• Nie Znaleziono Wyników

"Heidelberger Gelehrtenlexikon", D. Drüll, Berlin-Heidelberg 1991 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Heidelberger Gelehrtenlexikon", D. Drüll, Berlin-Heidelberg 1991 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Recenzje 177 D.DriiI!: Heidelberger Gelehrtenlexikon, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1991 ; XXXVI + 219 s.

Badania z dziedziny historii nauki napotykają najczęściej na braki z zakresu ' podstawowych danych osobowych' nawet wybitnych przedstawicieli nauki. Dane te są

zazwyczaj niepełne, skromne, nie pozwalające na należyte oświetlenie sylwetki uczo-nego, przeto każdy zestaw biograficzny jakiegoś zespołu czy środowiska naukowego istniejącego w przeszłości stanowi ogromną pomoc dla historyka. Publikacje biografi-czne, pojawiają się rzadko, choć ostatnio daje się zauważyć wzrost ich liczby. Przykła-dem z Polski mogą tu być wydawane przez Ossolineum prace Ośrodka Informacji Naukowej PAN pL Biogramy uczonych polskich, których ukazało się już 6 części w postaci odrębnych tomów.

Ostatnio ukazał się wnikliwie opracowany i starannie wydany Leksykon uczonych heidelberskich 1652-1802, opracowany na wniosek Rektora przez dr Driill-Zimmer-mann, pracowniczkę Seminarium Historycznego Uniwersytetu w Heidelbergu. Okres opracowania wyznaczają dwie daty historyczne: w 1652 r. Uniwersytet wznowił działalność po wojnie 30-letniej, w 1803 r. zaś nastąpiło wcielenie Heidelbergu do Księstwa Badeńskiego i ponowne powołanie uczelni. Należy zaznaczyć, iż późniejszy okres działalności Uniwersytetu był przedmiotem wcześniejszego opracowania autorki1.

Właściwy leksykon poprzedza wykaz źródeł i literatury oraz zestaw ważniejszych dat w historii Uniwersytetu, w okresie objętym opracowaniem. Leksykon składa się z alfabetycznego zestawu biogramów profesorów uczelni; dotyczy to wszelkich pracow-ników naukowych zatrudnianych wówczas w Uniwersytecie. Zestaw zawiera 277 nazwisk, z podaniem ważniejszych dat oraz danych o działalności. Każdy biogram cechuje zwięzłość i konkretność ujęcia. Podano w kolejności: okres i miejsce zatrud-nienia w uczelni, specjalność zawodową (naukową), daty i miejsca urodzenia i śmierci, podstawowe dane o rodzicach i współmałżonkach, zwięzły życiorys (ważniejsze dane), zasługi, źródła, ewentualne istniejące podobizny autora, wybrane dzieła i literatura o autorze. Osobno zamieszczono chronologiczne wykazy profesorów—według wydzia-łów (teologiczny, prawny, lekarski, filozoficzny) oraz według wyznań (ewangelicy, katolicy), tzw. asesorów (wg wydziałów), a także nazwiska osób spotykanych w literaturze, co do których autorka dzieła nie znalazła danych osobowych. W zakończe-niu umieszczono skorowidz osobowy i rzeczowy. Słownik stanowi świetny materiał źródłowy dla historyków nauki i zasługuje na naśladownictwo.

Zdzisław Mikulski (Warszawa)

i D.Driffl : Heidelberger GelehnenlexUum 1803-1932. Berlin-Heidelberg. Springer-VerUg. XXV. 324s.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• wymienić zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet. •

Rezygnacja z proponowanego leczenia wiąże się z kwalifikacją Pana/Pani do leczenia klasycznego poprzez laparotomię - duże cięcie powłoki brzucha i wykonanie operacji

• brak prawidłowego zrostu wyłonionego jelita z powłoką jamy brzusznej może powodować infekcję tkanek wokół stomii, wyciek treści jelitowej do jamy brzusznej prowadzące

a) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust.1 członek ma prawo do podpisania

kapitał zapasowy przeznaczany jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

Kolejną sytuacją, która może zmienić przebieg operacji, jest duże zaawansowanie miejscowe zmiany, które uniemożliwia jej wycięcie - w tym przypadku konieczne jest wytworzenie

- wymienia elementy składające się na opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych i opis dzieła sztuki. - podaje nazwy barw użytych przez malarza - opisuje, co zostało

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów.. • wyraża własny sąd o postaciach