• Nie Znaleziono Wyników

Alicja Szostkiewicz, Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 199

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Alicja Szostkiewicz, Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 199"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Rocznik Andragogiczny t. 27 (2020)

Alicja Szostkiewicz, Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. cedeWu, Warszawa 2019, ss. 199

Współczesność stawia przed nami wiele wyzwań edukacyjnych, niezależnie od tego, na jakim etapie życia i w jakim wieku jesteśmy. Recenzja

Doświad-czania uczenia się w średniej dorosłości powstaje w okresie niespotykanej

pró-by, także edukacyjnej, jaka stała się naszym udziałem w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. zaistniałe okoliczności być może dla wie-lu z nas są najsilniejszym czynnikiem motywującym do podjęcia aktywności edukacyjnej (chociażby w obszarze edukacji on-line), ale miejmy nadzieje, że inne, mniej opresyjne „motywatory” będą za jakiś czas równie znaczące, jak te obecne.

Recenzowana monografia mieści się w obszarze dociekań z zakresu an-dragogiki oraz psychologii rozwojowej człowieka dorosłego. Autorka podjęła się realizacji projektu badawczego, którego celem była odpowiedź na pytanie o uwarunkowania aktywności edukacyjnej osób w okresie średniej dorosło-ści. Analiza owych uwarunkowań została osadzona w koncepcji całożycio-wego uczenia się. Procedurę badawczą autorka skonstruowała w  oparciu o podejście fenomenograficzne. zgromadzony na drodze wywiadów mate-riał badawczy poddała analizie celem zidentyfikowania doświadczeń zwią-zanych z procesem uczenia się osób w średniej dorosłości. Wskazany przez autorkę cel pracy, z uwagi na znaczenie uwarunkowań w procesie uczenia się osób dorosłych, jest ważny i uzasadniony. Wartościowe jest także przyjrze-nie się okresowi średprzyjrze-niej dorosłości, który jest słabo reprezentowany w pol-skich badaniach andragogicznych (większość analiz skupia się na młodych dorosłych oraz seniorach). za słuszną można uznać przyjętą w pracy optykę badawczą, dającą wgląd w indywidualne doświadczanie uczenia się.

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Kolejne części książki zostały logicznie wyodrębnione i płynnie następują po sobie.

(2)

Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości 267

Aktualia i recenzje

Rozdział pierwszy to analiza procesu uczenia się dorosłych w  odnie-sieniu do literatury przedmiotu. Autorka sprawnie scharakteryzowała spe-cyfikę uczenia się dorosłych, jego uwarunkowania oraz motywacje eduka-cyjne w perspektywie całożyciowej. Rozdział ten ukazuje dobrą orientację w literaturze przedmiotu i wprowadza czytelnika w te ujęcia teoretyczne, które znajdują odzwierciedlenie w procesie analizy materiału badawczego. Rozdział drugi to charakterystyka okresu średniej dorosłości, jako fazy ży-ciowej człowieka. Oba rozdziały stanowią teoretyczną część pracy. Autor-ka uAutor-kazała wybrane teorie uczenia się dorosłych, szczególnie uwzględniając te, które związane są z doświadczeniem i refleksyjnością, jako zasadniczymi składowymi procesów edukacyjnych osób dorosłych. Omówiła także modele motywacji edukacyjnych w perspektywie całożyciowego uczenia się. Opisa-ła psychologiczne koncepcje rozwoju człowieka: Roberta Havighursta, erika eriksona oraz Daniela Levinsona. Ta część pracy stanowi teoretyczne pod-łoże rekonstrukcji pojęcia średniej dorosłości, z charakterystycznym dla niej momentem, jakim jest kryzys połowy życia.

Rozdział trzeci prezentuje podstawy metodologiczne i procedurę ba-dań własnych. Autorka zaprojektowała swoje badania w nurcie fenomeno-graficznym, chcąc w ten sposób poznać, zrozumieć i opisać fenomen uczenia się osób w średniej dorosłości oraz jego uwarunkowania*. Określiła w tym miejscu przebieg badań własnych, dokonała prezentacji i uzasadnienia do-boru grupy badawczej, jak i charakterystyki respondentów. Rozdział ten za-myka opis schematu analizy materiału empirycznego pozyskanego w toku wywiadów. To w mojej opinii najciekawsza część pracy. Osadzona w bada-niach jakościowych, autorska analiza fenomenologiczna (kategorie opisu wraz z kontekstami) procesu doświadczania uczenia się w średniej dorosło-ści stanowi o innowacyjnodorosło-ści publikacji.

Rozdział czwarty i  piąty stanowią uporządkowaną prezentację wyni-ków badań własnych. znajdziemy tu opis doświadczeń edukacyjnych po-przedzających wejście badanych w średnią dorosłość, a także szczegółową charakterystykę obecnej ich aktywności w  obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej i  nieformalnej. Wszystko wsparte jest szerokim cytowa-niem wypowiedzi badanych. Kolejny rozdział poświęcono uwarunkowaniom uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem gotowości i motywacji do po-dejmowania takowej aktywności. Pośród rozlicznych uwarunkowań autorka próbowała wskazać te, które katalizują, jak i te, które zakłócają proces

ucze-* Szostkiewicz A., (2019), Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 87.

(3)

Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości

268

Rocznik Andragogiczny t. 27 (2020)

nia się osób w okresie średniej dorosłości. Rozdział szósty to wsparta anali-zą SWOT charakterystyka procesu uczenia się badanych, będąca swoistym podsumowaniem wyników badań. W rozdziale siódmym autorka zawarła re-fleksje nad andragogiczną praktyką edukacyjną i rekomendacje dla tej dzie-dziny kształcenia.

Recenzowana monografia to rzetelne opracowanie napisane dobrym naukowym językiem. Autorka podjęła się eksploracji ciekawego zagadnienia o dużym potencjale poznawczym, a zaprojektowana koncepcja badań uwa-runkowań procesu uczenia się jest wartościowym wkładem do dalszych eks-ploracji i poszukiwań andragogicznych.

Beata Cyboran

https://orcid.org/0000-0003-4138-5034 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji edukacji Narodowej w Krakowie

bibliografia

Szostkiewicz A., (2019), Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. CeDe-Wu, Warszawa

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Given the diverse character of civil society actors and the multiplicity of areas they work in, researchers should aim to ensure the representation of organisations considering

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.

Na ziemiach polskich, narzędzia te służyły przede wszystkim ludności kultury łużyckiej od środkowego okresu epoki brązu i były przez tę ludność deponowane... W

Istotnym elementem oceny przygotowywanych scenariuszy zagospodarowania złoża jest wykonywana w Zakładzie Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej analiza rzeczywistego

Dzielenie typów i form turystyki jest przydatne, bo rozwarstwiającym się potrzebom coraz liczniejszej grupy ludzi, którzy na swoich wycieczkach nie chcą tylko leżeć na piasku, ale

światowej sytuacja ta nie znalazła społecznego poparcia. Blenton, Les hommes des temps qui viennent, Paris 1956. 27 Cytuję za powyższymi autorami, s.. nariuszy państwowych

Zaznacza w nim Autor, powołuj ˛ ac sie˛ na autorytet Kos´cioła obja- wiony w Katechizmie Kos´cioła Katolickiego i orzeczeniach soborowych, z˙e koniecz- nos´c´ modlitwy wynika

Kariery takie dotyczą osób, które wielokrotnie w ciągu swoje- go życia podejmują różne role zawodowe, zdolne są do ponownego zaczy- nania kariery w innym zawodzie, miejscu pracy,