• Nie Znaleziono Wyników

Sobiejuchy, gm. Żnin, woj. bydgoskie. Stanowisko 3c

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sobiejuchy, gm. Żnin, woj. bydgoskie. Stanowisko 3c"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Janusz Ostoja-Zagórski,Jan

Strzałko,Bolesław

Nowaczyk,Kazimierz Tobolski

Sobiejuchy, gm. Żnin, woj. bydgoskie.

Stanowisko 3c

Informator Archeologiczny : badania 14, 94-95

(2)

94

-SOBIE JUCHY, gm, żnin Polska Akademia Nauk

w oj, bydgoskie Instytut H is to rii Kultury

Stanowisko 3c M aterialnej P A N

Sekcja Paleod em ografii

Kom itetu Nauk Dem ograficznych PAN

Badania prow adzili: dr Janusz O stoja-Zagórski /IHKM PAN - Poznań/ i doc. dr hab. Jan Strzałko /UAM - Poznań/ przy współudziale przedstaw i­ c ie li nauk przyrodniczych: geom orfologa dr,B o­ lesław a Nowaczyka /UAM - Poznań/ i palym loga doc, dr, hab. K a zim ie rza Tobolskiego /UAM - Poznań/,

i Kontynuowano prowadzone od kilku lat arch eologiczn o-an tropolo- I giczne badania wykopaliskowe w m ik roregion ie Sobiejuchy. W 1980 r j podjęto wstępne prace badawcze na stanowisku archeologicznym zna­ nym z dawnych badań powierzchniowych /doc,dr.hab, Z.Bukowskiego/ określonym w lite ra tu rze jako osada nieobronna ludności kultury łu­ ży ck iej, Występujący na powierzchni m a te ria ł kostny nasuwał p rzy ­ puszczenia, i ż znajduje się tu ra czej obiekt sepulkralny. W eryfikacja tego stanowiska stanowiła zatem główny cel badań. Stanowisko nr 3c odkryte w latach 1957/58 znajduje się na teren ie wsi Sobiejuchy w pobliżu boiska szkolnego w o dległości około 800 m na południe od po­ łudniowego krańca nekropoli halsztackiej /stanowisko 2/. W trakcie przeprowadzonych prac wykopaliskowych rozpoznano obszar o p ow ierz­ chni 4 arów odkrywając i eksplorując jedynie 5 grobów ciało palny c*i. A n aliza ro zm ies zc ze n ia grobów jak rów nież Ich wyposażenia pozw oliły na ustalenie charakteru i chronologii badanego stanowiska. Stwierdzo­ no, i ż w pobliżu szkoły w Sobie juchach znajdowała się nie, jak p rz y ­ puszczano, osada otwarta ludności kultury łużyckiej, le c z niew ielkich ro zm ia ró w cm entarzysko ciałopalne datowane w stępnie na podstawie an alizy uzyskanego m ateriału ceram iczn ego na przełom IH i IV okresu epoki brązu. Dokonując b liżs ze j charakterystyki uzyskanych w h r. ma­ teriałów źródłowych stw ierd zić należy, i ż odkryte groby występowały w północno-wschodniej p a rtii stanowiska. Na 5 ujawnionych zespołów grobowych jedynie 3 posiadały dobrze zachowany przepalony m ateriał kostny, dwa natom iast były najprawdopodobniej pochówkami sym b olicz­ nym i. P rzepalon e szczątki kostne złożone były w popielnicach, które obsypane zostały następnie resztk am i stosu. W yposażenie grobów obok naczyń przystawnych, których liczba wahała się od 3 do 9 w jednym gro b ie stanowiły przedm ioty z brązu zachowane jedynie fragm en tarycz­ nie, W gro b ie nr 3/80 znaleziono trzpień s zp ili brązow ej, a w grobie nr 5/80 fragm ent trudnej do b liżs ze g o określen ia główki s zp il. brązow ej.

Prowadzone rów n olegle badania antropologiczne p ozw oliły na stw ierdzen ie, i ż w zespołach grobowych zaw ierających przepalone szczątki kostne /groby nr 1, 3 i 5/ pochowano 4 osobników za licza ­ nych wstępnie do klasy adultus /w tym 3 kobiety i 1 m ężczyzn a /.

(3)

95

R ów nolegle z badaniami archeologiczne-antropologicznym i kon­ tynuowano w m ik roregion ie Sobiejuchy badania specjalistyczn e, któ­ rych celem je s t rekonstrukcja panującego w pradziejach środowiska p rzyrodn iczego.

Uzyskane w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w br. wyniki pozwalają na następujące konkluzje, ’ Poszukiwania drugiego obiektu sepulkralnego związane z oBiedlem obronnym w Sobie juchach /stanowisko 1/ podobnie jak w 1979 r , nie przyn iosły pozytywnych rezultatów . Uzyskane rezu ltaty badań pozwalają jednak na inne istotne dla r e a liz a c ji naszego programu badań stw ierdzen ie. Odkrycie i loka­ liz a c ja niewielkich rozm iarów cm entarzyska ciałopalnego datowanego na schyłek starszej fa zy epoki brązu pozwala na s tw ie rd ze n ie ,iż w r e ­ jo n ie Sobiejuch mamy do czynienia w tym cza s ie z osadnictwem r o z ­ proszonym o rotacyjnym zapewne charakterze.

Badania w m ik roregion ie Sobie jucha będą kontynuowane,

STAROGARD GDAŃSKI Muzeum A rch eologiczn e

w oj. gdańskie w Gdańsku

Stanowisko 1

Badania prowadziła m gr B arbara Wiącek. Finansował Urząd M iasta Starogard Gdański. P ie rw s z y sezon badań. Cm entarzysko kultury w s cho dni o pom or ski e j ,

Badania ratow n icze prowadzone były na w zgórzu "S trze ln ica 11. P ierw szych odkryć na "S trze ln ic y " dokonano pod koniec X IX w . ; p race wznowiono w cza s ie U wojny światowej - m a teriały uległy zniszczeniu.

W 1952 r . w czasie wybierani^ żwiru natrafiono na grób skrzynko­ wy z 3 popielnicam i, dwie z nich zachowały s ię w bardzo złym sta­ nie, tr z e c ia lśniącoczarn a zdobiona scenami n arracyjnym i "wykonany­ m i w technice inkrustacji pomnożyła zb io ry Muzeum. D alsze badania ratow n icze nastąpiły w 1974 r . ; odkryto wów czas grób obwarowany, w którym znajdowały się fragm enty kilku popielnic zdobionych orna­ mentem jodełkowym ,

W sierpniu 1980 r . przeprowadzono na południowo-wschodniej p artii w zgó rza , w znacznej c zę ś c i zniszczonego p rzez wybieranie żw iru, badania na ponad 4-arow ej powierzchni. Stanowisko przeba­ dano metodą szerokopłaszczyznow ą na nie zadrzew ionej p artii w zgó­ r z a oraz row am i sondażowymi kopanymi w odstępach półm etrowych na odcinkach porośniętych drzew am i. Odkryto jedynie pozostałości po dwóch grobach obwarowanych z n ieliczn ym i ułamkami popielnic zdobionych jodełkam i, przepalonym i kośćm i ludzkimi i kawałkami w ęgli drzewnych oraz skupisko kamieni o niezidentyfikowanej funkcji, Stan zachowania wzmiankowanych obiektów wskazuje na to, że groby

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kontrakt terminowy to umowa między dwoma uczestnikami rynku, na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się nabyć przedmiot umowy, a druga dostarczyć go po określonej

Skoro jednak nawet zoologowie spierają się, czy zachowania drapieżnicze i antydrapieżnicze zaliczyć w poczet zachowań agresywnych, powtórzę za Lorenzem, iż jedynie

Na wstępie niniejszych rozważań należy zwrócić uwagę na fakt, iż decyzję zapowiadającą powołanie Straży podjął Sejm już w końcu listopada 1788 r., w związku z

Aprobując bez zastrzeżeń wnioski Autora dotyczące kwestii wy- kształcenia badanej przez niego zbiorowości (zwraca uwagę znacznie niższy odsetek osób wykształconych,

Potrzeba bezpieczeństwa, która zostaje zrealizow ana poprzez w artości zdrow otne (pobudzenie i aktywacja funkcji życiowych) oraz u ty lita rn e (użytkowe) ciała

Na terenie zamku znajdował się także somerhus wznoszony w 1406 r., ale nie jest znana jego lokalizacja 766.. Źródła informują także o istnieniu danzkeru na terenie

Poza jednym przypadkiem (miasto PoznaĔ) wszystkie są stolicami krajów. Generalnie ta hie- rarchia i skład podregionów nie zmieniły siĊ w ciągu ostatnich lat, jedynie

Ciem ne stro n y Unii E uropejskiej, w której starają się naświetlić działalność UE, skupiając się głównie na problematyce poświeconej rolnictwu, akcentując przy