• Nie Znaleziono Wyników

Afryka - test wiedzy o Afryce, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Afryka - test wiedzy o Afryce, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Afryka - test wiedzy o Afryce

Afryka

1/ Przyporządkuj typy rzek do klimatu

podrównikowy epizodyczne okresowe równikowy stałe zwrotnikowy

2/ Wskaźnik rozwoju społecznego - HDI obejmuje - zaznacz 3 odpowiedzi

[ ] długość życia [ ] PKB/1mk [ ] dostęp do edukacji [ ] ilość samochodów/1000 mk

[ ] dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych [ ] Zatrudnienie w trzech działach gospodarki

3/ Przyporządkuj góry do ich typu

wulkaniczne zrębowe Kilimandżaro Smocze fałdowe Atlas

4/ Religia koptyjska to odłam religii

[ ] chrześijańskiej [ ] islamu [ ] buddyzmu [ ] animizmu

5/ Najgłębsza depresja w Afryce to jezioro

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)

Afryka - test wiedzy o Afryce

https://www.memorizer.pl/nauka/8966/afryka/

6/ Najgłębsza depresja Afryki leży w państwie

[ ] Dżibuti [ ] Erytrea [ ] Egipt [ ] Algieria

7/ Przyporządkuj formę i proces ją tworzący

niecka erozja rzeczna deflacja ued abrazja mierzeja akumulacja klif korazja grzyb skalny 8/ Napisz stolice Nigeria . . . Tanzania . . . RPA . . . Maroko . . . Senegal . . .

9/ Jakie państwa mają dostęp do jeziora Czad

[ ] Czad [ ] Kamerun [ ] Nigeria [ ] Niger

[ ] Rep. Środkowoafrykańska

10/ Nazwa ludności zamieszkującej Madagaskar (zapisz w liczbie mnogiej)

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11/ Połącz państwa z ich opisem

Nazwa taka, jak jezioro w strefie Sahelu Jest tutaj kanał Sueski

Kongo

Nazwa taka, jak rzeka w środkowej Afryce Egipt

Nazwa pochodzi od nazwy pustni mgielnej

(3)

Afryka - test wiedzy o Afryce

https://www.memorizer.pl/nauka/8966/afryka/

Namibia Czad Malawi

Nazwa taka sama jak jezioro tektoniczne na jego terenie

12/ Które kraje są znane z wydobycia diamentów

[ ] RPA [ ] Ghana [ ] Sierra Leone [ ] Libia [ ] Etiopia [ ] Tunezja

13/ Zaznacz trzy prawdziwe zdania

[ ] Na morzem Śródziemnym panuje klimat podzwrotnikowy [ ] W klimacie zwrotnikowym są duża amplitudy dobowe temperatury [ ] Kongo leży w strefie klimatu równikowego wilgotnego

[ ] Wyspy Kanaryjskie nie zalicza się do Afryki [ ] Afrykanerzy to potomkowie niewolników z USA

[ ] Amba to rodzaj rośliny bulwiastej uprawianej w sawannie

14/ Napisz obok typu pustyń ich inną nazwę

piaszczysta . . .

kamienista . . .

żwirowa . . .

pylasta . . .

15/ połącz nazwy rzek z ich opisem

Zambezi Nil Senegal

Jej nazwa oznacza kolor pomarańczowy najdłuższa rzeka Afryki

Kongo

płynie na północ i zawraca do Zatoki Gwinejskiej Rzeka z śródlądową deltą

Oranje

są na niej wodospady Wiktorii Państwo i rzeka, znane z rajdu Okwango

największe dorzecze w Afryce Niger

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

- zawodnicy grają do 15 punktów, przy przewadze co najmniej 2 pkt?. - zawodnicy grają do 25 punktów, przy przewadze co najmniej

Charakterystyczna była ta ew olucja pism a — od wyrażania po­ glądów w ąskich stosunkowo środowisk intelektualno-katolickich po zbudowanie szerokiej platform y

Mono stands for monolingual, where the ASR is trained on the train set and evaluated on the eval set of a single language; Cross stands for crosslingual, where the training sets of

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

[r]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 30/3-4, 9-16 1991.. am bicje tw órcze N

prow adził głośne obserw acje przejścia p lan e ty W enus przed tarczą słońca.. przeniósł sw oje zain teresow ania do W

R ed aktorem naczelnym „G azety W arszaw sk iej” został Józef

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

O dtąd cała jego działalność sk upiła się na poszukiw aniu rozw iązań kom prom i­ sow ych i zapobieżeniu nieprzygotow anem u w ybuchow i pow stania.. założył

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

Nic więc dziw nego, że w szyscy potem niezależnie od późniejszych anim ozji podziw iali rzutkość, bystrość u m y słu i odw agę red ak to ra. C zystej, dokąd

Zachęcając czytelników tygodnika do pracy ośw iatow ej w ich środow i­ skach, obiecyw ał, że pism o będzie system aty czn ie udzielać p orad w za­ k resie

Do stały ch w spółpracow ników należeli A lek sander Św ięto­ chow ski i Filip Sulim irski.. jaw y życia literackiego i naukow ego na ziem iach

Szym anow ski otaczał m łodych w spół­ pracow ników troskliw ą opieką, służąc im dzienn ik arsk im dośw iadczeniem... stało się p rak ty czn ie

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

N ie wydaje się, by wszystkie książki W ańkow icza oparły się upływowi czasu.. MELCHIOR

The correspondent of “Allgemeine Musikalische Zeitung” reported the great success of the composer, noting that the concert halls during his performances were full of audience.54

Porównując obronę konieczną w prawie polskim i Statucie MTK trzeba stwierdzić, że ten ostatni traktuje ją szerzej niż prawo polskie. Statut MTK dopuszcza bowiem w

The experiment shows that the MS strategy provides several potential advantages compared to more traditional scale conciliation strategies: (1) expensive operations are only

Na czele województwa stoi wojewoda, który jest przedstawicielem rządu w województwie i jest powoływany przez sejm.. Zadania gminy, powiatu i województwa dzieli się na własne