• Nie Znaleziono Wyników

Kormanice, pow. Przemyśl. Stanowisko 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kormanice, pow. Przemyśl. Stanowisko 2"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Tadeusz Aksamit

Kormanice, pow. Przemyśl.

Stanowisko 2

Informator Archeologiczny : badania 5, 28-29

(2)

26

INOWROCŁAW-SZTMBORZE p a tr ł okras wpływ ó* rzymskloh KALISZAKT, pcw/ Opala

lu b e lsk ie

patrz wczesna średniowiecze

KpsOCHA, paw. Przasnysz p atrz wozesne średniow ieoz* KIETRZ, pcw/ Ołubozyoe

Stanowisko 1

p atrz apaka brązu

IMMBTTOWICB, paw; Puławy Bsństwowe Mazana Archeologiczne w warszawie

Badania prowadziła mgr Anna Uzarcwlcz. Finan aowało FMA w Warszawie/ Czwarty aazon badań / o s t a t n i / / Stanawlaka kultury lo n d z ie la k le j 1 kultury amfor k u listy c h /

Kontynuowana badania na

z

tanowi akn VII połotonyn na wzgórzu, które stanowi część pasaa duśego w znlaslanla połotonego przy końcu w si Klaaantowlca k llh n sa t metrów od gnanloy z w sią Bucha ło w ić*/ Wzgó­

rza opada strono w klarunku północno zachodnia 1 południowym/ Przebadano taran 2 ,5 a r a / Odkryto grób kultury amfor k u lis ­ tych / Pod kilkoma warstwami b ry ł wapniaka znajdowały a l t k o ści n aj­ prawdopodobniej dwóch krów oraz ś l e zachowana szczęka ludzka/ Obok k o ści spoczywała dobrze sachowama, zdobiona czarka k ultury a a fo r ku­ lis ty c h / Ponadto n atrafio n o aa rów dłu go śol 12,5 a szarokośol maksy­ malnej 3 ,5 a s l ę ^ j ą c y od głębokości 120 ca od powierzchni ziem i, o przekroju nlaokowatya 1 płaskim d n ia/

wypołnlsko rowu stanow iła ciemno brunatna ziem ia/ przy dnie zaś w ystąpiła zlesowana warstwa sp alen izn y / W rowie znaleziono ułam­ k i naczyń kultury la n d z ie ls k ie j o iaz k ultury pucharów lejkow atych/

Badania na tym stanowisku zo sta ły zakończone/

EOBMANICE, pow/ Przeaęrśl Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Stanowisko 2

Kontynuowano wykopaliska na osadzlo k ultury ooramlkl wstęgo­ wej r y t e j/ Przekopano 4,75 a r a , a ich rezultatem było odkrycie

Badania prow adził Tndcamz Aksamit/ Finansowało Mazeum Okręgowe w Rzeszowie. Drugi sezon badań/ Osada n so llty ezn a kultury ceram iki wstęgowej r y t e j /

(3)

29

śladów bodownio twa słupowego o r a ł jam, któro w ystąpiły pod warstwą kulturową się g a ją o ą od 25 - TO o * głębokości^

Na wydej wspomnianej powlorłchnl n atrafion o na zarysy dwa o bat słupowych, z o sta ły ono odkryto tyiko osęśelew ej Niemniej jednak, modna jud oboenlo stw ie rd zić , do zarówno ich długość jak i szerokość będzlo przypuszczalnie podobna do wymiarów chat poznanych jud na tym stanowisku w ubiegłym roku. Obydwie chaty usytuowano są na o s i półnoo - południe^

Odkryto równlod 28 jam, któryoh k s z t a ł t 1 wielkość są bardzo zródnloowano, natom iast j e s t prawie re g u łą, de występują one w bez­ pośrednim sąsiedztw ie oh at, a prawie nigdy w lob obrębie.

Zabytki ruchome w p o stao l e e z an lk l, narzędzi krzemiennych, z obsydianu 1 łupka w ystąpiły najw ięcej w warstwie kulturow ej, mini­ m alnej zaś w jamachj Cały m ateriał zabytkowy naledy do kultury ce­ ram iki wstęgowej r y t e j.

KRAK&N-ZAKRZbWEK p atrz wozesne średniowiecze LCBIAT&W, pcw? Wdchowa patrz p a le o lit 1 m ezolit Stanowiska I I 1 I I I

UJBISZEWO, pcw. Tczew p atrz wczeene środalowloozo Stanowisko 1

ŁUPANA, paw. Słupsk Konserwator Zabytków Archoologlem-Stanowlsko 15 nych w K o sz a lin ie , Katedra

A rcheologii UAM w Poznaniu Badania prow ad zili: mgr Aleksander Kośko 1 mgr Dobroćhna Jankowska przy współpracy mgr Pranclszłm J Piachowi cza i Finansował WKZ w K oszalin ie 1 Katedra A rch eologii WAM w Poznania^ Pierwszy sezon badad^ Cmenta­ rzysko m egalityczne kultury pucharów l o j - kowatyoh, omemtarzysko kurhanowe kultury ła d y c k le j, cmentarzysko p ła sk ie kultury pomorskie j^

Stanowisko lody na mloznaoznej w yniosłości przy drodze z łn- pawy do Poganie, na granloy w si Łupawa 1 Grą&howe.? Pierwsze obiekty ementarzyska w ystępują w o d le g ło śc i około 1800 m ma północ od wsi

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Wstyd jest tylko mój, słuszny lub niesłuszny, ale płynący ze mnie i być może właśnie on najsilniej odsłania przede mną to, czym jestem i ku czemu idę” 16. Rozpięty

Rola biblioteki uwydatnia się w funkcji udostępniania wiedzy lub zapewnienia sposobów dostępu do źródeł wiedzy.. W tak zmieniającej się sytuacji nie wszystkie materiały muszą

Jeśli znacie Państwo niezbędne dane (nazwa, ISSN, kraj pochodzenia, adres www, ewentualnie również wydawcę) możecie przy pomocy formularza zamówienia

Celem przedstawionych poniz˙ej rozwaz˙an´, dokonanych na podstawie dotych- czasowych badan´, jest pro´ba zwro´cenia uwagi na to, z˙e jakos´c´ małz˙en´stwa jest wypadkowa˛

Prezentujemy (w układzie alfabetycznym w obrębie pełnionych funkcji) wykaz osób wraz z fotografiami oraz krótkimi informacjami o datach ramowych życia, pełnionej funkcji i

Zwiększanie się udziału ludzi starszych w populacji oraz zmniejszanie się udziału ludności młodej, charakterystyczne dla procesu starzenia się społe- czeństw

Celem niniejszego artyku u jest ocena mo#liwo%ci przetrwania i rozszerzania strefy euro oraz zagro#e' wynikaj"cych ze zró#nicowania wska(ników makroekonomicznych

Actors Customer, Supplier (manufacturer), Authority (credit checking company ) Description The Custom er recognises a need for a product and places an O rder under. an