• Nie Znaleziono Wyników

Egzamin maturalny - maj 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Egzamin maturalny - maj 2017"

Copied!
12
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

LISTOPAD 2017

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

KOD

ZDAJĄCEGO

Za napisanie wypracowania można otrzymać łącznie 40 punktów.

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY

Z OPERONEM

JĘZYK POLSKI

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy: 180 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Wypracowanie napisz w miejscu na to przeznaczonym.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika orto-graficznego.

(2)

Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Zbigniew Herbert w podanym tekście. Zajmij sta-nowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Z Herbert, Poeta wobec współczesności

[…] Na szczęście niewielu już jest takich (tak przynajmniej sądzę), którzy by bronili zaro-zumiałej i skompromitowanej tezy o poezji, która przekształca świat i dokonuje nagłych prze-wrotów w świadomości społecznej, i o poezji, której zadaniem jest zaangażowanie po jedynie słusznej stronie tak zwanej barykady.

Historia nie zna ani jednego przykładu, aby sztuka czy artysta kiedykolwiek czy gdziekol-wiek zdołali wywrzeć bezpośredni wpływ na losy świata – i z tej smutnej prawdy wypływa wniosek, że powinniśmy być skromni, świadomi swej ograniczonej roli i siły.

Brzmi to jak wyznanie estety, jak zachęta do zamykania się w wieży z kości słoniowej, a ta postawa też jest mi najzupełniej obca. Idzie mi o przeciwstawienie się tyranii podziałów dy-chotomicznych, tnących skomplikowaną ludzką rzeczywistość, a także o wyznaczenie granic poezji – tak jak je pojmuję – bez uzurpacji, ale także bez kompleksu niższości. […]

Sferą działalności poety, jeśli ma on poważny stosunek do swojej pracy, nie jest współcze-sność, przez którą rozumiem aktualny stan wiedzy społeczno-politycznej i naukowej – ale rzeczywistość, uparty dialog człowieka z otaczającą go rzeczywistością konkretną, z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji.

A przede wszystkim – budowanie wartości, budowanie tablic wartości, ustalanie ich hie-rarchii, to znaczy świadomy, moralny ich wybór z wszystkimi życiowymi i artystycznymi kon-sekwencjami, jakie z tym są związane – to wydaje mi się podstawową i najważniejszą funkcją kultury. […]

Próba nawiązania przez artystę dialogu z nauką daje najczęściej, jeśli nie zawsze, efekty opłakane, po prostu dlatego, że obraz świata fizyków jest nieprzetłumaczalny na język sztuki. Od awangardy, od futurystów jesteśmy bogatsi o jeszcze jedno rozczarowanie: runął mit, który w postępie wiedzy upatrywał gwarancję rozwiązania problemów i niepokojów ludzkości. Raj pozytywistów okazał się pusty.

Z tych bardzo ogólnych i, zdaję sobie sprawę, dość banalnych dywagacji chciałbym przejść do sztuki rymotwórczej.

Otóż nie mając pretensji do nieomylności, a wypowiadając tylko moje predylekcje, chciał-bym powiedzieć, że najbardziej w poezji współczesnej podobają mi się te wiersze, w których dostrzegam coś, co nazwałbym cechą przeźroczystości semantycznej […]. Owa przeźroczy-stość semantyczna jest to własność znaku polegająca na tym, że w czasie używania go uwaga jest skierowana na przedmiot oznaczony i sam znak nie zatrzymuje na sobie uwagi. Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość.

Mniej natomiast (a czasem zupełnie nie) podobają mi się wiersze gęste od metafor o wy-dziwnionej składni, „wiersze przedmioty”, poza którymi nic nie widać, których celem jest za-trzymanie uwagi czytelnika na mistrzostwie autora.

Stąd postulat prosty, który najpiękniej wyraził w swojej modlitwie Tomasz Morus, i bardzo się dziwię, że nie stanowiła ona dotychczas ważnej części manifestu poetyckiego:

Zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i użalań, i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele

wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się ,,ja”. Panie, obdarz mnie zmysłem humoru,

daj mi łaskę rozumienia się na żartach; ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a innych mógł nim obdarzyć.

[1972] * Z. Herbert, Wiersze wybrane, wyb. i oprac. R. Krynicki, Kraków 2004, s. 396–398.

(3)

Temat 2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Jorge Luis Borges, Rzeczy

Laska, monety, na pęk kluczy spinacz, uległy zamek, spóźnione już zapiski,

które nie odczytane będą w ciągu dni nielicznych, co mi zostały, karty, szachownica,

książka i między jej stronicami fiołek zmięty, monument pewnego popołudnia

bez wątpienia niezapomnianego, a już w niepamięci, jarząca się w czerwieni zachodniego lustra

iluzoryczna zorza. Rzeczy, rzeczy, pilniki, progi, atlasy, gwoździe, kieliszki, służebne nam, jak małomówni niewolnicy, rzeczy ślepe, nadzwyczajnie dyskretne! Trwać będą dalej, mimo nasze zapomnienie; nie dowiedzą się nigdy, żeśmy poszli w cienie.

(w przekładzie Edwarda Stachury) Cyt. za: J.L. Borges, Rzeczy [w:] Znak po znaku, Warszawa 1992, s. 374. Wisława Szymborska, Muzeum

Są talerze, ale nie ma apetytu.  Są obrączki, ale nie ma wzajemności  od co najmniej trzystu lat.

Jest wachlarz – gdzie rumieńce?  Są miecze – gdzie gniew? 

I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie. Z braku wieczności zgromadzono  dziesięć tysięcy starych rzeczy.  Omszały woźny drzemie słodko  zwiesiwszy wąsy nad gablotką. Metale, glina, piórko ptasie  cichutko tryumfują w czasie. 

Chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu. Korona przeczekała głowę. 

Przegrała dłoń do rękawicy.  Zwyciężył prawy but nad nogą. Co do mnie, żyję, proszę wierzyć.  Mój wyścig z suknią nadal trwa.  A jaki ona upór ma! 

A jakby ona chciała przeżyć!

(4)

WYPRACOWANIE

na temat nr ….. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(5)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(6)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(7)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(8)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(9)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(10)
(11)
(12)

788378 795032 9

Cytaty

Powiązane dokumenty

Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi / Joanna Koczorowska-Masny // Szkoła Specjalna.. Trauma leczona muzyką / Beata Shyaka // Psychologia

Na podstawie ilustracji chłopiec ćwiczy formę liczby pojedynczej i mnogiej czasownika:

W wyniku głosowania RP zdecydowaną większością głosów wyraziła pozytywna opinię dotycząca powierzenia Pani Alinie Kowalskiej funkcji wicedyrektora i zobowiązała

przypadków sterowania w układzie zamkniętym, w odróżnieniu od sterowania w układzie otwartym, wartości prędkości kątowej były zbliżone i nieznacznie różniły

Wyznaczy ć transmitancję widmową K(jω) układu przedstawionego na rys.. Dla układu przedstawionego na rysunku 47, wyznacz logarytmiczn ą charakterystykę amplitudy i fazy..

Ponieważ poprzednie wyjścia są określone przez stany poprzednich wejść więc można powiedzieć, że układy sekwencyjne są to układy zależne od aktualnych i

Funkcja diff zwraca wektor s ąsiednich elementów wektora będącego argumentem jej wywołania.. Przyj ąć stały krok ró ż

Zadanie programowania liniowego zawierające tylko dwie zmienne decyzyjne można prosto rozwiązać w sposób graficzny.. Zagadnienia o większej liczbie zmiennych efektywnie

Oceniając pracę pod względem uzasadnienia stanowiska, bierze się pod uwagę, czy jest ono trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.. Podane tu odpowiedzi są

[Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają] Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają I co chwila nam ziemia pęka pod stopami A te okrawki kraju na którym stoimy Z hukiem

Brzmi to jak wyznanie estety, jak zachęta do zamykania się w wieży z kości słoniowej, a ta postawa też jest mi najzupełniej obca.. Idzie mi o przeciwstawienie się tyranii

Oblicz prawdopodobieństwo zda- rzenia A polegającego na tym, że liczba oczek w drugim rzucie jest o dwa większa od liczby oczek w pierwszym rzucie.... Jeśli pierwszą i drugą

Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne, w które można wpisać okrąg, spełniające warunek: suma długości dłuższej podstawy a i wysokości trapezu jest równa 2. a)

Oblicz prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy w ten sposób parę liczb, których iloczyn jest mniejszy od 30 pod warunkiem, że pierwsza wylosowana liczba jest mniejsza od

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, w którym długość krawędzi podstawy jest równa a, a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem a. Ostrosłup

www.wiescilubonskie.pl; konkurs.kampaniespoleczne.pl Wyjaśnij – odnosząc się do obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej unormowań prawnych – do jakiego działania na

Ostatniego konsumenta, u którego cena, jaką jest gotów zapłacić równa się cenie rynkowej i ostatniego producenta, u którego koszty równają się ce- nie, określa się

Napisz algorytm (w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), który dla danego ciągu liczb zapisanych przez dzieci znajdzie pierwszą liczbę

1.3) Zdający odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego […] i społeczno-gospodarczego […] na podstawie mapy topograficznej […]. 2.3) Zdający wskazuje konsekwencje

2 pkt – poprawne podanie nazwy województwa i dwóch uzasadnień 1 pkt – poprawne podanie nazwy województwa oraz jednego uzasadnienia 0 pkt – poprawne podanie jednej odpowiedzi

Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–4.. szczepionce, której podanie wywołuje odporność

Oczekiwany stosunek fenotypów, który wystąpiłby w pokoleniu F odpowiedzialne za opisane cechy nasion kukurydzy znajdowały się w różnych chromo- 2 w sytuacji, gdyby geny