Kl. VII LEKCJA cz.I.docx

Download (0)

Full text

(1)

Klasa VII

1. Zapoznaj się z tematem lekcji „Rodzaje usług. Transport i łączność” (podręcznik). 2. Zobacz prezentację http://scholaris.pl/zasob/105279

3. Pomocny w wykonaniu zadań i notatki będzie wykład, który znajdziecie na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=ftJhAvyecqA

4. Wykonaj notatkę w zeszycie wg poniższych punktów: 1. rodzaje usług

2. rola usług w rozwoju społeczno - gospodarczym kraju 3. termin komunikacja

4. podział komunikacji

5. rodzaje transportu lądowego w Polsce 6. znaczenie transportu lądowego 7. rodzaje transportu wodnego w Polsce 8. znaczenie transportu wodnego 9. znaczenie żeglugi śródlądowej 10. porty lotnicze w Polsce

11. znaczenie transportu lotniczego

Wykonaj zadania ( pkt. 1 – 10) i odeślij do sprawdzenia na pocztę grytstanislawa@gmail.com

Jeszcze dzisiaj, odeślijcie mi proszę zadanie również na pocztę, zadane daaawno temu nt. cech antropologicznych poszczególnych ras.

5. Wydrukuj i wklej do zeszytu lub przepisz ( nie odsyłaj )

KARTA PRACY

1. Podkreśl rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług.

produkcja środków transportu, doradztwo finansowe, górnictwo ropy naftowej, działalność administracji państwowej

2. Obok każdego zdania wpisz nazwę: transport samochodowego lub kolejowy tak , by odpowiedź pasowała do opisanych poniżej cech.

A. Ma największy udział w przewozach pasażerów i towarów. ……… B. Od dłuższego czasu znaczenie tego transportu w Polsce maleje. ……….

C. Umożliwia przewóz osób i towarów „od drzwi do drzwi”. ……….. D. W przewozach ładunków tym rodzajem transportu dominuje węgiel kamienny. ……… 3. Podaj 4 przykłady problemów z którymi borykają się polscy kierowcy.

 ……….…………  ……….  ……….…………  ……….

(2)

4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach.

a) Największą gęstością dróg kołowych odznacza się województwo śląskie / podlaskie. b) Sieć kolejowa w Polsce jest rozwinięta równomiernie / nierównomiernie.

c) W dużych polskich miastach dość dobrze rozwinięta jest sieć linii metra / tramwajowych. d) Długość linii kolejowej w Polsce systematycznie wzrasta / maleje.

5. Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.

Przebiegającym przez obszar Polski rurociągiem „Przyjaźń” transportuje się… a) ropę naftową. b) wodę.

c) gaz ziemny. d) węgiel kamienny

Figure

Updating...

References

Related subjects :