• Nie Znaleziono Wyników

Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie / AZP 57-50/7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie / AZP 57-50/7"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jacek Moszczyński,Eleonora

Kaszewska

Kutno, st. 6, gm. loco, woj. płockie /

AZP 57-50/7

Informator Archeologiczny : badania 27, 55-56

(2)

inform ator Archeologiczny 55

powierzchnię ponad 50 m2 Î byt podzielony na dwie części, z tym że 2 paleniska znajdowały się w części południowej.

Rozplanowanie obiektów odkrytych do tej pory pokazuje wyraźnie, że układają się one wokół placu, którego centralnym punktem je s t studnia.

M ateriał zabytkowy to w zdecydowanej większości ceram ika toczona i lepiona. Prócz tego znaleziono przęśliki, gładziki kam ienne, osełkę oraz fibulę żelazną z podwiniętą nóżką.

Osadę należy datow ać na późny okres wpływów rzym skich (2. pol. III w. n. e.).

W trakcie badań odkryto niewielkie palenisko, przy którym znaleziono kilkadziesiąt fragm . ceram iki kultury pucharów lejkowatych. Pojedyncze wyroby krzem ienne znajdowa­ no luźno w różnych miejscach stanowiska.

M ateriały znajdują się w M uzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych.

K o m p in a , s t. 12 U n iw ersy tet Łódzki K ated ra Archeo-g m . N ie b o ró w , w o j. s k i e r n i e - logii

w ie k i e

B adania prow adziła m gr L ubom ira Tyszler. Finansow ane przez U rząd Gminy w Nieborowie. Trzeci sezon badań. Cm entarzysko kul­ tury przeworskiej z późnego okresu przedrzym skiego i okresu wpły­ wów rzymskich.

B adania objęły obszar 87,5 m2 (wykopy VI i VII). O dkryto kolejne groby jamowe i popielnicowe (ok. dw udziestu) oraz kilka jam . Wyposażenie tych pochówków to głównie ceram ika ręcznie lepiona, przęśliki, a także przedm ioty m etalowe (4 fibule, grot, noże, sprzączki i inne nieokreślone) oraz niewiele przepalonego szkła. Licznie w ystępuje luźny m ateriał zabytkowy, przede wszystkim fragm. ceramiki.

Nad grobami zalegają bruki kam ienne, n iektóre dobrze zachowane i jednoznacznie związane z pochówkami.

N ąjstarsze pochówki odnieść m ożna do 1, poł. II w p. n. e, a najmłodsze do 1. poł. III w. n. e.

S ta n o w is k o w y m a g a k o n ty n u a c ji b a d a n ,

I

K ostkow ice, st. 3, Jaskinia Kroczycka, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie — patrz: paleolit i mezolit K ow alew ko, st, 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu

K u tn o , s t. 6 M uzeum A rcheologiczne i E tn o g ra-gm . lo c o , w o j. p ło c k ie ficzne Łodzi

A Z P 5 7 -5 0 /7 M uzeum R egionalne w K utnie

Badania prowadził m gr Jacek Moszczyński. Konsultow ała mgr Eleo­ nora Raszewska. Finansow ane przez M uzeum Regionalne w Kutnie. Trzeci sezon badań. Cm entarzysko z późnego okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich.

B adania miały c h a ra k te r ratowniczy — w wyniku intensyw nego użytkow ania gospo­ darczego te re n cm entarzyska je st system atycznie niszczony.

O dkryto 19 grobów ciałopalnych jamowych, przy czym większość pochodzi z późnego okresu lateńskiego (groby 4 7 -5 3 ,55-57B, 57D, 58), pozostałe należy zaliczyć do wczesnego okresu wpływów rzym skich (groby 5 4 ,57C, 59, 59A, 60). Groby wczesno rzymskie przykry­

(3)

se Młodszy okresprzedrzym skiokres wpływów rzym skich

te były brukiem kam iennym {nr 4), który został w znacznym stopniu zniszczony. B ruk kam ienny i groby wczesno rzym skie naruszyły niektóre groby z późnego okresu lateń sk ie­ go (groby 55 i 57A). Jam y grobów późnolateńskich miały kształty niewielkie, koliste, łub duże, owalne (groby 47, 53, 57A). Wszystkie posiadały intensyw ne, czarne wypełnisko.

Obok ubogo wyposażonych grobów, gdzie wystąpiły nieliczne fragm. ceram iki (groby 54, 57D, 58), odkryto i takie, w których znaleziono kilkaset fragm. naczyń glinianych (groby 47, 55, 56, 57A). Prócz tego n a wyposażenie grobów składały się: groty oszczepów (groby 48 i 50), noże (groby 53, 56, 57A), tok żelazny (grób 47), m ała, dwuczęściowa klam erka do pasa (grób 52), brązowe okucie (grób 54), dwie fibule brązowe trąbkow ate, odm iana 2 (grób 59), sprzączka żelazna i zawieszka (grób 57C), bransoleta żelazna (grób 57D).

O dkryte w tym roku groby poszerzyły ram y chronologiczne cm entarzyska. Do grobów z późnego okresu wpływów rzymskich, odkrytych w poprzednich dwóch sezonach, doszły w tym roku groby z późnego okresu lateńskiego oraz z rozwiniętej fazy B2 okresu wpły­ wów rzymskich.

M ateriały znajdują się w M uzeum Regionalnym w Kutnie. Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych.

L e ś n o , s t. 2 U n iw e rs y te t Ł ódzki Z a k ła d P r a h i-gm . B ru sy , w o j. b y d g o s k ie s to rii

A Z P 2 0 -3 5 /1 2

B adania prowadził d r K rzysztof Walenta. Finansow ane przez U ni­ w ersytet Łódzki i Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków w Bydgo­ szczy. Szesnasty sezon badań. Cm entarzysko kurhanow e k ultury w ielbarskiej, cm entarzysko kultury pomorskiej i k u ltu ry łużyckiej. B adania prowadzono w południowej części cm entarzyska, w strefie zmniejszonej fre­ kwencji grobów z okresu wpływów rzym skich i występowania obiektów k u ltu ry łużyckiej. Celem ich było uchwycenie południowej granicy występow ania grobów. Wytyczono wykopy o łącznej pow ierzchni 375 m 2. O dkryto grób jamowy k u ltu ry wielbarskiej, oznaczony n r 58, znacznie uszkodzony przez wkop nowożytny. W zachowanej części jam y grobowej oprócz przepalonych kości ludzkich znajdowały się fragm . glinianej misy. Ponadto odkryto 2 groby skrzynkow e k u ltu ry pomorskiej. Grób n r 19 był dobrze zachowany, w jego skrzyni znąjdow ała się popielnica n a k ry ta dwiem a misami. Popielnica ustaw iona była n a dużych fragm. dwóch naczyń. Grób skrzynkowy n r 20 byl niem al całkowicie zniszczony — zacho­ wały się jedynie fragm. skrzyni kam iennej oraz niezbyt liczne ułam ki ceram iki i pojedyn­ cze przepalone kości ludzkie.

W niewielkiej odległości od grobów skrzynkowych odkryte zostało skupisko ceram iki k u ltu ry łużyckiej, w którym znajdowały się fragm . trzech naczyń — misy, am forki i naczy­ nia beczułko watego.

B adania będą kontynuow ane.

L e ś n o , s t. 2 2 U n iw e rs y te t Ł ódzki Z a k ła d P r a h i-g m . B ru sy , w o j. b y d i-g o s k ie s to rii

A Z P 2 0 -3 5 /—

B adania prowadzi! d r K rzysztof Walenta. Finansow ane przez U n i­ w ersytet Łódzki i Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków w Bydgo­

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Termopilach polskich Klaty Kniaź Patiomkin wyraziście kontrastuje nie tylko z postacią Księcia Józefa, ale przede wszystkim z postacią króla Stanisława Augusta

Jest to niewielka, dość głęboka jama, w profilu trapezowata, zawierająca olbrzymią ilość przepalonej polepy oraz ułamki ceramiki.. Najliczniej na terenie osady

Przedmiotem moich rozważań, jest nie m etafora religijna, a metaforyczny sposób powstawania nazw osobowych równych swą postacią graficz- no-foniczną apelatywom

Nauczyciel przeprowadza ankietę, by dowiedzieć się, jaka jest wiedza uczniów na temat radia, jakie m iejsce zajm uje w ich domach ten środek przekazu.. d)

Paleolityczna pracownia krzem ieniarska kultury św iderskiej, osada kultury łu­ życkiej z okresu halsztackiego, ćmentarzysko z ok re­ su wpływów rzymskich.. Przebadano

wiązań zagadnień fi lozofi cznych wiedzie przez teorię poznania, wskazał, że idealizm Husserlowski w czystej postaci nie ma racji bytu. Tak jak istnieje spór idealizmu z

W artykule przedstawiono badania, których celem była identyfikacja reliktów przebiegu sieci drożnej przedmieść Torunia z końca XVIII wieku we współczesnym układzie ulic

dokumentacji. Wersja końcowa, [w:] Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych. Materiały z konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej