• Nie Znaleziono Wyników

Badania i charakteryzacja powierzchni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Badania i charakteryzacja powierzchni"

Copied!
55
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Badania powierzchni

kryształów i struktur

epitaksjalnych

Bogdan J. Kowalski

(2)

Co to jest

(3)

„God

made

solids, but

surfaces were the work of

the Devil”

Wolfgang Pauli

www .w e ltc h ro n ik .de

(4)

Co to jest powierzchnia?

GaAs (110)

0 0.4 0.8 µm 0 4 8 A o

GaN (0001)

(5)

Przykład 1: powierzchnia Si (111)

Si(111)- (1x1)

idealne

przecięcie sieci

dangling bonds

Si(111)- (2x1)

kryształ

przełupany

wzdłuż

płaszczyzny (111)

Si(111)- (7x7)

powstaje z 2x1 po wygrzaniu

do 450

0

C

dimer-adaton-stacking fault

(DAS) model

K .O u ra et a l. Su rf a ce S ci en ce . An In tr od u cti on

(6)

Przykład 2: powierzchnia GaAs (110)

www .f hi -b er li n .m p g .de

idealna

zrekonstruowana

(7)

Niezrelaksowany GaAs(110)

POWIERZCHNIA

OBJĘTOŚĆ

Struktura elektronowa powierzchni

NIEZRELAKSOWANE

ZRELAKSOWANE

(8)

Struktura elektronowa powierzchni (cd)

Strefy Brillouna

Przestrzeń

rzeczywista

Przestrzeń odwrotna

(wektora k)

Objętościowa strefa Brillouina

Powierzchniowa

strefa Brillouina

X

M

Γ

-

-(100)

(9)

A. Zunger, Phys. Rev. B 22, 959 (1980)

Relaxed GaAs(110)

Theory GaAs(110)

Experiment

(10)

Co chcemy wiedzieć o powierzchni?

• Morfologię

• Skład chemiczny (czystość, obecność domieszek,

rozkład powierzchniowy i głębokościowy…)

• Strukturę atomową

• Strukturę elektronową

• Własności elektryczne

• Własności optyczne

(11)

Uwaga! Powierzchnia łatwo się zmienia!

Ciśnienie

(hPa)

Średnia

droga

swobodna

Szybkość

osiadania

(cm

-2

s

-1

)

Czas

powstania

1 ML

1000

700 Ǻ

3x10

23

3 ns

10

-3

5 cm

4x10

17

2 ms

10

-9

50 km

4x10

11

1 hour

1 ML – 10

15

cm

-2

, współczynnik przylegania = 1

Próżnia rzędu 10

-10

hPa jest niezbędna przy

badaniach właściwości czystej powierzchni!

K .O u ra et a l. Su rf a ce S ci en ce . An In tr od u cti on

(12)

Jak wyseparować sygnał pochodzący

z powierzchni?

0.5-5 nm

fotony

elektrony

100-500 nm

fotony

fotony

100-500 nm 100-500 nm

Dobrać odpowiednią

„sondę”

lub

Znaleźć

charakterystyczną

własność powierzchni

(13)

Co może służyć jako „sonda” w

badaniach powierzchni?

• Elektrony

W. Mönch „Semiconductor surfaces and interfaces” 1993

Mała głębokość

penetracji/ucieczki

Dostępne techniki:

•Mikroskopia

•Dyfrakcja (LEED, RHEED)

•Spektroskopia (fotoemisja, spektroskopia elektronów

(14)

Co może służyć jako „sonda” w

badaniach powierzchni (cd)?

• Jony

• Fotony

• Rozpraszanie (n.p. RBS)

Wzmocniona czułość powierzchniowa przy dobranych

kierunkach krystalograficznych (kanałowanie)

• Rozpylanie powierzchni (SIMS)

• Różnicowa spektroskopia powierzchniowa

• Dyfrakcja promieniowania X

Wzmocniona czułość powierzchniowa przy ostrych kątach

padania

(15)
(16)

Skaningowa mikroskopia elektronowa

(SEM)

Próbki

nieprzezroczyste

• R ≈ 1 nm

• U

acc

≤ 30 kV

(17)

Elektrony

pierwotne

Katodoluminescencja (CL)

Elektrony wstecznie

rozproszone (BSE)

Elektrony

wtórne (SE)

Promieniowanie rtg

Elektrony

augerowskie

P. przewodnictwa P. walencyjne

CL

BSE

SE

RTG

(18)

Detekcja elektronów w SEM

STEM DF

SE (L)

SE (U)

+ BSE

BSE

Próbka

Obiektyw

STEM BF

Energia

BSE

SE

50 eV

(19)

ZnO

Druty

ZnTe

Wyspy

Au na C

(20)

Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)

K.Oura et al.

Surface Science. An Introduction

Ostrze

Próbka

(21)

Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) (cd)

Si(111)- (7x7)

0 0.4 0.8 µm 0 4 8 A o

GaN (0001)

GaN(0001)- (1x1)

(22)

Mikroskopia sił atomowych (AFM)

K.Oura et al.

Surface Science. An Introduction

(23)
(24)

K

Energia elektronu

augerowskiego:

E

A

=(E

K

-E

L1

)-E

L2,3

M

L

2,3

L

1

E

F

V.L

.

Elektron

pierwotny E

0

fluorescencja

rentgenowska

Spektroskopia elektronów Auger’a

(spektroskopia augerowska)

h

ν

e

-Próbka

Detektor

elektronów

Analizator

energii

e

-

V

(25)

źródło elektronów elektroda zewnętrzna kolektor elektronów elektroda wewnętrzna Uz+U0sin(ωt) pr ó b ka Uω Upow Uz powielacz elektronowy woltomierz fazoczuły Uref komputer

Spektrometr augerowski z cylindrycznym

analizatorem zwierciadlanym

Energia elektronów pierwotnych: do 3kV

Rozdzielczość: ΔE/E < 0.7%

(26)

Dwa mody rejestracji

widm augerowskich

całkowy

(27)

200 400 600 800 1000 1200 -0.002 0.000 0.002

C

O

S

Cl

Zn

{

d

N

(E

)/

d

E

(

a

rb

.u

.)

Kinetic Energy (eV)

{

Zn

Widmo augerowskie warstwy ZnO

wyhodowanej metodą ALE

LMM MNN LMM LMM KLL KLL

(28)

Spektroskopia augerowska:

1. Analiza składu powierzchni próbki - detekcja wszystkich

pierwiastków z wyjątkiem wodoru i helu

2. Prosta

interpretacja

widm

duża

baza

widm

wzorcowych

3. Możliwa analiza ilościowa – szczególnie przez porównanie

z wzorcami

4. Możliwość analizy rozkładu w dwóch

lub trzech wymiarach

5. Zależność widm od wiązań

chemicznych

(w szczególnych

przypadkach)

(29)

Detektor

elektronów

Próbka

Spektroskopia fotoemisyjna

N vs

Energia,

kąt...

Analizator

energii

(30)

Spektroskopia fotoemisyjna

D

OS

P

o

z

io

m

rd

z

en

io

wy

Pasmo

walencyjne

P

o

zi

om

pr

ó

żni

h

ν

Energia

En. wiązania

En. kinetyczna

E

F

N

at

ęż

en

ie

El. wtórne

h

ν

e

-Próbka

Detektor

elektronów

Analizator

energii

(31)

Fotoemisja wymaga ultra wysokiej próżni!

(32)

q Łupanie

q Czyszczenie in situ:

- trawienie jonowe

- wygrzewanie

Przygotowanie powierzchni

q Epitaksja in situ

www .e m s. p su .e du www .e x p h y s. uni -li n z. ac .at www .m sh e l. com

(33)

Rentgenowska spektroskopia fotoemisyjna (XPS)

lub Spektroskopia elektronowa do analizy chemicznej

(ESCA)

XPS: h

ν

>1000 eV; h

ν

= 1000 eV

k = 0.506 Å

-1

Źródło laboratoryjne: Al K

α1,2

- 1486.6 eV

1200 1000 800 600 400 200 0 0 1x104 2x104 3x104 hν=1486.6 eV Cd MNN Te MNN Te 3p Cd 3p Te 3d Cd 3d O 1s C 1s Te 4d Cd 4d CdTe (110) clean oxidized in air x2 Inte n sity (C o u n ts)

Binding Energy (eV)

(34)

420 415 410 405 400 0.0 4.0x104 8.0x104 1.2x105 3.2 x 105 L O2* 1.4 x 105 L O2* 4.6 x 104 L O2* clean CdTe(111)A; Θ=0o Cd 3d In te n sit y ( coun ts)

Binding Energy (eV)

CdTe(111)A - utlenianie

595 590 585 580 575 570 565 0 4 8 12 579 576 588 585 0.46 1.4 3.2x105LO2* clean Te 3d CdTe(111)A; Θ=0o In te n si ty ( a rb . un it s)

Binding Energy (eV)

B. E. (eV) B. E. (eV)

B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, J. Ghijsen, Appl. Surf. Sci. 166, 237 (2000)

(35)

Emisja

normalna

Emisja

kątowa

Emisja pod kątem

-wzmocniona czułość

powierzchniowa

600 580 420 400 0.0 4.0 8.0 600 580 420 400 0.0 4.0 8.0 Θ=0o Cd 3d Te 3d In te n sit y ( ar b . un it s)

Binding Energy (eV)

I n te n si ty ( ar b . un it s) Θ=45o Te 3d Cd 3d

Binding Energy (eV)

CdTe(111)A

Emisja

normalna

Emisja

kątowa

B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, J. Ghijsen, Appl. Surf. Sci. 166, 237 (2000)

(36)

Kątoworozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna

Kryształ

Próżnia

Przykład:

Str. wurcytu

Strefa Brillouina

e

m

is

ja

no

rm

al

na

emisja

kątowa

(37)

Fotoemisja ze stanów powierzchniowych i objętościowych

h

ν

e

-Próbka

Detektor

elektronów

Analizator

energii

θ

0.0 0.2 0.4 0.6 10 8 6 4 2 g H E Γ3 A1,3 A 5,6 Γ5 Γ1,6 d a B A A Γ En er g y (e V) k (A-1)

(38)

GaN (0001)-(1x1) –

Γ-A

Eksp.: B.J. Kowalski et al. Surf. Sci. 548 (2004)

Teoria: T. Strasser et al. PRB 60 (1999)

0.0

0.2

0.4

0.6

10

8

6

4

2

g

H

E

Γ

3

A

1,3

A

5,6

Γ

5

Γ

1,6

d

a

B

A

A

Γ

E

ne

rg

y

(

eV)

k (A

-1

)

(39)

GaN (0001)-(1x1) –

Γ-K-M

GaN(0001):Ga

GaN(0001)

Theory: T. Strasser et al. Phys. Rev. B 60 11 577 (1999) F.H.Wang et al.Phys. Rev. B 64, 035305 (2001) Exp: B.J. Kowalski et al. Surf. Sci. 548, 220 (2004)

b

c

H

g

d

m

(40)

Metody

(41)

Dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (LEED)

K.Oura et al.

(42)

GaN(0001) (1x1)

(43)

Dyfrakcja odbiciowa wysokoenergetycznych

elektronów (RHEED)

K.Oura et al.

Surface Science. An Introduction

Struktura 2D

prążki w obrazie

Struktura 3D

punkty w obrazie

(44)

Metody z

wykorzystaniem

jonów

(45)

Rutherfordowskie wsteczne rozpraszanie (RBS)

detektor

n.p.

4

He

2 MeV

K.Oura et al.

(46)

Spektroskopia masowa jonów wtórnych (SIMS)

www.ainse.edu.au

www.azom.com

n.p. Cs

+

lub Ar

+

(47)
(48)

Różnicowa spektroskopia odbiciowa (SDR)

ΔR/R = (R

clean

-R

ox

)/R

ox

ΔR/R ≈10

-2

-10

-3

ΔR/R ≈ 8πd(ε

B

- 1)

ε

’’

S

/((1-ε

B

)

2

+ (ε

’’

B

)

2

)

H

2

O

2

Stany powierzchniowe

I

0

I

0

R

Clean

Powierzchnia utleniona

I

0

I

0

R

OX

(49)

I

I

0

R=I/I

0

pr

ó

b

k

a

re

fere

n

cy

jna

próbka

lampa

płytka

dzieląca

UHV

soczewka

Optyczny

analizator

wielokanałowy

przesłona

kontroler

przesłon

komputer

SDR układ

eksperymentalny

n.p. H

2+

(50)

B.J. Kowalski, E. Guziewicz, B.A. Orlowski, A. Cricenti, Appl. Surf. Sci. 142, 33 (1999) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 8x105 L O 2 *

Photon Energy (eV) 6x105 L O 2 * ∆ R /R 1.6x105 L O2* 4x104 L O 2 * 0.00 0.01 0.0 4.0x105 8.0x105 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 E max=3.9 eV Emax=2.2 eV x2 O2Exposure (L) Emax=2.8 eV P ea k A rea ( ar b . un it s) Emax=3.5 eV

CdTe(110) – SDR

(51)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

3.9 eV

2.8 eV

3.9 eV

U 3

U 2

U 1

S 1

S 2

S '

S 3

S4

S 5

X '

X

Γ

E

n

e

rgy

(

e

V)

Przejścia optyczne pomiędzy stanami

powierzchniowymi na CdTe(110)

(52)

SDR ze światłem

spolaryzowanym

CdTe(110)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

E||[001]

E||[110]

(E||[001]-E||[110])

CdTe (110)

x5

R

/R

Photon Energy (eV)

[001]

[110]

B.J. Kowalski, A. Cricenti, B.A. Orlowski, Surf. Sci. 338, 183 (1995)

•Liniowa

odpowiedź

optyczna

kryształów

kubicznych (przy padaniu normalnym) jest

izotropowa

(53)

Spektroskopia anizotropii odbicia (RAS) –

optyczna sonda epitaksji

P. Weightman et al., Rep. Prog. Phys. 68 (2005)

Reaktor MOCVD z układem RAS

Institute of Semiconductor and Solid State

Physics, University of Linz, Austria

(54)

Podsumowanie

Różne własności powierzchni możemy badać przy pomocy:

Mikroskopii elektronowej (SEM)

Mikroskopii tunelowej (STM, AFM)

Spektroskopii elektronowych (fotoemisyjnej, augerowskiej)

Dyfrakcji elektronów (LEED, RHEED)

Technik jonowych (RBS, SIMS)

Powierzchniowoczułych technik optycznych (SDR, RAS)

ale nie wyłącznie…

(55)

Przykładowa literatura:

K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama

Surface Science. An Introduction

Springer 2003

D.P. Woodruff, T.A. Delchar

Modern Techniques of Surface Science

Cambridge University Press 1988

H. Luth

Surfaces and Interfaces of Solid Materials

Springer 1995

A. Oleś

Metody doświadczalne fizyki ciała stałego

WN-T 1998

Cytaty

Powiązane dokumenty

1 Shift-Clock Select for STN Panels R/W NA—Must be set by BIOS 0(LSB) 8-Bit/16-Bit Data Interface Select R/W NA—Must be set by BIOS NOTE: The ‘?’ in the above register address

The CL-GD7548 V-Port enables high-quality, low- cost multimedia options such as a single-chip NTSC/PAL video decoder or MPEG decoder by eliminating the need for an additional

The Sector Formatter Data path consists of the NRZ-data-handling circuitry that includes the serializer/deserializer (SERDES), the 88-bit Reed-Solomon ECC and 16-bit

Uzasadnienie: Elektrony z piłeczki odpychają elektrony zgromadzone na kulce elektroskopu. Te ostatnie przejdą na pręcik i

A) Wszystkie elektrony walencyjne obu atomów azotu. B) Pięć elektronów od jednego i trzy elektrony od drugiego atomu azotu. C) Po trzy elektrony od każdego atomu azotu. D) Po

Jeszcze na samym początku, [kiedy] się spotkaliśmy, występowaliśmy i mieliśmy wieczorki, [podczas których] graliśmy w domu kultury na LSM-ie na osiedlu

Poza tym graliśmy kankana [oraz] „Jezioro łabędzie” W tej chwili nawet już nie pamiętam, jakie [wykonywaliśmy] utwory.. Ale

I ja [albo] ktoś inny (nie pamiętam [kto]) zaproponował, że przeniesiemy się z Domu Żołnierza do Domu [Kultury] Kolejarza.. Bez

a) Proces denaturacji białka następuje w probówce: ……….. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.. wszystkie elektrony walencyjne obu atomów, B. po dwa elektrony

Metale są przykładem przewodnika – przewodnikami są substancje, które w swojej budowie wewnętrznej posiadają elektrony swobodne lub inne swobodne nośniki ładunku (np7.

Dziura quasi cząstka z dodatnią masą efektywną, która opisuje własności zbioru elektronów w ciele stałym o masie ujemnej z jednym stanem pustym. Sumaryczny pseudopęd

Do identyfikacji białek innych gatunków zwierząt w paszach stosuje się najczęściej sekwencję genu mito­. chondrialnego - cytochromu b kręgowców (cyt

Ograniczające strefę ściany kwadratowe i sześciokątne pochodzą, odpowiednio, od punktów sieci odwrotnej typu (2,0,0) i (1,1,1). Strefa Brillouina w

Zapoznaliśmy się już z jednym ze sposobów wytwarzania pola magnetycznego przez elektrony: jeżeli elektrony poruszają się w przewodzie w postaci prądu elektrycznego, to ich

francuski fizyk Louis de Broglie odwołał się w następujący sposób do zagadnienia symetrii: Promień świetlny jest falą, ale energię i pęd przekazuje on materii tylko punktowo,

Ujemny potencjał bramki G powoduje powstanie w strukturze tranzystora pola elektrycznego (stąd tranzystor polowy), które będzie starało się wypychać elektrony z kanału typu n

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Do wszystkich warzyw przetwarzanych w dużych ilościach (pomidory, cebula, ziemniaki…).. reGUloWanY WóZek Gn 1X1 Możliwość

Jestem naładowany ujemnie (-1). Beze mnie nie zaszłaby żadna reakcja chemiczna. Gdy mieszkam na ostatniej powłoce, tzw. walencyjnej, nazywam się elektron walencyjny.. 5.

Płytki te są umieszczone w specjalnym zmieniaczu próbek (Zm Pr), który umożliwia szybkie, wymienne wstawianie w wiązkę promieniowania okienek z próbkami lub

W c zoraj nie pisałam do Ciebie bom była dużo cierpiąca, cały dzień przeleżałam i przespałam, praw da żem fizycznie trochę osłabiona, ale nieuwierzysz jak

W artykule podjęto próbę identyfikacji kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem polskich przedsiębiorstw w ramach sieci przemysłowych sektora metalowego (produkcja

• Wieloczynno ściowo śćSkorzystaj z dodatkowej funkcji do wyrobu puree w szatkownicy do warzyw, oprócz ponad 50 sposobów krojenia owoców i warzyw • Ł opatka• siatka do