• Nie Znaleziono Wyników

Widok Habilitacja dra Przemysława Dąbrowskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Habilitacja dra Przemysława Dąbrowskiego"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

szeni w kołach naukowych prawa konstytucyjnego i historii państwa i prawa UMK. Patronat nad konferencja objęli pracownicy katedr historyczno-prawnych. Ideą prze­ wodnią wielkiego przedsięwzięcia było historyczne i porównawcze spojrzenie na dzieje konstytucjonalizmu w państwach o różnych formach ustroju - od Wielkiej Karty Swobód przez ustawę zasadniczą Korsyki po konstytucję krajów bałkańskich i Turcji aż do Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997.

Konferencja wywołała wielkie zainteresowanie wśród młodzieży naukowej i iskrzy­ ła impulsami skłaniającymi do pogłębionych badań naukowych w przyszłości.

TOMASZ KOWALCZYK - JACEK WOJCIECHOWSKI (Toruń)

HABILITACJA DRA PRZEMYSŁAWA DĄBROWSKIEGO

W dniu 28 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się posiedzenie, powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Prze­ mysława Dąbrowskiego (Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego) w składzie: prof. dr hab. Piotr Winczorek (przewodniczący Komisji, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Justyński (członek Komisji, Uniwer­ sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Leszek Leszczyński (członek Komisji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Marek Maciejewski (recenzent, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dariusz Szpoper (recenzent, Uniwersytet Gdański), prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski (recenzent, Uniwersytet Warszawski), prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski (sekretarz Ko­ misji), która w jednogłośnie pozytywnej uchwale rekomendowała Radzie Wydziału Prawa i Administracji UMK nadanie habilitantowi stopnia naukowego doktora habi­ litowanego nauk prawnych.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału, która podję­ ła uchwałę o nadaniu doktorowi Przemysławowi Dąbrowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - historii doktryn politycz­ no-prawnych.

JACEK WAŁDOCH (Gdańsk)

KOLOKWIUM HABILITACYJNE DRA MARKA SOBCZYKA W dniu 11 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Marka Sob­ czyka, w wyniku którego Rada Wydziału Prawa i Administracji podjęła jednogłośną

Cytaty

Powiązane dokumenty

The influence of training on detecting lying in language: A case study of native speakers of Polish using English as a learned language3. Rocznik Lubuski: Co

[r]

[r]

Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej oraz popularyzacji nauki9. Kopie dyplomów oraz innych osiągnięć

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów –zgodnie z

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46|WE (RODO)7.

Jednocześnie Centralna Kom isja zwraca się do Rady Naukowej z uprzejmą prośb o powiadomienie w imieniu Centralnej Kom isji ww. osób o powołaniu ich w skład

Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie.. z

Oświadczam,, że zapoznałałem się zk\alniąinformacyjną (RODO) dotyczącą przetwa- rzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów -

Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z..

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie

Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi

Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi

Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi

Stopień doktora Doktor nauk technicznych w zakresie Technologii Chemicznej 3. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego..

Przyjmuj~ do wfadomoścl, ii wnios ek wrat 1 autoreferatem zostanie opublikowany na stronie I nternetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni I Tytułów, zgodnie

Autoreferat przedstawiający życiorys naukowy wnioskodawcy oraz osiągnięcie naukowe zgłoszone, jako przedmiot postepowania habilitacyjnego a także pozostałe osiągnięcia naukowe

Masuria offers various possibilities of tourism activities: sailing, motorboat, angling, leisure (second houses, holiday camps, campsites), agritourism, canoe- ing, cycling,

31 C RISTINA J IMÉNEZ G ÓMEZ , Política y escritura de frontera en “La hija extranjera” de Najat.. El Hachmi: la migrante como

Partimos de la idea de que la relación que la literatura mantiene con la política representa una práctica creadora, entendida con Jacques Rancière como una interven- ción en

Zapewnić kształcenie przygotowujące do funkcjonowania i podejmowania inicjatyw w dynamicznie zmieniającym się świecie, poprzez indywiduali- zację ścieżek

absolwenci administracji I stopnia studiów stacjonarnych w 100% uznali, że wymagany od nich poziom to B2 i studia umożliwiły im zdobycie kompetencji językowych,