• Nie Znaleziono Wyników

Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych"

Copied!
10
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wyznaczanie parametrów pe³zania

w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych

Bart³omiej Szczepan Olek

1

, Henryk WoŸniak

1

Determination of creep parameters used in constitutive modelling of cohesive soils. Prz. Geol., 65: 873–882.

A b s t r a c t. The paper presents methods of determining creep parameters based on uniaxial compression testing. Relevant analyses were carried out on the basis of the time resistance con-cept. Evaluation of the strain-time one-dimensional behaviour of soil is also described. The aim of this research was to put some light on methods of determination of creep parameters used in various constitutive creep models and to develop the reliable interpretation approach. In this work the values for creep parameters were defined with the help of oedometer tests on reconsti-tuted clay samples from Chmielów.

Keywords: constitutive modelling, creep, inverse rate, strain rate, uniaxial consolidation

Modele sprê¿ysto-plastyczne i lepkoplastyczne z po-wodzeniem s¹ wykorzystywane do odwzorowania rzeczy-wistych zjawisk zachodz¹cych w gruntach spoistych. Odniesieniem najczêœciej stosowanym do formu³owania równañ konstytutywnych dla tego typu gruntów jest ich charakterystyka w jednoosiowym stanie odkszta³cenia, a na-stêpnie rozszerzenie ich w przestrzeni g³ównych sk³ado-wych stanu naprê¿enia–odkszta³cenia. W celu aplikacji odpowiedniego modelu zachowania siê obci¹¿anego grun-tu, niezbêdne jest uwzglêdnienie efektów reologicznych. Powszechnie przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e nie ma ró¿nicy pomiêdzy odkszta³ceniem lepkim a odkszta³ceniem pla-stycznym. Odkszta³cenia lepkoplastyczne oraz wzajemne wspó³zale¿noœci tempa zmian parametrów lepkoœci i pla-stycznoœci szczególnie wyraŸnie s¹ uzale¿nione od czasu (Olek, 2017). Proces ujmuj¹cy te w³aœciwoœci w odniesie-niu do zagadnieñ reologicznych nosi nazwê pe³zania szkie-letu gruntowego. Pe³zanie, uznane za jeden z etapów procesu konsolidacji jednoosiowej, w ujêciu odkszta³ceñ jest okreœlane jako wtórna kompresja i po raz pierwszy zosta³o opisane przez Graya (1936) oraz Buismana (1936). Przebieg tego procesu w ró¿nego rodzaju gruntach, a w szczególnoœci gruntach miêkkoplastycznych oraz orga-nicznych, opiera siê na jednoosiowym typie kompresji w póŸniejszych etapach konsolidacji (przy quasi-sta³ym naprê-¿eniu efektywnym), proporcjonalnym do logarytmu czasu. Zagadnienie rozgraniczenia miêdzy hydrodynamiczn¹ faz¹ konsolidacji (odkszta³cenie wynikaj¹ce z rozpraszania ciœnienia porowego) a reologiczn¹ faz¹ posthydrodyna-miczn¹ (odkszta³cenie nastêpuj¹ce po rozproszeniu ciœnie-nia porowego) sta³o siê tematem wielu debat i zaowocowa³o licznymi pracami.

Ladd i in. (1977) oraz Jamiolkowski i in. (1985) zapro-ponowali dwie hipotezy wystêpowania pe³zania podczas konsolidacji filtracyjnej, nazwane hipotezami pe³zania A i B. Hipotezy te sta³y siê podstaw¹ do dyskusji na temat ekstra-polacji pe³zania, od krótkotrwa³ych obserwacji w bada-niach laboratoryjnych do d³ugoterminowych prognoz w terenie. Hipoteza A zak³ada, ¿e odkszta³cenie na koñcu konsolidacji filtracyjnej (eEOP) jest niezale¿ne od czasu

konsolidacji (Mesri, Choi, 1985). Hipoteza B opiera siê na

za³o¿eniu, ¿eeEOPwzrasta wraz z up³ywem czasu fazy

fil-tracyjnej (Šuklje, 1957; Bjerrum, 1967; Janbu, 1969). Wyniki badañ Fenga (1991) oraz Degago i in. (2010, 2011, 2013) jednoznacznie przekonuj¹ o s³usznoœci hipote-zy B. W badaniach tych pos³u¿ono siê kryterium koñca konsolidacji filtracyjnej, które polega³o na przy³o¿eniu kolejnego stopnia obci¹¿enia po ca³kowitym rozproszeniu nadciœnienia wody w porach. W warunkach laboratoryj-nych kryterium to jest bardzo trudne do uzyskania. Podczas kompresji reologicznej, w której naprê¿enie efektywne jest w³aœciwie sta³e, rejestruje siê niewielkie nadciœnienie wody w porach, spowodowane deformacj¹ reologiczn¹, jednak czas wymagany do jego ca³kowitego rozproszenia mo¿e byæ znaczny. Teoretycznie, gdy grunt jest poddany zagêszczaniu, czas ten nigdy nie bêdzie zerowy. Wyjaœnie-nie to stanowi kryterium oznaczenia koñca konsolidacji fil-tracyjnej, które autorzy niniejszego artyku³u przyjêli jako s³uszne. Hipoteza B ponadto zak³ada, ¿e tempo pe³zania (tp) jest wyra¿one przez zale¿noœæ (e–s') miêdzy

naprê¿e-niem efektywnym (s') a odkszta³ceniem (e) , w zak³adanym czasie trwania procesu. Ustalenia te mo¿na zaklasyfikowaæ jako modele izotach, w których po³o¿enie oraz nachylenie krzywej konsolidacji w danym czasie musi byæ zgodne z za-le¿noœciami miêdzy prêdkoœci¹ konsolidacji, naprê¿eniem efektywnym i porowatoœci¹. Zale¿noœci te zosta³y zapre-zentowane przez zestaw izotach wyprowadzonych z krzy-wych konsolidacji z uwzglêdnieniem ró¿nych przyrostów obci¹¿enia. Stosuj¹c logarytmiczne prawo Buismana (1936) ekstrapolowano linie œciœliwoœci wtórnej (krzywe równej prêdkoœci) poza czas obserwacji z akceptowan¹ wiarygod-noœci¹ ekstrapolacji. Hipoteza B oznacza ponadto, ¿e pe³zanie wystêpuje tak¿e podczas rozpraszania ciœnienia porowego, co raportowali m.in. Dobak i Gaszyñski (2015), Olek i in. (2016) oraz Olek i WoŸniak (2017).

Racjonalne modelowanie procesu konsolidacji, uwzglêdniaj¹ce efekty reologiczne, traktuje ca³y proces jako sk³adaj¹cy siê zarówno z konsolidacji filtracyjnej, jak i reologicznej, które wystêpuj¹ równolegle, przy czym w zaawansowanym stadium odkszta³cenia zaznacza siê widoczny wp³yw lepkoplastycznego p³yniêcia struktury gruntu. Prawid³owe rozpoznanie zale¿noœci funkcyjnych,

1

Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; bartlomolek@gmail.com, hwozniak@geol.agh.edu.pl. H. WoŸniak

(2)

opisuj¹cych tempo zmian parametrów lepkoplastycznych, jest konieczne do tego, aby mo¿na by³o z powodzeniem przeprowadziæ symulacjê numeryczn¹ przy u¿yciu opro-gramowania geotechnicznego. Powszechnie przyjêt¹ metod¹ rozwi¹zywania problemów in¿ynierskich, opisywa-nych rozbudowanymi uk³adami równañ ró¿niczkowych, które uwzglêdniaj¹ wszystkie istotne zjawiska, maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na zachowanie siê gruntu, jest metoda elementów skoñczonych (MES). Znalaz³a ona szerokie zastosowanie w wielu komputerowych pakietach geotech-nicznych, takich jak: PLAXIS, GEO5, GeoSuite Settle-ment i Settle3D. Na uwagê zas³uguje pakiet PLAXIS, s³u¿¹cy do dwuwymiarowej analizy deformacji i wytrzy-ma³oœci obci¹¿onego pod³o¿a gruntowego w rozwi¹zywa-niu zagadnieñ geotechnicznych. Symulacje nieliniowe, uwzglêdniaj¹ce efekty czasu, przeprowadza siê z u¿yciem zaawansowanych modeli konstytutywnych. Ka¿dy model wymaga znajomoœci kilku do kilkunastu parametrów gruntu, charakteryzuj¹cych sztywnoœæ, pe³zanie oraz zniszczenie.

W niniejszej pracy szczegó³owo opisano procedury wyznaczania parametrów pe³zania na podstawie wyników badania jednoosiowego œciskania w warunkach edomet-rycznych. Podejœcie takie daje mo¿liwoœæ uwzglêdnienia efektów reologicznych (pe³zanie) w obliczaniu osiadañ gruntów spoistych. Ponadto modelowanie parametryczne wed³ug koncepcji opornoœci czasowej gruntu bezpoœrednio umo¿liwia ujêcie pe³zania w czasie trwania fazy konsolida-cji filtracyjnej, co znacz¹co wzbogaca mechaniczny opis zachowania siê obci¹¿onego pod³o¿a gruntowego.

PRZEGL¥D MODELI KONSTYTUTYWNYCH

Konstytutywne modele charakteryzuj¹ce zachowanie siê gruntu zale¿ne od czasu, które w niniejszej pracy bêdzie uto¿samiane z pe³zaniem szkieletu gruntowego, mo¿na sklasyfikowaæ jako ogólne modele naprê¿eniowo-od-kszta³ceniowo-czasowe, wyra¿ane jako modele empiryczne i reologiczne. Ogólne modele naprê¿eniowo-odkszta³cenio-wo-czasowe s¹ wykorzystywane do opisywania zale¿nego od tempa zmian parametrów lepkoplastycznych zachowa-nia siê gruntu w ró¿nych warunkach obci¹¿ezachowa-nia. Najczêœciej

s¹ sformu³owane w postaci modeli przyrostowych, które mo¿na ³atwo implementowaæ do MES. Wiêkszoœæ modeli naprê¿eniowo-odkszta³ceniowo-czasowych skonstruowa-no na podstawie teorii lepkoplastyczskonstruowa-noœci overstress (Perzyna, 1963, 1966). Yin i in. (2010) dokonali rozró¿nie-nia miêdzy nimi i podzielili je na dwie zasadnicze grupy: konwencjonalne modele sprê¿ysto-lepkoplastyczne oraz rozszerzone modele sprê¿ysto-lepkoplastyczne.

W konwencjonalnych modelach sprê¿ysto-lepko-plastycznych zak³ada siê statyczn¹ powierzchniê plastycz-noœci dla stanu naprê¿enia, w którym wystêpuj¹ tylko odkszta³cenia sprê¿yste (ryc. 1A). W tej klasie modeli wystêpuje zale¿noœæ prêdkoœci odkszta³cenia niesprê¿yste-go od stanu naprê¿enia bêd¹ceniesprê¿yste-go ró¿nic¹ pomiêdzy stanem aktualnym a stanem naprê¿enia odpowiadaj¹cym statycz-nemu warunkowi uplastycznienia.

Natomiast w rozszerzonych modelach sprê¿ysto-lepko-plastycznych, figuruj¹cych równie¿ jako „modele pe³zania”, zak³ada siê wystêpowanie odkszta³ceñ lepkoplastycznych, pomimo ¿e stan naprê¿enia osi¹ga statyczn¹ powierzchniê plastycznoœci. Modele zaklasyfikowane do tej grupy opisa-li m.in. Vermeer i Neher (1999) oraz Yin i in. (2002). Modele zaprezentowane przez Vermeera i Nehera (1999) oraz Yina i in. (2002) zosta³y utworzone zgodnie z kon-cepcj¹ Bjerruma (1967), w której stosuje siê wskaŸnik (Ca)

oraz wspó³czynnik œciœliwoœci wtórnej (aS) lub jego

równo-wa¿nik izotropowy – zmodyfikowany wskaŸnik pe³zania (m*), jako parametr wejœciowy wykorzystywany w

charak-teryzowaniu lepkoœci gruntu. W celu unikniêcia nieporozu-mieñ wynikaj¹cych z ró¿nej nomenklatury przyjmowanej dla parametrów okreœlaj¹cych œciœliwoœæ wtórn¹, rozgra-niczenie miêdzy wskaŸnikiem a wspó³czynnikiem œciœli-woœci wtórnej polega na odmiennym zdefiniowaniu zale¿noœci funkcyjnej – odpowiednio dla wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej (aS) od odkszta³ceñ (e) a od wskaŸnika

porowatoœci (e) dla wskaŸnika œciœliwoœci wtórnej (Ca).

Spoœród rozszerzonych modeli przeci¹¿eniowych mo¿na wyró¿niæ modele anizotropowe, stanowi¹ce rozsze-rzenia modeli EVP i SSC (Zhou i in., 2005), modele anizo-tropowe uwzglêdniaj¹ce tworzenie wtórnych wi¹zañ, tzw.

bonding (Leoni i in., 2008), oraz zniszczenie struktury

Ryc. 1. Definicje modeli sprê¿ysto-lepkoplastycznych; A – klasyczny model overstress Perzyny (1966), B – model Creep-SCLAY1S Fig. 1. Definitions of elastic-viscoplastic (overstress) models; A – classic overstress Perzyna’s model (1966), B – Creep-SCLAY1S model

(3)

gruntu. Yin i in. (2010) eksperymentalnie udowodnili znaczne rozbie¿noœci poja-wiaj¹ce siê przy przewidywaniu upla-stycznienia gruntu w badaniach trójosiowych (UU) z wykorzystaniem wymienionych modeli. Modele dopusz-czaj¹ce zniszczenie struktury stanowi¹ prawdopodobnie najbardziej wiarygodne narzêdzia opisu zachowania siê miêkkich gruntów spoistych. Na uwagê zas³uguje model EVP-SCLAY1S (Yin, Karstunen, 2011) nadaj¹cy siê do analizowania ani-zotropii oraz zachowañ lepkich w grun-tach miêkkoplastycznych.

W 2011 r. rozpoczêto czteroletni, miêdzynarodowy projekt badawczy pod nazw¹ „Pe³zanie geomateria³ów” (Creep

of Geomaterials – CREEP), prowadzony

przez Norwegian University of Science

and Technology. Jednym z g³ównych

za³o¿eñ projektu by³o potwierdzenie przydatnoœci modeli pe³zania w praktyce (Grimstad i in., 2017). W tym celu prze-prowadzono symulacje odkszta³calnoœci doœwiadczalnego nasypu Murro

(Finlan-dia). Wœród wielu osi¹gniêæ projektu by³o opracowanie zunifikowanego modelu pe³zania (Grimstad, 2016), który obejmowa³ elementy wczeœniej sformu³owanych modeli: EVP-SCLAY1S (Yin, Karstunen, 2011), Creep-SCLAY1S (Sivasithamparam i in., 2015) oraz niezrzeszonego, struk-turalnego, anizotropowego modelu pe³zania – n-SAC (Grimstad, Degago, 2010).

Model Creep-SCLAY1S opisuje pe³zanie naturalnych i³ów z anizotropow¹ odpowiedzi¹ naprê¿enie–odkszta³ce-nie. W modelu zak³ada siê wystêpowanie zewnêtrznej, obróconej elipsy, definiuj¹cej normalnie skonsolidowan¹ powierzchniê (NCS), tj. granicê miêdzy ma³ymi a du¿ymi odkszta³ceniami pe³zania. Wielkoœæ tej elipsy zmienia siê wraz z objêtoœciowymi odkszta³ceniami pe³zania, zgodnie z zasad¹ wzmocnienia (hardening rule). Wewnêtrzna elip-sa reprezentuje natomiast obecny stan naprê¿eñ efektyw-nych i zwana jest powierzchni¹ odniesienia CSS (ryc. 1B). Nachylenia linii prostych (M(q) i a) zdefiniowano odpo-wiednio jako stosunek naprê¿eñ w stanie krytycznym (zale¿ny od k¹ta Lodegoq) i wielkoœæ skalarn¹, zastoso-wan¹ w celu opisania orientacji normalnie skonsolidowa-nej powierzchni oraz powierzchni odniesienia.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e g³ównym za³o¿eniem w tym modelu jest to, ¿e nie wystêpuje w nim zakres odkszta³ceñ czysto sprê¿ystych, co stoi w opozycji do klasycznych za³o¿eñ Perzyny (1966), st¹d jest on uznawany za szcze-gólny rodzaj modelu overstress. Pe³zanie zdefiniowano u¿ywaj¹c pojêcia sta³ej prêdkoœci lepkoplastycznego mno¿-nika (szczególny rodzaj wspó³czynmno¿-nika proporcjonalnoœci, zwanego w teorii plastycznoœci mno¿nikiem plastycz-nym). Pojêcie sta³ej prêdkoœci lepkoplastycznego mno¿ni-ka zastosowano równie¿ w modelu n-SAC do obliczenia prêdkoœci odkszta³cenia pe³zania. Model ten wykorzystuje koncepcjê opornoœci czasowej gruntu (time resistance; Janbu, 1969) z jednym parametrem pe³zania odniesionym do liczby opornoœciowej (rs). Koncepcja ta zosta³a równie¿

wykorzystana w praktyce skandynawskiej – w modelu KRYKON (Svanr, 1986), w modelu SAC-R (Bjerre, 2015) oraz w oprogramowaniu stosowanym do modelowania zja-wisk fizycznych COMSOL, w którym wdro¿ono model

MAC-s (Karlsson, Yannie, 2016). Wszystkie wymienione narzêdzia ³¹czy jedna cecha – ostro¿ny i przemyœlany dobór parametrów wejœciowych. Zwa¿ywszy na koniecz-noœæ coraz czêstszego przewidywania zachowania siê przez d³ugi czas elementów geotechnicznych w kontakcie z pod³o¿em gruntowym, zagadnienie wyznaczania miaro-dajnych wartoœci tych parametrów sta³o siê g³ówn¹ moty-wacj¹ podjêcia tego tematu. W tabeli 1 zestawiono parametry pe³zania wraz z przypisanymi do nich modela-mi, których metody uzyskiwania zostan¹ przedstawione w dalszej czêœci.

IZOTROPOWE PARAMETRY PE£ZANIA

Konsolidacja gruntów spoistych jest okreœlona jako kompresja wynikaj¹ca z aplikacji obci¹¿enia, trwaj¹ca a¿ do czasu, gdy nadciœnienie wody w porach, powsta³e pod wp³ywem obci¹¿enia, zostanie ca³kowicie rozproszone. W warunkach zaniedbywalnie ma³ego nadciœnienia wody w porach odkszta³cenia nie ustaj¹, a woda, z koniecznoœci, nadal jest wyciskana z gruntu (Mesri, Castro, 1987; Alonso i in., 2000). Typowe dane reprezentuj¹ce przebieg procesu konsolidacji s¹ przedstawiane zale¿noœci¹ funkcyjn¹ miê-dzy odkszta³ceniem (e) lub wskaŸnikiem porowatoœci (e) a logarytmem czasu (t) (ryc. 2A i C). Powszechnie stosowa-nymi parametrami charakteryzuj¹cymi pe³zanie s¹ wspó³czynnik œciœliwoœci wtórnej (as) oraz wskaŸnik

œciœ-liwoœci wtórnej (Ca), zdefiniowane odpowiednio wzorami:

as e p t = D D log [1] C e t p a = D D log [2]

Na podstawie wartoœci wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej mo¿na oszacowaæ liczbê opornoœciow¹ (rs)

zgod-nie ze wzorem: Model Model Parametr pe³zania Creep parameter m* [–] rs, min [–] rsi [–] Ca [–] Odwo³anie Reference

ACMModel Leoni i in. (2008)

CREEP-SCLAY1S ü ü Grimstad i in. (2010)

CS-SSCG ü Ashrafi (2014)

EVP-SCLAY1 ü Karstunen i Yin (2011)

MAC-s ü Karlsson i Yannie (2016)

n-SAC ü ü Grimstad i Degago (2010)

SAC-R ü ü Bjerre (2015)

SSCM ü Vermeer i Neher (1999)

Zunifikowany

Unified ü

Grimstad (2016)

Tab. 1. Zestawienie parametrów pe³zania w niektórych modelach konstytutywnych Table 1. List of creep parameters in some constitutive models

m*

– zmodyfikowany wskaŸnik pe³zania / modified creep index

rs, min– liczba opornoœciowa uzyskana w badaniu edometrycznym na próbce NNS (nie uwzglêdniona w niniejszej pracy) / time resistance number determined in oedometer test on an undisturbed sample (not taken into account in this work)

rsi– liczba opornoœciowa / creep number

(4)

rs s

= 2 3,

a [3]

Eksperymentalnie udowodniono (Larsson, 1986), ¿e wartoœci wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej (as) nie s¹

sta³e i zmieniaj¹ siê w trakcie obci¹¿ania. Wspó³czynnik bas okreœla zmianê wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej wraz ze wzrostem odkszta³cenia (ryc. 2B). W modelowa-niu konstytutywnym niezbêdne jest okreœlenie jeszcze jednego parametru opisuj¹cego pe³zanie, zmodyfikowanego wskaŸnika pe³zania (m*

), który znalaz³ zastosowanie w kil-ku modelach (Vermeer, Neher, 1999; Leoni i in., 2008; Wheleer i in., 2003). WskaŸnik ten wyznacza siê na podsta-wie wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej (as), uzyskanego z

danych eksperymentalnych: m* a , = s 2 3 [4] KONCEPCJA

OPORNOŒCI CZASOWEJ PE£ZANIA

Koncepcja opornoœci czasowej pe³zania gruntu po raz pierwszy zosta³a przedstawiona przez Janbu w 1969 r. Wywiedziono j¹ na podstawie interpretacji wyników badañ pe³zania w edometrze, ale mo¿liwe jest tak¿e rozszerzenie jej do pe³zania dewiatorowego. Pojêcie opornoœci jest powszechnie u¿ywane w prawie wszystkich dziedzinach technicznych. Zasadnicze elementy tego pojêcia mo¿na

znaleŸæ w „Statucie dynamiki Newtona” z XVII w. W 1822 r. wyprowadzono szeregi Fouriera, wykorzystane do opisu przewodzenia ciep³a w obiektach dwuwymiarowych. Modyfikacja tego zwi¹zku jest znana jako pojêcie opor-noœci cieplnej lub koncepcja oporopor-noœci. Wszystkie mate-ria³y maj¹ opornoœæ przeciwko wymuszonej zmianie istniej¹cych warunków równowagi. Opornoœæ oœrodka lub jego pojedynczej czêœci mo¿na zatem okreœliæ przez pomiar przyrostowej odpowiedzi do danego przyrosto-wego dzia³ania. Definicja opornoœci (R) mo¿e byæ zapi-sana jako:

R = powód (dx)/reakcja (dy) [5]

W podejœciu tym czas (t) rozwa¿amy jako dzia³anie a odkszta³cenie pe³zania (e) jako reakcjê. St¹d opornoœæ gruntu (R) mo¿na wyraziæ jako:

R dt

d

= = ·

e 1/e [6]

gdzie:

e·– prêdkoœæ odkszta³cenia pe³zania

Graficznie opornoœæ gruntu (R) mo¿na wyraziæ styczn¹ do krzywej czas–odkszta³cenie w analizowanym punkcie (ryc. 3A). Pocz¹tkowa, nieliniowa czêœæ wykresu (ryc. 3C, D) wynika z dominacji filtracyjnych mechanizmów pocho-dz¹cych z rozpraszania nadciœnienia wody w porach. Oznacza to, ¿e prêdkoœæ odkszta³cenia pe³zania maleje liniowo wraz z up³ywem czasu.

Ryc. 2. Typowa reprezentacja danych edometrycznych w odniesieniu do œciœliwoœci wtórnej; A – zale¿noœæe – log t, B – zmiennoœæ wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej wzglêdem rosn¹cego odkszta³cenia, C – zale¿noœæ funkcyjna e – log te

Fig. 2. Typical representation of oedometric data in relation to secondary compression, A – relatione – log t, B – variability of the coef-ficient of secondary compression in relation to increasing strain, C – e – log te relation

(5)

Na podstawie konwencjonalnych badañ laboratoryj-nych mo¿na stwierdziæ, ¿e opornoœæ czasowa pe³zania (R) wzrasta liniowo po osi¹gniêciu okreœlonego czasu (t0).

Pra-wid³owoœæ tê mo¿na zapisaæ w nastêpuj¹cej formie:

R = rs´ (t – tr) dla t > t0 [7]

W przypadku odkszta³cenia jednoosiowego liczbê opornoœciow¹ (rs) – nachylenie prostoliniowego odcinka

rozpatrywanej krzywej R-t – mo¿na wyznaczyæ stosuj¹c numeryczne ró¿niczkowanie zgodnie z procedur¹ [8].

( )

r d t dt dR dt t t R t t s ref r = æ èç öø÷ = = -æ èç öø÷ -¶ ¶e ¶ ¶e [8]

Prêdkoœæ odkszta³cenia pe³zania (e·p)w czasie (t) jest równa odwrotnoœci opornoœci czasowej (R):

(

)

e ¶e ¶ · = = = ´ -p p s r t R r t t 1 1 [9]

Po sca³kowaniu równania [9] po granicach od t0do t

odkszta³cenie spowodowane pe³zaniem mo¿na wyraziæ wzorem:

(

)

Dep s t r t s r r r dt t t r t t t t = - =

1 1 0 0 ln [10] BADANY MATERIA£

I ZASTOSOWANA METODA BADAWCZA

Badaniom poddano pastê gruntow¹ otrzyman¹ z zawie-siny i³owej sporz¹dzonej na bazie i³ów krakowieckich (miocen). Obszar, z którego pozyskano materia³ badawczy, to z³o¿e i³ów krakowieckich Chmielów I, po³o¿one w gmi-nie Nowa Dêba (pow. tarnobrzeski). I³y te maj¹ barwê szar¹, jaœniejsz¹ lub ciemniejsz¹, miejscami o odcieniu zielo-nawym lub popielatym, a niekiedy zawieraj¹ wk³adki i prze-warstwienia piaszczyste. Sk³ad granulometryczny oraz parametry fizyczne gruntu wykorzystanego do sporz¹dze-nia pasty s¹ nastêpuj¹ce:

– zawartoœæ frakcji: i³ – 48%, py³ – 38%, piasek – 14%; – gêstoœæ objêtoœciowa szkieletu gruntowegors= 2,72

g/cm3

;

– granica plastycznoœci PL = 24,6%; – granica p³ynnoœci LL = 65,02%.

Analiza sk³adu mineralogicznego próbek wykaza³a dominuj¹cy udzia³ uwodnionych mik (illit), detrytycznego kwarcu i kalcytu oraz domieszki montmorillonitu. Badana pasta gruntowa zosta³a przygotowana z wysuszonej i roz-tartej w moŸdzierzu m¹czki gruntowej, któr¹ nastêpnie Ryc. 3. Typowa reprezentacja danych edometrycznych na podstawie konceptu opornoœci Janbu, A i B – pionowe odkszta³cenie w funkcji czasu, C – opornoœæ w zale¿noœci od czasu, D – koncepcja opornoœci wykorzystywana w modelowaniu pe³zania w PLAXIS (zmodyfikowany po Neher i in., 2001)

Fig. 3. Typical representation of oedometric data in relation to Janbu's time resistance concept, A and B – axial strain as a function of time, C – resistance in relation to time, D – time resistance concept used in modelling with PLAXIS (modified from Neher et al., 2001)

(6)

³¹czono z wod¹ i intensywnie mieszano, a¿ do uzyskania jednolitej konsystencji. Plastycznoœæ sporz¹dzonej pasty by³a bliska granicy p³ynnoœci (LL – 65,02%).

Badanie przeprowadzono w konsolidometrze Barde-na-Rowe'a. Schemat badawczy oparto na skokowym systemie obci¹¿ania (incremental loading – IL) o œcie¿kach etapo-wego przyrostu, wynosz¹cego 100–200 oraz 200–400 kPa, w warunkach równomiernego odkszta³cenia i jednostron-nego drena¿u. Miarodajna analiza pe³zania wykorzystuj¹ca koncepcjê opornoœci powinna byæ przeprowadzona przy obci¹¿eniu powy¿ej naprê¿enia prekonsolidacji dla próbek niezaburzonych i naprê¿enia uplastycznienia dla próbek o przerobionej strukturze. W zwi¹zku z tym interpretacji poddano drugi stopieñ obci¹¿enia, tj. 400 kPa.

REZULTATY BADAÑ LABORATORYJNYCH – POSTÊPOWANIE PRZY WYZNACZANIU

PARAMETRÓWas, Ca,m*, rsi

Czêsto wyniki ka¿dego etapu obci¹¿ania w badaniu edometrycznym nanosi siê na wykres reprezentuj¹cy odczyty czujnika przemieszczenia w funkcji pierwiastka kwadratowego czasu lub funkcji logarytmu czasu. Analizê przeprowadzonych badañ konsolidacji rozpoczêto od wyboru przestrzeni, w jakiej zostan¹ okreœlone parametry pe³zania. W celu wyznaczenia poszukiwanych parametrów wystarczy wykreœliæ dla próbki tylko dwa rodzaje krzy-wyche – log t i R-t oraz skorzystaæ ze wzorów przelicze-niowych. Otrzymane z badañ krzywee – log t wykaza³y podobne przebiegi z wy³¹czeniem czêœci krzywej odzwier-ciedlaj¹cej pe³zanie (ryc. 4).

Wspó³czynnik œciœliwoœci wtórnej (as) jest

zdefinio-wany jako nachylenie krzyweje – log t przy za³o¿eniu, ¿e konsolidacja jest w fazie pe³zania, a grunt jest poddawany naprê¿eniu efektywnemu wiêkszemu od lokalnego naprê-¿enia uplastycznienia. Zalecany czas badania edometrycz-nego wynosi 24 godziny, aczkolwiek ze wzglêdu na aspekt poznawczy, zosta³ on wyd³u¿ony do 3 dób, by w pe³ni

rozpoznaæ moment rozpoczêcia fazy czystego pe³zania. Du¿y problem stanowi wyznaczenie punktu granicznego na krzywej, oddzielaj¹cego quasi-filtracyjn¹ fazê konsolida-cji, zdominowan¹ rozpraszaniem ciœnienia porowego, od fazy przejœciowej, w której wraz z przebiegiem procesu wzrasta udzia³ pe³zania. W celu okreœlenia granicznej wartoœci odkszta³cenia na koñcu konsolidacji filtracyjnej (eEOP) oraz czasu na koñcu konsolidacji filtracyjnej (tEOP),

przyjêto dwa uzupe³niaj¹ce siê kryteria zbie¿noœci doœwiadczalnych i teoretycznych przebiegów krzywych oraz quasi-sta³oœci wspó³czynnika konsolidacji. Po prze-kroczeniu czasu (tEOP) rozpoczyna siê faza przejœciowa

konsolidacji, a rozwój odkszta³ceñ jest uzale¿niony zarów-no od czynnika filtracyjnego, jak i reologicznego.

Na wartoœæ wyznaczanych parametrów w znacz¹cy sposób wp³ywa wybór interpretowanego odcinka krzywej e – log t (ryc. 5 i 6).

W pierwszym przypadku (ryc. 5) interpretowany odci-nek jest zlokalizowany w przejœciowej fazie konsolidacji, w której znaczenia zaczyna nabieraæ pe³zanie, lecz nie jest on jeszcze w pe³ni rozwiniêty, poniewa¿ nadal nastêpuje odkszta³cenie na skutek rozpraszania nadciœnienia wody w porach. Wartoœæ wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej (as)

Ryc. 5. Wybór odcinka na krzyweje – log t dla przejœciowej fazy konsolidacji Fig. 5. Selection of the region one – log t curve for transition phase of consolidation

Ryc. 4. Krzywe konsolidacji uzyskane z badañ laboratoryjnych Fig 4. Consolidation curves obtained in laboratory tests

(7)

ustalono na 0,0048. Dla przypadku drugiego (ryc. 6) wybrano odcinek reprezentuj¹cy fazê czystego pe³zania (dla pasty i³owej z i³u krakowieckiego czas czystego pe³zania rozpocz¹³ siê po oko³o 24 godzinach). Kolejne odczyty przemieszczenia i czasu rejestrowano co 4 godzi-ny. Wyznaczona wartoœæ wspó³czynnika œciœliwoœci wtórnej (as) wynios³a 0,0030 i by³a znacznie mniejsza ni¿ w

pierw-szym przypadku, co œwiadczy o mniejszej prêdkoœci postê-pu pe³zania. Pojawia siê w tym miejscu pytanie, któr¹ wartoœæ nale¿y przyj¹æ jako wejœciow¹ w modelowaniu? Metod¹ weryfikacyjn¹ mo¿e byæ obliczenie z równania [3] liczby opornoœciowej (rsi) i skonfrontowanie wyników z

rezultatem analizy opornoœci. Wartoœæ zmodyfikowanego wskaŸnika pe³zania (m*

) uzyskuje siê z równania [4] po wczeœniejszym wyborze prawid³owej wartoœci wspó³czyn-nika œciœliwoœci wtórnej (as). Schemat toku postêpowania

zaproponowany w nawi¹zaniu do ca³ego procesu modelo-wania konstytutywnego przedstawiono na ryc. 7. Graf ilustruje etapy postêpowania od wyznaczenia parame-trów wejœciowych i ustalenia modelu gruntu do skonkre-tyzowania obci¹¿eñ i predykcji przemieszczeñ.

Okreœlona wczeœniej koniecznoœæ skorzystania z kon-cepcji opornoœci czasowej wymusza obliczenie dla ka¿de-go doœwiadczalneka¿de-go punktu opornoœci czasowej pe³zania (R). W praktyce geotechnicznej eksperymentaln¹ opornoœæ czasow¹ pe³zania (R) wyznacza siê jako pochodn¹ czasu wzglêdem odkszta³cenia osiowego. Obliczenie pochodnej mo¿na przeprowadziæ na kilka sposobów. Singh (2001) zaleca korzystanie z metody interwa³ów czasowych jako skutecznego narzêdzia do obliczania pochodnych w zasto-sowaniach in¿ynierskich. Œredni czas dla przedzia³u uœciœ-la siê za pomoc¹ wyra¿enia:

(

)

t= ti +t +

1

2 1 2 [11]

Pochodna czasu wzglêdem odkszta³cenia jest wyra-¿ana w postaci œredniego czasu i ilorazu ró¿nicowego zgodnie ze wzorem: ¶ ¶e e e t t t t i i i i = -+ + 2 2 [12]

Obliczenia dokonano w oprogramowaniu ConAnalys

2016© (Olek, 2017), korzystaj¹c z modu³u Time resistance.

Nastêpnym krokiem by³o naniesienie na wykres dopaso-wanej, aproksymowanej linii opornoœci (ryc. 8). Linia ta za³amuje siê w miejscu zdeterminowania „wewnêtrznego” czasu odniesienia (tr). W koncepcji opornoœci czasowej

zak³ada siê „wewnêtrzny” czas odniesienia (tr) równy 24

godziny. Je¿eli badanie trwa równo 24 godziny, za³amanie ustala siê na podstawie momentu widocznego wp³ywu efek-tów reologicznych (arbitralnie stwierdzony na krzywej R-t, gdy opornoœæ czasowa zaczyna wzrastaæ, lub jedn¹ z metod badania stopnia zgodnoœci doœwiadczalnego i teore-tycznego przebiegu konsolidacji, np. z krzywej log10(H

2

/t) – U). Miejsce na wykresie, w którym opornoœæ zaczyna

liniowo wzrastaæ, jest okreœlone punktem o wspó³rzêd-nych (R0, t0) i informuje o fazie czystego pe³zania.

Nachy-lenie linii opornoœci czasowej najlepiej dopasowanej do danych eksperymentalnych stanowi wewnêtrzn¹ liczbê opornoœciow¹ (rsi). Otrzyman¹ wartoœæ mo¿na nastêpnie

przeliczyæ na wspó³czynnik œciœliwoœci wtórnej (as):

as si r

= 2 3, [13]

oraz zmodyfikowany wskaŸnik pe³zania (m*

): m* = 1

rsi

[14]

W dyskutowanym przyk³adzie wewnêtrzna liczba opornoœciowa (rsi) jest równa 700, a z przeliczenia

uzyska-noas= 0,0032 oraz m

*

= 0,0013. Natomiast wartoœci (as)

szacowane z analizy krzywej zale¿noœci odkszta³ceñ od logarytmu czasu wynios³y 0,0048 (przypadek I) oraz

Ryc. 6. Wybór odcinka na krzyweje – log t dla fazy czystego pe³zania Fig. 6. Selection of the region one – log t curve for pure creep phase

(8)

Fig. 7. Koncepcyjny schemat postêpowania przy wyznaczaniu parametrów modelowych w nawi¹zaniu do ca³ego procesu modelowania Fig. 7. Conceptual scheme of determination procedure of model parameters in relation to the whole modelling process

(9)

0,0030 (przypadek II). Druga wartoœæ, reprezentuj¹ca ni¿sz¹ pocz¹tkow¹ prêdkoœæ pe³zania, daje dobre przybli-¿enieas(as2= 0,0030 w porównaniu do uzyskanej z

przeli-czenia wartoœcias= 0,0032).

St¹d uzyskane parametry m*i rsi przyjmuj¹ wartoœci

0,0013 i 766. Wartoœæ wewnêtrznej liczby opornoœci (rsi) jest nieco wiêksza, ale nie powoduje nadmiernego b³êdu w przybli¿eniu. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e zmiana pocz¹tkowej prêdkoœci odkszta³cenia w fazie pe³zania ju¿ o 0,00001 powoduje przeszacowanie lub niedoszacowanie na pozio-mie oko³o 5%. Jednak¿e obliczone prêdkoœci wyra¿one parametrem m*(ryc. 9a), uzyskanym na podstawie krzy-wyche – log t oraz R-t, dla wszystkich trzech próbek s¹ zgodne i zadowalaj¹co oddaj¹ trend osiadania. Przyjêcie wartoœci as1 = 0,0048 daje wartoœci m

*

i rsirówne

odpo-wiednio 0,0020 i 480, co stoi w opozycji zarówno do otrzy-mywanej wartoœci pocz¹tkowej prêdkoœci odkszta³cenia (ryc. 9B), jak i do rezultatów analizy opornoœci (ryc. 7). Rozrzut ten œwiadczy o nieprawid³owo stwierdzonym momencie rozpoczêcia czystego pe³zania szkieletu grunto-wego, a tym samym o nieadekwatnej pocz¹tkowej prêdko-œci odkszta³cenia. Przyjêcie koncepcji opornoprêdko-œci czasu daje mo¿liwoœæ interpretacji danych odnosz¹cych siê wy³¹cznie do zale¿noœci funkcyjnych opisuj¹cych pe³zanie. Adekwatniejsze jest zatem bezpoœrednie wyzna-czanie rsiz krzywej R-t ani¿eli z krzyweje – log t, co nie

oznacza, ¿e parametr pe³zania(m*

) nie mo¿e byæ zwi¹zany samodzieln¹ zale¿noœci¹ funkcyjn¹ z odkszta³ceniem, naprê¿eniem lub czasem.

Wartoœci parametrów pe³zania badanych gruntów cha-rakteryzuj¹ siê dobr¹ zgodnoœci¹ (tab. 2). Zakres zmienno-œci wewnêtrznej liczby opornozmienno-œciowej zale¿y od kilku czynników zwi¹zanych z przygotowaniem danych

pomia-Próbka

Sample

W³aœciwoœci fizyczne

Physical properties

Wyniki obliczeñ parametrów pe³zania

Results of creep parameters calculations

Wed³ug krzyweje – log t

Based one – log t curve

Wed³ug koncepcji opornoœci czasu

Based on time resistance concept

wL rs emax as m* rsi as m* rsi R0 tr

[%] [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] [–] [min/–] [min]

P1 65,02 2,70 0,036 0,0030 0,0013 766,6667 0,0032 0,0013 700 500000 1440

P2 65,01 2,70 0,036 0,0028 0,0012 821,4286 0,0030 0,0013 750 500000 1440

P3 65,02 2,70 0,033 0,0026 0,0011 884,6154 0,0026 0,0011 900 500000 1440

Tab. 2. Wyniki uzyskanych parametrów pe³zania w nawi¹zaniu do zastosowanego podejœcia interpretacyjnego Table 2. Results of obtained creep parameters in relation to used interpretation approach

wL– granica p³ynnoœci / liquid limit

rs– gêstoœæ w³aœciwa szkieletu gruntowego / specific gravity of solids

emax– maksymalne odkszta³cenie / maximum strain

as– wspó³czynnik œciœliwoœci wtórnej / creep parameter

R0– pocz¹tkowa opornoœæ czasowa / initial time resistance

tr– czas odniesienia / reference time

Ryc. 9. Prêdkoœæ odkszta³ceñ w funkcji odkszta³cenia dla: A – wszystkich analizowanych próbek przy prawid³owym wyborze momentu rozpoczêcia czystego pe³zania; B – dla próbki dyskutowanej w tekœcie, co do której istnieje mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdu w wyborze prawid³owej wartoœci parametru pe³zania

Fig. 9. Strain rate in relation to strain for: A – all analyzed samples after correct selection of the beginning of pure creep; B – for the sam-ple discussed in the text when possible error in selecting the correct value of the creep parameter may occur

Ryc. 8. Wyznaczanie kluczowych parametrów pe³zania z zastoso-waniem koncepcji opornoœci czasowej: A – krzywae – log t, B – krzywa R-t

Fig. 8. Determination of the key creep parameters using time resi-stance concept: A –e – log t curve, B – R-t curve

(10)

rowych. Dobór interwa³ów czasu do obliczeniu pochod-nych w du¿ej mierze determinuje przebieg krzywej R-t, dlatego zaleca siê stosowanie miary centralnej dla obranego przedzia³u wartoœci. Analizuj¹c dane przyjêto 5-elemento-wy zbiór dla kolejnych odczytów czasu (t). Podejœcie takie daje mo¿liwoœæ uœrednienia odchyleñ od zak³adanej linio-woœci czêœci wykresu opornoœci czasowej pe³zania.

WNIOSKI

1) Prawid³owe rozpoznanie przebiegu osiadañ w grun-tach spoistych nale¿y przeprowadzaæ na podstawie w pe³ni sprzê¿onej analizy, uwzglêdniaj¹cej zarówno filtracyjne, jak i reologiczne aspekty procesu konsolidacji. Mo¿liwe jest to na drodze wykorzystania konstytutywnych modeli pe³zania, które daj¹ sposobnoœæ opisu zachowania siê elementów konstrukcyjnych w d³ugim czasie kontaktu z pod³o¿em gruntowym.

2) Dobór modelowych parametrów wejœciowych jest kluczowym komponentem analizy wykorzystuj¹cej glo-baln¹ procedurê iteracyjn¹ MES. Ostro¿ne wyznaczenie parametrów pe³zania gruntów spoistych wi¹¿e siê z pra-wid³owym wyborem interpretowanego odcinka na krzywej konsolidacji oraz okreœleniem pocz¹tkowej prêdkoœci odkszta³cenia wywo³anego pe³zaniem.

3) Wiarygodny i dok³adny schemat obliczania pochod-nych, czêsto wykorzystywanych w badaniu zmiennoœci pa-rametrów zale¿nych od czasu, powinien byæ przeprowadzony z uwzglêdnieniem uœrednionych odchyleñ od zak³adanej liniowoœci czêœci wykresu opornoœci czasowej pe³zania.

4) Przyjêcie koncepcji opornoœci czasu daje mo¿li-woœæ interpretacji danych odnosz¹cych siê wy³¹cznie do zale¿noœci funkcyjnych opisuj¹cych pe³zanie. Odpo-wiedniejsze w interpretowaniu zagadnieñ pe³zania jest zatem bezpoœrednie wyznaczanie liczby opornoœciowej (rsi) z krzywej R-t ni¿ z krzyweje – log t.

LITERATURA

ALONSO E.E., GENS A., LLORET A. 2000 – Precompression design for secondary settlement reduction. Géotechnique, 50 (6): 645–656. ASHRAFI M. 2014 – Implementation of a Critical State Soft Soil Creep Model with Shear Stiffness. Master thesis. Norwegian Univ. of Science and Technology, Trondheim.

BJERRE J. 2015 – Development and Evaluation of an Effective Stress Based Model for Soft Clays. PhD dissertation. Norwegian Univ. of Science and Technology, Trondheim.

BJERRUM L. 1967 – Engineering Geology of Norwegian Normally-Con-solidated Marine Clays as Related to Settlements of Buildings. Géo-technique, 17 (2): 83–118.

BUISMAN A.S. 1936 – Results of long duration settlement tests. Pro-ceedings of International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1: 103–106.

DEGAGO S.A., GRIMSTAD G., JOSTAD H.P., NORDAL S., OLSSON M. 2011 – Use and misuse of the isotache concept with respect to creep hypotheses A and B. Géotechnique, 61 (10): 897–908.

DEGAGO S.A., GRIMSTAD G., JOSTAD H.P., NORDAL S. 2013 – Misconceptions about experimental substantiation of creep hypothesis

A. Proceedings of the 18th

International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris.

DEGAGO S.A., JOSTAD H.P., OLSSON M., GRIMSTAD G., NORDAL S. 2010 – Time and stress compressibility of clays during

pri-mary consolidation. Proc. 7thNUMGE, Trondheim: 125–130.

DOBAK P., GASZYÑSKI J. 2015 – Evaluation of soil permeability from consolidation analysis based on Terzaghi’s and Biot’s theory. Geol. Quart., 59 (2): 373–381.

FENG T.W. 1991 – Compressibility and permeability of natural soft clays and surcharging to reduce settlements. PhD thesis, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois.

GRAY H. 1936 – Stress distribution in elastic solids. Proceedings of International Conference on Soil Mechanics and Foundations Engineering, 2: 157–168.

GRIMSTAD G. 2016 – Unified enhanced soft clay creep model – user manual and documentation. Norw. Univ. Scienc. Techn.

GRIMSRAD G., DEGAGO S.A. 2010 – A non-associated creep model for structured anisotropic clay (n-SAC). Numerical Methods in Geotech-nical Engineering.

GRIMSTAD G., DEGAGO S.A., NORDAL S., KARSTUNEN M. 2010 – Modeling creep and rate effects in structured anisotropic soft clays. Acta Geotech., 5: 69–81.

GRIMSTAD G., KARSTUNEN M., JOSTAD H.P.,

SIVASI-THAMPARAM N., MEHLI M., ZWANENBURG C., HAAN E., AMIRI S.A.G., BOUMEZERANE D., KADIVAR M., ASHRAFI M.A.H.,

RqNNINGEN J.A. 2017 – Creep of geomaterials – some finding from

the EU project CREEP. Europ. J. Environ. Civil Eng.: 1–16, http://dx.doi.org/10.1080/19648189.2016.1271360.

JAMIOLKOWSKI M., LADD C.C., GERMAINE J.T., LANCELLOTTA R. 1985 – New developments in field and laboratory testing of soils. Proc. 11th

ICSMFE, Boston, 2: 57–153.

JANBU N. 1969 – The resistance concept applied to deformations of

soils. 7thInternational Conference Soil Mechanics Foundation

Engineer-ing, Mexico city.

KARLSSON M., YANNIE J. 2016 – Implementation of a Modified Ani-sotropic Creep Model with structure. Proceedings of the 2016 COMSOL Conference in Munich (2016) for soft soils with the Use of COMSOL. Physics Builder.

LADD C.C., FOOTT R., ISHIHARA K., SCHLOSSER F., POULOS H.G. 1977 – Stress – deformation and strength characteristics. State of the art report. Proc. 9th

ICSMFE, Tokyo, 2: 421–494.

LARSSON R. 1986 – Consolidation of soft soils, Swedish Geotechnical Institute, Report 29, Linköping.

LEONI M., KARSTUNEN M., VERMEER P.A. 2008 – Anisotropic creep model for soft soils. Géotechnique, 58 (3): 215–226.

MESRI G., CASTRO A. 1987 – The Ca/Cc concept and K0during

secon-dary compression. J. Geotechn. Engineering Division, ASCE, 112 (3): 230–247.

MESRI G., CHOI Y.K. 1985 – The uniqueness of the end-ofprimary

(EOP) void ratio-effective stress relationship. Proc. 11th

Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng., San Francisco, 2: 587–590.

NEHER H.P., WEHNERT M., BONNIER P.G. 2001 – An evaluation of soft soil models based on trial embankments. [W:] C.S. Desai (red.), Computer Methods and Advances in Geomechanics. Balkema, Rotterdam: 373–378.

OLEK B.S. 2017 – Identyfikacja quasi-filtracyjnej fazy konsolidacji z za-stosowaniem nowych metod interpretacji badañ konsolidometrycznych. Dysertacja doktorska, AGH.

OLEK B.S., WONIAK H. 2017 – Determination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure. Geology, Geo-physics, Environment, 42 (3): 353–363.

OLEK B.S., WONIAK H., BORECKA A. 2016 – Evaluation of conso-lidation results by the settlement rate approach. Electronic J. Geotechn. Engineering, 21 (7): 1583–1595.

PERZYNA P. 1963 – The constitutive equations for rate sensitive plastic materials. Quart. Appl. Math., 20: 321–332.

PERZYNA P. 1966 – On the constitutive equations in the viscoplasticity. Mechanics of Continuum, Proc. Int. Conf., Varna, September, 105–122. SINGH S. 2001 – Confined Aquifer Parameters from Temporal Deriva-tive of Drawdowns. J. of Hydraulic Engineering, 127 (6): 466–470. SIVASITHAMPARAM N., KARSTUNEN M., BONNIER P. 2015 – Modelling creep behaviour of anisotropic soft soils. Computers and Geo-technics, 69: 46–57.

SVANq G. 1986 – Program KRYKON, documentation and manual (The

“Soft clay deformation” project.), STF69 F86017. Trondheim, Norway. ŠUKLJE L. 1957 – The analysis of the consolidation process by the

isota-ches method. Proc. 4thICSMFE, London, 1: 200–206.

VERMEER P.A., NEHER H.P. 1999 – A soft soil model that accounts for creep. Proc. Int. Symp. Beyond 2000 on Computational Geotechnics, Amsterdam. Balkema, Rotterdam: 249–261.

YIN Z.-Y., KARSTUNEN M. 2011 – Modelling strain-rate-dependency of natural soft clays combined with anisotropy and destructuration. Acta Mech. Solida Sinica, 24: 216–230.

YIN Z.-Y., CHANG C.S., KARSTUNEN M., HICHER P.Y. 2010 – An anisotropic elastic-viscoplastic model for soft clays. Intern. J. Solids and Structures, 47: 665–677.

YIN J.H., ZHU J.G., GRAHAM J. 2002 – A new elastic-viscoplastic model for time dependent behaviour of normally and overconsolidated clays: theory and verification. Canad. Geotechn. J., 39 (1): 157–173. ZHOU C., YIN, J.H., ZHU J.G., CHENG C.M. 2005 – Elastic anisotropic viscoplastic modeling of the strain-rate-dependent stress-strain behaviour

of K0-consolidated natural marine clays in triaxial shear tests. ASCE.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Analiza porównawcza zwietrzeliny margli, zwietrzeliny fliszu, a także gruntów pylastych badanych teras rzecznych, gruntów masywu lessowego, glin illitowych i

Zagadnienia te pojawiają się dość często w polskich programach nauczania religii, nie tylko w kontekście indywidualnym, gdy autorzy podręczników omawiają

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę kapitałową wybór spółki typu S jako formy jej prowadzenia możliwy jest w ciągu 75 dni od

Wszystkie tabele i rysunki, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z archiwów autorów lub zostały przez

With regard to success achieved on the capital market by the investors, effective management of resources, especially knowledge, is a decisive factor, which means that the

Należy jednak podkreślić, że decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pieszych jest poziom widzialności sylwetki pieszego, jaki postrzega kierowca

wniosku, że współczesny świat jest zdominowany przez mężczyzn, a fakt bycia kobietą lub mężczyzną implikuje zestaw odpowiednich zachowań oraz obowiązków. Jednak

Wyjątkowa stałość poczucia tożsamości narodowej Polaków, mimo istotnych zmian kontekstu społecznego, przemian cywilizacyjnych, gospo- darczych, politycznych, kulturowych,

Dlatego inte­ resujące wydaje się zbadanie, w jaki sposób orientacja prokonsumpcyjna jest związana właśnie z zachowaniami korzystnymi dla zdrowia i kontrolą zdrowia,

Why democracy needs the humanities Martha Nussbaum (2010) speaks about the silent crisis touching universities around the world.. This crisis is caused by removal of

Zaktualizować krajowe programy i strategie do nowych celów, związanych z planami prze- stąpienia Polski do Porozumienia AGN, w tym Dokumentu Implementacyjnego do Strategii

Mosaicking the different fault segments to a continuous shear zone adds another order displacement line to the Miocene lateral extrusion of the Eastern Alps.. This

Jak wynika z powyższego przeglądu badań, większe zainteresowanie pol- skich historyków dziejami kobiet w miastach późnośredniowiecznych jest do- strzegalne dopiero od połowy lat

[r]

go pokazano na płaszczyźnie połowa dewiatora naprężenia-średnie naprężenie efektywne (t-s’) na rysunku 3. W tabeli 2 zestawiono otrzymane wartości

Porównując skład chemiczny wód porDwych odciśniętych z gruntów o różnej genezie, wyróżniono wśród tych wód cztery główne typy: wody

Oszacowanie składu mineralnego gruntu na podstawie współczynnika swobodnego pęcznienia FSR wg klasyfikacji Prakasha i Sridharana (2004) jest wysoce orientacyjne, na- wet

Analizê parametrów skurczalnoœci przeprowadzono dla trzech typów gruntów o zró¿nicowanej spoistoœci: i³ów mio- plioceñskich, glin lodowcowych oraz mad, które powszech-

Raz, jako właściciel, diabeł staje się depo- zytariuszem Boga, który jest przecież ostatecznym posiadaczem wszelkiego stworzenia; dwa, własność reguluje prawo, któremu diabeł

Zdjęcia mikrostruktur SEM i pow ierzchnie porowe gruntów po zam rażaniu w systemie zamkniętym poddaw anych analizie

Na podstawie porównania wyników badań laboratoryjnych z wynika- mi SDMT dokonano oceny możliwości wykorzystania nomogramu Marchettiego i Crappsa do określenia rodzaju i stanu

W przypadku mieszanek piasku gliniastego z 5% dodatkiem cementu oraz wariantową ilością mleczanu diamidoaminy, w badaniach po okresie 28 dni twardnienia (również