• Nie Znaleziono Wyników

Present Simple czy Continuous – ćwiczenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Simple czy Continuous – ćwiczenia"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Present Simple czy Continuous - ćwiczenia

I.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiednim czasie: Present Simple lub Continuous.

1. He ……….. (like) going to the theatre. 2. Be quiet! I ……….. (watch) TV.

3. They never ……….. (visit) their relatives.

4. ……….. (your sister/go) shopping on Saturdays? 5. It’s 7 o’clock. Mike ……….. (have) a shower.

6. My parents are in the garden. They ……….. (talk). 7. Tom ……….. (hate) travelling by train.

8. ……….. (Ola / do) her homework now? 9. The Browns ……….. (not/ live) in London. 10. Where ……….. (you/ go)? It’s midnight! 11. We ……….. (want) to buy a pizza.

12. He ……….. (not/want) to buy a new car. 13. My little brother ……….. (play) with the cat in the garden right now.

14. Look! The policeman ……….. (run) over there! 15. We ……….. (play) football every Friday.

16. Oscar’s friends ……….. (not/live) in Paris.

17. My father ……….. (swim) in the pool every day. 18. I ……….. (not/believe) him.

19. I usually ………..(go) to school by bus. 20. What ……….. (you/ always/ have) for dinner. 21. Peter sometimes … (bring) his laptop to school.

(2)

23. She ……….. (not/study) English in London. 24. My cat ……….. (not/ like) milk.

25. What ……….. (you / do) now?

26. What ……….. (he/like) doing?

27. Our teacher often ……….. (give) us a lot of homework. 28. Listen! Tamara ……….. (play) the piano.

29. ……….. (you/visit) your grandparents Sundays?

30. Where ……….. (he/live)?

(3)

Odpowiedzi:

1-likes, 2-am watching, 3-visit, 4-Does your sister go, 5-is having, 6-are talking, 7-hates, 8-Is Ola doing, 9-don’t live, 10-are you going, 11-want, 12-doesn’t want, 13-is playing, 14-is running, 15-play, 16-don’t live, 17-swims, 18-don’t believe, 19-go, 20-do you always have, 21-brings, 22-are going, 23-doesn’t study, 24-doesn’t like, 25-are you doing,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.. Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3

Nie ukrywam, że rozczarował mnie kompletny brak zainteresowania niektórych osób konsultacjami on-line, kontaktem przez stworzoną specjalnie dla Was grupę na

55 Dotychczas ukazało się osiem wydań powieści Buczkowskiego: Czarny potok (Warszawa: Wydawnictwo.. PAX, 1954); Czarny potok (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959);

Кроме значения ʻне работать, а отдыхать в понедельникʼ, как, например, в пословице Захотіла баба, понеділкувавши, трудодень мати (УНПП 1955,

To to přís loví vyvo la lo v úzu množství va riant. Ser gienko nabízí ko mentáře k výsled kům své ho.. průzku mu a uvádí příkla dy trans for mace to ho to po

We want to ask, and ultimately answer, this question from the perspective of an editor who wishes to publish a literary work and therefore has to decide whether illustrations

Od počátku své pe da go gické dráhy se Mi lan Hrdlička věnu je pře devším výu ce češti ny pro ci zince (přednáší úvod do jazykověd né bohe mis tiky, mor fo lo gii, ve

32 At the beginning of March 1897, thanking Szukiewicz for the essay devoted to him in Dziennik Krakowski, Przybyszewski attached to the letter a copy of a “new romance,” which,

 Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego (auxiliary verb) „to be”(am, is, are) odpowiedniego do podmiotu i czasownika głównego (main verb)

Open your Student’s Book

(Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.. I go to school

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple1. (visit) our grandparents

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

l pojedynczej (He/She/It.) Ale w przeczeniu czasownik wraca do formy podstawowej bez tych końcówek.. POZYTYWNE : She plays tennis

Nauczyciel pozytywnie komentuje ich pracę (nie deprymuje uczniów, którzy wciąż mają trudności z zastosowaniem tego czasu) oraz prosi o zapisanie najważniejszych

Formy skrócone to: I’m; you’re; he’s, she’s, it’s, we’re; you’re; they’re W zdamiu przeczącym do formy czasownika be dodajemy not i możemy zastosować

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

III Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie Present Simple, Present Continuous i Past Simple.. Przykład: