• Nie Znaleziono Wyników

Spotkanie panelowe pt. „Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności – rodzina, macierzyństwo, seksualność”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spotkanie panelowe pt. „Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności – rodzina, macierzyństwo, seksualność”"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH 2008, R. VII, nr2

KRONIKA NAUKOWA

Spotkanie panelowe

pt. Między

rozwagą

a

romantycznością

Kobieta

w

początkach nowoczesności

-rodzina,

macierzyństwo, seksualność

12 marca 2008 r. w Pałacu Herbsta - Oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi - odbyło się spotkanie panelowe pt. Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności - rodzi-na, macierzyństwo, seksualność. Pomysłodawcami i organizato-rami panelu były mgr mgr Dorota Berbelska (kierownik Oddziału) i Magdalena Michalska-Szałacka. Wzięli w nim udział jako dysku-tanci historycy: doc. dr hab. Anna Landau -Czajka i dr Katarzyna Sierakowska z Polskiej Akademii Nauk, dr Agnieszka Janiak--Jasińska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Przemysław Waingertner z Uniwersytetu Łódzkiego (UL), a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi, doktoranci i studenci UL, nauczyciele łódzkich szkół, dziennikarze oraz inni słuchacze, zainteresowani dziejami społecznymi oraz historią kobiet.

Spotkanie panelowe otworzyła mgr D. Berbelska, która przed-stawiła panelistów i poinformowała, iż spotkanie jest jednym z cyklu paneli z udziałem naukowców z UL oraz innych krajowych ośrodków naukowych, m. in. Uniwersytetu Warszawskiego i Uni-wersytetu Gdańskiego, a także PAN, które mają na celu możliwie wszechstronną prezentację kontekstu kulturowego i cywilizacyj-nego, przyczyn, przejawów i konsekwencji obyczajowych, społecz-no-politycznych, gospodarczych i cywilizacyjnych zmiany statusu kobiety, dokonującego się na świecie i w Polsce u schyłku XIX i w pieIWszej połowie XX w.

Następnie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział paneliści oraz niektórzy spośród zaproszonych gości. Dyskutanci

(2)

zaprezen-232 Kronika naukowa

towali zagadnienia, dotyczące zmian w pozycji kobiety w życiu prywatnym, w relacjach z bliskimi, dokonujących się przed stule-ciem u schyłku XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia, ujmując je w ramy trzech dużych zagadnień problemowych: funkcjonowania kobiety w rodzinie, jej roli w wychowywaniu dzieci oraz przemian, zachodzących w sferze kobiecej seksual-ności.

Na zakończenie spotkania mgr D. Berbelska, podsumowując jego przebieg, podziękowała panelistom i słuchaczom za udział w debacie i zaprosiła na następne spotkania, organizowane w Pałacu Herbsta, których przedmiotem będą wybrane zagadnie-nia z historii kobiet i kwestii kobiecej.

BARBARA WAINGER:rNER Łódź

III Kongres Mediewistów Polskich

Łódź, 22-24 września 2008 r.

W dniach 22-24 września 2008 r. odbył się III Kongres Medie-wistów Polskich. W Łodzi spotkali się historycy z Polski i zagrani-cy (Niemzagrani-cy, Francja, Węgry, Czechy i Ukraina). Kongres został zorganizowany pod hasłem Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Temat główny podzielono na pięć bloków tematycznych: Człowiek - między biologiq. a historią., Średnio-wieczna wizja świata - jedność czy różnorodność (idee i teksty), Dynamika przemian społecznych i religijnych. Podmioty i przedmio-ty w badaniach historycznych oraz Mechanizmy władzy, normy i wzorce kulturowe. W gronie referentów i gości znaleźli się specja-liści reprezentujący różne ośrodki i dziedziny pogłębiające wiedzę o czasach średniowiecza; wśród nich historycy, archeolodzy, filozofowie, filolodzy, muzykolodzy i historycy sztuki.

Głównymi organizatorami Kongresu byli: Stały Komitet Medie-wistów Polskich, Wydział Filozoficzno-Historyczny UL, Wydział Filologiczny UL, Wydział Prawa i Administracji UL, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Instytut Archeologii i Etnologii

Cytaty

Powiązane dokumenty

Koncepcje walki o Polskę i wizje niepodległego państwa 382 Rozdział IV. Środowisko zetowe w

Zna- leźli się wśród nich nauczyciele i uczniowie z opol- skich szkół podstawowych oraz średnich, pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Opolskiego.. Przed-

nagrodzenia, nie nawiązuje w swej treści do kwestii potrzeb pracownika i jego rodziny, wydaje się jednak oczywiste, iż w przepisie dodanym do Kodeksu pracy w czasie,

Tom "Kolonie" był nominowany do Literackiej Nagrody Nike w roku 2007 i znalazł się w finałowej siódemce tej nagrody.. Laureat Nagrody

Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i muzyczny; laureat Nagrody Kościelskich 1999, trzykrotnie nominowany do nagrody Nike. Marii Skłodowskiej Curie

• An elimination of transactional costs related to currency exchange with the trade within integration grouping as well as costs connected with protection against

Na terenie Gmachu mogą przebywać wyłącznie pracownicy, studenci i doktoranci Wydziału MiNI.. Wizyty innych osób muszą być uprzednio zgłoszone w sekretariacie

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni, a także zaproszeni goście z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej