a to, czy jest nim osoba pryw atna, czy instytucja, ograniczają się przeważnie do niezbyt obszernego katalogu uwarunkowań finansow ych i korporacyjnych, jak:

1. W pływ na procesy zarządcze i kontrolne spółki, zw łaszcza m inim alizacja obaw przed inercją procesów decyzyjnych po stronie jednostki badawczej. 2. W zględna swoboda dysponowania wniesionym kapitałem w obszarze ustalo­

nych celów inwestycyjnych.

11 A rt. 17, ust. 3 u sta w y z d n ia 30 k w ie tn ia 2010 r. o in sty tu ta c h badaw czych (Dz. U. z 2010 r. n r 96, poz. 618).

12 M. T okarski, B a rie r y rozw oju przed się b io rczo ści a ka d em ick ie j w P olsce, [w:] S tra teg ie za rzą d za n ia

m ikro - i m ałym i przed sięb io rstw a m i. M ik ro firm a 2010, red. Bielaw ska, A. Szopa, Z e sz y ty N aukow e n r 585,

E konom iczne Problem y U sług n r 50, W ydaw nictw o N aukow e U n iw ersy tetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 380-382.

(10)

PRAKTYCZNE MODELE FUNKCJONOWANIA SPIN-OUT I SPIN-OFF 73

3. Oczekiwana stopa zw rotu w założonym horyzoncie czasowym. 4. Ochrona w artości wytworzonej w przedsiębiorstwie.

5. Klarowna ścieżka deinwestycji.

Kapitałodawca zwykle nie uzurpuje sobie w pływ u na sam merytoryczny przebieg procesu komercjalizacji, o ile firm a będzie właściwie realizowała cele kapitałowe i rozwijała się zgodnie z przyjętą strategią.

Jednostka badawcza z kolei w procesie komercjalizacji pośredniej swoje wym aga­ nia koncentruje wokół „zabezpieczenia w yników prac badawczych”. Dąży więc albo do zagwarantowania sobie odpowiednio wysokiego udziału w kapitale zakładowym spółki spin-out, albo też przy m niejszościowym zaangażowaniu kapitałowym ocze­ kuje przyjęcia przez strony zapisów umownych (statutowych) dających jej szczególne uprawnienia majątkowe, korporacyjne lub osobiste. Przykładowo w jednej z tworzonych spółek jednostka badawcza jako bezwzględny w arunek korporacyjny przystąpienia do spółki, w której jej udział w kapitale zakładowym ustalony został na poziomie 24%, zażądała, by „udzielanie zgody n a dokonanie każdej czynności prawnej rozpo­ rządzającej lub zobowiązującej dotyczącej wnoszonego patentu wym agało kw alifi­ kowanej większość 4/5 głosów na Zgrom adzeniu W spólników”. Nadm ienić należy, że analogiczny poziom obwarowania decyzyjnego dotyczył w tej spółce również jej połączenia, podziału lub przekształcenia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanow ienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz oczywiście likwidacji. W praktyce zapisy tego rodzaju w połącze­ niu z innym i postanowieniami um ownym i oznaczają więc, że bez zgody jednostki badawczej spółka spin-out nie będzie m ogła w żaden sposób naruszyć charakteru prawnego komercjalizowanych wyników badań.

Równie często jednostki badawcze, decydując się na mniejszościowe udziały w spółkach, „zabezpieczają” w yn ik i prac rozwojowych przez uprzyw ilejow anie udziałów lub akcji co do głosu, przez co ostatecznie uzyskują efekt zbliżony do przedstaw ionego powyżej. Jednostki badaw cze korzystają rów nież z upraw nień osobistych, jak w pływ na obsadę zarządów i rad nadzorczych, rzadziej związanych z uzyskiwaniem określonych świadczeń do spin-out.

Łatwo zauważyć, że w ym agania stawiane przez jednostkę badawczą obejmujące wiele uprzywilejowań w yw ierają istotny w pływ na przebieg trójstronnych negocjacji inicjujących spółkę komercjalizującą i wym agają niezwykle precyzyjnego form uło­ w ania poszczególnych zapisów, które zostaną uznane przez strony za „rozwiązanie salomonowe”.

W śród potocznych opinii środowiska naukowego panuje przekonanie, że rola badaczy w procesie komercjalizacji w yników prac naukowych jest marginalizowana. W ynika to przede w szystkim z faktu, że - jak do tej pory - nie zostały wypracowane określone rozwiązania systemowe definiujące nie tylko formalnoprawny kształt procesu komercjalizacji, ale również w yznaczające miejsce i potencjalne korzyści twórców. Problemy tego rodzaju zauważone zostały chociażby przez Grażynę Ginalską, kie­ row nika K atedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego

(11)

w Lublinie, która podjęła działania zm ierzające do komercjalizacji opracowanego przez jej zespół wynalazku. W wypow iedzi prasowej G rażyna Ginalska w skazała13: 1. Brak systemowych rozw iązań wspierających komercjalizację ze strony M ini­

sterstwa N auki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Problemy zw iązane z przypisaniem praw a własnościowego w ynalazcy do patentu.

3. Kapitał niezbędny do przeprowadzenia procesu komercjalizacji.

Rola badaczy w procesie komercjalizacji jest o tyle istotna, że są to osoby p o ­ siadające unikatową wiedzę i doświadczenie, a także swoistą „intuicję” twórczą, bez których często proces ten nie jest m ożliwy do przeprowadzenia. Bez adekwatnego udziału badaczy istnieje więc ryzyko, że innowacyjne rozwiązanie, mogące stanowić w świecie gospodarczym element przewagi konkurencyjnej, zakończy swój byt na etapie badań laboratoryjnych.

Zakończenie

Skuteczna kom ercjalizacja w yników badań naukowych stanowi czynnik w y ­ wierający w pływ na konkurencyjność gospodarki. Jak pokazują jednak praktyczne doświadczenia, jest to proces skomplikowany, wielowątkowy i wym agający szcze­ gólnych predyspozycji od w szystkich jej uczestników. Dlatego też pożądane są okre­ ślone zbiory dobrych praktyk oraz kompleksowych rozwiązań systemowych, które ułatw ią zarówno „urynkaw ianie” cennych efektów intelektualnych, jak i adekwatnie zabezpieczą interesy uczestników. W prowadzane przez część jednostek badawczych wewnętrzne zasady regulujące prawa, korzyści i obowiązki twórców oraz jednostek badawczych stanowią pozytywny sygnał dla całego środowiska naukowo-badawczego. Dodatkowo próba usystem atyzowania zagadnień związanych z problem atyką komer­ cjalizacji B+R, podjęta przez władze centralne, także stanowi element zachęty dla badaczy. Jednak wypracow anie kompleksowego i jednolitego systemu wiążącego środowiska twórcze z biznesem w ym aga koordynacji w szystkich zainteresowanych oraz dalszych prac badawczych i koncepcyjnych.

A pplicable m odels o f operation for spin-out and sp in -o ff projects

T h e a rtic le d is c u sse s som e m o d el so lu tio n s fo r c o m m e rc ia liz a tio n o f sc ie n tific re se a rc h re su lts . In d e ta ils it p r e se n ts co re iss u e s o f c re a tin g a n d o p e ra tin g s p in -o ff a n d s p in -o u t p ro je c ts. P ra c tic a l ex­ p e c ta tio n s o f all sta k e h o ld e rs sig n a le d d u rin g c o m m e rc ia liz a tio n p ro c e ss e s are p re se n te d a s w ell a s th e p ro p o sa l fo r som e sy ste m so lu tio n s m a k in g th e p ro c e s s o f c o m m e rc ia liz a tio n in P o la n d m o re e ffe ctiv e .

13 http://w iadom osci.gazeta.pl/W iadom osci/1,97906,9539233,Sztuczna_kosc_z_Lublina Problem y

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obecnie sakralizacja pisarza, która wiąże się z pew ną szczególną koncepcją odgrywanej przezeń roli, stylu jego życia, ze sposobem lek tu ry jego dzieł i relacji

opisane przez Platona praktyki eugeniczne przywodzą wprawdzie na myśl systemy totalitarne, ale, jak zauważa Goldstein, odzwierciedlają typowy dla tych czasów niski status

W zakresie spraw nie uregulowanych w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy uzyskała prawo wydawania przepisów porządkowych, jeżeli

W y­ daje się, iż organizatorzy spotkania pozostawili referentom dużą swobodę w ustale­ niu zakresu tematycznego ich wystąpień, trudno też doszukać się w

Główne tezy badaczek można opisać według następujących parametrów. Po pierwsze, poszukiwanie metafory konceptualnej powinno korespondować z rze- telnym badaniem danych

Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w. Lądzie nad Wartą w roku

W takim stadzie, chociaż na mniejszej populacji i w ograniczonym zakresie, prowadzi się nadal pracę hodowlaną... 184/

przez nsa skarg, spowodowana przez niedołożenie należytej staranności przez prawnika, implikuje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej prawnika. aktualne pozostaje pytanie co

W przypadku komercjalizacji po Ğredniej reguáą jest, Īe jednostka naukowo- -badawcza partycypuje w tworzonym przedsi Ċbiorstwie zwykle przez okreĞlony poziom udzia áów

Z punktu widzenia kryzysu uchodźczego realizacja wszystkich obejmuje trzy płaszczyzny, które się wzajemnie uzupełniają i przenikają: przezwy- ciężanie przyczyn uchodźstwa,

f) indywidualne przygotowanie czytanki przez uczniów w domu. Do II etapu zalicza się również wstępne omówienie treści czytanki po pierwszym przeczytaniu. Są to swobodne wypowiedzi

Podsumowując, należy podkreślić, że specyfika produktu destynacji spra- wia, iż istnieją silne korzyści związane ze współpracą jego interesariuszy. Współpraca ta

Stwierdzić należy przede wszystkim, że fakt podejmowania przez chłopów pracy poza ich rodzinnymi gospodarstwami, czasowego lub trwałego migrowania do miast – w

Niemniej jednak ostatnie lata przynoszą wiele cieka- wych doniesień, które być może w  przyszłości staną się przesłanką do  zmiany standardów dla chorych onkolo-

Mając na uwadze w szczególności korzyści wymieniane przez właścicieli mikroprzedsiębiorstw spin off, które były związane z kreowaniem norm i warto- ści proinnowacyjnych

We w szystkich scenariuszach rozw oju sytuacji zakładano istnienie W ojska Pol­ skiego. Z kolei po ich likwidacji naczelne władze wojskowe podjęły czynności, których

I rzeczywiście, rodzi się samoistnie pytanie: Czy takie podkreślenie ry- tualnego oczyszczenia, nawet jeśli wychodzi ono poza szablon prawa Mojżeszowego i staje się głównym

W ostatniej części tekstu chcę zanalizować sformułowanie ostatecznego celu człowieka, zgodne z filozofią Rand, brzmiące następująco: (5) celem ostatecznym człowieka jest jego

Ohne grund- sätzliches Szenario des Boxkampfes (z. der Kampf besteht aus 12 Runden, zwischen denen Pausen angelegt werden; der Kampf ist aggressiv; in den Pausen erholen sich

Nie miał on charakteru „równobocznego”, ponieważ Rabat wyraźnie ciążył w kierunku państw zachodnich, jednak współpraca z ZSRR miała częściowo zrównoważać

Podsumowując, nakreślone dotychczas rozważania odnoszące się do tematy- ki akademickich spin offów oraz uwarunkowań wykorzystania wiedzy prowadzą do sformułowania

Wykorzystanie wiedzy naukowej oraz wiedzy biznesowej w odniesieniu do konfiguracji zasobów powstającego akademickiego spin offu

Examined spin-off companies internationalize their research and development function through international technical alliances, international technology transfer, international