• Nie Znaleziono Wyników

"Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht", T. Schwarz, 1952 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht", T. Schwarz, 1952 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

SURVEY OF LITERATURE 1953—1955 521

T. S c h w a r z , Die Grundlage der condictio im klassischen römischen Recht (1952).

This w o r k is d e v o t e d t o t h e condictio in classical R o m a n law, t a k i n g as a s t a r t i n g p o i n t t h e condictio indebiti. A f t e r a discussion on t h e c o n c e p t i o n indebitum solutum a n d error a n d scientia t h e a u t h o r i n v e s t i g a t e s t h e conception ob rem datum a n d t h e t y p i c a l cases of condictio based on this conception, f i n a l l y t h e legal f o u n d a -t i o n of -t h e condic-tio in general. T h e w o r k will also in-teres-t -t h e pa-pyrologists w i t h r e g a r d t o t h e discoveries of p a p y r i containing legal f r a g m e n t s d e v o t e d t o t h e condictio (ef JJP V I , 269—70;

V I I — V I I I 292; m y Low2 38132).

C. P r é a u x , Note sur la vente à terme dans le droit de VEgypte gré-co-romaine (Antiquité Classique 24 [1945] 143).

n o t seen.

M a r i o T a l a m a n c a , Contributi allô studio delle vendite alVasta nel mondo classico (Atti délia Academia Nasionale dei Lincei [1954] Mtmorie. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologické, serie

V I I I , vol. V I , fasc. 2, 1954).

T h e t a s k of t h i s w o i k is to i n v e s t i g a t e some of t h e m o s t r e m a r -kable aspects of t h e sale a t auction in t h e classical a n t i q u i t y . I n t h e f i r s t p a r t t h e r e are studied t h e peculiarities of t h e a u c t i o n in t h e P t o l e m a i c b g y p t insofar as t h e y r e f e r t o t h e sale of i m m o -vables belonging on w h a t e v e r a c c o u n t t o t h e fisc, t o t h e lease of t a x , a n d p u b l i c works, t o t h e lease of l a n d belonging t o t h e Crown, t o t h e sale of t h e personal p r o p e r t y belonging t o an insolvent deb-t o r b y deb-t h e c o u r deb-t s .

T h e second p a r t , divided in t w o c h a p t e r s , is d e d i c a t e d t o t h e sales a t a u c t i o n (auctiones) in R o m a n l a w . T h e f i r s t c h a p t e r deals w i t h a u c t i o n in p r i v a t e law t r y i n g t o establish its origin a n d dog-m a t i c c o n s t r u c t i o n in t h e classical p e r i o d ; in t h e second c h a p t e r a r e t a k e n i n t o consideration t h e venditio sub corona a n d t h e Sectio bonorum which r e p r e s e n t t h e m o s t a n c i e n t f o r m s of t h e auction k n o w n in R o m e . T h e a u t h o r tries t h e n t o give a p i c t u r e of fiscal alienations i n t h e period of t h e P r i n c i p á t e t a k i n g i n t o consideration t h e a d m i n i s t r a t i v e p r a c t i c e i n t h e G r e c o - R o m a n E g y p t , as it ap-p e a r s in t h e law of t h e ap-p a ap-p y r i a n d t h e i m ap-p e r i a l c o n s t i t u t i o n s f r o m t h e

Cytaty

Powiązane dokumenty

5 Zresztą uczynił to Brissonius twierdząc: M ulta ex abundanti sunt adiecta, zob.. Autor omawia końcową część styp. Zakończenie to staje się zrozumiałe tylko

In this study the author discusses the law-suits in which legal persons (the fisc, the municipia and municipal senates) are repre- sented by respective deputies.. These lawsuits

Par conséquent, nous aimerions observer les raisons et les conséquences, ainsi que les formes et le contenu des différents efforts des groupes de protestation et de

Z kolei konsekwencją uwzględnienia humanistycznej refleksji nad kulturowymi aspektami zjawiska turystyki jako całości oraz kulturotwórczą funkcją podróży turystycznych

an: zuerst wurden etruskische Tänzer berufen, die zur Flöte tanzten; die römische Jugend ahmte ihnen nach und tat den üblichen Fe- scennini ähnliche

Unsere Kenntnisse widersprechen jener archaischen Anschauung derart, dass dieselbe n ich t mehr vor der K r itik bestehen kann, und selbst im F a lle die

Based on this idea, this study aims at using Space Syntax Methodology to assess the indirect costs caused by the disaster.. Space Syntax Methodology was developed initially for

„Große politische Entwürfe müssen von Träumen begleitet werden, da diese den Willen zur Tat wecken.“ Wüßte man nicht (s. u.) 1 , von wem diese Aussage stammt und in

Lodzer Germanistikbei- träge, die von der Abteilung Angewandte Sprachwissenschaft am Lehrstuhl für Deutsche und Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Łódź her- ausgegeben

Dotychczasowe rozważania na temat charakteru prawnego umów pro­ cesowych motna «rekapitulować ora* uzupełnić w sposób następujący. P rze ­ de wszystkim należy

to okres znaczącego rozwoju osady wczesnośredniowiecz­ nej — odkryto m.in.: obiekt nr 3, stanowiący prawdopodobnie dno pieca wolno stojącego (?), wyłożonego potłuczonymi

Na osadnictwo pradziejo­ we nałożyło się wczesno- i późnośredniowieczne oraz nowożytne, przy czym średniowieczne stanowi niewielki procent — dotyczy to

Jerzego Gi- nalskiego (PSOZ i Muzeum Historyczne w Krośnie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. było dotąd badane tylko odkrywkowo i powierzchnio­ wo. 1) oraz

wszyst- kie nazwy bezwyjątkowo przybierają w dopełniaczu -a, np.: wśród toponimów i nazw terenowych notujemy: Antoniów, -a (n. wielu wsi, części wsi, osad, kolo- nii,

Pod kilkunastocentymetrową warstwą próchnicy współczesnej znajduje się bru­ natna próchnica przemieszana z piaskiem oraz piasek z próchnicą i drobnymi węglami drzew­ nymi,

W grobie 1290 oprócz zło żonych wprost do ziemi, znaleziono także nieco spalonych kości w jednym z naczyń glinianych ustawionych w obrębie grobu, Także w małych

Источником вдохновения был не только Дом Божий – костел, куда ее водили на молитву, но и орган, с которым она пела в детстве.. Напомним, что

Dans la temporalité associée au présent, l’ancien combattant relate des faits remontant à plus de soixante-dix ans et a donc recours aux temps du passé : prétérit et

3 PN-EN 61326-3-1: 2008, Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach Wy- magania dotyczące kompatybilności elektromagnetycz- nej (EMC)

tworzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych, stosowania europejskiego systemu transferu osiągnięć

Im diesen Sinn hat das Tribunal nur dem Argument über die Sprache im Runevič Vardyn Urteil zugestimmt, für ihn war aber die Menschenwurde als Nationale Identität Ausnahme im

Ale Wizje ludzi rozdartych pomiędzy własną moralnością a losem zbiorowym, Uwikłanych w zło i mechanizmy historii, ściganych przez własną pamięć Pojawiały