• Nie Znaleziono Wyników

Rozprawy habilitacyjne byłych i obecnych pracowników Katedry (Zakładu) Geografii Regionalnej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rozprawy habilitacyjne byłych i obecnych pracowników Katedry (Zakładu) Geografii Regionalnej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ROZPRAWY HABILITACYJNE BYŁYCH I OBECNYCH

PRACOWNIKÓW KATEDRY (ZAKŁADU) GEOGRAFII

RE GIO NAL NEJ

1. Andrzej BONASEWICZ, Urbanizacja i rozwój regionalny Wenezueli, UW, 1980. 2. Andrzej CIOŁKOSZ, Zastosowanie długofalowego promieniowania podczerwonego

w badaniach termalnego zanieczyszczenia rzek, UW, 1976.

3. Mirosława CZERNY, Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku, UW, 1994.

4. Andrzej DEMBICZ, Ewolucja plantacji. Typologiczne studium plantacji trzciny cukrowej na Kubie, UW, 1984.

5. Bolesław DUMANOWSKI, Zależność rozwoju stoku od budowy geologicznej, UWr, 1964.

6. Andrzej GOCŁOWSKI, Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji i trwałości miast na Półwyspie Krymskim (VI w. p.n.e. – XX w. n.e.), UW, 1992.

7. Stefan KAŁUSKI, Rzeki graniczne a kształtowanie się więzi regionalnych w Europie, UW, 1994.

8. Ewelina KANTOWICZ, Przyrodnicze bariery rolniczego zagospodarowania ziemi w strefie suchej, UW, 1984.

9. Andrzej LISOWSKI, Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcja w Polsce, UW, 1994.

10. Jerzy MAKOWSKI, Przyrodnicze uwarunkowania rolnictwa w Amazonii Peru-wiańskiej, UW, 1987.

11. Jan R. OLĘDZKI, Geograficzne uwarunkowania zróżnicowania obrazu satelitar-nego Polski i jego podziału na jednostki fotomorficzne, UW, 1992.

(2)

140 R o z p r a w y h a b i l i t a c yj ne . . .

12. Stanisław OTOK, Regionalizacja ekonomiczna Australii, UW, 1979.

13. Florian PLIT, Przyrodnicze warunki chowu zwierząt w strefie Sahelu, UW, 1981. 14. Lech RATAJSKI, Mapy przemysłu i ich właściwości metodyczne i kartometryczne,

PAN, 1966.

15. Maria SKOCZEK, Kolonizacja rolnicza a zmiany w rozmieszczeniu ludności w Ameryce Łacińskiej, UW, 1988.

16. Jadwiga WINIDOWA, Tendencje urbanizacyjne w Bangladeszu. Próba syntezy, UW, 1994.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z kolei PZ9, dodawany do podłoża, istotnie stymulował wzrost sałaty w początkowych fazach rozwoju, a także ograniczał zasiedlenie korzeni ogórków i porażenie roślin

W zaprezentowanym opracowaniu autorzy dokonali oszacowania wartości marki lodów Augusto z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez firmę doradczą Interbrand według

może być samo przez się uznane, iż doszło do naruszenia standardów rzetelnego postępowania sądowego, jeżeli oskarżony świadomie oświadczy o rezygnacji z przysługujących mu

a Diagram of the fabrication process of solution-based poly-Si TFTs on a paper substrate, starting with coating of CPS with UV light, excimer laser crystallization of the

O czyw iście w ydaje się rzeczą dyskusyjną, czy p rzeciw staw ienie się przez carat tym tendencjom było rzeczyw iście korzystne dla ludów m iędzy Dnieprem a

Obok analiz i oceny aktualnego stanu nauki oraz dalszych perspektyw roz­ w oju naukowego w tych krajach tematem dużej części wygłoszonych referatów była historia

Jeśli bowiem pomiar jest jednym ze sposobów waloryzacji (przypisaniem wartości jakiejś właściwości), co właściwe go.. 18 naszego rozstrzygania powyższych kwestii

Należy więc dokładniej przyjrzeć się zasadom oraz metodom i środkom formacji, stosowanym we współczesnych ruchach odnowy.. ZASADY FORMACJI W RUCHACH