• Nie Znaleziono Wyników

6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6"

Copied!
36
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jak mierzyć i jak liczyć efekty cieplne reakcji?

(2)

Energia

Energia

Zdolność do wykonywania

pracy

(3)

Praca objętościowa

Praca objętościowa

praca = siła · odległość

ciśnienie = siła/powierzchnia

06_73 P = F A Initial state P = F A Final state ∆hh Area = A A ∆V (a) (b) a)

a) Tłok przesuwa się o odległość Tłok przesuwa się o odległość ∆∆hh pod pod wpływem ciśnienia

wpływem ciśnienia wewnwewn. P . P -- układ układ wykonuje pracę na otoczeniu

wykonuje pracę na otoczeniu

b)

b) Zmiana objętości jest dana Zmiana objętości jest dana wzorewzore∆∆hh x x A = A = ∆∆VV

J

m

N

h

F

W

=

=

2

m

N

A

F

p

=

J

Nm

m

m

m

N

V

p

W

h

A

p

W

=

=

=

=

2 2

(4)

Ciepło i temperatura

Ciepło i temperatura

Temperatura

– przypadkowe ruchy

cząstek – energia kinetyczna cząstek

Ciepło –

przekazywanie energii

pomiędzy 2 ciałami spowodowany

różnicą temperatur pomiędzy nimi

Film6 gazy - mechanizm przekazywania ciepła.MOV Film5- mikroskopowe ujęcie temperatury.MOV

(5)

CH CH4(g)4(g) + 2O+ 2O2(g)2(g) →→ substraty substraty egzotermiczna egzotermiczna COCO2(g) 2(g) + 2H+ 2H22OO(g)(g)

+890

+

890

kJ

kJ

produkty produkty Układ reakcyjny 2NO 2NO22 (g)(g) produkty produkty N N2(g) 2(g) + O+ O2(g)2(g)

+

+

68

68

kJ

kJ

→→ endotermicznaendotermiczna substraty substraty ∆Ep Ene rg ia po te ncj aln a elektr on ów w wi ązania ch ∆Ep Ene rg ia po te ncj aln a elektr on ów w wi ązania ch

Ciepło reakcji

Ciepło reakcji

(6)

Entalpia reakcji odwrotnej jest,

co do wartości taka sama jak

reakcji pierwotnej, tylko

przeciwnego znaku

CH

4

(g) + 2O

2

(g) → CO

2

(g) +

2H

2

O(l)

∆H = – 890 kJ

CO

2

(g) + 2H

2

O(l) → CH

4

(g) +

2O

2

(g)

∆H = 890 kJ

Ciepło reakcji

Ciepło reakcji

(7)

Układ/System

: wycinek

rzeczywistości (materialnego

świata), na której

koncentrujemy uwagę

Otoczenie/Surroundings

:

wszystko poza układem

Układ i otoczenie

Układ i otoczenie

UKŁAD

† Otwarty - rzeka

† Zamknięty – butla z gazem † Izolowany – kawa w termosie † Wieloskładnikowy - granit

† Jednoskładnikowy - woda

† Homogeniczny – solona woda † Heterogeniczny – topniejący

śnieg

UKŁAD

† Otwarty - rzeka

† Zamknięty – butla z gazem

† Izolowany – kawa w termosie

† Wieloskładnikowy - granit

† Jednoskładnikowy - woda

† Homogeniczny – solona woda

† Heterogeniczny – topniejący

śnieg

Jakie są przemiany energii pomiędzy układem i otoczeniem?

(8)

Prawo zachowania energii

Prawo zachowania energii

†

Energia zmienia swoją postać

i nie może powstać ani zniknąć

(9)

I zasada termodynamiki

I zasada termodynamiki

† Energia wewnętrzna układu izolowanego

jest stała

Co to jest energia wewnętrzna?

U = const

(10)

Funkcje stanu

Funkcje stanu

Ich wartości zależą jedynie od

aktualnego stanu układu

Zmiany ich wartości nie zależą

od drogi, którą przebył układ,

aby ze stanu początkowego

osiągnąć stan końcowy

(11)

Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna

∆U

= Q

+

W

∆U

= zmiana energii wewnętrznej układu

Q

= ciepło

W

= praca

(12)

Entalpia

Entalpia

H = U + pV

definicja

∆H = ∆U + p∆V

i p=const

∆H = Q

p

+ W + p∆V

∆H = Q

p

– p∆V + p∆V

∆H= Q

P

i p=const

Entalpia opisuje przemiany energetyczne układu w warunkach stałego ciśnienia

(13)

Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna

∆H ⇒przepływ energii w postaci ciepła

przez analogię

Q

V

= ∆U i V=const

U jest funkcją stanu

Energia wewnętrzna opisuje przemiany energetyczne układu w warunkach stałej objętości

(14)

Pomiar ciepła

Pomiar ciepła

Pojemność cieplna

Pojęcia

Ciepło właściwe, C

(specific heat capacity)

pojemność cieplna na gram subst.

(J/°C⋅g lub J/K⋅g)

Ciepło molowe właściwe, C

mol

(molar heat capacity)

pojemność cieplna na mol subst.

(J/°C⋅mol lub J/K⋅mol)

K

J

C

J

y

temperatur

wzrost

ane

zaabsorbow

cieplo

C

=

o

=

(15)

Pomiar ciepła

Pomiar ciepła

)

(

)

(

J

K

K

mol

J

mol

T

C

n

Q

J

K

K

g

J

g

T

C

m

Q

mol wl

=

=

=

=

=

⎟⎟

⎜⎜

=

=

K

mol

J

n

C

C

K

g

J

m

C

C

K

J

T

Q

C

mol wl

Obliczenia

(16)

Pomiar ciepła V =const

(17)

Pomiar ciepła V =const

0.800g CH4 spalono w stałej objętości w nadmiarze tlenu wewnątrz

kalorymetru zawierającego 3.250⋅103 g wody. Temperatura wody wzrosła o

3.3oC . Ciepło właściwe wody wynosi 4.177 J/g⋅K. Oblicz ciepło spalania

metanu.

Przykład 1 – Wyznaczanie ciepła spalania metanu

J

K

K

g

J

g

Q

J

T

C

m

Q

wl

44798

3

.

3

177

.

4

10

250

.

3

)

(

3

=

=

=

mol

kJ

mol

J

mol

g

g

J

M

Q

Q

mol m CH

55998

16

.

02

897088

9

.

0

10

2 4

=

=

=

Ciepło pochłonięte przez wodę

Ciepło wydzielone przy spaleniu 1 g CH4

Ciepło wydzielone przy spaleniu 1 mola CH4

g

J

m

Q

Q

CH m

55998

800

.

0

44798

4

=

=

=

(18)

mol kJ mol J mol g g J M Q Qmol m CH 55998 16.02 897088 9.0 102 4 = ⋅ = ≈ ⋅ ⋅ =

Przykład 1 – Wyznaczanie ciepła spalania metanu cd.

(19)

Pomiar ciepła p =const

T

C

m

Q

Q

Q

H

r wl r a

=

=

=

, r r re rea

Kalorymetria

termometr mieszadło – pręcik szklany kubek styropianowy korek

(20)

Pomiar ciepła p =const

Przykład 2 – Wyznaczanie ciepła reakcji zobojętniania

Zmieszano 50 cm3 1.00 M roztworu HCl i 50 cm3 1.00 M roztworu NaOH.

Temperatura roztworu wzrosła z 25oC do 31.9oC. Oblicz ciepło zobojętniania

1 mola HCl. Ciepło właściwe wody wynosi 4.18 J/g⋅oC.

HCl + NaOH→ NaCl + H

2

O

H

+

+ OH

-

→ H

(21)

Pomiar ciepła p =const

Przykład 2 – Wyznaczanie ciepła reakcji zobojętniania

kJ

C

C

g

J

g

H

C

C

C

T

C

C

g

cm

g

cm

d

V

d

V

m

T

C

m

Q

H

rea O H wl r wl O H r r r r r wl r r rea

884

.

2

9

.

6

18

.

4

100

0

9

.

6

0

.

25

9

.

31

100

0

.

1

100

2 2 , , 3 3 ,

=

°

°

=

>

°

=

°

°

=

=

=

=

=

=

(22)

Pomiar ciepła p =const

mol

kJ

n

H

H

mol

dm

mol

dm

n

C

V

n

dm

mol

M

V

n

C

HCl rea mol HCl M r HCl r HCl M

58

68

.

57

05

.

0

884

.

2

05

.

0

1

05

.

0

3 3 3

=

=

=

=

=

=

=

=

(23)

Prawo Hessa

Prawo Hessa

Zmiana entalpii reakcji nie zależy od tego czy

reakcja przebiega w jednym czy też w kilku

aktach

Entalpia jest funkcją stanu!

+

+

H

H

rearea

substraty

(24)

1)

N

2(g)

+ O

2(g)

→ 2NO

(g)

∆H

1

=180 kJ

2)

2NO

(g)

+ O

2(g)

→ 2NO

2(g)

∆H

2

=-112 kJ

3) N

2(g)

+ 2O

2(g)

→ 2NO

2(g)

∆H

3

= ∆H

1

+ ∆H

2

= 68 kJ

N

2(g)

,O

2(g)

O

2(g)

2NO

(g)

∆H

1

=180 kJ

O

2(g)

2NO

(g)

2NO

2(g)

∆H

2

=-112 kJ

N

2(g)

,2O

2(g)

2NO

2(g)

∆H

3

= 68 kJ

Entalpia, H, kJ

Prawo Hessa

Prawo Hessa

(25)

1. Jeżeli reakcja ma przebiek odwrotny, to ∆H ma znak przeciwny

N2(g) + O2(g) → 2NO(g) ∆H = 180 kJ

2NO(g) → N2(g) + O2(g) ∆H = −180 kJ

2. Jeżeli współczynniki stechiometryczne reakcji są przemnożone przez liczbę naturalną, to ∆H zwiększa się tyle samo razy

6NO(g) → 3N2(g) + 3O2(g) ∆H = −540 kJ

3. Jeżeli daną reakcję (spalanie węgla) da się przedstawić jako kombinację innych reakcji (suma reakcji 1) i 2)) to ∆H jest taką samą kombinacją entalpii reakcji składowych (∆H1+ ∆H2)

bezpośrednio etapami

C(s) + O2(g) → CO2(g) + 394 kJ 1) C(s) + ½ O2(g) → CO (g) + 110 kJ

2) CO(s) + ½ O2(g) → CO2 (g) + 284 kJ

C(s) + O2(g) → CO2(g) + 394 kJ

Prawo Hessa - konsekwencje

(26)

Jeżeli substratami są pierwiastki

w stanie standardowym (25oC,

1013 hPa), to zmianę entalpii w czasie syntezy danego związku (też w stanie standardowym) nazywamy ciepłem tworzenia

Ciepła tworzenia

Ciepła tworzenia

Jak zastosować to prawo?

∆ ∆HHppoo ∆ ∆HHssoo pierwiastki pierwiastki substraty

substraty

produktyprodukty

Z zasady zachowania energii

Z zasady zachowania energii

H

H

ssoo

+

+

H

H

rea rea

-

H

H

ppoo

= 0

= 0

H

H

rearea

=

=

H

H

ppoo

-

-

H

H

s soo ∆ ∆HHrearea

H

H

rearea

° =

° =

Σ

Σ

n

n

ii

H

H

ii

°

°

(p

(p

)

)

Σ

Σ

n

n

jj

H

H

jj

°

°

(s

(s

)

)

w ogólności

(27)

Stan standardowy

Stan standardowy

† Związek

- Gaz

- ciśnienie

1 atm, 1013 hPa

- Roztwór

- stężenie

1 mol/dm

3

† Pierwiastek

-

Forma w której występuje [N

2

(g), K(s)]

pod ciśnieniem

1 atm i w 25°C

(28)

Ciepła tworzenia

Ciepła tworzenia

-296,86 -385,18 -410,99 -435,90 -426,77 -74,85 -238,57 -277,65 -487,01 -49,03 SO2(g) SO3(g) NaCl(s) KCL(s) NaOH(s) CH4(g) CH3OH(c) C2H5OH (c) CH3COOH (c) C6H6(c) -285,85 -241,79 -92,30 -173,22 -811,32 -110,54 -393,42 -46,19 +90,37 +33,85 H2O(c) H2O(g) HCl(g) HNO3(c) H2SO4(c) CO(g) CO2(g) NH3(g) NO(g) NO2(g) ∆Ho 298 kJ/mol Związek ∆Ho 298 kJ/mol Związek

(29)

Obliczanie ciepła reakcji z entalpii

tworzenia

Przykład 3

Mając dane entalpie tworzenia, oblicz standardową

entalpię następującej reakcji:

2Al

(s)

+ Fe

2

O

3(s)

→ Al

2

O

3(s)

+ 2Fe

(s)

H

H

rea

rea

° =

° =

Σ

Σ

n

n

i

i

H

H

i

i

°

°

(p

(p

)

)

Σ

Σ

n

n

j

j

H

H

j

j

°

°

(s

(s

)

)

H

H

°

°

(Fe

(Fe

22

O

O

33

) =

) =

-

-

826

826

kJ

kJ

/mol

/mol

H

H

°

°

(Al

(Al

22

O

O

33

) =

) =

-

-

1676

1676

kJ

kJ

/mol

/mol

H

H

°

°

(Fe

(Fe

) =

) =

H

H

°

°

(Al

(Al

) = 0

) = 0

(30)

Obliczanie ciepła reakcji z entalpii

tworzenia

Przykład 3

H

H

rea

rea

° =

° =

H

H

°

°

(Al

(Al

2

2

O

O

3

3

)

)

H

H

°

°

(Fe

(Fe

2

2

O

O

3

3

)=

)=

=

=

-

-

1676

1676

kJ

kJ

(

(

-

-

826

826

kJ

kJ

) =

) =

=

(31)

Energia wiązania, E

B

(bond energy) - ilość

energii potrzebna do zerwania wiązania

pomiędzy atomami i ich przeniesienia w stan

gazowy

( )

( )

( )

( )

( )

( )

A - B

bond energy

A + B

H - Cl

H

+

Cl

g g g g kJmol g g

+

+

432

Energie wiązań

E

B

, kJ/mol

CH

4(g)

→ CH

3(g)

+ H

(g)

435

CH

3(g)

→ CH

2(g)

+ H

(g)

453

CH

2(g)

→ CH

(g)

+ H

(g)

425

CH

=(g)

→ C

(g)

+ H

(g)

339

Średnia

413

(32)

Energie wiązań

945 110 N≡N 216 214 C--I 170 145 N--N 288 194 C--Br 330 177 C--Cl 498 121 O=O 488 135 C--F 145 148 O--O 272 182 C--S 360 143 C--O 839 120 C≡C 308 147 C--N 614 134 C=C 348 154 C--C 348 154 C--C 151 267 I--I 298 161 H--I 192 228 Br-Br 368 141 H--Br 243 199 Cl-Cl 432 127 H--Cl 158 142 F--F 568 92 H--F 145 148 O--O 366 96 H--O 170 145 N--N 391 101 H--N 348 154 C--C 413 109 H--C 435 74 H--H Energy (kJ/mol) Length (pm) Bond Energy (kJ/mol) Length (pm) Bond

(33)

Energia wiązania i entalpia

tworzenia

(34)

Energia wiązania i entalpia

tworzenia

H

H

ppoo

H

H

ssoo

pierwiastki

pierwiastki

substraty

substraty

produkty

produkty

H

H

rearea

(35)

Obliczenia ciepła reakcji z energii

wiązań

Dla reakcji w stanie gazowym

=

0

(

)

(

)

produkty

E

m

substraty

E

n

H

rea

B

B

(36)

Obliczenia ciepła reakcji z energii

wiązań

Przykład 4

Na podstawie wartości energii wiązań z Tabeli

oszacuj ciepło reakcji w 25

o

C:

( )

( )

( )

( )

CH

4 g

+

2

O

2 g

CO

2 g

+

2 H O

2

g

(

) (

)

(

) (

)

mol

kJ

H

H

E

E

E

E

H

C H O O C O O H

686

464

4

741

2

298

2

414

4

4

2

2

4

=

+

+

=

+

+

=

= =

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ephesians, however, contrasts Christ-believers with their former “gentile” way of  life, adopts an Israel-centred hermeneutic that views gentile Christ- believers as

Projektowanie generatywne w Solid Edge jest wyjątkowe, gdyż umożliwia uzyskanie jakości powierzchni, która od razu nadaje się do wydruku. Stwórz geometryczny projekt

Jeżeli więc prawda ma polegać na korespondencji z faktami, to i ona jest uteoretyzowana, tj. zrelatywizowana do teorii. Teorie zaś się zmieniają. W jakim sensie

E\ãRE\ZyZF]DVQDGDZDþZDUWRĤþWHPXZV]\VWNLHPXFRF]ãRZLHNUREL(UJRQ PRİH E\þ RSLV\ZDQ\ MDNR PLHV]F]ĈF\ VLč Z SRMHG\QF]HM IXQNFML F]\QX

Po wprowadzeniu zmian dodaj do ofert nową charakterystykę przedmiotu, aby uzyskać najlepszą widoczność.. 121872 Wszystkie aukcje przenosimy do [Gniazda i wtyczki elektryczne

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku

Dla posiadaczy Platinum Card American Express Aeromexico: dodatkowa sztuka bagażu (loty Aeromexico i Aeromexico Connect), jeśli bilet był zakupiony za pomocą tej karty i za

Umożliwia tworzenia 32 lub 64 aplikacji na systemy Linux, BSD, DOS, OS2 oraz Windows

Po miesiącu utrzymywania abstynencji wzrastała liczba całkowita leukocytów,jak i liczebność limfocytów oraz granulocytów kwasochłonnych w porównaniu z okre- sem przy

wom asocjacyjnym. Rozumowanie nie jest kojarzeniem idei. Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że model mechanizmu procesów umysłowych takich jak myślenie, jako polegających

Rita Leistner’s photographic contribution to TECP […] attends to the politics of mediation. In contrast to Cur- tis, Leistner was self-reflective about the power of her medium: ‘How

v m zależy od typu przekroju poprzecznego, szerokości jezdni i krę- tości trasy. Różne są także dopuszczalne wartości cech eksploatacyj- nych nawierzchni. Na przykład w

Jeszcze jeden nurt myśh anarchistycznej warty jest omówienia. Dotyczy on nie świadomości narodowej, a przynależności do grupy ludów słowiańskich. Przedstawicielem

Do badania włączono chorych leczonych ATV w dawkach 10, 20 i 40 mg przez co najmniej 6 tygodni, u których nie udało się osiągnąć docelowej wartości cholesterolu frakcji LDL

D yrektorium zgro­ madzenia sióstr b enedyktynek sam arytanek K rzyża Chrystusowego,.. liczy stron 37 form atu zeszytowego, od

Die Mitglieder der Jugendkultur stellen relativ geschlossene kulturelle Sy- steme dar, welche innerhalb des Gesamtsystems der nationalen Kultur eine Welt für sich bilden.. Sie

Te różnice /drobne/ są potęgowane tym, że kobieta w czasie miesiączki ma w ogóle mniejszą ilość krwi do dyspozycji, jest przyćmiona prze kilka dni - w wyścigach szczurów -

Pokaż, że u jest funkcją harmoniczną na

diagramie klas obiektu, którego stany modelujemy Podstawowym zadaniem diagramu stanów jest. uchwycenie możliwych stanów każdego istotnego obiektu systemu, ale można go

Mężczyźni mają na szyi wyraźnie widoczną pod skórą wystającą chrząstkę, tzw. Według legendy to pozostałość po grzechu pierworodnym. Kiedy Adam zjadł

 Podpisz się na stronie, którą czytasz oraz na nieparzystych stronach.. Wiadomo, że związek ten w reakcji z nadmiarem metyloaminy i nadmiarem metanolu daje

Niezależnie od tego, czy możliwe jest utrzymanie koncepcji cnoty jako środka, na tle przywar istota poszczególnych cnót z pewnością rysuje się wyraźniej, możliwe staje

W przypadku kiedy równanie charakterystyczne układu otwartego nie ma pierwiastków dodatnich lub o dodatnich częściach rzeczywistych, układ zamknięty jest stabilny, jeżeli