• Nie Znaleziono Wyników

"Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze", Anno I, 1976 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze", Anno I, 1976 : [recenzja]"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

Z

C

Z

A

S

O

P

I

S

M

„Annali dell'Istituto e Museo di Storia delia Soienza di Firenze". A n n o Ir 1976 fasc. 1.

I s t i t u t o e Museo di Storia delia Scienza di Firenze.

Liczba czasopism poświęconych historii n a u k i — podobnie j a k wielu i n n y m dyscyplinom — stale wzrasta. Ostatnio — w 1976 r o k u — p r z y b y ł o nowe czaso-pismo włoskie, dzidki czemu liczba tego t y p u p e r i o d y k ó w u k a z u j ą c y c h się w t y m k r a j u , wzrosła do ośmiu, biczba t a może być w p e w n y m stopniu odzwierciedleniem z a r ó w n o rosnącego rozmachu s a m y c h b a d a ń (liczby badaczy i placówek z a j m u -jących się historią n a u k i i techniki), j a k i w p e w n y m stopniu ich pozycji w sy-stemie n a u k i włoskiej i ś w i a t o w e j

J a k „Musecscienza" związana jest i w y d a w a n a przez N a r o d o w e Muzeum N a u k i i Techniki im. L e o n a r d a da Vinci, t a k cttnawiane czasopismo związane jest z Florenckim I n s t y t u t e m i Muzeum Historii N a u k i — placówką, k t ó r a w b a daniach nad historią n a u k i w e Włoszech o d g r y w a istotną rolę i m a długą t r a -dycję 2. Rola t a w y r a ż a się zarówno w gromadzeniu i oipraoowywanu zbiorów t y powo muzealnych oraz innych Zbiorów d o k u m e n t a l n y c h , w szeroko p o j ę t y m u p o w -szechnianiu n a u k i i j e j historii, j a k też w p r o w a d z e n i u właściwych p r a c naufco-wo-badawczych. O rosnącym znaczeniu w z m i a n k o w a n y c h f u n k c j i Florenckiego Muzeum świadczyć może wzrost liczby p u b l i k a c j i jego p r a c o w n i k ó w i własnych

1 W a r t o przy t e j o k a z j i wymienić 7 pozostałych t y t u ł ó w włoskich czasopism poświęconych historii n a u k i i t e c h n i k i :

— „Archimede". Rivista per gli insegnanti e i cultori di m a t e m a t i c h e p u r e e applicate. F i r e n z e (dwumiesięcznik).

— „Episteme". Rivista critica di storia delia medicina e delia biologia. Milano. (ukazuje się od 1967 r. — k w a r t a l n i k ) .

— „Le Macchine". Bolletino dell'Istituto Italiano per la Storia delia Tecnica. Milano. Publ[icazione] in collab[orazione] coh il Centro di Studio sulla Storia delia Tecnica in Italia del Consiglio Nazfionale] delie Ricerche.

— „Museoscienza". Periodico del Museo Nazionale delia Scienza e delia Tecnica — ,,Leonardo d a Vinci". Milano (dwumiesięcznik).

— „Phisis". Rivista internazionale di storia delia scienza. Firenze (od 1959 г.. — k w a r t a l n i k ) .

— „Rivista di Storia delie Scienze Mediche e Naturali. Biblioteca". F i r e n z e (od 1947 r. -— ü k a z u j e się nieregularnie).

— „Scieratia". I n t e r n a t i o n a l r e v i e w of scientific synthesis. Milano (od 1907 г. — nieregularnie).

2 Samo Muzeum — j a k o p l a c ó w k a publiczna zostało założone w 1775 r. przez znanego n a t u r a l i s t ę i fizjologa — Felice F o n t a n a . Natomiast zbiory tegoż M u z e u m były gromadzone .znacznie wcześniej. Obszerniejsza i n f o r m a c j a na t e m a t dzia-łalności Florenckiego Muzeum Historii N a u k i i jego dziejów zostanie p o d a n a w dziale „Komunikaty", w j e d n y m z następnych n u m e r ó w „ K w a r t a l n i k a Historii N a u k i i Techniki".

(3)

186 - '1 Z czasopism

w y d a w n i c t w d o k u m e n t a c y j n y c h i n a u k o w y c h3. P r z e j a w e m tego jest też podjęcie i n i c j a t y w y w y d a w a n i a własnego periodyku, k t ó r y zresztą w bogatej historii t e j placówki miał już swego p o p r z e d n i k a na początku minionego s t u l e c i a4. Do t e j godnej u w a g i t r a d y c j i odwołuje się we wstępie M a r i a Luisa Righini Bonelli, r e d a k t o r naczelny omawianydh roczników (ponadto w skład r e d a k c j i wchodzą M. Celeste C a n t ù i M a r t a Balduini). Pierwszy zeszyt z a d e d y k o w a n y jest pamięci p r o f e s o r a A n d r e a Corsini, i n i c j a t o r a i założyciela obecnie działającej placówki: Isitituto e Museo di Storia delia Scienza di Firenze.

P o w i ą z a n i e roczników z placówką muzealną m u s i mieć oczywisty wpływ na k o n c e p c j ę i c h a r a k t e r s a m e g o czasopisma. Jeżeli można sądzić n a podstawie

pierwszego tomu, będzie ono więcej u w a g i — niż m n e czasopisma z hstorii n a u k i i t e c h n i k i — poświęcać s a m e j p r o b l e m a t y c e m u z e a l n i c t w a naukowego. C h a r a k t e r zaś włoskich zbiorów muzealnych, k t ó r y c h znaczenie wybiega poza granice tego k r a j u , w p ł y n i e z a p e w n e na szerokie zainteresowanie t y m n o w y m periodykiem i jego współpracę z a u t o r a m i z innych k r a j ó w , co zapowiada już skład autorski omawianego' zeszytu.

„ A n n a l i dell'Istituto e Museo di Storia delia Scienza di Firenze" s k ł a d a j ą się z pięciu działów: „Artykuły", „Dyskusje Krytyczne", „Recenzje i Notatki Biblio-graficzne", „ K r o n i k a " oraz „Wykaz Nadesłanych Publikacji". Wśród a r t y k u ł ó w z n a j d u j ą się biografie uczonych i studia źródłoznawcze, opracowania dotyczące n a u k o w y c h zbiorów muzealnych i ich kolekcjonerów (we Włoszech i poza ich granicami) oraz p r a c e dotyczące organizacji życia naukowego.

Do pierwszych należy: studium M a r s h a l l a Clagetta (Institute f o r Advanced S t u d y — Princeton) pt. Zycie i dzieło Giovianniego Fontany. F o n t a n a był już p r z e d m i o t e m żywego zainteresowania i studiów wielu h i s t o r y k ó w n a u k i , a do ważniejszych jego b i o g r a f ó w należą: L. T h o r n d i k e5 i A. B i r k e n m a j e re. Opiera-jąc się n a szerokiej baizie źródłowej M. Clagett p o d a j e nowe f a k t y , uściślenia i sprostosowania do biografii tego lekarza, a przede wszystkim wybitnego fizyka weneckiego XV wieku. A u t o r p o d j ą ł się też u p o r z ą d k o w a n i a spuścizny n a u k o w e j G. F o n t a n y , ustalenia dokładnych dat powstania jego poszczególnych dzieł oraz poddał w e r y f i k a c j i ich autorstwo'. Do a r t y k u ł u dołączony jest k a t a l o g dwudziestu prac p r z y p i s y w a n y c h S. Fontanie, k t ó r e M. Clagett podzielił na 3 części: pierwsza o b e j m u j e 9 p r a c dochowanych do naszych czasów (z obszernymi k o m e n t a r z a m i ) ; d r u g a — 9 n i e odnalezionych p r a c F o n t a n y ; trzecia zaś — 2 p r a c e wątpliwego a u t o r s t w a F o n t a n y .

Gulielmo Righini (z O b s e r w a t o r i u m Astronomicznego — A r c e t r i we Flo-rencji) w a r t y k u l e Horoskop galileański Cosima II Medyceusza p o d j ą ł się odna-lezienia t e k s t u galileuszowego horoskopu sporządzonego dla wielkiego księcia Toskanii. O istnieniu t a k i e g o t e k s t u w i a d o m o było dotychczas z listu s e k r e t a r z a króla polskiego •— Z y g m u n t a III do s e k r e t a r z a s t a n u Toskanii — Belisano Vinta. G. Righini — p o r ó w n u j ą c datę urodzenia wielkiego' księcia z ówczesnymi pozycjami p l a n e t — ustalił, że t e k s t t e n z n a j d u j e się wśród dwóch horoskopów bez daty, dołączonych d o znanego rękopisu Galileusza Sidereus Nuncius7.

3 O j e d n y m z nich piszę w dziale „Komunikaty", w bieżącym numerze „ K w a r t a l n i k a Historii N a u k i i Techniki".

4 „ A n n a l i del Museo I m p e r i a l e di Fisica e Storia N a t u r a l e di Firenze". F i -r e n z e 1808—1810. T. 1—2.

5 W: A history of Magic and Experimental Science. VoL 4. New York 1934.

6 Zur Lebensgeschichte und wissenschaftlichen Tätigkeit von Giovanni

Fon-tana (13957—1455?). „Isis". Vol. 17:1932. P r z e d r u k w: Aleksander B i r k e n m a j e r : Etudes d'histoire des sciences et de la philosophie du Mögen Age. „Studia

Co-p e r n i c a n a " T. 1. Wrocław 1970 s. 524—549.

7 Po' r a z pierwszy w y d a n a go druikiem już w 1610 r. w Wenecji. Tłumaczenie włoskie — M. Timpamaro Cardiniego — ukazało sę w 1948 r. we Florencji.

(4)

Z czasopism 187 Do drugiej grupy artykułów należy studium Carli Tavernari z Varese pt.

Manfredo Settala, kolekcjonista i uczony mediolański XVII wieku, które stanowi

fragment obszerniejszej rozprawy tej autorki pt. Przykład kolekcjonizmu

encyklo-pedycznego w XVII-wiecznym Mediolanie: Muzeum Manfreda Settali.

Zbiory muzealne M. Settali należały do pierwszych i -największych w owym czasie kolekcji typu uniwersalistycznego. Przy tym stanowiły ciekawy przykład wykorzystania tego typu muzeum nie tylko do upowszechniania wiedzy, ale i do prowadzenia badań oraz produkcji instrumentów naukowych. W pierwszym, łacińskim katalogu Muzeum Manfreda Settali opublikowanym przez Paolo Maria Terzago8 wszystkie zbiory zostały podzielone na 3 sekcje: 1) „naturalia", tj.

na-turalne wytwory przyrody nie zmienione w swej istocie przez człowieka (mine-rały, świat roślinny, świat zwierzęcy); 2) „rękodzieła"; tj. eksponaty obrazujące naturalne przedmioty przyrody przetworzone przez człowieka przy użyciu rąk i wykorzystywaniu postępu wiedzy (wśród nich instrumenty naukowe); „curiosa", tj. szczególnie rzadkie przedmioty, charakterystyczne dla różnych regionów geo-graficznych i różnych krajów świata (np. mumie: egipskie).

Eksponatów tych było od 2200 do 3000. Biblioteka zaś liczyła blisko 10 000 w o -luminów i 600 rękopisów (medyczno-naukowych, filozoficznych, prawnych, histo-rycznych), a ponadto były liczne rysunki i licząca 2000 pozycji kolekcja monet i medali. Zbiory te były wystawione w pałacu rodzinnym Settali w Mediolanie, a prócz tego M, Settala urządził w pobliżu obszerną pracownię naukową z prze-różnymi warsztatami, gdzie m.in. wytwarzał instrumenty naukowe.

Muzeum Manfreda Settali było już za jego życia szeroko znane nie tylko w Lombardii, ale sława jego rozchodziła się po całej Europie. Słynął również jako konstruktor i wytwórca instrumentów naukowych (m.in. soczewek, astrola-biów, luinet — powiększających nawet 400-kroitnie). Brak szerszego środowiska naukowego w ówczesnym Mediolanie skłonił go do rozwijania intensywnych kon-taktów listownych, czemu zawdzięczamy dziś cenną spuściznę korespondencji naukowej9.

P o śmierci M. Settali (1680) Muzeum jego zaczęło stopniowo tracić swą pozy-cję; w 1751 r. zostało włączone do Biblioteca Ambrosiana w Mediolanie, Mimo dwukrotnie jeszcze ponawianych prób przywrócenia mu pierwotnego charakteru ( w 1906 г., a następnie w latach trzydziestych), od zakończenia I I W o j n y Świa-towej nie jest ono dostępne szerszemu gronu publiczności.

W artykule Ważny fragment zachodnio-islamskiego astrolabium sferycznego, Ernesto Canobbio (Francja — Villaird de Lans) informuje o zidentyfikowaniu mo-siężnego globusu jako centralnej części starożytnego astrolabium zachodnio-islamsikiego. Stanowi ono drugi dochowany do naszych czasów egzemplarz tego typu instrumentu astronomicznego, który od pomad pięćdziesięciu lat jest w po-siadaniu rodziny autora.

Do trzeciej grupy w omawianym -dziale należy interesujący przyczynek do polityki naukowej i oświatowej Austrii w czasach panowania Marii Teresy pióra Adama Wandruszki. W artykule Uczeni austriaccy w ocenie Marii. Teresy i Piotra

8 W Tortonie w 1664 r. Dwa lata później — w 1666 r. •— Piętro Francesco

Scarabelli wydał w Tortonie nowy katalog w języku włoskim. Stanowił on po-szerzoną wersję łacińskiego katalogu Paola Marii Terzago. Wśród zbiorów Muzeum Manfreda Settali znajdowały się też liczne dary pochodzące od osobistości z róż-nych krajów, a m.in. z Polski.

9 Do cenniejszych należą listy M. Settali do Atanasio Kirchera, znanego

che-mika i farmaceuty, jak również założyciela innego — sławnego podówczas — muzeum typu „encyklopedycznego". Museo Kircheriano powstało przy Collegio Romano w Rzymie. Jeszcze za życia M. Settali opisał je Giorgio de Sepi di Valois w swej pracy Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum, w y -danej w 1678 r. w Amsterdamie.

(5)

188 Z czasopism

Leopolda autor u k a z u j e stosunek c e s a r z o w e j do naulki i sztuki j a k o nie tyle j u ż

t y p o w y dla oświeceniowego utylitaryzmu, co s k r a j n i e pragmatystyczny. Stosunek t e n w y r a ż a m. in. c h a r a k t e r y s t y c z n e zdanie z i n s t r u k c j i p r z e k a z a n e j w 1765 r. synowi — P i o t r o w i Leopoldowi — j a k o nowemu wielkiemu księciu Toskanii: „Proitegez les arts, mais ceux qui soint utiles". Stąd — j a k w s k a z u j e a u t o r — tak wielką wagę p r z y w i ą z y w a n o do systemu powszechnego rozwoju oświaty; z d r u giej s t r o n y j e d n a k b r a k o w a ł o pełnego zrozumienia dla konieczności w p r o w a d z e -nia r ó w n i e i n t e n s y w n e g o s y s t e m u rozwoju b a d a ń n a u k o w y c h . W tych właśnie okolicznościach doszło do # odrzucenia w 1774 r. k o l e j n e g o p r o j e k t u Cesarskiej A k a d e m i i Nauk, k t ó r y już n a początku XVII w. wysunęli G. W. Leibniz i książę Eugeniusz Sabaudzki, a który miał zostać zrealizowany dopiero w 1847 roku.

Działo się t o w t y m s a m y m okresie, gdy łożono poważne sumy n a rozwój z r e f o r m o w a n e g o n i e d a w n o i wyposażonego we w s p a n i a ł y gmach u n i w e r s y t e t u , k t ó r y j e d n a k był wówczas związany przede wszystkim z austriackim systemem o ś w i a t o w y m , a nie z rozwojem b a d a ń naukowych. To też bezpośrednią m o t y w a c j ą odmowy założenia a k a d e m i i był b r a k dostatecznej liczby uczonych, co wyraziła s a m a Maria Teresa w słynnym zdaniu: „Ohnmöglich k u n t e mich resolviren eine accademie des scienses (sic!) a n z u f a n g e n m i t 3 exjesuiten und ein z w a r w a c k e r m professor der chemie, wir w u r d e n lächerlich in der Welt". O p i e r a j ą c się głównie na c e n n y m źródle, j a k i e stanowią Riflessioni sopra lo stato delia

Mo-narchia 10 — n a p i s a n e przez wielkiego księcia Leopolda Toskańskiego, autor ustalił m.in., kogo miała na myśli cesarzowa a u s t r i a c k a w cytowanym powyżej zdaniu.

W dziale „Dyskusje Krytyczne" z n a j d u j e się obszerny a r t y k u ł Paola Guzzi

7. Florencji pt. Evangelista Torricelli. Koncepcja matematyki i tajemnica okula-rów. P o s t a ć tego wielkiego uczonego włoskiego, młodego n a s t ę p c y samego

Galile-usza na stanowisku m a t e m a t y k a i filozofa dworu toskańskiego, budzi wciąż ż y w e zainteresowanie. P o w o d e m nowych d y s k u s j i i polemik stało się wydainie w 1975 r.

Dziel wybranych Evangelisty Torricelliego pod r e d a k c j ą i z obszernym w s t ę p e m

L a n f r a n o o Belloni, w c e n n e j serii „Classica delia Scienza U T E T " P o l e m i k ę zapoczątkował na ł a m a c h „Rinascita" Lucio L o m b a r d o R a d k e a r t y k u ł e m Obłuda

szczerości12, w k t ó r y m krytycznie ustosunkował się m.in. do sugerowanego przez. L. Belloniego przeciwstawiania m a t e m a t y k i według „koncepcji p l a t o ń s k i e j " i m a - ' t e m a t y k i „stosowanej".

Eugeniusz Tomaszewski (Warszawa)

„Woprosy Istorii J e s t i e s t w o z n a n i j a i Tiechniki". Moskwa 1974—1976. I z d a -tielstwo „Nauka". 8° nr 2—3 (47—48) 224 s. + nr 4 (49) 112 s. + nr 1 (50)

115 s.

Na łamach „ K w a r t a l n i k a Historii N a u k i i Techniki" n i e j e d n o k r o t n i e o m a w i a -no treść „Woprosow". Od lat bowiem między obydwoma r e d a k c j a m i istnieją ścisłe związki, od lat oba czasopisma w s p ó ł p r a c u j ą ze sobą. Zgodnie więc z t r a d y -cją p r z e d s t a w i a m k o l e j n e sześć zeszytów, k t ó r e ukazały się od d r u g i e j połowy r o k u 1974.

Zeszyt p o d w ó j n y 2—3 (47—48) w y d a n y został z o k a z j i X I V Międzynarodowego K o n g r e s u Historii Nauki, k t ó r y odbywał się w J a p o n i i w sierpniu 1974 r. P o

-10 Rękopis z n a j d u j e się w wiedeńskim H a u s - , H o f - und S t a a t s a r c h i w (liczy łącznie 1231 stron).

11 T o r i n o 1975. P e ł n e w y d a n i e dzieł E. Torricelliego p o d j ę t o z o k a z j i 300-lecia j e g o urodzin. P i e r w s z e 3 tomy ukazały się w rodzinnej Faenzy w 1919 г., a tom c z w a r t y — dopiero' w 1944 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tramite la concretizzazione del volere puro, che avviene con la spazializzazione dell‟io in un corpo, viene così conseguita anche la prima sensazione di limitazione, in quanto per

Istituto di Formazione Feldenkrais – Milano © Mara Della Pergola... Istituto di Formazione Feldenkrais – Milano © Mara

From the analysis of the individual levels of interactions generated during the recovery and disposal of materials it results (Fig. 3) that the recovery of the junk non-ferrous

W jego sposobie przeżywania przyrody, zachwycie dla krajobrazu stepów i pól, bliskim typowi wrażliwości kozactwa, wyczuwamy „głos” samego Gogola. W takim samym

This article is devoted to the δίκη καρπού and to the question in what manner the Greco-Egyptian law protects the proprietor of the ground against someone who intends to build

College Waterbouwkunde (1915) (keerwanden en

ομολογεί Αυρήλιος Άφώνις Είσουκα μη(τρος) Ά μ ι τ ο ς άπο κώμης Φιλαδελφίας της Ήρακλείδου μερίδ[ο]ς ώς (έτών) μ' ούλη άντικνημίω

The results of this psychological-pedagogical experiment have shown that, bearing in mind the image-based way of thinking which is characteristic for children aged 5–7

Inform acja ta jest bardzo ważna, bow iem w spom niana organizacja przyczyniła się w dużym stopniu do zm iany w ew nętrznej polityki na teren ie Działdowszczyzny

Zbroja niem iecka z połowy XVI wieku, duża rzadkość na rynku antykw arycznym , składająca się z k iry su (n a p ie rśn ik .i naplecznik), dwuczęściowego obojczyka,

wanie decyzji politycznych i proces legislacyjny 36. Przejawem wysokiej pozycji caucus partyjnego w systemie politycznym No- wej Zelandii był przypadek, kiedy członek partii

osada kultury trzcinieckiej, faza klasyczna (wczesna epoka brązu) ślady osadnictwa kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich).. Ratowniczo-sondażowe badania

W omawianych niżej wynikach bierze się pod uwagę efekt komunikacyjny słów felietonistów (uznanie ich za „dociekliwych” – komunikat) oraz ukształtowanie wypowiedzi za ten

This was done by decreasing the optimal block size of load shedding (∆P) in all UFRs to demonstrate that another set of parameters (N s , ∆P, f T , t d ) did not exist for the UFRs

Jedynie czytając okruchy wspomnień z dzieciństwa Heleny Pileckiej z Gdańska i Zofii Abkowicz z Wrocławia możemy w wyobraźni przywołać ich niezrównany ponoć

Dostępne przez cały rok sale konferencyjne czy również otwarta dwa lata temu wałbrzyska nowa linia autobusowa wiodąca bezpośrednio na wrocławskie lotnisko i omijająca

It integrates methods of modelling geological uncertainty by the means of conditional simulation in geostatistics, the concept of a transfer function to quantify

mento orante alla Sacra Scrittura e la seconda è la conferma che senza preghiera della Parola di Dio non esiste l’autentica spiritualità cristiana. Il Santo Padre prosegue

sprowokowanie konfrontacji między filozofią i apologetyką, egzegezą i teo- logią było podstawową intencją Blondela. trudne i niebezpieczne czasy kryzysu modernistycznego

They provide different answers to the question of how technological risks associated with the adoption of innovative technologies are governed, and identify some governance

Also, the Action Plan focuses on respect for difference and acceptance of disability as part of human diversity, dignity and individual autonomy including the freedom to

Oczywiście to tylko niektóre z wniosków, których realizacja może się przyczynić do lepszego przygotow ania młodzieży do pracy zawodowej i realizacji nowoczesnego

Autor formułuje też wskazówki dla badaczy mające na celu zwiększenie ilości zwracanych ankiet (propagowanie tematyki badań, zwracanie się do jed­ nostek, które znamy z