Czwarty rocznik Forum Bibliotek Medycznych

Pełen tekst

(1)

Ryszard Żmuda

Czwarty rocznik Forum Bibliotek

Medycznych

Forum Bibliotek Medycznych 4/1 (7), 8-9

(2)

8 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7) Dr Ryszard Żmuda

Łódź - UM

CZWaRTY ROCZNIK

foRum bIblIoTEk mEdyCznyCh

Na łamach czasopisma Forum Bibliotek Medycznych/Medical Library Forum prezentujemy problematykę, która powinna zainteresować m. in. pracowników bibliotek naukowych i ośrodków informacji naukowej oraz nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów instytutów i katedr bibliotekoznawstwa. Staramy się, aby Czytelnicy zajmujący się działalnością dydaktyczną i naukową znaleźli również dla siebie wartościowe materiały.

Pierwszy numer czwartego rocznika za 2011 rok zawiera różnorodną tematykę, która znacznie wykracza poza bibliotekarstwo medyczne. Artykuł: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (1997-2011), daje szersze tło i praktyczne informacje z zakresu bibliotekarstwa naukowego w naszym kraju (mgr Ewa D o b r z y ń s k a - L a n k o s z). Inne zagadnienia dotyczą: medycyny (dr Włodzimierz B o r k o w s k i ), prawa autorskiego (mgr Bolesław H o w o r k a ), normalizacji (mgr Danuta K a p i n o s ), informacji naukowej (dr Barbara N i e d ź w i e d z k a , dr Tomasz M i l e w i c z , dr Danuta G a l i c k a - L a t a ł a , prof. dr hab. Józef Krzysiek, dr Tomasz Sacha, dr Ewa Stochmal i szesnastu studentów), bazy bibliograficznej End Note Web (mgr Bogumiła B r u c ), bibliometrii (mgr inż. Anna G r y g o r o w i c z i dr Bartłomiej S i e k ), Procesu Bolońskiego (prof. dr hab. Józef K o b o s ), e-learningu na platformie edukacyjnej Moodle (mgr inż. Witold K o z a k i e w i c z , mgr Magdalena S ł o c i ń s k a ), podręczników (dr Barbara N i e d ź w i e d z k a i dr Magdalena K w i a t k o w s k a ), ekslibrisów (mgr Anna M i e l c z a r e k i dr Jan D ą b r o w s k i ), znaków proweniencyjnych w czasopismach poniemieckich (mgr Anna B u d z i ń s k a i mgr Marzena Ś w i e r c z y n a ) i reklamy w medycynie (mgr Dagmara S z m a j s e r ).

Pokłosie zjazdu naukowego stanowią referaty, prezentacje i komunikaty z XXIX Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych pt.: Strategia kształtowania profilu

bibliotekoznawstwa naukowego, którą zorganizowała w Szczecinie w dniach 7-9

czerwca 2011 roku, mgr Dagmara Budek - dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W wystąpieniach poświęcono wiele miejsca: bibliometrii, repozytoriom cyfrowym, zasobom bibliograficznym, bibliografii

(3)

9 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)

zespołów osobowych, edukacji akademickiej, kształceniu bibliotekarzy medycznych, warsztatom dla pracowników naukowych i elektronicznym źródłom informacji naukowej. Sponsorzy natomiast przedstawili oferty oraz produkty reprezentowanych na konferencji firm: Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, Wiley and Sons, Lippincott Williams & Wilkins, Aleph Polska, Elsevier, Ovid SP, ProQuest, EBSCO, Thomson Reuters, SUWECO, ABE/IPS.

W „Leksykonie biograficznym uczonych” zaprezentowano sylwetkę prof. dr hab. med. Jacka B a r t k o w i a k a (ur. 1943), biologa, biochemika, specjalistę nauk przyrodniczych i medycznych, przewodniczącego Rady Bibliotecznej UM w Łodzi i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych (dr Ryszard Ż m u d a ).

Serwis fotograficzny zwiera dokumentację ikonograficzną z konferencji ze Szczecina i wycieczki do Niemiec z Berlina i Poczdamu.

Jestem bardzo wdzięczny Generałowi brygady prof. dr hab. med. Henrykowi C h m i e l e w s k i e m u , Rektorowi Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi za napisanie „Przedmowy” do naszego półrocznika.

Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Z y b e r t , Kierownikowi Zakładu Bibliotekoznawstwa i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Dziekanowi Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za zrecenzowanie kolejnego numeru periodyku.

Tradycyjnie należne podziękowanie kieruje pod adresem Autorów, którzy łaskawie nadesłali artykuły, referaty, prezentacje, komunikaty i tłumaczenie streszczenia na język angielski (mgr Agnieszka B o i m s k a ). Z radością witamy w gronie Autorów przedstawicieli Studenckiego Towarzystwa Naukowego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy wspólnie ze swymi nauczycielami akademickimi przygotowali interesujący cykl 8 artykułów.

Wyrazy szacunku i uznania dotyczą również Współpracowników z naszej Uczelni, którzy projektują okładkę (lic. Agnieszka Gwoździńska), sporządzają skład komputerowy (mgr Monika Opioła, mgr Alicja Malinowska), udostępniają wersję on-line (Piotr Kołodziejski), za opracowanie Indeksu osobowego i nazw geograficznych (mgr Małgorzata Więcek-Palmowska), zestawienie Wykazu Autorów (Małgorzata Strzelczyk) oraz znakomitej Firmy „Oprawa” z Łodzi, za druk czasopisma wykonanego w terminie jednego tygodnia.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :