• Nie Znaleziono Wyników

"Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki", Warszawa 1972 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki", Warszawa 1972 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Izabela Jarosińska

"Prozaicy dwudziestolecia

międzywojennego. Sylwetki",

Warszawa 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 16/48, 179

1973

(2)

( I I ' P r o z a i c y d w u d z i e s t o l e c i a m ięd zy w ojen n eg o.S ylw etk i.P od r e d . B .P a ron a . Warszawa 1972 Y/P, s.770, n l b . 2 , i l u s t r . , z ł 6G, —

K s ią ż k a p r z y n o s i p ra o e: J . Z . B i a ł e k : Epika dnia powszednie­ go - P o la Gojaw iozyńska; J . B ł o ń s k i : Prawodawca s z t u k i i p ro ro k z a g ła d y - S . I . W i t k i e w i c z ; T . B u j n i c k i : H i s t o r i a i j e j aspekty w spó łczesne - L.K ruczkow ski; S.Bu rkot: Kontem pla cja i p a s ja ż y ­ c i a - J . I w a s z k i e w i c z ; M.Czermińska: K s i ę g i rodu mieszańców - T . P a r n i c k i ; B.Paron: Między p s y o h o a n a lizą a dokumentaryzmem; B .Faron: W kręgu a u t o b io g r a fiz m u - Z .U n iło w s k i; B.Faron: Ziemi p r z y p is a n y - S . P i ę t a k ; A . H u t n ik ie w io z : S.Grabiń ski*, c z y l i : Jak s i ę p i s z e d re sz o zo w o e ; J . J a s t r z ę b s k i : Między chaosem a formą - W.Gombrowicz; S .J a w o r sk i: P i s a r z s p o łe c z n e j p o e z j i - J a lu Ku­ r e k ; E .K o r z e n ie w s k a : T r a d y c ja i nowoczesność - M.Dąbrowska;

( I I ) P r o z a i c y d w u d z i e s t o l e o i a międzywojennego, c . d .

K .K u lic z k o w s k a : W kręgu baśniowego r e a liz m u - E . S z e l b u r g - -Zarembina; J . P i e s z c z a c h o w i c z : Na tropach " L u d z i podziemnych" - A . S t r u g ; J . P i e s z c z a c h o w i c z : P s y c h o l o g i a i p o l i t y k a - T. B re­ za ; J .P r o k o p : W poszukiwaniu u tra con ego czasu - J.P arandowski; K .P t a k : Twórcy " P r z e d m ie ś c ia " - H.Boguszewska, J .K o r n a c k i; M. S p r u s iń s k i: P o l i t y c z n y ś w ia t prozy J.Kadena-Bandrowskiego; W.P. Szymański: Wyznawca Absolutu i M a t e r i i - 3 . S c h u lz ; M .Stępień: Od anarchizmu f u t u r y s t y do r e w o l u c j i s p o ł e c z n e j ; T.Y/alas: Zwier­ c i a d ł a J . A n d r z e j e w s k ie g o ; W .W ójcik : P s y c h o lo g iz m , r e a l i z m , po­ l i t y k a - Z.N ałkowska; J . Z a j ą c : S p o łe c z n ik i m o r a l i s t a - J .W ik ­ t o r ; H.Zaworska: Praca A d o l f a R u d n i c k i e g o , c z y l i "Hołd każdemu na miarę j e g o c i e r p i e ń " ; S.Żak: Szukanie prawdy o c z ło w ie k u - K.Kuncewiczowa.

Cytaty

Powiązane dokumenty

This is the way one may understand the piercing words Wittlin used to describe Tuwim: “He was also a poet of poetry”.. Tuwim listened intently to the poetry within him, against

Ze zrozumiałych względów musimy tu poprzestać na zaznaczeniu najważniejszych momentów. Granice środka odwoławczego są konstrukcją wielowymiarową.«4 Funk­ cję

Das Stabilitats- moment wird von der Gesamtmasse der Yacht, der Höhenlage ihres Schwerpunktes G und von der durch die Rumpfform bedingten Aus- wanderung der

He tries to follow the evolution of the transport system and gives interesting remarks concerning the corporation of ναύκληροι (p. 184), the conversion of the office of

Also, if a fault occurs at a bus near a synchronous generation unit which contains a low short-circuit current, transient stability problems might arise when such a

In our apparatus (see figure 1), there is a grid oscillating vertically at frequencies up to 5Hz in a limited space into a helium tank which is surrounded by a 77K-nitrogen tank

Different from the passive manipulator, the active manipulator allows the pilot to directly perceive an aircraft output, typically the aircraft rotational velocity, through

Brodzińskim, zgromadziłem szereg odpisów z autografów poety, w śród których, obok nieznanych poezyi, jest rów nież nader ciekawa kore­ spondencya z lat