• Nie Znaleziono Wyników

"Kariera literacka form rodzajowych >>silva<<", Stefania Skwarczyńska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Kariera literacka form rodzajowych >>silva<<", Stefania Skwarczyńska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Ewa Szary

Kariera literacka form rodzajowych

"silva", Stefania Skwarczyńska [w:]

"Europejskie związki literatury

polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/37, 187

(2)

/ I / MAYEITOWA M a r i a 'R e n a t a : M ie js c e d z i e s i ę c i o z g ł o s k o w c a w l i t e r a t u r z e XYI w . P r z y c z y n e k do r e k o n s t r u k c j i s y ste m u .W ; E u r o p e j s k i e z w i ą z k i l i t e r a t u r y p o l s k i e j .Fé71I#7/ars zawa 1969 s . 8 9 - 9 8 . P r a c a z z a k r e s u w e r s o l o g i i s t a r o p o l s k i e j . P r z e d s t a w i e n i e z a d a ń b a d a w c z y c h i z a s a d m e to d o lo g ic z n y c h o b o w ią z u ją c y c h p r z y r e k o n s t r u k c j i daw nych system ów w e r s y f i k a c y j n y c h /u c h w y c e n ie s y s te m u w p r z e k r o j u s y n c h ro n ic z n y m ; ł ą c z n e u j ę c i e poziom ów sy­ s te m u : p r o z o d y c z n e g o , m o r f o lo g i c z n e g o , s k ła d n io w e g o ; u w z g lę d ­ n i a n i e k o n t e k s t u k u l tu r o w e g o , p r z y j ę c i e h i p o t e t y c z n e g o m o d e lu b a d a ń / . A n a l i z a s e m a n ty c z n e j w a r t o ś c i s z e s n a s to w ie c z n e g o d z i e - s ię c i o z g ł o s k o w c a o w ew nętrznym r o z c z ło n k o w a n iu : 4 + 6 . U a n a l i ­

z i e z o s t a ł y w z i ę t e p o d uwagę n a s t ę p u j ą c e k w e s t i e : k o n s t a n t y i t e n d e n c j e d z i e s i ę c i o z g ł o s k o w c a ; s ł o w i a ń s k i rodow ód t e j fo rm y ; p o ró w n a n ie d z i e s i ę c i o z g ł o s k o w c a z in n y m i s z e s n a s to w ie c z n y m i fo rm am i w ie rs z o w y m i; s e m a n ty c z n e o p o z y c je k o n s ty tu ty w n e d l a d z i e s i ę c i o z g ł o s k o w c a w o k r e s i e w s p ó ln o ty s ł o w i a ń s k i e j i d l a d z i e s i ę c i o z g ł o s k o w c a w p o l s k i e j l i t e r a t u r z e s z e s n a s to w ie c z n e j ; f u n k c j e k o m p o z y c y jn e

i

s t y l i s t y c z n e d z i e s i ę c i o z g ł o s k o w c a i i n ­ n y c h s z e s n a s to w ie c z ig r c h fo rm w ie r s z o w y c h . E .S z .

/ I / SKWARC

ZYŃSKA

Stefania: Kariera literacka form rodza­

jowych ’'silv a " .

W:

Europejskie związki litera tu ry polskiej.

PWN. Warszawa 1969 s . 37-75»

P r a c a naukow a d o k u m e n tu ją c a g e n e a l o g i ę i p o e c y k ę z j a w i s k p i ś m i e n n i c z y c h z b l o k u r o d z a jo w e g o ” s i l v a ” , ze s z c z e g ó ln y m u - w z g lę d n ie n ie m s t a r o p o l s k i c h /X V I-X V III w . / t z w . " s i l v a r e r u m ” . P ro b le m y s z c z e g ó ło w e d o t y c z ą k o l e j n o : p o c h o d z e n ia nazwy r o ­ d z a jo w e j " s i l v a re ru m * - t r a d y c j a C y c e r o n a , K w i n t y l i a n s , S c a - l i g e r a ; s t r u k t u r y r o d z a jo w e j " s i l v a r e r u m " , k t ó r ą o k r e ś l a c h w ie jn a równowaga p o m ię d z y e s t r a w e r t y c z n y m i / v a r i e t a s t e m a tu i f o rm y , o t w a r t o ś ć k o m p o z y c j i/ a i n t e r w e r t y c z n y m i / j e d n o ś ć o - s o b y t w ó r c z e j , z d a r z e ń r e a l n y c h o p is y w a n y c h / e le m e n ta m i k o n ­ s t r u k c j i ; p o ró w n a n ia * s i l v a r e r u m ” ze s t a r o ż y t n y m i formami s y l - w i c z n y m i / p r o z a t o r s k i e s i l v a e , p o e t y c k i e s i l v a e / ; r e c e p c j i i k r z y ż o w a n ia s i ę ro d z a jo w e g o fo rm s y lw ic z n y c h / z a s a d a v a r i e t a s a z a s a d a j e d n o ś c i i ł a d u / w r e n e s a n s i e , b a r o k u , ro m a n ty z m ie , p o z y ty w iz m ie i w d o b ie o b e c n e j ; w s p ó łc z e s n y c h form l i t e r a c k i c h n a w ią z u ją c y c h p o ś r e d n i o l u b b e z p o ś r e d n i o do fo rm s y lw ic z n y c h - e s e j , a u t o b i o g r a f i a . E .S z .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i na- zwisko autora, pełny

Podsumowując, omawiane fragmenty rękopiśmiennych kart pochodzą z homiliarza spisanego w cysterskim skryptorium, najpewniej w ostatniej ćwierci Xii wieku. są one pozostałością

Ostatnim, choć chronologicznie najwcześniejszym z czterech dzieł w badanym klocku jest pochodzący również z Kolonii, wydany w 1686 roku przez Balthasara von Egmondta druk:

Jeremias Hentschel 17 urodził się w 1662 roku w lesznie, w rodzinie mistrza garncarskiego Georga, który odnowił prawa miejskie 16 sierpnia 1661 roku 18. z tego

Na podstawie inwentarzy proweniencji, prowadzonych i uzupełnia- nych przez pracowników Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przy- jaciół Nauk 31 , kwerendy w księgach

Wycisk plakiety z popiersiem zygmunta ii augusta – zwierciadło dolnej okła- dziny oprawy kolońskiego druku z 1568 roku.. Źródło: archiwum archidiecezjalne w

W roku 2009 w Central- nej Bibliotece uniwersyteckiej karola I odbyły się m.in.: międzynarodowe seminarium „Zarządzanie jakością w europejskich bibliotekach uniwer- syteckich”

służy do tego język haseł przed- miotowych kaBa (katalogi automatyczne Bibliotek akademickich) – język informacyjno-wyszukiwawczy prezentowany w formie kartoteki