• Nie Znaleziono Wyników

Wizyta w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN przewodniczącego Sekcji Historii Nauki MUHiFN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wizyta w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN przewodniczącego Sekcji Historii Nauki MUHiFN"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

196 Kronika

с) w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych i Technicznych:

i(l) Pracowni Historii Nauk Ścisłych (kier. — prof. Jerzy Dobrzycki), (2) Pracowni Historii Nauk Technicznych i Techniki (kier. — dr Bolesław

Orłowski).

3. Przeniesienie badań nad historią nauk technicznych i techniki z dawnej Pra-cowni Historii Nauk Przyrodniczych i Technicznych (kier. — prof. Józef Ba-bicz) do przekształconego Zakładu Historii Nauk Ścisłych i Technicznych (kier. — prof. Jerzy Dobrzycki).

4. Przekształcenie Zespołu Edycji Dzieł O. Langego w Zespół Edycji Dzieł O. Langego i M. Kaleckiego (kier. — doc. Tadeusz Kowalik).

5. Zorganizowanie, w powiązaniu z Biblioteką (kier. — mgr Małgorzata Kinow-ska), Działu Dokumentacji i Wydawnictw (kier. — dr Leonard Grochowski). Instytut utrzymuje nadal dwie filie:

a) w Krakowie (kier. — doc. Stanisław Brzozowski), b) we Wrocławiu (kier. — prof. Stanisław Szpilczyński).

Dyrektorem Instytutu jest prof. Józef Miąso, który funkcją tę pełni przy po-mocy trzech zastępców: zastępca do spraw naukowych — prof. Jerzy Dobrzycki — kieruje pracami naukowo-badawczymi Instytutu; zastępcy do spraw ogólnych — doc. Stanisławowi Mauersbergowi — podlegają sprawy kadry naukowej i współpra-cy z zagranicą, a także Biblioteka oraz Dział Dokumentacji i Wydawnictw; zastępwspółpra-cy do spraw ekonomicznych — Barbarze Zimińskiej — podlegają sprawy pracownicze, administracyjno-gospodarcze i finansowo-księgowe.

Stanislaw Mauersberg

(Warszawa)

W I Z Y T A W INSTYTUCIE HISTORII N A U K I , O Ś W I A T Y I TECHNIKI P A N P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O SEKCJI HISTORII N A U K I MUHlFN

13—19 VI 1978 r. przebywał w Warszawie — jako gość IHNOiT PAN — profe-sor Aszot Tigranowicz Grigorian (ZSRR), przewodniczący Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Jest on znakomitym specjalistą w zakresie historii nauk ścisłych.

Prof. Grigorian odbył kilka spotkań z pracownikami Instytutu oraz z zaproszo-nymi historykami nauki z innych ośrodków. Na spotkaniu z kierownictwem Insty-tutu omówił aktualne i przyszłe kontakty z Unią oraz przedstawił możliwości i potrzeby udziału przedstawicieli Instytutu w najbliższych międzynarodowych im-prezach organizowanych przez Unię.

15 VI prof. Grigorian był obecny na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego IHNOiT, na którym mgr Krzysztof Szymborski zaprezentował referat pt. Relacja

eksperymentu i teorii w formowaniu się fizyki kwantowej. Po referacie nastąpiła długa dyskusja, w której uczestniczył także prof. Grigorian, zadając wiele pytań referentowi oraz sygnalizując materiały uzupełniające do referatu i dotyczące prac prowadzonych w Związku Radzieckim nad fizyką kwantową.

16 VI prof. Grigorian spotkał się z pracownikami IHNOiT. W swojej wypowie-dzi przedstawił wypowie-dzieje i dorobek Unii, programy i osiągnięcia poszczególnych jej kongresów międzynarodowych. W dyskusji po tym wystąpieniu podnoszono zagad-nienia wzajemnej relacji między naukoznawstwem a historią nauki oraz filozofią nauki, między historią nauk technicznych a historią techniki.

Tadeusz Bieńkowski

Cytaty

Powiązane dokumenty

This sherd bears fragment of an unidentified text which nature I was unable to determine due to its poor state of preservation (the upper, lower, left and right part of the

to expand the futurological imagination and open it up to new possibilities for knowledge and action – drawing new connections between the ‘thinkable’ and the ‘doable’

De prestaties in de bouwlogistieke keten zijn momenteel al aanleiding om slimme bouwlogistieke oplossingen te onderzoeken en door te voeren, maar in het licht van

Regarding energy indicators, thermal (heating and cooling) demand was detected in most of the relevant studies, while lighting and ventilation demand was rarely

W jaki sposób rodzice m ogą wypełnić swoją misję wychowania do życia kapłańskiego i zakonnego? Z nauczania Episkopatu wyłaniają się w tym wzglę- dzie różne

Doświadczenie inteligibilności bytu, czyli jego racjonalności, pozwala na zrozumienie tego, że byt jest nam dany jako nośnik prawdy, stąd człowiek posługując się

flottaison bief de canal bief supérieur bief inférieur bief de partage bief de rivière canal en remblai canal en déblai, en tranchée alimentation élargissement

(barco para transporte de nave pet· il transporto di gas schip bestemd voor het ver- butarro) liquidi voet· van hutaan frigorifico, hnque fl'igol'ifico