• Nie Znaleziono Wyników

Wyklad21 Nieorg Intra2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyklad21 Nieorg Intra2"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Układ okresowy – metale i niemetale

2. Oddziaływania inter- i intramolekularne

3.

Ciała stałe – rodzaje sieci krystalicznych

4.

Przewodnictwo ciał stałych

(2)

2

1

H

3

Li

11

Na

19

K

37

Rb

55

Cs

87

Fr

4

Be

12

Mg

20

Ca

38

Sr

56

Ba

88

Ra

21

Sc

39

Y

57

La

89

Ac

22

Ti

40

Zr

72

Hf

104

Unq

23

V

41

Nb

73

Ta

105

Unp

24

Cr

42

Mo

74

W

106

Unh

25

Mn

43

Tc

75

Re

107

Uns

26

Fe

44

Ru

76

Os

108

Uno

27

Co

45

Rh

77

Ir

109

Une

Uun

110

Uuu

111

28

Ni

46

Pd

78

Pt

29

Cu

47

Ag

79

Au

30

Zn

48

Cd

80

Hg

31

Ga

49

In

81

Tl

5

B

13

Al

32

Ge

50

Sn

82

Pb

6

C

14

Si

33

As

51

Sb

83

Bi

7

N

15

P

34

Se

52

Te

84

Po

8

O

16

S

9

F

17

Cl

35

Br

53

I

85

At

10

Ne

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

Rn

2

He

1

2

13

14

15

16

17

18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pierwiastki

Pierwiastki

metale

niemetale

(3)

3

Niemetale

hybrydyzacja atomów węgla

Węgiel

(4)

4

Niemetale

Węgiel

odmiany alotropowe o różnych strukturach krystalicznych

(5)

5

Niemetale

Węgiel

sp

3

sp

2

diament

grafit

(6)

6

Węgiel

Niemetale

Diamond

Graphite

Liquid

Vapor

10

7

10

9

10

11

0

2000

4000

6000

Temperature (K)

Pressure (P

a)

diagram fazowy

W jakich warunkach można

prowadzić przemianę grafitu w

diament?

(7)

7

Niemetale

Węgiel

grafit

- anizotropowość

Jakie właściwości

wynikają ze

struktury grafitu?

(8)

8

Copyright © 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Niemetale

Węgiel

- anizotropowość

- przewodnictwo

elektryczne

tworzenie zdelokalizowanego orbitalu

π

Jakie właściwości

wynikają ze

struktury grafitu?

(9)

9

Niemetale

Węgiel

fuleren C

60

(10)

10

Niemetale?

Krzem

1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

3p

2

German

1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

3p

2

3d

10

4s

2

4p

2

(11)

11

Półmetale

Krzem

(12)

12

Struktura pasmowa

energia

najwyższy obsadzony poziom

najniższy nieobsadzony poziom

pasmo przewodnictwa

przerwa energetyczna

e

pasmo walencyjne

Półprzewodniki

(13)

13

Domieszki

typ p

typ n

Półprzewodniki

(14)

14

typ p

typ n

Półprzewodniki

(15)

15

Struktura pasmowa

energia

poziom elektronowy donora

przerwa energetyczna

typ p

typ n

poziom elektronowy akceptora

elektrony

dziury

(16)

16

Półprzewodniki

(17)

17

Półprzewodniki

(18)

18

Sieci krystaliczne

(19)

19

18_390 Oxygen Hydrogen

Sieci molekularne

Woda

struktura lodu

(20)

20

Sieci krystaliczne

(21)

21

Sieci jonowe

Me

x

O

y

Me

x

S

y

MeX

y

(X=F, Cl)

podsieci:

anionowa

kationowa

(22)

22

Sieci jonowe

regularna

płasko

centrowana

fcc

heksagonalna

hcp

A

B

C

A

B

A

Podsieć anionowa

(23)

23

luki oktaedryczne

luki tetraedryczne

Sieci jonowe

(24)

24

Przykłady

(25)

25

Sieci jonowe

Struktura NaCl

luki oktaedryczne

luki tetraedryczne

Cl

-Na

+

Podsieć Cl

-

typu fcc

Na

+

w lukach oktaedrycznych

(26)

26

Struktura ZnS

Sieci jonowe

Cl

-Na

+

Podsieć S

2-

typu fcc

(27)

27

Struktura CaF

2

Sieci jonowe

luki oktaedryczne

luki tetraedryczne

Ca

2+

F

-Podsieć Ca

2+

typu fcc

F

-

w lukach tetraedrycznych

(28)

28

Przykład

Ile jonów Na

+

i Cl

-

przypada na komórkę elementarną w

sieci krystlicznej NaCl?

Podsieć Cl

-regularna płasko centrowana

typ fcc

Sieci jonowe

)

Liczba rogów = 8

Liczba ścian = 6

Liczba sąsiednich sześcianów w danym rogu = 8

Liczba sąsiednich sześcianów dla ściany = 2

4

2

1

6

8

1

8

+

=

(29)

29

Przykład

Ile jonów Na

+

i Cl

-

przypada na komórkę

elementarną w sieci krystlicznej NaCl?

Podsieć Na

+

regularna płasko centrowana

typ fcc

Sieci jonowe

)

Liczba krawędzi = 12

Środek sześcianu = 1

Liczba sąsiednich sześcianów na danej krawędzi = 4

Liczba sześcianów dla jonu Na

+

w centrum = 1

4

1

1

4

1

12

+

=

(30)

30

Ciała stałe

jonowe

jonowe

dipolowe

dipolowe

dyspersyjne

dyspersyjne

dyspersyjne

dyspersyjne

kowalencyjne

kowalencyjne

skierowane

skierowane

kowalencyjne

kowalencyjne

zdelokalizowane

zdelokalizowane

wi

wią

ązania/

zania/

oddzia

oddział

ływania

ywania

z

z

duż

du

ża twardo

a twardość

ść

z

z

wysokie temperatury

wysokie temperatury

topnienia

topnienia

z

z

mał

ma

łe przewodnictwo

e przewodnictwo

z

z

mał

ma

ła twardo

a twardość

ść

z z

mał

ma

łe

e

przewodnictwo

przewodnictwo

niskie

niskie

temperatury

temperatury

topnienia

topnienia

z z

s

s

łabe

ł

abe

przewodniki

przewodniki

pr

prą

ądu lub

du lub

p

ół

łprzewodniki

przewodniki

z

z

duż

du

ża twardo

a twardość

ść

dobre

dobre

przewodniki

przewodniki

ciep

ciepł

ła i pr

a i prą

ądu

du

w

ła

ściwo

ciwoś

ś

ci

ci

NaCl

NaCl, CaF

, CaF

22

jony

jony

jonowe

l

ód (H

d (H

22

O)

O)

Suchy l

Suchy ló

ód CO

d CO

22

cz

czą

ąsteczki

steczki

molekularne

Ar,

Ar, Xe

Xe

diament, grafit

diament, grafit

Na, Cu, Fe itd..

Na, Cu, Fe itd..

przyk

przykł

łady

ady

atomy gr. 8

atomy gr. 8

atomy niemetalu

atomy niemetalu

atomy metalu

atomy metalu

w w

w węź

ęź

le sieci

le sieci

Grupa 8

Grupa 8

Niemetaliczne/

Niemetaliczne/

kowalencyjne

kowalencyjne

metaliczne

metaliczne

atomowe

Podsumowanie

(31)

31

Struktura pasmowa

energia

przewodniki

półprzwewodniki

izolary

przerwa energetyczna

pasmo przewodnictwa

pasmo walencyjne

Podsumowanie

Jakie własności wynikają z

krystalicznej budowy ciał

stałych?

(32)

32

0 20 40 60 80 100 120 140 1910 1930 1940 1970 1985 1987 1989 1990 rok te m p erat u ra , K

Nadprzewodniki

Film:

nadprzewodnictwo.MOV

(33)

33

Cytaty

Powiązane dokumenty

Równolegle do eksperymentów, od podstaw przygotowano program symuluj ˛ acy pełn ˛ a ewolucj˛ e trajektorii atomów odbijaj ˛ acych si˛ e od potencjału lustra z uwzgl˛ ed-

To create a Trojan electron, researchers would first use laser light to put the electron into a "circular Rydberg state" in which the electron exists in a thin

Przebieg krzywych miareczkowania Zn 2+ za pomocą EDTA przy różnych stężeniach NH 3.. Miareczkowanie kompleksometryczne,

Do nazwy alkanu o takiej samej liczbie atomów węgla dodaje się końcówkę

w atomie, które mają tę samą energię – zapełniona

bozony mogą się dowolnie zbliżać (a nawet kondensować) fermiony zachowują skończoną

Marian Smoluchowski Institute of Physics and Mark Kac Complex Systems Research Center, Jagiellonian University, Krak ´ow,

Institute of Theoretical Physics and Mark Kac Complex Systems Research Center, Jagiellonian University, Krak ´ow, Poland.. 2

Copyright © Springer-Verlag, The Physics of Atoms and Quanta by Hermann Haken and Hans Christoph Wolf Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Uzyskane przez Doktorantkę wyniki powinny się przysłużyć rozpowszechnianiu w polskich laboratoriach analityki wód metody postępowania wg normy ISO 11 206 i

Asdsorpcyjne (adsorpcja to wchłanianie powierzchniowe) właściwości węgla aktywnego wspomagają eliminację trucizny, a sam węgiel nie wchłania się z przewodu pokarmowego..

W tym miejscu wypada zacytować podstawowy problem, sformułowany przez Sąd Antymonopolowy: „Na tle ni­ niejszej sprawy nasuwa się zagadnienie, czy i w jakim zakresie

Wektor momentu magnetycznego związany z ruchem orbitalnym jest antyrównoległy do wektora orbitalnego momentu pędu i.. podobnie spinowy moment magnetyczny jest antyrównoległy do

Można też zmierzyć atomy z gęstości ciał – wiedząc ile atomów mieści się w jednej porcji, czyli molu i jaka jest tego mola objętość.. Ale do tego trzeba znać też

Układ okresowy: powłoki, widma rentgenowskie, konfiguracje elektronowe gazów szlachetnych, reguły Hunda.... dla następnych

II.6.2 Efekt Zeemana i zjawisko Paschena-Backa Rozszczepienie poziomów atomowych w niezbyt silnym zewnętrznym polu magnetycznym to efekt Zeemana.. Rozróżniamy 2 rodzaje

Wykazanie nieprawdziwości poglądu w rodzaju: skoro metal składa się z jednej części ziemi i jednej części ognia, a złoto składa się z jednej części ziemi i dwóch części

Dla elektronu pomiędzy protonami energia obniża się ponieważ oba protony są przyciągane przez elektron (oddziaływanie pomiędzy protonami jest ekranowane przez elektron)..

Jak to rozważaliśmy w paragra- fie 32.4, cząstka poruszająca się po orbicie ma zarówno moment pędu EL, jak i (ponieważ jej tor jest równoważny maleńkiej pętli z

Jak to rozważaliśmy w paragra- fie 32.4, cząstka poruszająca się po orbicie ma zarówno moment pędu EL, jak i (ponieważ jej tor jest równoważny maleńkiej pętli z

Wiadomości Sport Biznes Praca Moto Dom Magazyn Styl życia Czas Wolny

Zasób zawiera: określenie widma liniowego (dyskretnego); rysunek przedstawiający widma liniowe wodoru, helu, neonu i par rtęci; rys historyczny związany z liniowym

Ponieważ atomy znajdują się w charakterystycznych dla siebie stanach o ściśle okre- ślonej, czyli jak mówimy skwantowanej energii, mogą wysyłać światło też o ściśle