• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści / Contents

Artykuły / Articles

Dawid Gołąb

Europejczyk odkrywa Wschód. Lewant w latach 1096–1127/28 jako pogranicze trzech cywilizacji i miejsce poszerzania horyzontu geograficznego –

analiza źródłoznawcza 5

Lewant in the years 1096–1127/28 as a border between three civilizations Paweł Krokosz

Z działalności sportowej i wojskowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”…

w Wieliczce w latach 1892–1939 (1948). Cz. 1 22

Sports and military activities of the Polish Gymnastic Association “Sokół” in Wieliczka in the years 1892–1939 (1948). Part 1

Liliana Kaczor

Echa zamachu majowego 1926 roku w krakowskim garnizonie i wśród mieszkańców miasta. Próba bilansu oraz postulaty badawcze 46

The echo of the May 1926 coup in the Cracow garrison and among the city’s residents. An attempt to balance and research postulates

Piotr Puchalski

Polityka kolonialna międzywojennej Polski w świetle źródeł krajowych i zagranicznych…:

nowe spojrzenie (1918–1945) 68

The colonial policy of interwar Poland in the light of domestic and foreign sources: a new look (1918–1945)

Artykuły recenzyjne / Review articles

Jarosław Jakubowski

Służba w dwóch formacjach mundurowych. Uwagi do biografii autorstwa Roberta Litwińskiego 122

Service in two uniformed formations. Notes on the biography written by Robert Litwiński

Recenzje / Reviews

Jerzy Pałosz, Ten wspaniały strajk ludzkości, z dziejów żołnierzy

frontu wschodniego Wielkiej Wojny, Kraków 2018, Wydawnictwo Libron, ss. 282. Krzysztof Śmigielski 130

(2)

Martyna Grądzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945), Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2016, ss. 488. Barbara Bal 138

Le rapport Pilecki. Deporté volontaire à Auschwitz 1940–1943, opracowanie Isabelle Davion, posłowie Annette Wieviorka, (Époques – collection d’histoire), Wydawnictwo Champ Vallon, Seyssel 2014, ss. 336. Anna Wencel 145

S.M. Nowinowski, Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018, ss. 168. Krzysztof Kloc 154

Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia.

Dzieje miasta i regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, ss. 462. Marcin Kopeć 160

Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, wyd. UMCS, Lublin 2017, ss. 413. Katarzyna Paszkiewicz 167

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szawarski, Przerywanie ciąŜy – etyka, polityka i prawo, w: tenŜe, Mądrość i sztuka leczenia, Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2005, ss.. (Artykuł dostępny na stronie

również i tutaj poja- wia się akcent antyczny, wyrażający się w pytaniu: w jaki sposób człowiek może przeciwstawić się Fortunie.. Dwa ostatnie teksty poświęcone

Może się to dokonać przez pogłębioną refleksję nad pełniejszym sensem doświadczenia „Solidarności”, w którym wyraziła się synteza tradycji z

The focus of this study is primarily on investigating the effects of the random inhomogeneities in the material properties on thermal creep damage growth in structural components

w oparciu o badanie Global Burden of Disease Study 2019: analiza systematyczna na potrzeby badania Global Burden of Disease Study 2019 ... 240

O ile jednak w przypadku kształcenia integracyjnego – o czym była już mowa – to na uczniach z niepeł- nosprawnością ciąży presja przystosowania się do warunków

Czermińska, Małgorzata (ed.). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2009. Zofia Majlert i Krystyna Zaćwilichowska). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.. Człowiek

To właśnie napięcie między tym, że pacjent jest przedmiotem badania i na ­ prawy, a tym, że jest również osobą jest dla Szawarskiego jednym z centralnych