• Nie Znaleziono Wyników

Gruta, st. 52, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 31-47/212

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gruta, st. 52, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 31-47/212"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

R. Kirkowski

Gruta, st. 52, gm. loco, woj. toruńskie,

AZP 31-47/212

Informator Archeologiczny : badania 27, 12

(2)

12 Neolit

G r ó d e k n a d B u g ie m , s t. 1C M u z e u m im . S ta n i s ł a w a S ta s z ic a g m . H r u b ie s z ó w , w o j. z a m o j- w H rubieszow ie

s k ie

B adania ratow nicze prowadził J. Niedźwiedź. O sada i cm entarzysko k u ltu ry pucharów lejkowatych. Neolit.

* Literatura: Sprawozdania..., s. 10-12.

G r u t a , s t. 52 M uzeum O kręgow e w G rudziądzu

g ra. lo c o , w o j. t o r u ń s k i e A Z P 3 1 -4 7 /2 1 2

B adania prowadził R. Kirkowski. O sada k u ltu ry ceram iki wstęgowej rytej. Neolit.

* Literatura: Archeologiczne badania..., s. 57-61.

H r u b ie sz ó w -P o d g ó r z e , s t . 5 M u z e u m im . S t a n i s ł a w a S ta s z ic a

gm . lo c o , w o j. z a m o jsk ie w H rubieszow ie

B adania prowadzili J. Niedźwiedź i W Panasiewicz. O sada wielokul­ turow a. K u ltu ra ceram iki wstęgowej rytej, k u ltu ra trzciniecka, kul­ tu ra prapolska. Neolit, wczesna epoka brązu, wczesne średniowiecze. * Literatura: Sprawozdania..., 8. 52-58.

H u s y n n e -K o lo n ia , s t . β M uzeum Lubelskie w L ublinie

gm . H r u b ie sz ó w , w o j. z a m o j­ s k ie

B adania ratow nicze prowadziła M. Polańska. O sada i cm entarzysko k u ltu ry pucharów lejkowatych i k u ltu ry strzyżowskiej. Neolit, wczes­ na epoka brązu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Są to: fragmenty pierwotnego muru obwodowego pkłacu z XVII wieku oraz śla<ty najstarszego założenia północnego skrzydła pałacu datowane na XVIII wiek, a

Biorąc pod uwagę, że większość bezrobot­ nych kobiet legit>nuje się wykształceniem niższym niż średnic, jest to sygnał, że nawet w tak trudnych

Kierunkowym, priorytetowym działaniem staje się zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób starszych oraz skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnie-

Maria Mączkowska.

[r]

Informator Archeologiczny : badania 7,

Materiał zabytkowy - głównie frag- intnty-aaczyń /bez śladów obtaczania oraz zdobienia/ a także nieco kości zwierzęcych, skupiał się przede wszystkim w

Pierwszy, najstarszy poziom stanowi drewniano-ziemna konstrukcja wału, na którą po zniszczeniu nawarstwiły się inne obiekty osadnicze w postaci palenisk z drugiego