• Nie Znaleziono Wyników

Kruszczewo, gm. Stara Biała, woj. płockie, st. 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kruszczewo, gm. Stara Biała, woj. płockie, st. 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marek Dulinicz

Kruszczewo, gm. Stara Biała, woj.

płockie, st. 1

Informator Archeologiczny : badania 22, 105

(2)

Inform ator A rcheologiczny 10 8 8

nogo o d ch o d zi k o le jn y m u r n a s tę p n ie z a ła m u ją c y się . Tw orzy on w re z u lta c ie dw a p o m ieszcze­ n ia w o b rę b ie m u ró w obw odow ych. W ym ienione relikty o d k ry te zo stały w p o s ta c i fu n d a m e n tu zach o w an eg o do w y so k o ści ok. 1,4 m o ra z negatyw u m u ru .

W arstw y k u ltu ro w e n a d I w okół reliktów s ą zn iszczone przez now ożytny c m e n ta rz . B a d a n ia b ę d ą k o n ty n u o w a n e .

I Króle S ta re , gm . Kslężopol, woj. zam ojskie, s t. 1 · p a trz e p o k a b rą z u .

I

•woj. p ło c k ie ,K ru a z c z e w o . g m . S t a r a B ia ła , » t. 1

B a d a n ia prow adził d r M a re k D ullnlcz. F in a n s o w a ł WKZ w Płocku. D rugi se z o n b a d a ń . O sa d a w czesn o śred n io w ieczn a (V II1X1 - XII w.) o ra z ś la d y o sa d n ic tw a z o k re s u w pływ ów rzy m sk ich .

S ta n o w is k o położone Je s t d o k ła d n ie 2 2 6 0 m n a p o łu d n io w y w sch ó d od g ro d z isk a w P roboszcze w icach I w p ro ste j llnll 12 5 0 m n a zach ó d od drogi z P ło ck a przez B ronow o Kmiece do P roboszcze wic, n a w y d łu żo n y m o rie n to w a n y m W -E c y p lu u u jś c ia do W ierzbicy, s tru g i bez n a z w y p rzepływ ającej przez Bronow o Kmiece.

O s a d a z o s ta ła o d k ry ta p o d czas b a d a ń pow ierzchniow ych p rz e p ro w ad zo n y ch w 1961 r. p rz e z W. S zy m ań sk ieg o o raz zw eryfikow ana p o d czas b a d a ń ΛΖΡ w 1988 r. przez J . W ysockie­ go. W p a ź d z ie rn ik u 1987 r. a u to r sp ra w o z d a n ia p rzep ro w ad ził w s tę p n e b a d a n ia so n d ażo w e p o leg ające n a w y k o n a n iu k ilk u s e t w ierceń o ra z o tw a rc iu niew ielkich w ykopów , co pozwoliło zlokalizow ać tycznie 11 zn iszczo n y ch obiektów , z b a d a ć w ykopaliskow e trzy d a lsz e 1 o d k ry ć rozlegle z a c ie m n ie n ia w a rstw y k u ltu ro w ej. B a d a n ia 1988 r, zm ierzały do p rz e k o p a n ia z a c h o ­ w a n e j części w a rstw y k u ltu ro w ej. W arstw a barw y b r u n a tn e j m iała m a k s y m a ln ą m ią ż sz o ść ok. 4 0 cm , m in im a ln ą ok. 10 cm . zajm o w ała c a łą pow ierzchnię w yk o p u o p o w ierzch n i 5 3 m 2. P o p ro w ad zen ie d o d a tk o w y c h row ów so n d a ż o w y c h pozw oliło o k re ś lić p ra w d o p o d o b n ą p o ­ w ie rz c h n ię w a rstw y n a o k. 120 m 2.

Pod w a rs tw ą k u ltu ro w ą zn a jd o w a ła się o w aln a Ja m a o w y m ia ra c h 4 .5 n a 2 ,7 m l głębokości 0 ,5 6 m. W JeJ pl ęc Iowa rs Iwo w ym w y p e łn ls k u obficie w y stęp o w ały fra g m e n ty n aczy ń , p rz e p a lo ­ n e k a m lc g le l fra g m e n ty sp a lo n e g o d rew n a.

i K unice, woj. legnickie, s t. 1 · p a trz o k re s h alsztack i.

W ojew ódzki O ś ro d e k A rch eo lo g iczn e -K o n se rw a to rsk i w L esznie

H atlnnla p ro w ad ziła m gr B a rb a ra Iw an Icka-Pin kosz p rzy w sp ó łu d ziale M ich ała K ary z ZAW w P o zn an iu , F in a n s o w a ł WOA-K w Lesznie. P ier­ w szy sezo n b a d a ń . G rodzisko w czesn o śred n io w ieczn e, ś la d y o sa d n ic tw a k u ltu r y łużyckiej.

G ro d zisk o położone J e s t n a w sc h o d n im brzegu k a n a łu O bry, w odległości 2 ,2 k m n a p o łu d n ic od K o ścian a l ok. 4 0 0 m od w si K urzagóra Nowa. S k ła d a się o no z kilk u elem en tó w p ra w d o p o d o b n ie nie Jed n o czaso w y ch . W 1983 r. w p o łu d n io w o -w sch o d n iej części g ro d z isk a (sto żk o w ate w yniesienie) p rz ep ro w ad zo n o so n d a ż w eryfikacyjny (m gr Λ. Ł o siń sk a, ZAW Poz­ n a ń ], w w arstw ie i zn alezio n o b r a k te a t b ra n d e n b u r s k i z XIII w ieku. O b ecn ie p rz y p u sz c z a się, że n a o b sz a rz e g ro d z isk a lu b w pobliżu zn ajd o w ała się o s a d a lu b g ró d k u ltu r y łużyckiej, w fazach B-C w czesnego śre d n io w ie c z a Istn ia ło g ro d z isk o w klęsłe z podw ójnym w a łe m (?). w fazie F (lub E /F ) w zn iesio n o n a ty m m ie jsc u g ró d e k sto ż k o w a ty o to czo n y Jed n y m lu b dw o m a w ałam i 1 fosą. G ro d zisk o J e s t s iln ie zniw elow ane, w ały zach o w ały się do niew ielkiej w ysokości. W ykop so n d ażo w y o w y m ia ra c h 1 0 * 3 m (dw ie działk i p rzed zielo n e św ia d k ie m szer. 0 ,5 m) założono n a sk ło n ie w alu zew n ętrzn eg o , w z a c h o d n ie j części g ro d z isk a . W tra k c ie b a d a ń stw ierd zo n o , Iż J e s t to w al g lin ian o ziem n y w zm o cn io n y p raw d o p o d o b n ie p łaszczem k a m ie n ­ n y m (s k u p isk o w p a rtii szczytow ej w alu). B a d a n y o d c in e k w alu nie p o s ia d a ł w y raźn ej (typowej) k o n s tru k c ji d re w n ia n e j poza lu źn y m i fra g m e n ta m i d re w n a o ra z znalezionej w sp ą g u J ą d r a w alu szczątk o w ej k o n s tru k c ji (1.5 x 0 ,5 m) w p o sta c i c ie n k ic h , rów nolegle u ło żo n y ch d ra n ic p o p rz e c in a n y c h p o p rzeczn ie zalegającym i p alik am i. W m ie jsc u s ty k u w a łu z d o m n ie m a n ą fosą z e w n ę trz n ą , w w -wie III zaleg ającej poniżej w a rstw y w ałow ej o d k ry to w kopy (?) z Ja m a m i p o słu p o w y m l o ra z fra g m e n ty w b ity ch pionow o pall (śr. 5 - 10 cm ), w z m a c n ia ją c y c h z ap ew n e ze w n ę trz n e s to k i w a łu . W tra k c ie ek sp lo racji n a w a rstw ie ń u z y sk a n o c e ra m ik ę k u ltu r y łu ży c­ kiej, w czesn o - l p ó źn o śred n io w ieczn ej o raz liczne fra g m e n ty k o ści zw ierzęcych. Do zab y tk ó w w ydzielonych zaliczono: p rz ę śllk g lin ia n y dw ustożkow y, w iór k rzem ien n y , fra g m e n t figurki

K u rz a g ó ra N ow a, g m , K o ś c ia n , w o j. le s z c z y ń s k i e . a t. 1______________

P o lsk a A k ad em ia N a u k I n s ty tu t H i­ s t o r ii K u ltu r y M a te ria ln e j Z a k ła d E poki M etali w W arszaw ie_________

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zawierały liczne fragmenty naczyń, kości zwierzęce, w tym także ryb, węgle drzewne oraz przedmioty żelazne - ciosło, brązowe - pierścio­ nek, czy cynowe - kablączki

1/ dużą półziemiankę, stanowiącą prawdopodobnie najniżej położony obiekt osady, wyodrębniono w niej palenisko znajdujące się niemal dokładnie w narożniku i

sieradzkie okres wpływów rzym skich Stanowisko 7. T4.DÓW

Andrzej Jacek Tomaszewski.

Leszek Kajzer.

Marek Rubnikowicz,Małgorzata Markiewicz.

Marek Zalewski,Joanna Borawska..

Tomasz Kordala..