• Nie Znaleziono Wyników

"Przeciwstawienie jako struktura właściwa szerokim kontekstom", Jadwiga Wajszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Przeciwstawienie jako struktura właściwa szerokim kontekstom", Jadwiga Wajszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jadwiga Wajszczuk

"Przeciwstawienie jako struktura

właściwa szerokim kontekstom",

Jadwiga Wajszczuk,

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

1971 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 14/42, 120

(2)

/11/ WAJSZCZUK Jadwiga: Przeciwstawienie jako struktura właś­ ciwa szerokim kontekstom. W: 0 spójności tekstu.Praca zbio­ rowa pod redakcją M.R.Mayenowej. Oss. Wrocław-Warszawa-Kra- ków-Gdańsk 1971. IBL PAN. Z Dziejów Form Artystycznych w Literatu rze P o ls k ie j. T. XXI, s . 141-148.

Próba przedstawienia przy pomocy sformalizowanego zapisu roz­ członkowania tr e ś c i tkwiących we fragmentach tekstów, w których d zia ła ją napięcia nazywane związkami przeciwstawnymi. Najogól­ n ie j mówiąc, przeciwstawienie je s t tu rozumiane jako "k o n flik t" m ożliwości i rzeczyw isto ści. Jego inwariantny semantyczny model je s t pięcioelementowy. Granice t e j semantycznej c a ło ści /nawet j e ś l i nie wszystkie j e j elementy są reprezentowane/ bardzo rzad­

ko pokrywają s ię z granicami interpunkcyjnymi odpowiadającego

j e j zdania tekstowego. N a jczęściej j e j odpowiednikiem je s t tekst gramatycznie wielozdaniowy. Gwarantem jego spójności wydaje s ię właśnie opisany układ zależn ości semantycznych.

BP/42 J.W.

/1/ WIERZBICKA Anna: Metatekst - w, te k ś cie . W: 0 spójności tekstu. Praca zbiorowa pod redakcją M.R.Mayenowej.Oss.Wroc- ław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971. IBL PAN. Z Dziejów Fonn Ar­ tystycznych w L ite ra tu rze P o ls k ie j. T .'X X I, s . 105-121. Przedmiotem an alizy są różne formy splatania s ię w wypowie­

dziach językowych tekstu właściwego z tekstem o te k ś cie , c z y li

metatekstem. W szczególn ości omawiane są w artykule takie z ja ­

wiska językowe, jak: 1 . j "metapleonazmy" /wyrażenia oparte na

jtwnym lub ukrytym "mówię"/; 2 . wykładniki cudzej mowy /"podob­ no", "rzekomo"/; 5 « środki służące dystansowaniu s ię wobec pew­ nych elementów wewnątrz zdania / "d osyć","w łaściw ie"/ ; 4. sygna­ l iz a t o r y tematu wypowiedzi /"co do", " j e ś l i chodzi o"/; 5 » wy­ k ła d n ik i związków między fragmentami wypowiedzi/"a propos","no­

ta bene"/; 6 . sygnały następstwa i porządku logicznego /"po

p ierw sze", " z k o le i"/ ; 7 . wyrażenia ustalające ekwiwalencje lub quasi ekwiwalencje wewnątrz tekstu /"mianowicie", "n p .","tzn ."/ ; 8 , różnego typu ramy metatekstowe: A. "powtarzam","podkreślam"; B. "ro zk a zu ję"; "p ro s zę ", "pozwalam"; C. "o b ie c u ję ", "protestu­

ję".

Cytaty

Powiązane dokumenty

U buraka cukrowego pierwszym objawem braku boru był słabszy wzrost, ciemniejsze zabarwienie liści w porównaniu z rośliną wzorco­ wą oraz zamieranie liści

(...), to (...) od­ powiedzialność za tego rodzaju skutek pochłania odpowiedzialność za sam udział w bójce lub pobiciu, czyli nara­ żenie innej osoby na

Katowicach w III kwartale 2011 roku Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3/3,

Zaś umiejscawiając względem siebie czytelnika jako odbiorcę war- tości, książka może przyczynić się do nieświadomego przeniesienia jego własnej wrażliwości

Włókna papieru, układają się z kierunkiem biegu sita, jednakże by papier był bardziej wytrzymały stosuje się trzęsaki, które wprawiają je w ruch poprzeczny..

Rola sztywności pasywnej wybranych mięśni w procesach stabilizacji kompleksu

Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.. Biuletyn Polonistyczny

Badanie jej może dostarczyć wielu interesujących spostrzeżeń dotyczących sposobu widzenia tej rzeczyw istości przez człowieka, zgod­ nie z poglądem, iż nazwa