• Nie Znaleziono Wyników

Program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Program"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Program

Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 265-270

2008

(2)

Poniedziałek (24 XI 2003 ) Część I. ogólna/uroczysta

Przewodniczy obradom

Prof. dr hab. Hanna T A D E U S I E W I C Z, Łódź – Uniwersytet Łódzki godz. 900

Dr Ryszard Ż m u d a, Łódź – Uniwersytet Medyczny

Powitanie Gości, Sponsorów i Uczestników Konferencji

Prof. dr hab. Andrzej L e w i ń s k i, Łódź – Uniwersytet Medyczny

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Michał K a r a s e k, Łódź – Uniwersytet Medyczny

Przemówienie Przewodniczącego Rady Bibliotecznej

Mgr inż. Błażej F e r e t, Łódź – Politechnika Łódzka

Internet jako źródło informacji naukowej – wybrane aspekty

Mgr inż. Piotr S z e f l i ń s k i, Łódź – Politechnika Łódzka

Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna - konsorcjum bibliotek naukowych

Mgr inż. Anna G r y g o r o w i c z, Gdańsk – Akademia Medyczna

Konferencje problemowe bibliotek medycznych jako jedna z form współpracy

Mgr Aniela P i o t r o w i c z, Poznań – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego;

Mgr Ewa D o b r z y ń s k a - L a n k o s z, Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

Słowa wdzięczności i uznania dla bibliotekoznawcy ze Szczecina i lekarza pułkownika z Łodzi

Mgr Danuta J a w o r s k a, Szczecin – Pomorska Akademia Medyczna;

Dr Krzysztof W a l c z e w s k i, Łódź – b. Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego

Kilka słów wspomnień dyrektorów

PRZERWA – (kawa/herbata) – p. 10

Część II. Propozycje i opinie Sponsorów

Przewodniczy obradom

Mgr Piotr L A T A W I E C, Warszawa – Uniwersytet Kardynała

(3)

godz. 1030

Dr Zdzisław Piotr S z k u t n i k, Poznań – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

O nowoczesnej dydaktyce z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: refleksje dziekana WSUS

Mgr Wiesław S z c z u r e k, dr Dariusz K u ź m i ń s k i, Warszawa – Info Technology Supply

Oferta ITS baz z zakresu medycyny

Mgr inż. Grzegorz P i e t r u s z e w s k i, mgr Jacek G ł ę b o c k i, Poznań – Splendor Systemy Informacyjne

Zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych w najnowszej wersji systemu bibliograficzno–bibliometrycznego EXPERTUS : stan obecny i kierunki rozwoju

Mgr Grażyna M a s a d y ń s k a, Poznań – Sokrates

Tworzenie katalogów centralnych w oparciu o systemy SOWA i SOWA 2

Mgr Barbara G ę b k a, Warszawa – International Publishing Service

Prezentacja systemu obsługi prenumeraty czasopism ASNET

Mgr Marcin S z c z y p k a, Kraków – COP.POL

Nowoczesne systemy archiwizowania

Mgr Wojciech P r z y b y l s k i, Warszawa – ABE Marketing; Dr Reiner K l i m e s c h, Berlin – Ovid Technologies (Germany)

Bazy danych OVID

Mgr Teresa G ó r e c k a - K l e i j s, Aalsmeer – EBSCO (The Netherlands)

Zintegrowane zarządzanie dostępem do źródeł informacji on–line

Mgr Piotr K r z y ż a n i a k, Poznań – PK.com

System doc@med.

Mgr Hanna G r e e n e, Londyn – The East European Project (Great Britain)

Oferta zakupu książek zagranicznych

Dyskusja

PRZERWA – (kawa/herbata) – p. 10

Rozmowy ze sponsorami (czytelnia Informacji naukowej) Spotkanie dyrektorów (sala konferencyjna) – p. 101 godz. 1400

(4)

Część III. Warsztat pracy Informacji naukowej

Przewodniczy obradom

Mgr Aniela P I O T R O W I C Z, Poznań – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego

godz. 1500

Dr Krzysztof N i e r z w i c k i, Bydgoszcz – Akademia Medyczna im. L. Rydygiera

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych

Dr Tomasz W o l n i e w i c z, Toruń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Katalog Rozproszony Polskich Bibliotek – KaRo

Mgr Bolesław H o w o r k a, Poznań – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego

Miejsce biblioteki głównej – uczelnianego ośrodka informacji naukowej w projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Mgr Jerzy M a l e c k i, Warszawa – Główna Biblioteka Lekarska im. prof. S. Konopki

Polska Bibliografia Lekarska – dobór materiałów i udostępnianie

Mgr Renata B i r s k a, Lublin –Akademia Medyczna

Bibliografie zespołów osobowych

Dr Edward P i g o ń, Warszawa – Główna Biblioteka Lekarska im. prof. S. Konopki

Uwagi o funkcjonowaniu Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych w latach 2002–2003

Mgr Maria B u r c h a r d, Warszawa – Uniwersytet Warszawski

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny – NUKAT

Mgr Anna U r y g a, Kraków – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokąd zmierzasz kartoteko MESH–PL?

Dyskusja

PRZERWA – (kawa/herbata) – p. 10

Mgr Dagmara B u d e k, mgr Edyta R o g o w s k a, Szczecin – Pomorska Akademia Medyczna

Bazy danych w bibliotekach medycznych w Polsce

Dr Jolanta P r z y ł u s k a, Łódź – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

(5)

Czasopisma elektroniczne – nowa forma komunikacji naukowej

Mgr Eugenia P o p ł a w s k a, Katowice –Śląska Akademia Medyczna

Katalog Czasopism Elektronicznych w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Dyskusja

Mgr Regina R o h l e d e r , Wrocław – Politechnika Wrocławska

Biblioteka wirtualna

Mgr Renata S ł a w i ń s k a , Wrocław – Akademia Medyczna

Standaryzacja w akademickich bibliotekach medycznych

Dyskusja godz. 1900

KOLACJA

Wtorek (25 XI 2003)

Część IV. Działalność informacyjna bibliotek resortu zdrowia

Przewodniczy obradom

Mgr Danuta J A W O R S K A, Szczecin – Pomorska Akademia Medyczna godz. 900

Mgr Urszula P u s z k i e w i c z: Akademia Medyczna w Białymstoku

Mgr Halina W a n a t o w s k a: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mgr Teresa K u r d z i e l, mgr Aleksandra H a l l m a n n - M i k o ł a j c z a k: Akademia Medyczna w Gdańsku

Mgr Anna M a j e w s k a - P i ą t k o w s k a, mgr Eugenia P o p ł a w s k a: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Mgr Beata B a t o r, mgr Marta S t o k a l u k, mgr Ireneusz K o r f e l: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Mgr Ewa B u s s e - T u r c z y ń s k a: Akademia Medyczna w Lublinie Mgr Anna H u s: Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Mgr Ewa W i e c z o r e k: b. Akademia Medyczna w Łodzi, obecnie Uniwersytet Medyczny

Mgr Krystyna B r e k e r: b. Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi, obecnie Uniwersytet Medyczny

(6)

Dr Jolanta P r z y ł u s k a: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

Mgr Dagmara K l i m: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi PRZERWA – (kawa/herbata) – p. 10

Mgr Ewa G r z ą d z i e l e w s k a, mgr Maria H a r e m z a, mgr Roma H a j d u k: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Mgr inż. Edyta R o g o w s k a, mgr Ewa O l b r o m s k a: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Mgr Anna K o t: Akademia Medyczna w Warszawie

Mgr Renata S e w e r y n i a k: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Mgr Krystyna C z u j k o w s k a: Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Lek. Jacek D r o g o s z: Główna Biblioteka Lekarska im. prof. Stanisława Konopki w Warszawie

Mgr Barbara B u g a l s k a: Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Mgr Stella F r o n c z a k: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Mgr Lidia S z o p i ń s k a: Instytytut Hematologii w Warszawie

Mgr Halina W i l c z y ń s k a: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Mgr Barbara L a m p k a - J a w o r s k a: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Mgr Zofia S y b i l s k a: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Mgr Anna P r o ń c z u k: Instytut Reumatologiczny im. Eleonory Reicher w Warszawie

Mgr Grzegorz M. Ś w i ę ć k o w s k i: Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Mgr Danuta A u g u s t y n o w i c z, Mgr Hanna G r o d z k a: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Mgr Alicja S k r z y p e c k a: Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie

Mgr Teresa T r z c i a n o w s k a - G r z y w a c z: Akademia Medyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Hanna T a d e u s i e w i c z, Łódź – Uniwersytet Łódzki

Informacje przewodniczącej Komisji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ds. egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego o możliwościach podwyższania kwalifikacji zawodowych

(7)

Dyskusja

Część V. europejska organizacja naukowej Informacji Medycznej

Przewodniczy obradom

Mgr Bolesław HOWORKA, Poznań – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego

Mgr Ewa G r z ą d z i e l e w s k a, Poznań – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego

EAHIL – Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek: (konferencje i warsztaty EAHIL)

Dr Barbara N i e d ź w i e d z k a, Kraków – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola pracowników informacji naukowej w badaniach typu : ocena technologii medycznych (technology assessment)

Dyskusja

Dr Ryszard Ż m u d a, Łódź – Uniwersytet Medyczny

Podsumowanie obrad ogólnopolskiej konferencji

Mgr Bolesław H o w o r k a, Poznań – Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego

Refleksje o Konferencji w Łodzi seniora bibliotekarstwa medycznego w Polsce

godz. 1400

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rola pielęgniarki pracującej w Poradni Chirurgii Onkologicznej ma szczegól- ne znaczenie we wczesnym rozpoznawaniu podejrzanych zmian na skórze. Pielęg- niarka jako pierwsza

PROGRAM MAGISTERSKI POŚWIĘCONY KRÓLOWEJ JADWIDZE W IBIN UJ Propozycja tematów prac magisterskich związanych z kultem królowej Jadwigi, zaprojektowana wspólnie z

Portal powinien stać się centrum informacji o grupach izraelskiej i amerykańskiej młodzieży przyjeżdżającej do Lublina i chcącej spotkać się z polską młodzieżą.. Na

13:10–13:20 Możliwość zwiększenia resekcji przerzutów do wątroby u pacjentów ze zdiagnozowanym przerzutowym rakiem jelita grubego — punkt widzenia chirurga.

Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), Journal of the American Society for Information Science * , Journal of Documentation, Journal oj

Wstępne rozmowy i zapytania ze strony gości zainteresowanych organizacją przez restaurację przyjęcia mogą odbywać się drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail lub

- o czym opowiada wybrany przez ciebie fragment Słowa Bożego, Dz

REGAŁ wykonany z płyty meblowej, o grubości 18mm, oraz półki ogrubości 28mm, kolor okleinymeblowej wiśnia, wykończenia naroŜników okleina PCV 2mm, wymiary: wys.. 40cm, dół