• Nie Znaleziono Wyników

"Propaganda książki w wileńskich czasopismach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863)", Anna Wereszka, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Propaganda książki w wileńskich czasopismach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863)", Anna Wereszka, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Teresa Lanholc

"Propaganda książki w wileńskich

czasopismach literackich w okresie

międzypowstaniowym (1831-1863)",

Anna Wereszka, "Rocznik Bibl. PAN"

XXVII, Kraków 1982 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 27/1 (91), 409

(2)

WEINTRAUB Wiktor: Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mic­ kiewicza. Warszawa 1982, PIW, ss. 453, zł

150,-Na szerokim tle romantycznej literatury, filozofii i kul­ tury praca ukazuje profetyzm Mickiewicza, jego specyfikę i przemiany. Był on - wg autora - silnie powiązany z Mickiewi­ czowskim darem improwizatorskim: w rozumieniu poety ten właśnie dar był znamieniem "wybrańetwa” . Mickiewicz poczuł się proro­ kiem natchnionym przez Boga właśnie jako improwizator. Związki świadomości profetycznej Mickiewicza z jego darem improwizator­ skim zarysowują się Już przy narodzinach tej świadomości, ale towarzyszą poecie stale. Trzy wielkie dzieła pisarza są ekspre­ sję Je9° profetyzmu i tylko w świetle założeń tego profetyzmu dają się zrozumieć: "Dziadów" część trzecia, "Księgi" oraz Pre­ lekcje paryskie.

BP/91/135 M.K.

WERESZKA Anna: Propaganda książki w wileńskich czasopis­ mach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863). "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982, s. 35-59.

Autorka zajmuje się reklamą piśmiennictwa (literatury pięknej, naukowej, fachowej, innej, czasopism i noworoczników) w następujących czasopismach: "Wizerunki i Roztrząsania Nauko­ we", "Athenaeum", "Pamiętnik Naukowo-Literacki", "Teka Wi le ń­ ska", "Pismo zbiorowe Wileńskie” . Zamieszcza zestawienia doty­ czące relacji liczbowych między dziełami oryginalnymi polskimi i obcymi oraz przekładami, a także w ich obrębie proporcji po­ szczególnych rodzajów piśmiennictwa. Ponadto zwraca uwagę na proporcje ilościowe miejsc wydania i wydawców propagowanych dzieł.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The concept of dialogue as developed by Bakhtin has been introduced to the intercultural context of foreign language education by Kramsch (1993) in her book Context and culture

Gegeben zwei Sprachen A und B, können Morpheme von A nach B transferiert werden, oder es können B-Morpheme nach dem Vorbild von A-Morphemen, mit deren Inhalt sie identifiziert

Dzięki polityce reform i otwarcia oraz przestawieniu gospodarki na produkcję eksportową ChRL doświadczyła w ostatnich dekadach bardzo dynamicznego

On 8 April 1990, the first free elections took place in Slovenia, giving victory to the opposition gathered in the “Demos” formation (Democratic Slovenian Opposition —

W niektórych zas´ wypowiedziach marksistów odnajdujemy teksty, które s´wiadcz ˛a o tym, z˙e dostrzegali oni równiez˙ pozytywn ˛a role˛, jak ˛a pełni filozofia katolicka

[r]

"Aleksandra Berezy formuła badań prasoznawczych", Bogusław. Sławomir

This paper concentrates on interregional contacts between highland and coastal groups during late, pre-Columbian periods in the lomas of the Central Coast.. Due to