• Nie Znaleziono Wyników

Atmosfera , test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atmosfera , test PDF / Memorizer"

Copied!
2
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Atmosfera

Jest to test z tematów "Atmosfera.Temperatura powietrza" i "Ciśnienie atmosferyczne i wiatr" z książki dla 1

gimnazjum "Planeta Nowa" wyd. Nowa Era

1/ W skład powietrza wchodzą : a) tlen,azot, inneb) tlen,woda,dwutlenek węglac) tlenek węga (IV),azot,woda

[ ] a) tlen,azot, inne

2/ Warstwy atmosfery : a) termosferab) egzosferac) mezosferad) stratosferae) troposferaf) mozosferae) igzosfera

[ ] a), b), c), d), e)

3/ Jakie są czynniki kształtujące wartość temperatury?

[ ] Szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza (n.m.p), oddalenie od zbiorników wodnych, prądy morskie

4/ Co to jest ciśnienie atmosferyczne?

[ ] To nacisk, który wywiera powietrze na powierzchnię Ziemi.

5/ Czym wyrażana jest wartość ciśnienia?a)kPa (kilopaskale)b)hPa (hektopaskale) c)mPa (megapaskale)

[ ] b)

6/ Co to jest niż baryczny? a) układ obniżonego ciśnieniab) układ podwyższonego ciśnienia

[ ] a)

7/ Co to jest wyż baryczny?a)układ obniżonego ciśnieniab)układ podwyższonego ciśnienia

[ ] b)

8/ Co to jest pasat?a)samochódb)wiatr stałyc)wiatr okresowo zmienny

[ ] b)

9/ Co to jest bryza?a)wiatr okresowo zmienny b)wiatr stałyc)odświeżacz powietrza

(2)

Atmosfera

https://www.memorizer.pl/nauka/6630/atmosfera-/

[ ] a)

10/ Co to jest fen?a)wiatr stałyb)ciepły,suchy i porywisty wiatr występujący w górachc)zimny, wilgotny wiatr występujący w górach

[ ] b)

11/ Co to jest monsun?a)wiatr stałyb)wiatr górskic)wiatr okresowo zmienny

[ ] c)

12/ W której powłoce atmosfery zachodzą zjawiska które kształtują pogodę i klimat ?a)mezosferzeb)egzosferzec)troposferzed)stratosferze

[ ] c)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozpoczęła się właściwie dopiero w nu­ merze trzecim „Nowin” ostrzeżeniem: „Partia »Wyzwolenie«, która w naszym okręgu wyborczym niewiele ma do gadania,

The primary tide generator maintains a differential between a pumped inflow of saltwater to the model ocean and a gravity outflow of salt- water from the m6del

Jak mogliśmy się przekonać w trakcie kontaktów bezpośrednich lub korespondencyj­ nych z przedstawicielami zagranicznych humanistycznych ośrodków naukowych,

Alinę Słomkowską zespół (wokół którego skupione jest stosunkowo liczne grono pra- soznawców: praktyków i teoretyków dziennikarstwa, studentów — magistrantów,

Znajdowały się wśród nich czasopisma w ydaw ane przez lekarzy, przez techników dentystycznych oraz przez różne organizacje społeczno-zawodowe.. Było to, w

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 29/3-4,

Due to the nature of LCL filters, a specific harmonic attenuation can be obtained with several values of the inductive and capacitive components; therefore other variables, such

1991.. A dam Panasiew icz, ppor. Józef Cynowiec, chor.. po p ełniącym ją przez tydzień Bogdanie Skąpskim.. Frühlinga czytamy m.in.: zostałem postawiony przed oblicze

Abstract—Pervasive computing environments are character- ized by a plethora of sensing and communication-enabled devices that diffuse themselves among different users. Built-in

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Bij gebruik van kogels met steeds afnemende diameter zal echter het punt worden bereikt waar niet alle deeltjes van de beschouwde fractie m e e r kurmen breken, en uiteindelijk zijn

K onflikt między Wysiekierskimi i Ludwiką Zabłocką a Karolem Ku­ czem starał się załagodzić Maksymilian de Vidal, b rat Ludwika, współ­ pracownik „K uriera

W oparciu o te dane można stwierdzić, iż zbiory, jakie znalazły się w posiadaniu tego uczone­ go, a dotyczące czasopism, świadczą o ich szerokiej tematyce,

Kolejny argum ent na rzecz upadku drobnej własności, podnoszony przez przywódcę „krusińszczyków”, to konkurencja zboża am erykańskie­ go. Wysoka technika

De heetwaterbereiding voor douches e. brengt hogere investeringskost.n met zich mee, zoala de kosten voor e.n warmtewissela .. H et materiaal waarvan de natte

Wiele czasopism przeniosło się do Warszawy wraz z odpływem wybitnych osób, które kierowały życiem umysłowym swoich środowisk (J. Żółkiewski i wielu

Prasoznaw cy przybliży program y ideow e ujawniane na łam ach czołow ych czasopism dla m łodzieży polskiej w latach 1918 — 1939, choć poczuje on niedosyt

K orzyść z ukazania się obu książek odn iosą przede w szystkim m łodzi czytelnicy „Tygodnika”, dla których stanow ią one szansę poznan ia jego korzeni, ludzi i