• Nie Znaleziono Wyników

"Leon Gomolicki-sylwetka prozaika", Jerzy Rzymowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Leon Gomolicki-sylwetka prozaika", Jerzy Rzymowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Izabela Jarosińska

"Leon Gomolicki-sylwetka prozaika",

Jerzy Rzymowski, "Zeszyty Naukowe

Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki

Humanistyczno-Społeczne" Łódź

1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 16/50, 214

(2)

( I I ' RZYMOWSKI J e r z y : E ry n ie h i s t o r i i i c z ł o w i e k a . 0 p i ­ s a r s t w ie Leona G o m o lic k ie g o . Łódź 1973, WŁ, s s . 267, n l b . 1, , t a b l . 4 , z ł 1 6 ,

-M o n og rafia t w ó r c z o ś c i G o m o lic k ie g o , obejm ująca c a ł y je g o dorobek p i s a r s k i , począwszy od p isan ych w jęz y k u p o ls k im i ro­

s y js k im p o e z j i (w l a t a c h 20-ych i 30—y c h ) aż do p o w i e ś c i "Ko­ miks p s y c h o l o g i o z n y " (z 1972 r . ) . A u t o r r e k o n s t r u u je f i l o z o ­ f i c z n y i l i t e r a c k i k o n te k s t p is a r s t w a G o m o lic k ie g o , wskazuje na obszary k u lt u r y e u r o p e j s k i e j i p o l s k i e j , k t ó r e go i r . a p i r u - j ą . U z u p e łn ie n ie k s i ą ż k i stanow ią: wybór tek s tó w k r y t y o z n y c h pośw ięconych p o w oje n n e j t w ó r c z o ś c i p r o z a t o r s k i e j p i s a r z a o r a z p e łn a b i b l i o g r a f i a je g o p u b l i k a c j i i i c h opracowań.

BP/50/97 M.G.

( I I ) RZYMOWSKI J e r z y : Leon G om oliok i - s y lw e t k a p r o z a i k a . " Z e s z y t y Naukowe U n iw e r s y te tu Ł ó d z k ie g o . Nauki H u m anisty- c z n o - S p o ł e c z n e " . S .1 , z . 90, Łódź 1972, s. 1-27.

Przedmiotem pra cy j e s t t w ó r c z o ś ć p r o z a t o r s k a Leona Gomo­ l i c k i e g o . A n a l i z u j ą c utwory p i s a r z a wydane w l a t a c h 1959-1970, a u t o r podejmuje próbę r e k o n s t r u k c j i modelu j e g o p o w i e ś c i , wy­ m i e n i a j ą c cechy k s z t a ł t u j ą c e s p e c y f i k ę t e j p r o z y : 1 ) ; w s p ó ł is t ­ n i e n i e f i k c j i i f a k t u - fa b u ły i form użytkowych; 2 ) i n t e l e k - t u a l i z a c j ę f i k c j i l i t e r a c k i e j ; 3) s t y l i s t y o z n ą s w o i s t o ś ć n a r ­ r a c j i , p o l e g a j ą c ą na silnym z l i r y z o w a n i u w y p o w ied z i.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Środki te należy stosować zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozporządzeniu Mini- stra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą

Bulgaria, Turkish Invasion, Medieval Ages, 14 th Century, 15 th Century, Ottoman Empire The Ottoman invasion in Europe during the 14th century turned out to be fate- ful to the

1   A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Przepisy procedur sądowych zawierają normy, które dotyczą relewantnych faktów z punktu widzenia prawa materialnego, ponieważ

Analiza przekazów zawartych w tabeli prowadzi nas do dwóch wniosków. Na 32 miejsca, które stały się celem ataku Demetriusza, co najmniej 27 padło jego łu- pem. Nie udało mu

W związku z powyższym wydaje mi się, iż również w niniejszej pracy zbędne jest wprowadzanie tako- wych rozróżnień, a zatem można posłużyć się tą szeroką,

Jest to wyjątek od zasady swobodnego rozporządzania rzeczą z wyłącze- niem innych osób (wyrażonej w art. Jednak jest to argument, który równie dobrze

Lorsque la présomption de la prestation caractéristique peut être écartée en vertu de la Convention de Rome, il est essentiel de préciser la règle des liens les plus étroits

Postawy wobec nierówności społecznych: stosunek do rozpiętości docho- dowych jako takich, tolerowane wielkości zróżnicowań dochodowych, żądanie ograniczenia zarobków